Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

39/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/1

 

09.11.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1077

Valtuutettu Pentti Arajärven aloite kaupungin nimistön kehittämisestä eurooppalaiset kaupungit huomioiden

HEL 2015-006196 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti katsoa valtuutettu Pentti Arajärven aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet

1

Arajärvi Pentti valtuustoaloite Kvsto 20.5.2015 asia 37

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Aloitteen tekijä

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Pentti Arajärvi on tehnyt 20.5.2015 seuraavan valtuustoaloitteen:

Helsingissä on katuja, aukioita tai muita paikkoja nimetty eri pääkaupunkien, erityisesti eurooppalaisten, mukaan. Tunnetuimpia ovat Tukholmankatu ja Tallinnanaukio. Muilla Pohjoismailla tai Baltian mailla ei nimikkokatua ole. Eräät Länsi-Euroopan pääkaupungit ovat saaneet kadut Arabianrantaan, mutta Pietarinkadun tausta lienee toinen.

Kaupungin tulisi nimetä katuja ja muita alueita muiden valtioiden pääkaupunkien ja ehkä myös maiden mukaan. Menettelyllä saattaisi olla merkitystä myös matkailulle ja näkyvyyden saamisessa muissa maissa. Vilnaan ollaan juuri nimeämässä katua Suomen mukaan. Kaupungin tällaisen toiminnan seurauksena voi olla myös vastaavasti Helsingin mukaan nimettyjä pakkoja muissa maissa.

Edellä esitetyn perusteella esitämme, että kaupungin nimistön kehittämisessä otetaan huomioon eurooppalaiset pääkaupungit ja erityisesti ne, joiden kanssa Helsingillä on ystävyyskaupunkisuhde.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus vastaa valtuutettujen aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähemmän kuin 15 valtuutettua.

Asiasta on pyydetty lausunto kaupunkisuunnittelulautakunnalta nimistötoimikuntaa kuultuaan.

Esittelijä viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa seuraavaa:

Helsingin kaupungin nimistössä on muistettu jo useita eurooppalaisia pääkaupunkeja. Vanhimpia näistä on Tukholmankadun nimi, joka on vahvistunut vuonna 1948. Nimi on annettu huomionosoitukseksi Tukholmalle mm. siltä saadun lastensairaalapaviljongin lahjoituksen johdosta. Tallinnanaukion nimi liittyy Itäkeskuksen nimistöön 1970-luvun lopulla valittuun hansakaupunki- ja kaupankäynti-teemaan; nimen ruotsinkielisestä vastineesta ilmeneekin kaupungin vanha nimitys Reval (suom. Rääveli).

Arabianrannan eteläosan nimistöön on vuonna 1995 tehdyn päätöksen pohjalta tullut eurooppalaisia pääkaupunkeja kuten Berliini, Bryssel, Lontoo, Pariisi ja Rooma (mm. Berliininkatu, Brysselinkatu, Lontoonkatu. Pariisinkatu ja Roomankatu).

Meri-Rastilan etelärannan nimistössä on muistettu suurta joukkoa virolaisia saaria ja kaupunkeja (mm. Hiidenmaankatu, Pärnunkatu ja Vilsandinkuja). Lisäksi mainittakoon joukko nimiä, jotka on annettu 1940-luvun lopulla silloisten ystävyys- tai kummikuntien mukaan, kuten Nackapuisto Lauttasaaressa, Norrtäljentie Oulunkylässä, Solnantie ja -puistikko Munkkiniemessä ja Täbynkallio Pitäjänmäellä.

Eurooppalaisia pääkaupunkeja ja muita Eurooppaan viittaavia paikannimiä on näin ollen jo melko kattavasti otettu käyttöön helsinkiläisten kaavanimien nimenosana.

Käyttämättä on kuitenkin vielä suuri joukko kaupunkien ja maiden nimiä. Nämä on nyt merkitty nimistötoimikunnan nk. nimipankkiin tulevaa tarvetta varten, kun uusia, aiemmin nimeämättömiä kohteita tulee nimettäväksi.

Eurooppalaisten pääkaupunkien ja maiden aihepiiristä voidaan ammentaa jatkossa nimiä sopiviin kohteisiin. Näin voidaan esimerkiksi muodostaa jollekin uudelle alueelle sopiva teemanimistö, mikä osaltaan kohottaa näiden paikkojen tunnettuutta ja näkyvyyttä.

Nimistötoimikunta tekee yhteistyötä nimistöasioissa muun muassa rakennusviraston kanssa. Rakennusvirasto voi kertoa havainnoistaan esimerkiksi viheralueista, joilla ei ole virallista eli asemakaavalla vahvistettua nimeä. Nimistötoimikunta voi esittää tällaisen kohteen nimeämistä kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosastolle. Tällöin myös valtuustoaloitteessa ehdotetut kaupunkien ja maiden nimet voivat tulla kyseeseen, mikäli ne sopivat alueen muuhun, olemassa olevaan nimistöön ja alueen ilmeeseen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet

1

Arajärvi Pentti valtuustoaloite Kvsto 20.5.2015 asia 37

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Aloitteen tekijä

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Nimistötoimikunta 19.08.2015 § 10

HEL 2015-006196 T 00 00 03

 

Nimistötoimikunta keskusteli kaupunginvaltuutettu Pentti Arajärven aloitteesta (20.5.2015), jossa esitetään, että kaupungin nimistön kehittämisessä otetaan huomioon eurooppalaiset pääkaupungit ja erityisesti ne, joiden kanssa Helsingillä on ystävyyskaupunkisuhde.

Nimistötoimikunta kiittää aloitteesta ja mielenkiinnosta Helsingin nimistöä kohtaan.

Nimistötoimikunta toteaa, että Helsingin kaupungin nimistössä on muistettu jo useita eurooppalaisia pääkaupunkeja. Vanhimpia näistä muistoista on Tukholmankadun nimi, joka on vahvistunut vuonna 1948. Nimi on annettu huomionosoitukseksi Tukholmalle mm. siltä saadun lastensairaalapaviljongin lahjoituksen johdosta. Tallinnanaukion nimi liittyy Itäkeskuksen nimistöön 1970-luvun lopulla valittuun hansakaupunki- ja kaupankäynti-teemaan; nimen ruotsinkielisestä vastineesta ilmeneekin kaupungin vanha nimitys Reval (suom. Rääveli).

Vuonna 1995 päätettiin ottaa joukko eurooppalaisia pääkaupunkeja Arabianrannan eteläosan nimistöön. Näin pääsivät Helsingin nimistöön Berliini, Bryssel, Lontoo, Pariisi ja Rooma (mm. Berliininkatu, Brysselinkatu, Lontoonkatu. Pariisinkatu ja Roomankatu).

Meri-Rastilan etelärannan nimistössä on muistettu suurta joukkoa virolaisia saaria ja kaupunkeja (mm. Hiidenmaankatu, Pärnunkatu ja Vilsandinkuja). Lisäksi mainittakoon joukko nimiä, jotka on annettu 1940-luvun lopulla silloisten ystävyys- tai kummikuntien mukaan, kuten Nackapuisto Lauttasaaressa, Norrtäljentie Oulunkylässä, Solnantie ja -puistikko Munkkiniemessä sekä Täbynkallio Pitäjänmäellä.

Nimistötoimikunta merkitsee aloitteen tiedoksi ja katsoo, että eurooppalaisia pääkaupunkeja ja muita paikannimiä on jo melko kattavasti otettu käyttöön helsinkiläisten kaavanimien nimenosana. Käyttämättä on kuitenkin vielä suuri joukko kaupunkien ja maiden nimiä, mikä merkitäänkin nimistötoimikunnan nk. nimipankkiin tulevaa tarvetta varten. Aihepiiristä voidaan ammentaa jatkossa paljonkin nimiä sopiviin kohteisiin. Näin voidaan esimerkiksi muodostaa jollekin alueelle sopiva teemanimistö.

Tiedoksi valmistelijalle.

Lisätiedot

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566