Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

34/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/3

 

05.10.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 937

Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan puheenjohtajan virkamatka Madridiin, Espanjaan 2. - 4.11.2015

HEL 2015-010025 T 01 02 02 00

Esitys

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kulttuuri- ja kirjastolautakunnan puheenjohtajan tekemään 2.–4.11.2015 matkoineen kolmen päivän virkamatkan Madridiin, Espanjaan. Matkan tarkoituksena on osallistua kutsuttuna vieraana Espanjan koulutus-, kulttuuri- ja urheiluministeriön kirjastoyksikön järjestämään 6th Conference on Libraries and their Municipalities -tilaisuuteen.

Virkamatkasta aiheutuvat välttämättömät kustannukset korvataan enintään kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen matkakustannusten korvauksia koskevan liitteen sekä kaupunginjohtajan virkamatkoista antaman ohjeen mukaisina.

Matkakustannusten korvausten saamista varten virkamatkalla olleen on esitettävä matkalaskulomakkeen Lv 227 mukainen lasku välittömästi virkamatkan päätyttyä, kuitenkin viimeistään kahden kuukauden kuluessa virkamatkan päättymisestä. Matkalaskuun on liitettävä alkuperäiset tositteet syntyneistä kustannuksista silloin, kun tosite on saatavissa.

Virkamatkasta kaupungille aiheutuneet kustannukset, niiltä osin mitä tilaisuuteen kutsuja ei korvaa matkakustannuksia, sekä mahdolliset ansionmenetyksen korvaukset maksetaan kaupunginkirjaston käyttövaroista.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

6th Conference on Libraries and their Municipalities, ohjelma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainittu

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginjohtajan päätöksen 11.2.2014, 32 § mukaisesti annetun virka- ja työtehtävien hoitamiseen liittyvän matkustamisen ja kuljettamisen ohjeen kohdan 5.2 mukaisesti kaupunginhallitus päättää luottamushenkilöiden, asettamiensa tilapäisten toimikuntien, komiteoiden ja neuvottelukuntien sekä kaupunkikuvaneuvottelukunnan ja teknillisen neuvottelukunnan jäsenten virkamatkoista lukuun ottamatta Pohjoismaihin, Baltiaan, Venäjällä Pietariin ja Moskovaan suuntautuvia virkamatkoja.

Espanjan opetus-, kulttuuri- ja urheiluministeriö on kutsunut kirjastotoimenjohtajan ja yhden poliitikon osallistumaan 3.11.2015 järjestettävään 6th Conference on Libraries and their Municipalities -konferenssiin Madridiin. Tilaisuuden teemana on "urban networks of libraries".

Tilaisuuteen odotetaan noin 200 osallistujaa, jotka ovat poliitikkoja ja kirjastoammattilaisia. Konferenssiin kutsutaan vuosittain yksi kirjastoammattilainen ja poliitikko tilaisuuteen sopivasta kaupungista. Kaupunginkirjastosta matkalle osallistuvat kirjastotoimenjohtaja sekä kirjasto- ja kulttuurilautakunnan puheenjohtaja, jotka pitävät tilaisuuden teemaan liittyvän esityksen ja osallistuvat tilaisuuden yhteydessä järjestettävään paneelikeskusteluun.

Kutsuja on ilmoittanut korvaavansa molempien osallistujien lento- ja hotellikulut. Kaupungin maksettavaksi jää luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaiset korvaukset ja kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaiset päivärahat.

Kaupunginjohtajan 2.1.2013 (§ 2) antaman ohjeen mukaisesti virastojen ja laitosten tulee lähtökohtaisesti suunnitella toimintansa siten, että tehtävien ja toiminnan kannalta tarpeelliset ja välttämättömät virkamatkat voidaan suorittaa hallintokunnan omin varoin. Viranomaisten väliseen kansainväliseen yhteistyöhön liittyvien matkojen kustannuksia voidaan kuitenkin maksaa muistakin kuin kaupungin varoista. Viranomaisten kustantamiin matkoihin liittyy harvoin luottamusta vaarantavia tekijöitä, minkä vuoksi ne ovat lähtökohtaisesti sallittuja.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

6th Conference on Libraries and their Municipalities, ohjelma

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainittu

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkirjasto

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 22.09.2015 § 110

HEL 2015-010025 T 01 02 02 00

Esitys

Kulttuuri ja kirjastolautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että se oikeuttaa kulttuuri- ja kirjastolautakunnan puheenjohtajan tekemään 2.–4.11.2015 matkoineen kolmen päivän virkamatkan Madridiin, Espanjaan. Matkan tarkoituksena on osallistua kutsuttuna vieraana Espanjan koulutus-, kulttuuri- ja urheiluministeriön kirjastoyksikön järjestämään tilaisuuteen 6th Conference on Libraries and their Municipalities. Tilaisuuteen odotetaan noin 200 osallistujaa, jotka ovat poliitikkoja ja kirjastoammattilaisia. Konferenssiin kutsutaan joka vuosi yksi poliitikko ja yksi kirjastoammattilainen jostain kaupungista. Kaupunginkirjastosta matkalle osallistuu kirjastotoimenjohtaja Tuula Haavisto. Molemmille osallistujille maksetaan lento- ja hotellikulut.

Lisäksi lautakunta esittää, että matkasta aiheutuvat välttämättömät kustannukset korvataan, niiltä osin mitä kutsuja ei kustanna, enintään kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen matkakustannusten korvauksia koskevan liitteen sekä kaupunginjohtajan virkamatkoista antaman ohjeen mukaisina.

Esittelijä

kirjastotoimen johtaja

Tuula Haavisto

Lisätiedot

Helena Pättiniemi, hallintosihteeri, puhelin: 310 85516

helena.pattiniemi(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566