Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

35/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/1

 

12.10.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 954

V 21.10.2015, Johtamisen jaoston varajäsenen valinta

HEL 2015-007338 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää Ville Ylikahrille eron johtamisen jaoston varajäsenen luottamustoimesta sekä

2.     valita Otso Kivekkään Emma Karin henkilökohtaiseksi varajäseneksi johtamisen jaostoon vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti Hannu Oskalan ehdotuksesta esittää yksimielisesti Otso Kivekästä varajäseneksi johtamisen jaostoon.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Ville Ylikahrin eronpyyntö

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää Ville Ylikahrille eron johtamisen jaoston varajäsenen luottamustoimesta sekä

2.     valita _____________ Emma Karin henkilökohtaiseksi varajäseneksi johtamisen jaostoon vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Ville Ylikahrin (Vihr.) 14.1.2015 (§ 7) johtamisen jaoston varajäseneksi vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi. Ville Ylikahri pyytää 5.10.2015 eroa johtamisen jaoston varajäsenen luottamustoimesta.

Kuntalain (365/1995) 38 § mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittavana luottamushenkilö on. Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö.

Kaupunginhallituksen johtosäännön mukaan kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginhallituksen, konsernijaoston, johtamisen jaoston ja tietotekniikkajaoston jäsenet ja varajäsenet. Valittavan henkilön tulee olla vaalikelpoinen kunnanhallitukseen kuntalain 33 ja 35 §:n (365/1995) mukaisesti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Ville Ylikahrin eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 07.10.2015 § 249

HEL 2015-007338 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti

1.     myöntää Jarmo Niemiselle vapautuksen kaupunginhallituksen varajäsenen ja kaupunginhallituksen johtamisen jaoston jäsenen luottamustoimista
 

2.     valita Juha Hakolan Lasse Männistön henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallitukseen
 

3.     valita nykyisen varajäsenen Pekka Majurin jäseneksi kaupunginhallituksen johtamisen jaostoon
 

4.     valita Hannele Luukkaisen Pekka Majurin henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallituksen johtamisen jaostoon vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

07.10.2015 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa valtuutettu Laura Rissanen oli ehdottanut kaupunginhallituksen varajäseneksi Juha Hakolaa, kaupunginhallituksen johtamisen jaoston jäseneksi Pekka Majuria sekä johtamisen jaoston varajäseneksi Hannele Luukkaista.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566