Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

34/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/2

 

05.10.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 949

Helsingin liikenneturvallisuuden kehittämisohjelman hyväksyminen

HEL 2013-011803 T 02 08 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi liitteestä 1 ilmenevän Helsingin liikenneturvallisuuden kehittämisohjelman ja kehottaa kaupungin virastoja ja laitoksia ottamaan ohjelman huomioon toiminnassaan talousarvioidensa määrittelemissä rajoissa.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkansliaa ryhtymään toimenpiteisiin kehittämisohjelman toimenpiteitä koordinoivan työryhmän perustamiseksi.

Lisäksi kaupunginhallitus kehotti kaupunkisuunnitteluvirastoa selvittämään Mechelininkadun nopeusrajoituksen alentamisen määräaikaisesti 30:een km/h tai liikennesuunnitteluvirastoa muilla keinoin alentamaan nopeuksia kadun remontin alkamiseen saakka, siten että samalla parannetaan valvontaa. Mahdollisen määräaikaisen nopeusrajoituksen alentamisen jälkeen arvioidaan nopeusrajoituksen muutoksen vaikuttavuutta liikenneturvallisuuteen ja liikenneruuhkiin.

Samalla selvitetään kaupungin mahdollisuudet säädellä kaupunkiin tulevien ajoneuvojen teknisiä ominaisuuksia esimerkiksi raskaan kaluston panoraamapeilien osalta.

Vielä kaupunginhallitus päätti, että pääväylien varrella olevien koulujen ja leikkipuistojen sekä muiden keskusta-alueen vilkkaasti liikennöityjen katujen varrella sijaitsevien koulujen ja leikkipuistojen kanssa toteutetaan liikenneturvallisuuskampanja. Kampanja toteutetaan yhdessä opetusviraston ja koulujen kanssa. Kampanjan yhteydessä koulut ja leikkipuistot tehdään paremmin huomattaviksi kaduilla liikennöivien näkökulmasta. Osana kampanjaa kuullaan koulujen ja leikkipuistojen omia näkemyksiä turvallisuuden parantamistarpeista. Kampanja toteutetaan mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä Liikenneturvan kanssa. Muiden viranomaisten kanssa pyritään tekemään yhteistyötä niin, että liikennesääntöjen ja nopeusrajoitusten valvonta koulujen ja leikkipuistojen läheisyydessä on osa kampanjaa.

Käsittely

Vastaehdotus:
Pilvi Torsti: Osana liikenneturvallisuuden kehittämisohjelman hyväksymistä kaupunginhallitus päättää, että pääväylien varrella olevien koulujen ja leikkipuistojen sekä muiden keskusta-alueen vilkkaasti liikennöityjen katujen varrella sijaitsevien koulujen ja leikkipuistojen kanssa toteutetaan liikenneturvallisuuskampanja. Kampanja toteutetaan yhdessä opetusviraston ja koulujen kanssa. Kampanjan yhteydessä koulut ja leikkipuistot tehdään paremmin huomattaviksi kaduilla liikennöivien näkökulmasta. Osana kampanjaa kuullaan koulujen ja leikkipuistojen omia näkemyksiä turvallisuuden parantamistarpeista. Kampanja toteutetaan mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä Liikenneturvan kanssa. Muiden viranomaisten kanssa pyritään tekemään yhteistyötä niin, että liikennesääntöjen ja nopeusrajoitusten valvonta koulujen ja leikkipuistojen läheisyydessä on osa kampanjaa.

Kannattaja: Laura Rissanen

 

Vastaehdotus:
Pilvi Torsti: Osana liikenneturvallisuuden kehittämisohjelman hyväksymistä kaupunginhallitus kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa selvittämään Mechelininkadun nopeusrajoituksen alentamisen määräaikaisesti 30:een km/h tai liikennesuunnitteluvirastoa muilla keinoin alentamaan nopeuksia kadun remontin alkamiseen saakka, siten että samalla parannetaan valvontaa. Mahdollisen määräaikaisen nopeusrajoituksen alentamisen jälkeen arvioidaan nopeusrajoituksen muutoksen vaikuttavuutta liikenneturvallisuuteen ja liikenneruuhkiin.

Kannattaja: Laura Rissanen

 

Vastaehdotus:
Hannu Oskala: Selvitetään kaupungin mahdollisuudet säädellä kaupunkiin tulevien ajoneuvojen teknisiä ominaisuuksia esim. raskaan kaluston panoraamapeilien osalta.

Kannattaja: Pilvi Torsti

 

1. äänestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Osana liikenneturvallisuuden kehittämisohjelman hyväksymistä kaupunginhallitus kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa selvittämään Mechelininkadun nopeusrajoituksen alentamisen määräaikaisesti 30:een km/h tai liikennesuunnitteluvirastoa muilla keinoin alentamaan nopeuksia kadun remontin alkamiseen saakka, siten että samalla parannetaan valvontaa. Mahdollisen määräaikaisen nopeusrajoituksen alentamisen jälkeen arvioidaan nopeusrajoituksen muutoksen vaikuttavuutta liikenneturvallisuuteen ja liikenneruuhkiin.

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 13
Otso Kivekäs, Silvia Modig, Lasse Männistö, Henrik Nyholm, Hannu Oskala, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen, Pilvi Torsti, Mirka Vainikka, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 2
Arja Karhuvaara, Mika Raatikainen

Poissa: 0

Äänin 0 - 13 (2 tyhjää) kaupunginhallitus hyväksyi Pilvi Torstin vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

 

2. äänestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Osana liikenneturvallisuuden kehittämisohjelman hyväksymistä kaupunginhallitus päättää, että pääväylien varrella olevien koulujen ja leikkipuistojen sekä muiden keskusta-alueen vilkkaasti liikennöityjen katujen varrella sijaitsevien koulujen ja leikkipuistojen kanssa toteutetaan liikenneturvallisuuskampanja. Kampanja toteutetaan yhdessä opetusviraston ja koulujen kanssa. Kampanjan yhteydessä koulut ja leikkipuistot tehdään paremmin huomattaviksi kaduilla liikennöivien näkökulmasta. Osana kampanjaa kuullaan koulujen ja leikkipuistojen omia näkemyksiä turvallisuuden parantamistarpeista. Kampanja toteutetaan mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä Liikenneturvan kanssa. Muiden viranomaisten kanssa pyritään tekemään yhteistyötä niin, että liikennesääntöjen ja nopeusrajoitusten valvonta koulujen ja leikkipuistojen läheisyydessä on osa kampanjaa.

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 15
Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Silvia Modig, Lasse Männistö, Henrik Nyholm, Hannu Oskala, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen, Pilvi Torsti, Mirka Vainikka, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 0 - 15 kaupunginhallitus hyväksyi Pilvi Torstin vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

 

3. äänestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Selvitetään kaupungin mahdollisuudet säädellä kaupunkiin tulevien ajoneuvojen teknisiä ominaisuuksia esim. raskaan kaluston panoraamapeilien osalta.

Jaa-äänet: 2
Arja Karhuvaara, Mika Raatikainen

Ei-äänet: 13
Otso Kivekäs, Silvia Modig, Lasse Männistö, Henrik Nyholm, Hannu Oskala, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen, Pilvi Torsti, Mirka Vainikka, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 2 - 13 kaupunginhallitus hyväksyi Hannu Oskalan vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi äänestysten jälkeen Pilvi Torstin kahden vastaehdotuksen ja Hannu Oskalan vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin liikenneturvallisuuden kehittämisohjelma

2

Lausunnot

3

Yhteenveto ja vastineet

4

Selvitys Mechelininkadun turvallisuudesta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi liitteestä 1 ilmenevän Helsingin liikenneturvallisuuden kehittämisohjelman ja kehottaa kaupungin virastoja ja laitoksia ottamaan ohjelman huomioon toiminnassaan talousarvioidensa määrittelemissä rajoissa.

Samalla kaupunginhallitus päättää kehottaa kaupunginkansliaa ryhtymään toimenpiteisiin kehittämisohjelman toimenpiteitä koordinoivan työryhmän perustamiseksi.

Tiivistelmä

Helsingin liikenneturvallisuuden kehittämisohjelmaa on valmisteltu kaupunkisuunnitteluviraston johdolla eri hallinnonalojen kanssa yhteistyössä loppuvuodesta 2013 alkaen. Turvallisuus on yksi Helsingin kaupunginvaltuuston strategiaohjelman 2013–2016 arvoista.  Turvallisuus vaikuttaa vahvasti kaupungin viihtyisyyteen ja vetovoimaisuuteen sekä kaupunkilaisten hyvinvointiin. Helsingin liikenneturvallisuuden pitkäjänteinen parantaminen ja hyvän turvallisuustason ylläpitäminen vaativat kaupungin liikenneturvallisuustyön entistä vaikuttavampaa keskittämistä tehokkaisiin toimenpiteisiin sekä toiminnan koordinoinnin tehostamista kaupungin omassa organisaatiossa ja seudullisessa yhteistyössä. Helsingin liikenneturvallisuuden kehittämisohjelma on laadittu vastaamaan näihin haasteisiin.

Liikenneturvallisuuden kehittämisohjelmassa on nykytilakatsauksen ja asiantuntijatyöpajojen tulosten perusteella asetettu Helsingin liikenneturvallisuustyölle neljä painopistettä:
Lasten ja nuorten turvallinen ja vastuullinen liikkuminen, jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuus ja omatoiminen liikkuminen (erityisesti lapset ja ikäihmiset), nopeusrajoitusjärjestelmän kehittäminen sekä yhteistyö, koordinointi ja viestintä.

Esittelijän perustelut

Ohjelman tavoitteet ja mittarit sekä laadinnan vaiheet

Liikenneturvallisuuden kehittämisohjelmassa on sitouduttu valtakunnalliseen ja seudulliseen liikenneturvallisuuden nk. nollavisioon, jonka mukaan liikennejärjestelmä on kaikille liikkujaryhmille niin turvallinen, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä. Määrällisiksi tavoitteiksi on asetettu, että vuonna 2020 Helsingin liikenteessä kuolisi enää enintään 4 ja loukkaantuisi enintään 490 henkeä. Vuosina 2008–2010 Helsingissä kuoli liikenteessä keskimäärin 8 ja loukkaantui yli 650 henkeä vuosittain.

Kullekin painopisteelle on esitetty ohjelmassa omat osatavoitteensa, niiden seurantamittarit sekä toimenpiteet.

Liikenneturvallisuusohjelman laadinnasta on vastannut kaupunkisuunnitteluvirasto. Työtä on ohjannut eri hallinnonalojen edustajista koostunut ohjausryhmä. Ohjelmaa laadittaessa järjestettiin työpajoja eri hallintokuntien kesken. Asukkaille järjestettiin kansalaistyöpaja Laiturilla. Blogisivulle laadittiin liikenneturvallisuuden kehittämisohjelmasta kirjoituksia, joita oli mahdollisuus kommentoida.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi lokakuussa 2014 ohjelman luonnoksen ja lähetti sen laajalle lausuntokierrokselle.

Pidennettyyn määräaikaan 3.3.2015 mennessä lausunnot saatiin opetusvirastolta, nuorisoasiainkeskukselta, pelastuslaitokselta, kiinteistöviraston tilakeskukselta, rakennusvirastolta, sosiaali- ja terveysvirastolta, ympäristökeskukselta, Helsingin poliisilaitokselta, Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys ry:ltä, Liikenneturvalta, Uudenmaan ELY-keskukselta, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymältä (HSL) ja Enemmistö ry:ltä.  Kaupungin sisäiset lausunnot ilmenevät pääosin päätöshistoriasta ja muut liitteestä.

Lausunnot olivat pääosin myönteisiä. Lausunnoissa nostettiin esiin kunkin lausunnonantajan erityisen tärkeinä pitämiä seikkoja. Koordinaatioryhmän perustamisen tärkeys nousi esiin useissa lausunnoissa. Koordinaatioryhmää pidetään liikenneturvallisuuden kehittämisohjelman toteuttamisen, resurssien tehokkaan ohjaamisen ja hyvän yhteistyön edellytyksenä.

Lautakunta ei kuitenkaan muuttanut lausuntojen johdosta kehittämisohjelman tavoitteita, painopisteitä tai toimenpiteitä mutta teki joitakin korjauksia vastuu- ja yhteistyötahojen suhteen ja tarkistuksia ehdotetun koordinaatioryhmän toimenkuvaan.

Ohjelman keskeiset esitykset ja aikataulu

Ohjelma korostaa erityisesti lasten ja nuorten liikkumisen turvallisuuden parantamista. Lasten ja nuorten pääasialliset liikkumismuodot ovat kävely ja pyöräily. Turvallisuuteen vaikuttavat suuresti katuympäristön rakenteelliset ja toiminnalliset ratkaisut, ajonopeuksien säätely ja tiedon tason nostaminen liikenneturvallisuudesta.

Lasten ja nuorten vastuullinen liikkuminen -kokonaisuuden aikataulutus on seuraava: Liikenneturvallisuuden teemaviikoista luodaan jatkuva käytäntö. Ensimmäinen teemaviikko järjestetään syksyllä 2015. Varhaisen puuttumisen mallia kehitetään pitkäjänteisenä jatkuvana työnä.
Opettajien liikenneturvallisuuskoulutus toteutetaan jatkuvana ja nuorisoasiainkeskuksen ja varhaiskasvatuksen kanssa aloitetaan koulutuksen järjestelyt. Ensimmäiset koulutukset pidetään vuonna 2016. Tarveselvitys liikennekaupungista laaditaan 2017. Myös mopoilun turvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Kansallisen suunnitteluohjeen soveltamisperiaatteet Helsingissä määritetään vuonna 2016. Moporeittien jatkuvuustarkistukset tehdään vuonna 2017. Nuorison liikkumisen ohjaukseen paneudutaan myös Helsingin seudun liikenne -liikelaitoksen ja Helsingin liikenneturvallisuusyhdistyksen kanssa tehdyllä yhteistyöllä. Nuoria kannustetaan joukkoliikenteen käyttämiseen ja ohjelmassa otetaan esille tavoite nostaa lasten lipun yläikärajaa vähitellen jopa 20:een ikävuoteen.

Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta aiotaan parantaa siten, että suojateiden suunnitteluohjeiden tarkistus ja pää- ja kokoojakatujen suojateiden arviointi käynnistetään vuonna 2015. Suojateiden parannussuunnitelmat laaditaan vuosina 2016–2017. Valvontateema toteutetaan jatkuvana vuosittain.

Turvalliset ja jatkuvat kävely- ja pyöräilyreitit toimenpidekokonaisuutta edistetään siten, että kävelyreittien suunnitteluohjeiden tarkistus käynnistetään vuonna 2016. Tilannekartoitukset tehdään alueellisten liikenneturvallisuussuunnitelmien ja kävelyn edistämissuunnitelmien laadinnan yhteydessä.
Saattoliikenteen suunnitteluperiaatteet tarkistetaan vuonna 2017.

Liikenneturvallisuustoimenpiteiden kartoitus ja priorisointi -toimenpidekokonaisuuden juoksutus on seuraava: Ohjeistuksen päivitys käynnistyy suojatieohjeistuksen laadinnalla vuonna 2015. Vuonna 2016 tarkistetaan kävelyreittien suunnitteluohjeistus ja vuonna 2017 saattoliikenteen ohjeistus. Muun ohjeistuksen päivitystarve arvioidaan vuonna 2016. Alueellisten liikenneturvallisuussuunnitelmien
laadintaperiaatteet laaditaan vuonna 2017. Liikenneturvallisuustoimenpiteiden lista kootaan vuonna 2016. Priorisointikriteerit kehitetään vuonna 2017.

Yhteistyön parantaminen julkisten palveluiden sijoittumispäätöksissä: Yhteistyöprosessin kehittäminen käynnistetään vuonna 2016.

Nopeusrajoitusjärjestelmän kehittäminen -toimenpidekokonaisuuden osalta järjestelmän kehittäminen käynnistetään vuonna 2015. Valvontateema toteutetaan jatkuvana vuosittain. Kuntien mahdollisuutta osallistua automaattiseen liikennevalvontaan edistetään osana vuonna 2014 käynnistynyttä tieliikennelain kokonaisuudistusta.

Ajonopeuksiin vaikuttaminen liikenneympäristön keinoin -kokonaisuuden nopeusrajoituksia tukevien toimenpiteiden toteuttamistarve ja -aikataulu suunnitellaan nopeusrajoitusjärjestelmän
kehittämisen yhteydessä vuosina 2015–2016. Pää- ja kokoojakatujen suunnitteluperiaatteiden arviointi ja päivitys käynnistetään vuonna 2017.

Yhteistyö, koordinointi ja viestintä -osiossa on todettu, että koordinointivastuullisesta tahosta sovitaan vuoden 2015 aikana. Tämän jälkeen voidaan perustaa liikenneturvallisuusryhmä tai -verkosto ja määritellä sen tehtävät ja resurssit. Nykyisten yhteistyömuotojen kehittäminen on jatkuvaa toimintaa.

Helsingin imagon luominen turvallisen liikkumisen kaupungiksi -toimenpidekokonaisuuden osalta on todettu, että liikenneturvallisuuden kehittämisohjelma käsitellään poliittisesti kevään 2015 aikana (ei toteutunut aivan ajatellussa aikataulussa). Edelleen on katsottu, että liikenneturvallisuuden sisällyttäminen ostopalveluihin voidaan ottaa huomioon uusien tarjouskierrosten käynnistyessä. Hallintokuntien liikenneturvallisuuskoulutusten periaatteista ja menettelyistä sovitaan eri hallintokuntien kanssa vuosien 2015–2016 aikana. Koulutukset käynnistetään sovittujen aikataulujen mukaisesti.

Ohjelmassa on ehdotettu erillisen koordinaatioryhmän perustamista, johon kuuluisi paitsi Helsingin kaupungin omia keskeisiä hallintokuntia, myös ulkopuolisia tahoja, kuten Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys r.y. ja liikenneturva. Samalla esitetään uuden keskustelufoorumin perustamista. Esittelijä pitää koordinaatioryhmän perustamista kannatettavana, mutta korostaa lisäksi, että työnkuvien täsmentämiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota etenkin suhteessa liikenneturvallisuusyhdistykseen. Sen toimenkuva eri tahoja kokoavana foorumina sivuaa uuden ryhmän ajateltua toimenkuvaa joiltain osin ja päällekkäisyyksiä on resurssien kohdentamisen näkökulmasta hyvä välttää. Kaupunginkanslian on määrä ryhtyä ryhmän kokoamiseen välittömästi sen jälkeen, kun kaupunginhallitus on käsitellyt liikenneturvallisuuden kehittämisohjelman.

Tarkoitus on, että ohjelman toimenpiteistä vastuulliset tahot raportoivat koordinaatioryhmälle. Esittelijän mielestä on tarkoituksenmukaista, että myös kaupunginhallitus saa liikenneturvallisuuden kehittymisestä kaupungissa katsauksen määräajoin, esimerkiksi joka toinen vuosi.

Esittelijä katsoo, että työryhmä esittää koko joukon sellaisia toimenpiteitä, joiden voidaan toteutuessaan odottaa parantavan kaikkien liikenteessä kulkevien ja etenkin lasten ja nuorten liikkumisen turvallisuutta, mitä ei milloinkaan voi liikaa korostaa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin liikenneturvallisuuden kehittämisohjelma

2

Lausunnot

3

Yhteenveto ja vastineet

4

Selvitys Mechelininkadun turvallisuudesta

Tiedoksi

Kaupungin virastot ja laitokset

Lauta- ja johtokunnat

Muut lausunnonantajat

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.09.2015 § 929

HEL 2013-011803 T 02 08 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 21.04.2015 § 124

HEL 2013-011803 T 02 08 02 00

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle Helsingin liikenneturvallisuuden kehittämisohjelman hyväksyttäväksi ohjeellisena noudatettavaksi ja kaupunginkanslian velvoittamista neuvottelemaan liikenneturvallisuustyötä koordinoivan tahon asettamiseksi.

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle liitteen mukaisen vastineen Helsingin liikenneturvallisuuden kehittämisohjelman luonnoksesta saatuihin lausuntoihin.

04.11.2014 Ehdotuksen mukaan

28.10.2014 Pöydälle

Esittelijä

liikennesuunnittelupäällikkö

Reetta Putkonen

Lisätiedot

Hanna Strömmer, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37106

hanna.strommer(a)hel.fi

 

Teknisen palvelun lautakunta 19.03.2015 § 66

HEL 2013-011803 T 02 08 02 00

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö

Lausunto

Teknisen palvelun lautakunta antoi seuraavan lausunnon Helsingin liikenneturvallisuuden kehittämisohjelmasta:

Helsingin liikenneturvallisuuden kehittämisohjelmassa on kattavasti tarkasteltu liikennejärjestelmän turvallisuuden parantamista. Korkea liikenneturvallisuustaso on kaupungin kestävän toiminnan kannalta ydinasia. Kehittämisohjelman jaottelu eri painopisteisiin on toimiva ja sopivasti yksinkertaistettu. Lisäksi painopisteiden toimenpiteet ovat käytännössä toteutettavia.

Teknisen palvelun lautakunta lausuu esitettyihin painopisteisiin seuraavasti:

Painopiste - Lasten ja nuorten turvallinen ja vastuullinen liikkuminen

Vuosittaisessa liikenneturvallisuuden teemaviikossa tulisi olla poliisin mukana myös Staran työkoneita, joista kerrotaan lapsille ja nuorille, miten koneet voivat liikkua ja mitä työtä ne tekevät. Samalla lapset ja nuoret voisivat konkreettisesti kokeilla, miten koneesta näkee sen ympäristön. Tämä voisi ehkäistä työkoneiden liikennevahinkoja. Varsinkin kesäkaudella kaupunki on täynnä rakentamistyömaita ja tilapäisiä liikennejärjestelyitä ja lasten ja nuorten tietouden lisääminen näistä olisi myös oleellista huomioida liikenneturvallisuusopetuksessa.

Koulun liikenneympäristö on varsinkin talvikunnossapidossa haastava alue. Yhtenä toimenpide-ehdotuksena esitetään selvitettäväksi, voitaisiinko kaduille asettaa liikennemerkkejä muistuttamaan koulun läheisyydestä. Vastaava käytäntö on käytössä esimerkiksi Yhdysvalloissa. Tämä ei käytännössä nostaisi kokonaiskustannuksia, mutta olisi vaikutuksiltaan merkittävä.

Painopiste – Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuus ja omatoiminen liikkuminen

Suojateiden talvikunnossapito on erittäin haasteellista, koska ajoneuvoliikenne usein liukastuttaa suojatien tai poistaa suojatielle levitetyn liukkaudentorjuntamateriaalin. Suojateiden erityisliukkaudentorjunta on kallista. Varsinkin vilkkaiden suojateiden päällysteen kitka pitäisikin saada korotettua rakenteellisin ratkaisuin. Vilkkaiden suojateiden erityistä korostusvalaistusta voisi myös kokeilla. Tallinnassa on saatu korostusvalaistuksella hyviä tuloksia liikenneturvallisuuden kannalta.

Suojateiden merkintöihin on panostettu jo vuosien ajan. Suojateiden maali- ja massamerkinnät kuluvat talvella ja ne joudutaan uusimaan keväällä. Suojatiet maalataan uudelleen heti, kun kelit sen sallivat.

Turvallisten kävely- ja pyöräilyreittien laadun määritys kuuluu rakennusvirastolle. Stara vastaa noin 60 % kaupungin reittien hoidosta ja 95 % kunnossapidosta. Kehittämisohjelmassa esitetty aluekohtainen selvittäminen on tervetullut lisäys kunnossapitotoimien ohjelmointiin ja aluetasa-arvoon. Teknisen palvelun lautakunta toivoo, että Stara on mukana reittien määrittelyssä, koska se voi oleellisesti vaikuttaa ylläpitokustannuksiin.

Teknisen palvelun lautakunnan alaisten virastojen ja sitä kautta kaupungin imago kärsii jokainen kerta, kun sen henkilöstö käyttäytyy liikenteessä väärällä tavalla. Stara on kaupungin liikenteessä yksi näkyvimmistä virastoista, joten sen liikenneturvallisuuskäyttäytymiseen on syytä panostaa. Esimerkiksi työkoneiden ja ajoneuvojen kuljettajien sekä muiden kaupungin henkilöstön turvallisuutta huomioivaa käyttäytymistä suojatietä lähestyttäessä sekä jalankulun ja pyöräilyreittien käytössä tulee korostaa.

Kaupungin oman henkilöstön tulee olla etenkin työaikana liikkuessaan esimerkillisiä liikenneturvallisuuden huomioimisessa. Nykytekniikan avulla tieto väärinkäytöksistä saavuttaa nopeasti kyseisen viraston ja rikkomuksiin pitää uskaltaa puuttua työnjohdollisin keinoin, jotta virheelliset asenteet korjaantuvat. Lisäksi vaadittavien turvalaitteiden puutteellista käyttöä ei saa esiintyä.

Ulkona työskennellessä yksi suurimmista työtapaturmatyypeistä on liukastuminen. Olisi suositeltavaa, että talviaikana kaikki kaupungin työntekijät käyttäisivät ulkona työskennellessään nastoin varustettuja jalkineita tai liukuesteitä.

Painopiste – Yhteistyö, koordinointi ja viestintä

Stara järjestää ison osan kaupungin tavarakuljetuksista, joten kehittämisohjelmassa esitetty vaatimus kaupungin järjestämän liikenneturvallisuuskoulutuksen sisällyttämisestä alihankintaketjuun on huomioitava myös rahoituksessa. Joustava ajotapa -koulutus on myös yksi tärkeä osa liikenneturvallisuuskoulutuksessa. Myös tämä seikka pitäisi sisällyttää koulutukseen.

Muita huomioitavia seikkoja

Liikenteen turvallisuutta voidaan kehittää myös pehmentämällä liikenneympäristöä. Keinoja ovat mm. kiertoliittymät ja törmäysenergiaa sitovat pylväät. Esimerkiksi katupuut, joita on tuhansia katujen varrella, voivat olla törmäystilanteessa hengenvaarallisia jo alhaisissakin nopeuksissa. Tätä asiakokonaisuutta ei ollut tarkasteltu kehittämisohjelmassa, mikä on teknisen palvelun lautakunnan mielestä merkittävä puute.

Esittelijän perustelut

Helsingin liikenneturvallisuuden kehittämisohjelman laadinnassa on Staran asiantuntijoita ollut mukana. Kehittämisohjelma painottuu:

1. lasten ja nuorten turvalliseen ja vastuulliseen liikkumiseen,
2. jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuuteen ja omatoimiseen liikkumiseen,
3. nopeusrajoitusjärjestelmän kehittämiseen sekä
4. yhteistyöhön, koordinointiin ja viestintään.

Jokaisen painopisteen tavoitteen osalta on esitetty toimenpiteitä, joihin pyritään lausunnossa vastaamaan niitä osin, kun se kuuluu teknisen palvelun lautakunnan alaiseen toimintaan.

Käsittely

19.03.2015 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan päätettiin ehdotuksesta poistaa turhana 9. kappaleen ensimmäinen lause: "Kyseinen painopiste yhteisen toiminnan kannalta on elintärkeä."

Esittelijä

toimitusjohtaja

Timo Martiskainen

Lisätiedot

Ville Alatyppö, yksikönjohtaja, puhelin: 310 39943

ville.alatyppo(a)hel.fi

 

Pelastuslautakunta 24.02.2015 § 33

HEL 2013-011803 T 02 08 02 00

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi Helsingin liikenneturvallisuuden kehittämisohjelmasta seuraavan lausunnon:

Pelastuslautakunta kokee Helsingin liikenneturvallisuuden kehittämisohjelman tärkeäksi ja puoltaa asioiden viemistä eteenpäin ohjelmassa mainitulla tavalla.

Pelastuslautakunta esittää, että liikenneturvallisuuden edelleen kehittämiseksi kaupungin liikenteenohjausjärjestelmään tehdään tulevaisuutta ajatellen varaus hälytysajoneuvojen liikennevaloetuusjärjestelmää varten.

Esittelijä

pelastuskomentaja

Simo Wecksten

Lisätiedot

Markku Holopainen, palomestari, puhelin: 310 30224

markku.holopainen(a)hel.fi

 

Opetuslautakunta 24.02.2015 § 28

HEL 2013-011803 T 02 08 02 00

Lausunto

Opetuslautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunkisuunnittelulautakunnalle Helsingin liikenneturvallisuuden kehittämisohjelmasta:

Liikenneturvallisuuteen liittyvät kysymykset ja liikennekasvatus on osa koulun opetus- ja kasvatustehtävää. Oppilaita kannustetaan kulkemaan koulumatkat terveyttä ja kuntoa edistävällä tavalla. Yhteistyössä kotien kanssa oppilaita ohjataan sekä itsenäisesti että koulukuljetuksin liikuttaessa huolehtimaan omasta ja muiden turvallisuudesta ja käyttäytymään matkaa tehdessään hyvin. Helsingissä oppilaat kulkevat koulumatkat pääsääntöisesti itsenäisesti.

Helsingin liikenneturvallisuuden kehittämisohjelman painopisteen yksi (1) tavoitteet sekä toimenpiteet lasten ja nuorten turvallisen ja vastuullisen liikkumisen edistämiseksi ovat konkreettisia ja ajankohtaisia. Nuoriin kohdistuvan liikennekasvatuksen tehostaminen ja panostaminen pitkäjänteiseen liikenneturvallisuustyöhön on perusteltua. Niin ikään opettajille ja muulle koulun henkilökunnalle suunnattujen koulutusten järjestäminen on toimenpiteenä oikeansuuntainen.

Opetussuunnitelmassa on asetettu tavoitteita myös liikennekasvatukselle ja kouluissa on toteutettu erilaisia liikennekasvatukseen liittyviä tapahtumia ja opintokäyntejä esim. Lasten liikennekaupunkiin. Yhteistyö poliisin ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa on tärkeää. Perusopetuksen opetussuunnitelmat uudistuvat 1.8.2016 alkaen. Uusissa opetussuunnitelmissa liikennekasvatus on osa laaja-alaisen osaamisen taitotavoitteita. Helsingissä kiinnitetään erityisesti huomiota liikenneturvallisuuteen ja itsenäiseen liikkumiseen kaupunkiympäristössä. Oppilaat saavat tilaisuuksia harjoitella toimimaan omasta ja muiden turvallisuudesta huolehtien eri tilanteissa, myös liikenteessä.

Opetuslautakunta haluaa erityisesti kiinnittää kaupunkisuunnittelulautakunnan huomion ohjelman painopisteeseen nro 2. Lautakunta yhtyy arvioon siitä, että pyöräily tulee lisääntymään merkittävästi Helsingissä. Liikenneturvallisuuden kehittämisohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi olisi erittäin tärkeää, että jokaiseen kouluun ja päiväkotiin pääsisi turvallisesti ja sujuvasti polkupyörällä erillisiä pyöräreittejä pitkin. Tällä hetkellä merkittäviä puutteita on erityisesti kantakaupungissa. Opetuslautakunta toivoo, että pyöräverkoston kehittämiseksi päiväkotien ja koulujen näkökulmasta panostettaisiin nykyistä enemmän.

Käsittely

24.02.2015 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Keskustelu.

Jäsen Nordman teki vastaehdotuksen, että lisätään seuraava uusi kappale lausuntoehdotuksen viimeiseksi kappaleeksi:

"Opetuslautakunta haluaa erityisesti kiinnittää kaupunkisuunnittelulautakunnan huomion ohjelman painopisteeseen nro 2. Lautakunta yhtyy arvioon siitä, että pyöräily tulee lisääntymään merkittävästi Helsingissä. Liikenneturvallisuuden kehittämisohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi olisi erittäin tärkeää, että jokaiseen kouluun ja päiväkotiin pääsisi turvallisesti ja sujuvasti polkupyörällä erillisiä pyöräreittejä pitkin. Tällä hetkellä merkittäviä puutteita on erityisesti kantakaupungissa. Opetuslautakunta toivoo, että pyöräverkoston kehittämiseksi päiväkotien ja koulujen näkökulmasta panostettaisiin nykyistä enemmän."

Kannattaja puheenjohtaja Krohn

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Jäsen Nordmanin vastaehdotus

Jaa-äänet: 1
jäsen Rydman

Ei-äänet: 9
jäsenet Ekman, Jalovaara, Korolainen, Leoni, Nordman, Nyman, Raittinen, Razmyar, puheenjohtaja Krohn

Tyhjä: 1
jäsen Palm

Hyväksyttiin jäsen Nordmanin ehdotus äänin 9-1 (1 tyhjä).

Esittelijä

opetustoimen johtaja

Rauno Jarnila

Lisätiedot

Marjo Kyllönen, opetuspäällikkö, puhelin: 310 86208

marjo.kyllonen(a)hel.fi

 

Rakennusvirasto 24.2.2015

HEL 2013-011803 T 02 08 02 00

 

Helsingin liikkumisen kehittämisohjelmassa (LIIKE) on tarkasteltu liikkumisen ja liikenteen kokonaisuutta strategisella, koko kaupungin tasolla. Keväällä 2014 valmistuneessa ohjelmassa asetettiin Helsingin liikkumisen tavoitteet ja päätettiin toimintalinjauksista. Liikenneturvallisuuden kehittämisohjelma on yksi LIIKE-ohjelman osastrategia ja sen laadinnasta on vastannut kaupunkisuunnitteluvirasto. Rakennusvirastosta on ollut edustus sekä kehittämisohjelman ohjausryhmässä että työpajoissa. Helsingin liikenneturvallisuusohjelman tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuustyön koordinointia, vahvistaa yhteisiä käytäntöjä, edistää eri osapuolien ja hallintokuntien sitoutumista sekä määritellä toimenpiteitä lähivuosille. Vision ja määrällisten tavoitteiden konkretisoimiseksi ohjelma on jaettu neljään painopisteeseen. Tavoitteita seurataan mittareilla, jotka kuvaavat eri näkökulmista liikenneturvallisuustyön edistymistä.

Rakennusvirasto pitää hyvänä, että liikenneturvallisuuden edistämiseen on paneuduttu konkreettisesti ja että toimenpiteille on esitetty painopisteet, aikataulut, vastuutahot sekä mittaristo edistymisen seurantaan. Liikenneturvallisuuden koordinoinnissa korostetaan yhteistyön tärkeyttä, mikä onkin avainasemassa muutoksen käynnistämiseksi. Liikenneturvallisuus on tärkeää paitsi onnettomuuksien vähentämiseksi myös kävelyn ja pyöräilyn edistämisen kannalta. Infraa ja kunnossapitoa tulisikin kehittää laadukkaaksi LIIKE-ohjelmassa esitetyn kulkumuotojen priorisoinnin järjestyksessä.

Lasten ja nuorten turvallinen ja vastuullinen liikkuminen

Lasten ja nuorten liikenneturvallisuuden edistäminen on tärkeä painopiste. Painopisteeseen on kirjattu mm. mopoilun turvallisuuden parantaminen suunnittelemalla uusi ajoharjoittelurata. Uuden paikan etsiminen onkin tärkeää sillä nykyinen harjoittelurata Tattarisuolla on merkitty yleiskaavassa asumiselle. Tarvittavat resurssit ja toteutusaikataulu tulisi huomioida myös rakennusviraston toimintasuunnitelmassa ja talousarviossa.

Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuus ja omatoiminen liikkuminen, erityisesti lapset ja ikäihmiset

Suunnitteluohjeistusten tarkistaminen ja uusien suunnitelmien laatiminen on olennainen osa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuuden edistämistä. Suunnitteluratkaisujen kustannusvaikutukset rakenteellisiin muutoksiin ja kunnossapitoon sekä muutosten toteutusaikataulu tulee myös suunnitella, jotta eri hallintokunnissa voidaan varautua vaadittaviin resursseihin. Rakennusvirastossa vuonna 2014 päivitetyt katualueita koskevat tyyppikuvat on laadittu juurikin turvallisuusnäkökulmasta eri käyttäjäryhmät, erityisesti pyöräilijät sekä liikunta- ja näköesteiset, huomioiden. Jatkuvien kävely- ja pyöräilyreittien määrittäminen ja niiden kehittämistoimenpiteiden ohjelmointi on merkittävä toimenpide. Samalla tulisi määrittää reittihierarkia sekä reittien tavoitteelliset kunnossapidon laatutasot ja niiden vaatimat resurssit. Kadunvarsipysäköinnistä aiheutuu merkittävää haittaa liikenneturvallisuudelle sekä kadun kunnossapidolle. Helsingin pysäköintistrategian toimenpiteet tulisi koordinoida mukaan uusiin suunnitteluohjeisiin. Rakennusvirastossa painotetaan liikenneturvallisuutta myös tilapäisten liikennejärjestelyiden ja työmaalupien valvonnassa ja hallinnassa. Vuoden 2015 alusta on astunut voimaan uusi haittojen hallintasuunnitelma, jossa tarkastellaan mm. liikenteen sujuvuuteen ja turvallisuuteen liittyviä asioita. Rakennusvirastossa on laadittu 2015 useiden hallintokuntien yhteistyönä Ulkovalaistuksen tarveselvitys, jonka tavoitteena on mm. turvallisuuden ja viihtyisyyden parantaminen sekä liikkumisen ja orientoinnin helpottaminen. Valaistusperiaatteet tulisi huomioida myös liikenneturvallisuusohjelman toimenpiteissä.

Suunnitteluohjeiden tarkistuessa, on ensisijaisen tärkeää huomioida uusien liikenneratkaisujen vaatimat tilat jo kaavoitusvaiheessa, jotta voidaan taata niiden toteutuskelpoisuus.

Nopeusjärjestelmän kehittäminen

Autoliikenteen nopeuksien alentaminen parantaisi yleistä liikenneturvallisuutta. Tämä tarkoittaa nopeusrajoitusten alentamisen ohella myös rakenteellisia muutoksia. Ajonopeuksien pieneneminen laskee liikenteen melutasoa ja vähentää kadun pölyämistä. Sivun 25 kuva 16. on epäselvä, eikä siitä käy ilmi, onko kartta Helsingistä ja mitä sillä halutaan kertoa? Liikenneturvallisuuden kannalta tulisi uusien asunto- ja työpaikkojen myötä kasvavaa autoliikennemäärää entistä tehokkaammin pyrkiä vähentämään ja ohjaamaan liikkumistarpeen kasvua kestäviin liikennemuotoihin.

Yhteistyö, koordinointi ja viestintä

On tärkeää, että eri hallintokunnat ja tarvittavat sidosryhmät tekevät yhteistyötä jotta liikenneturvallisuustyöllä on vaikutusta. Rakennusvirasto pitää hyvänä, että yhteistyö, koordinointi ja viestintä on nostettu omaksi painopistealueeksi sillä liikenneturvallisuustyötä tulee tehdä pitkäjänteisesti ja suunnitellusti. Asukkaiden palautekanavien kehittäminen tulisi tuoda esiin ohjelmassa. Liikenneturvallisuuden kehittämisohjelma haastaa hallintokuntia ja kaupungin työntekijöitä toteuttamaan toimenpideohjelman sisältöä omissa tehtävissään oman asiantuntemuksen pohjalta.

Seuranta ja mittarit

Ohjelman lopussa on lueteltu useita mittareita liikenneturvallisuuden kehittämisohjelman tavoitteiden seuraamiseksi, mutta ei ole määritetty seurannasta vastaavaa tahoa tai seurantafrekvenssiä. Sivun 31 kuva 17 viittaisi siihen, että myös asukaspalautteet, jotka koskevat talvihoitoa, olisivat osa seurantaa, mutta tästä ei ole mainintaa mittareissa.

Lisätiedot

Penelope Sala-Sorsimo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39395

penelope.sala-sorsimo(a)hel.fi

 

Ympäristölautakunta 10.02.2015 § 65

HEL 2013-011803 T 02 08 02 00

Lausunto

Ympäristölautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraavan lausunnon Helsingin liikenneturvallisuuden kehittämisohjelmasta.

Liikenneturvallisuuden kehittämisohjelma on erittäin tarpeellinen liikenneturvallisuuden edistämiseksi, painopisteiden ja resurssien suuntaamiseksi sekä turvallisuustyön koordinoimiseksi. Liikenneturvallisuus on tärkeää paitsi onnettomuuksien vähentämiseksi myös kävelyn ja pyöräilyn edistämisen kannalta. Jo pelkkä turvattomuuden tunne voi vähentää kestävien kulkumuotojen käyttämistä.

Turvallisuuden edistämiseksi tarvitaan voimakkaita toimenpiteitä, joita ohjelmaan onkin ansiokkaasti listattu. Autoliikenteen määrät tulevat kuitenkin ennusteiden mukaan myös kantakaupungissa kasvamaan lähitulevaisuudessa uusien asuin- ja työpaikka-alueiden myötä. Paitsi ympäristösyiden myös liikenneturvallisuuden edistämisen vuoksi ensiarvoisen tärkeää olisikin pyrkiä nykyistä voimakkaammin vähentämään autoliikennemääriä ja ohjaamaan liikkumistarpeen kasvua kestäviin liikkumismuotoihin.

Lasten ja nuorten liikenneturvallisuuden edistäminen

Lasten ja nuorten liikenneturvallisuuden edistäminen on merkittävä painopiste. Yhtenä toimenpiteenä ohjelmaan on kirjattu nuoriin kohdistuvan liikennekasvatuksen tehostaminen ja vuosittaisen teemaviikon järjestäminen. Tässä yhteydessä olisi erittäin tärkeää korostaa kestävän liikkumisen merkitystä ja pyrkiä ohjamaan nuoria ympäristöystävällisiin kulkumuotoihin mopoilun ja yksityisautoilun sijasta. Nuorena opitut liikkumistavat vaikuttavat suuresti liikkumiseen myös aikuisiässä. Joukkoliikenteen lastenlipun ikärajan nostaminen pitkällä aikavälillä aina 20 ikävuoteen asti olisi erittäin kannatettava toimenpide.

Opetus- ja varhaiskasvatustyössä tulisi laajemminkin yhdistää liikenneturvallisuuskasvatukseen tiiviisti kestävien liikkumistapojen edistäminen. Näillä kokonaisuuksilla on voimakasta synergiahyötyä toisistaan. Koulujen liikenneturvallisuussuunnitelmiin tulisi myös liittää turvallisuustavoitteiden rinnalle liikkumisvalintoja koskevia tavoitteita.

Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuus

Kaupungin citylogistiikan toimivuudella on erittäin suuri vaikutus erityisesti jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuuteen. Kävely- ja pyöräteille sekä kävelyalueille ajava ja pysäköivä jakelu-, huolto- sekä kunnossapitoliikenne luovat paitsi estevaikutusta, viihtyisyyden heikentymistä ja turvattomuuden tunnetta myös konkreettisia vaaratilanteita erityisesti lapsille. Kaupungin citylogistiikan toimenpideohjelman luonnoksessa esitetään, että jokaiseen uuteen ja korjattavaan kiinteistöön, jossa on jakelu- tai huoltoliikennettä tarvitsevaa toimintaa, pitää laatia suunnitelma, mistä jakelu/huolto tapahtuu ja miten. Ensisijaisesti jakelun tulisi tapahtua tontilta tai toissijaisesti ajoradalta. Lisäksi ohjelmassa esitetään, että tieliikennelain uudistuksessa jalkakäytäville ja pyöräteille pysäköinnistä tulisi kiellettyä, ellei liikennemerkillä toisin osoiteta. Ympäristölautakunta pitää näitä oleellisina toimenpiteinä liikenneturvallisuuden lisäämiseksi sekä kestävien kulkumuotojen edistämiseksi. Kävelykeskustan ja - alueiden kehittäminen muutoinkin on hyvin tärkeää.

Helsingin valmisteilla olevan uuden yleiskaavan mukaisesti kaupungin sisääntuloväyliä suunnitellaan muutettavaksi bulevardeiksi. Suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että etenkin yksitasoratkaisuissa vilkkaan autoliikenteen aiheuttamat riskit ja haitat jäävät mahdollisimman pieniksi kävelijöille ja pyöräilijöille. Viihtyisän ja turvallisen katutilan aikaansaaminen jalankulkijoille ja pyöräilijöille on hyvin haastavaa, jollei liikennemääriä saada merkittävästi laskettua.

Liikkumisen bussi- ja raideliikenteen pysäkeille sekä niillä odottamisen tulisi olla turvallista ja turvallisen tuntuista kaikkialla kaupungissa.

Kävely- ja pyöräteiden kunnossapidon parantaminen, esimerkkinä pyöräteiden aamuaurauksen nopeuttaminen talvisin on oleellisen tärkeää paitsi turvallisuuden lisäämiseksi myös kävelyn ja talvipyöräilyn edistämiseksi.

Nopeusrajoitusjärjestelmän kehittäminen

Autoliikenteen nopeusrajoitusten alentaminen parantaisi yleistä liikenneturvallisuutta. Myös melun ja katujen pölyämisen kannalta nopeuksien alentaminen olisi perusteltua: ajonopeuksien pieneneminen laskee liikenteen melutasoa hyvin merkittävästi, ja katupölymäärä vähenee suoraan suhteessa nopeuteen. On kuitenkin varmistettava, ettei nopeuden alentaminen johda ruuhkautumiseen. Ruuhkautuminen aiheuttaa ajoneuvojen kiihdytyksiä ja jarrutuksia, mitkä lisäävät merkittävästi autojen pakokaasupäästöjä. Autoliikenteen typenoksidi- ja pienhiukkaspäästöt ovat alhaisimmillaan ajoneuvon optiminopeusalueella sujuvassa liikenteessä. Ilmansaasteet heikentävät ilmanlaatua erityisesti kantakaupungin vilkasliikenteisissä katukuiluissa.

Esittelijä

ympäristönsuojelupäällikkö

Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot

Suvi Haaparanta, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32061

suvi.haaparanta(a)hel.fi

 

Nuorisoasiainkeskus 10.2.2015

HEL 2013-011803 T 02 08 02 00

 

Liikenneturvallisuuteen liittyvät kysymykset erityisesti mopoilijoiden ja moottoripyöräilijöiden osalta ja helsinkiläisten lasten ja nuorten liikennetaitojen parantaminen, ovat olleet keskeisessä roolissa osana nuorisoasiainkeskuksen toimintaa sen olemassaolon ajan. Tänäkin päivänä toiminta tällä sektorilla on monipuolista ja vireää. Lasten liikennekaupungissa oli vuonna 2014 yli 24 000 käyntikertaa ja Tattarisuon liikennekoulutusalueen eri toiminnoissa kaikkiaan reilut 37 600 käyntikertaa. Edellä mainittujen lisäksi nuorisoasiainkeskuksen muilla moottori- ja mopohalleilla Pitäjänmäellä, Pukinmäessä ja Vuosaaressa oli tuhansia kävijöitä. Tämä kertoo osaltaan siitä, että sekä koulutukselle että liikenteeseen liittyvälle mopo- ja moottoriharrastustoiminnalle on kysyntää ja se on nuorista kiinnostavaa.

Helsingin liikenneturvallisuuden kehittämisohjelman painopisteen 1 osatavoite, nuorten (15-24 -vuotiaat) riski joutua liikenneonnettomuuksiin ei ole suurempi kuin muiden ikäryhmien, on haastava. Tässä ikäryhmässä alttius riskien ottamiseen on yleisesti suurempaa kuin muissa elämänvaiheissa, mikä näkyy selkeästi esimerkiksi nuorten miesten kuolleisuuslukuina ja rikostilastoissa. Valitettavasti se näyttää näkyvän myös liikenteessä. Sikäli tavoite on haastava ja siinä onnistuminen edellyttänee liikennekulttuurin muuttumista nimenomaan nuorten miesten kohdalla. Vaikeudesta huolimatta tämä on ehdottomasti tavoittelemisen arvoista.

Nuorten oma rooli ja osallisuus nuoriin kohdistuvan liikennekasvatuksen tehostamisen toimenpiteen osalta on hyvä ottaa huomioon jo siinä vaiheessa, kun liikenneturvallisuuden teemaviikon suunnittelua aloitellaan. On tärkeää ottaa nuoret mukaan sisältöjen rakentamiseen. Tämä edistää nuorten mahdollisuutta vaikuttaa omaan toimintaympäristöönsä ja tuo ajan tasalla olevaa käyttäjänäkökulmaa toiminnan suunnittelun tueksi.

Yleisesti ottaen kehittämisohjelmassa esitetyt toimenpiteet ovat perusteltuja ja niiden määrä on kohtuullinen. Nuorisoasiainkeskus pitää erityisen hyvänä ajatusta varhaisen puuttumisen mallin kehittämisestä nuorten liikennerikkomuksiin. Helsingissä on käytössä nuorille rikoksentekijöille kohdistettu, sovittelulakiin pohjautuva sovittelutoiminta joka tarjoaa lakisääteisen mahdollisuuden käsitellä rikos- ja riita-asioita osapuolten välillä. Kokemukset tästä ovat rohkaisevia ja mallin kehittäminen liikennerikkomuksien osalta on kannatettava ajatus.

Ohjelmassa esitetään lasten ja nuorten kykyä toimia liikenteessä parantavana toimenpiteenä tarveselvitystä toisen liikennekaupungin rakentamiseksi Itä-Helsinkiin. Helsingissä on yksi nuorisoasiainkeskuksen ylläpitämä Lasten liikennekaupunki, joka toimii ympäri vuoden ja sijaitsee Auroran sairaalan viereisellä kentällä (Auroranportti 2). Toiminta on suunnattu erityisesti koululaisille, esikoululaisille ja yksittäisille ryhmille ja perheille. Tällä hetkellä nykyinen tila- ja henkilöstökapasiteetti ovat täydessä käytössä ja kysyntä ylittää tarjolla olevat mahdollisuudet. Nyt liikennekaupungin käyttäjät tulevat koko kaupungin alueelta, mutta toisen toimipisteen avaaminen lisäisi erityisesti idän alueella asuvien lasten mahdollisuuksia osallistua liikennekasvatustoimintaan ja olisi sijainniltaan luonteva ottaen huomioon Helsingin väestörakenteen. Tästä lähtökohdasta nuorisoasiainkeskus kannattaa lämpimästi tarveselvityksen tekemistä toisen liikennekaupungin perustamiseksi Itä-Helsinkiin.

Nuorten liikenneturvallisuuden lisäämiseksi erityisesti mopoilun turvallisuuden parantamiseen tähtäävät toimenpiteet ovat tärkeitä. Kulkuvälineen suosion ja sen riskialttiuden huomioon ottaen, oikein kohdistetuilla toimenpiteillä on mahdollista puuttua isoon ja merkittävään nuorten kuljettajien onnettomuustilastoja kasvattavaan tekijään. Liikenteessä liikkumista varten onkin hyvä, jos ohjelman mukaisesti nuorille saadaan ajoharjoittelupaikkoja. Tärkeää on myös mopoilijoiden käyttämien moporeittien kehittäminen niin, ettei erilaisten liikkumismuotojen keskinäisien erojen ja hyvin erilaisten tilannenopeuksien lisäksi synny sellaisia tieverkkoon ja ajoreitteihin liittyviä pulmakohtia, jotka saattaisivat lisätä turvallisen liikkumisen haastavuutta ja aiheuttaa tarpeettomia vaaratilanteita.

Liikenneturvallisuusohjelmassa on lukuisia indikaattoreita joilla ohjelman toteutumista mitataan. Osa näistä voisi olla myös vahvistamassa tietopohjaa helsinkiläisten lasten ja nuorten turvallisuudesta Helsingin kaupungin julkaisemassa Nuorten hyvinvointikertomuksessa.

 

Lisätiedot

Martti Poteri, toimistopäällikkö, puhelin: 310 71687

martti.poteri(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveysvirasto 6.2.2015

HEL 2013-011803 T 02 08 02 00

 

Pidämme hyvänä kehittämisohjelman tavoitteellisuutta ja konkreettisia toimenpide-ehdotuksia. Ohjelmassa korostetaan kaikkien osapuolten toimijuutta ja siinä määritellään kunkin painopisteen osatavoitteet sekä niiden seuranta.

Lasten ja nuorten liikenneturvallisuuden parantaminen on sosiaali- ja terveysviraston näkökulmasta tärkeä painopiste. Liikennekasvatuksen tehostaminen ja vuosittaiseen teemaviikkoon osallistuminen hyödyttäisi myös esimerkiksi lastensuojelulaitoksissa asuvia nuoria. Autoliikenteen nopeusrajoitusten alentaminen vähentää myös auto- ja mopokolareita ja niistä aiheutuvia vammoja. Viraston näkökulmasta voisikin olla perusteltua liittyä liikennekasvatuksen tehostamiseen ja teemaviikon järjestämiseen omalta osaltaan.

Sosiaali- ja terveysvirasto pitää tärkeänä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuuteen ja omatoimiseen liikkumiseen panostamista erityisesti lasten ja ikäihmisten kohdalla. Mahdollisuus omatoimiseen liikkumiseen vaikuttaa suoraan elämänlaatuun ja terveyteen. Liikkuminen oman kodin ulkopuolella on tärkeää niin henkisen kuin fyysisenkin terveyden näkökulmasta.

Ns. vanhuspalvelulain mukaisessa kunnan hyvinvointisuunnitelman kuulemistilaisuuksissa ikääntyneet ihmiset nostivat esille turvallisen elinympäristön suuren merkityksen hitaammin ja apuvälineiden kanssa liikkuville.  He toivoivat turvallisia jalkakäytäviä ja omia väyliä pyöräilijöille, jotta heidän ei tarvitsisi pelätä tapaturmia. Myös hyvää valaistusta, teiden kuntoa ja riittävän pitkiä liikennevalojen vaihtumisaikoja pidettiin tärkeinä. Katujen ja pysäkkien kunnossapito erityisesti talvisin lisää liikkumisen turvallisuutta ja mahdollisuutta arkiaktiivisuuteen.

Kehittämisohjelma tuo ansiokkaasti esiin sen, että puutteet liikkumisen turvallisuudessa voivat rajoittaa omatoimisen liikkumisen mahdollisuuksia ja siten lisätä kuljetus- ja saattoliikenteen tarvetta. Ikäihmisten ja vammaisten liikkumismahdollisuuksiin vaikuttaa merkittävästi myös ympäristön esteettömyys.

Kehittämisohjelmassa ehdotetaan varhaisen yhteistyömallin kehittämistä julkisten palveluverkkojen suunnitteluun. Sosiaali- ja terveysviraston palvelujen saavutettavuuden kannalta on keskeistä, että yhteistyöprosesseja eri hallintokuntien kanssa tehostetaan, jotta liikenteelliset vaikutukset ja turvallisuusnäkökulmat tulevat huomioitua palvelujen sijoittumispäätöksiä tehtäessä. Tätä edellytetään jo olemassa olevien palvelujen kohdalla, mutta yhteistyön merkitys korostuu tulevia sosiaali- ja terveysviraston palvelukeskuksia suunniteltaessa. Monipuoliset uudet palvelukeskukset sijoitetaan helposti tavoitettaviin kaupungin rakenteellisiin kasvupisteisiin ja kaupunkiliikenteen solmukohtiin. Hyvät joukkoliikenneyhteydet ja turvallinen liikenne lisäävät kuntalaisten mahdollisuuksia valita heille sopivin palvelupiste.

On tärkeää, että eri hallintokunnat ja tarvittavat sidosryhmät tekevät yhteistyötä, jotta liikenneturvallisuustyö on vaikuttavaa. Pidämme hyvänä, että yhteistyö, koordinointi ja viestintä on nostettu omaksi kehittämistyön painopistealueeksi. Liikenneturvallisuuden kehittämisohjelma haastaa hallintokuntia ja kaupungin työntekijöitä toteuttamaan toimenpideohjelman sisältöjä oman tehtävänsä ja asiantuntemuksensa pohjalta. Sosiaali- ja terveysviraston mielestä on hyvä, että kehittämisohjelman tavoitteet edellyttävät kunkin hallintokunnan mukaan ottamisen tähän yhteiseen kehittämistyöhön.

 

Lisätiedot

Anna-Kaisa Tukiala, johtava asiantuntija, puhelin: 310 46693

anna-kaisa.tukiala(a)hel.fi

 

Liikennesuunnittelupäällikkö/y 01.11.2013 § 28

HEL 2013-011803 T 02 08 02 00

Päätös

Liikennesuunnittelupäällikkö päätti tilata Helsingin liikenneturvallisuuden kehittämisohjelman laadintaa koskevat konsultintehtävät Destia Oy:ltä hintaan 57 000 euroa (+alv 24 %).

Hankinta on avoimen hankintamenettelyn mukainen. Liikennesuunnitteluosasto pyysi 27.9.2013 kansallisella hankintailmoituksella Hilma-palvelussa tarjousta Helsingin liikenneturvallisuuden kehittämisohjelman laatimisesta. Yhteenveto hankintaa koskevista tarkentavista kysymyksistä ja vastauksista julkaistiin kaupunkisuunnitteluviraston Internet-sivulla 10.10.2013. Tarjousten jättöaika päättyi 18.10.2013 klo 12.00.

Määräaikaan mennessä tarjoukset saatiin kolmelta tarjoajalta, jotka ovat Destia Oy, Linea Konsultit Oy ja Sito Oy. Kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia ja täyttivät vähimmäisvaatimukset.

Hankinnan valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus tarjouspyynnössä osoitetuin painotuksin. Destia Oy:n tarjous on kokonaistaloudellisesti edullisin liitteenä olevan tarjousvertailun osoittamin perustein.

Kustannukset maksetaan kirjanpidon tililtä: 434100-7250008180-7200862_0141.

Laskutuksessa käytettävä viitettä: KONSU 13/L042/Strömmer.

Hankinnasta laaditaan erillinen sopimus Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston ja Destia Oy:n välille tarjouspyynnön mukaisin ehdoin. Sopijapuolia sitova sopimus syntyy, kun molemmat sopijapuolet ovat sen allekirjoittaneet.

Lisätiedot

Hanna Strömmer, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37106

hanna.strommer(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566