Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

34/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/1

 

05.10.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 948

Asemakaavan muutoshakemus Oulunkylän tontille 28075/18

HEL 2015-000757 T 10 03 03

Esitys

Kaupunginhallitus päätti hylätä ********** asemakaavan muutoshakemuksen.

Tontin 28075/18 asemakaavan muuttamiselle ei ole maankäyttö- ja rakennuslain 51 §:n mukaista tarvetta. Hakijan toivomaa uutta tonttiliittymää Käskynhaltijantieltä ei ole turvallisuussyistä perusteltua sallia.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ote ajantasa-asemakaavasta

3

Asemakaavan muutoshakemus ja tonttikorkeusilmoitus

4

Hakijan vastine kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksestä 19.5.2015 § 161

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakijat

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Asemakaavan muutoshakemus

Hakemus koskee asemakaavan nro 11235 muuttamista Oulunkylän tontilla 28075/18 (osoitteessa Kinkeripolku 10) siten, että ajo tontille olisi mahdollista Käskynhaltijantieltä liikennevirran suuntaisesti (vain oikealle kääntyminen mahdollista).

********** perustelevat hakemustaan seuraavasti:

-        Tontille 28075/18 ei pääse eikä sieltä pääse pois talviaikaan virallista tietä.

-        Tontilla on haasteellinen muoto. Z-mallisen virallisen tieyhteyden alussa on 2,6 m korkeuseroa ylöspäin muutaman metrin matkalla, minkä jälkeen yhteys kääntyy 90 astetta alaspäin, korkeuseroa 7 m. Tavarantoimittajat tai maantuojat eivät ole suostuneet käyttämään tätä reittiä edes kesällä.

-        Käskynhaltijantien varrella muilla tonteilla ei ole korkeusero-ongelmaa.

-        Pelastusajoneuvo tai ambulanssi ei pääse asuinrakennuksen lähelle.

-        Liikenteellisesti vähäisestä muutoksesta ei aiheudu suurta haittaa.

-        Käskynhaltijantien nopeusrajoitus on 40 km/h.

-        Vastapäätä tonttia Liikuntapuiston pysäköintialueelle saa ajaa kummastakin suunnasta.

-        Hakija on valmis sulkemaan puomilla pääsyn Kinkeripolun puoleiselle ajoyhteydelle, ettei tontin läpi kuljeta.

-        Noin viisi vuotta käytössä ollut työmaatie ei ole aiheuttanut ongelmia eikä vaaratilanteita.

-        Hakija ei ole voinut muuttaa tontin korkeusolosuhteita, jottei naapuritalo tipahda kuiluun eikä heidän kaukolämpö-, vesi-, viemäri- ja sähköyhteytensä häiriinny.

Kannanotto asemakaavan muutoshakemukseen

Asemakaavassa nro 11235 (vahvistettu 1.9.2004) on Kinkerinpolun ja Käskynhaltijantien väliin osoitettu kolme pientalotonttia. Asemakaavassa on kaikkien tonttien kohdalla ajoneuvoliittymän kieltävä merkintä. Ajo tonteille on järjestetty Kinkeripolulta. Asuinrakennusten rakennusalat on merkitty Käskynhaltijantien varteen kadun suuntaisesti melusuojaksi. Lisäksi tonteille on merkitty erilliset rakennusalat talousrakennuksia ja autosuojia varten.

Käskynhaltijantie on alueellinen kokoojakatu. Sen kumpaankin reunaan on tarkoitus rakentaa pyörätie tulevaisuudessa. Tällä hetkellä kadun etelälaidassa, hakijan tontin kohdalla, ei ole pyörätietä ja pohjoispuolen pyörätie kulkee Oulunkylän liikuntapuistossa. Ambulanssi voi hätätilanteessa ajaa Käskynhaltijantien varren tulevalle pyörätielle tai ennen sitä ajoradan laitaan ja hakea apua tarvitsevan henkilön rakennuksesta jalankulkuportin kautta, jos se ei ole tontin kautta mahdollista.

Maankäyttö- ja rakennuslain 51 §:n mukaan asemakaavan laatimistarve tai sen ajan tasalla pitäminen on sidottu kunnan kehitykseen ja maankäytön ohjaustarpeeseen ja tarveharkinta on kunnalla.

Hakijan tontti on lohkottu isommasta tontista asemakaavan laatimisen jälkeen. Tasoeroa tontilla on yhteensä n. 7 m ja pituutta n. 50 m. Hakija on rakentanut tontilleen ajoyhteyden kaavan mukaisesti Kinkeripolulta. Yhteys on jyrkkyyden vuoksi hankala, mutta ei mahdoton. Tontin maasto- ja tasoerot ovat olleet hakijan tiedossa jo tontin hankintavaiheessa.

Hakija on rakentanut autotallin asunnon kellariin tontin alimpaan kohtaan. Asemakaavan tavoitteiden mukaisesti hakijan olisi ollut mahdollista rakentaa autosuoja ylemmäs rinteeseen asemakaavassa osoitetulle autosuojan rakennusalalle, jolloin tasoero olisi ollut n. kaksi metriä vähemmän.

Hakijan kanssa on keskusteltu ajoyhteydestä muutama vuosi sitten. Siinä yhteydessä kaupunkisuunnitteluviraston asiantuntijat kävivät tontilla katsomassa tilannetta. Tuolloin todettiin, ettei ajoyhteys ole turvallisuussyistä mahdollinen.

Alueellisille kokoojakaduille ei lähtökohtaisesti ole sallittu tonttiliittymiä, kuin aivan erityisissä poikkeustapauksissa. Sekä autoliikenteen että pyöräilyn turvallisuus ja sujuvuus ovat perusteena sille, ettei yksittäisten omakotitalotonttien liittymiä osoiteta alueellisille kokoojakaduille. Oulunkylän liikuntapuisto julkisena palveluna on tällainen poikkeustapaus ja sen liittymä on rakennettu katuliittymän kaltaiseksi.

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 19.5.2015 esittää kaupunginhallitukselle, että

**********

in asemakaavan muutoshakemus ei anna aihetta asemakaavan muuttamiseen. Tontin 28075/18 asemakaavan muuttamiselle ei ole maankäyttö- ja rakennuslain 51 §:n mukaista tarvetta. Hakijan toivomaa uutta tonttiliittymää Käskynhaltijantieltä ei ole turvallisuussyistä perusteltua sallia.

Samalla kaupunkisuunnittelulautakunta päätti varata hakijalle hallintolain 34 §:n nojalla tilaisuuden antaa vastine kielteisen esityksen johdosta kaupunginhallitukselle.

Hakijan vastine

Lautakunnan päätökseen antamassaan vastineessa hakijat toteavat, että kansalaisia tulisi kohdella tasavertaisesti ja jokaiselle tontille tulisi olla kulku kaikissa sää- ja keliolosuhteissa. Lisäksi he toteavat, ettei yksikään tavarantoimittaja ole suostunut viiden vuoden rakennusaikana toimittamaan tavaraa virallista ajoreittiä pitkin tontille. Koska talossa on jatkuvia korjaustarpeita, tulisi jatkossakin voida saada rakennustarvikkeet tontille. Ilman ajoyhtyettä Käskynhaltijantielle se on mahdotonta. Hakijoiden mielestä nykyinen kaava aiheuttaa kohtuutonta haittaa, kun pelastusajoneuvot ja tavarantoimittajat eivät pääse paikalle ja vain nelivetoautolla pääsee tontille talvisin.

Vastine on kokonaisuudessaan esityslistan liitteenä.

Kaupunkisuunnitteluviraston vastine

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa (14.8.2015), Käskynhaltijantie on alueellinen kokoojakatu. Sekä autoliikenteen että pyöräilyn turvallisuus ja sujuvuus ovat perusteena sille, ettei yksittäisten omakotitalotonttien liittymiä osoiteta alueellisille kokoojakaduille.

Hakijoilla on ollut tontin hankintavaiheessa tiedossa tontin maasto-olosuhteet ja asemakaavamääräykset. Talon rakentamisen ajan hakijoilla on ollut viiden vuoden väliaikainen lupa ajoon tontille Käskynhaltijantieltä. Jatkossa tavaran kuljettaminen tontilla voi olla hankalaa mutta ei mahdotonta.

Pelastuslaitoksen laatiman pelastustien suunnitteluohjeen (36/16/RIHOS: Pelastustien suunnittelu ja toteutus) mukaan pelastusyksikön tulee päästä yleensä pientaloalueella vähintään 50 metrin etäisyydelle kohteesta. Sairaankuljetusyksikön tulee päästä yleensä pientaloalueella vähintään 25 metrin etäisyydelle kohteesta.

Tälle etäisyydelle tulee yleensä vähintään päästä ajoneuvolla ja loppumatkan pelastus- ja sairaankuljetushenkilöstö voi kulkea kävellen. Onnettomuustilanteessa tässä kohteessa hälytysajoneuvot on mahdollista jättää Käskynhaltijantien varteen ja pelastus- ja sairaankuljetushenkilöstön on mahdollista päästä kohteeseen jalankulkuportin kautta. Tällöin pelastus- tai sairaankuljetusyksikön saa alle 10 merin päähän kohteesta.

Pelastuslaitoksen edustajaa on kuultu pelastuslaitoksen laatiman pelastustien suunnitteluohjeen tulkinnasta. Pelastuslaitoksen edustajan mukaan kohteeseen voidaan tulla Käskynhaltijantien puolelta kävelyporttia käyttäen, jolloin etäisyys kohteeseen ei ole liian pitkä. Pelastuslaitoksen edustaja totesi, etteivät pelastuslaitoksen tarpeet ole peruste uudelle tonttiliittymälle.

Kaupunkisuunnitteluvirasto katsoo edelleen, ettei tontin 28075/18 asemakaavan muuttamiselle ole maankäyttö- ja rakennuslain 51 §:n mukaista tarvetta. Hakijan toivomaa uutta tonttiliittymää Käskynhaltijantieltä ei ole turvallisuussyistä perusteltua sallia.

Lopuksi

Kaupunginhallitus viittaa edellä mainittuun ja toteaa, ettei hakemus anna aihetta toimenpiteisiin.

Kaj toteaa vielä, että aiemmin maanomistajien kielteiset kaavanmuutoshakemukset on käsitellyt valtuusto korkeimman hallinto-oikeuden 1983 antaman päätöksen perusteella. Myöhemmin KHO on ottanut toisessa tapauksessa kannan, jonka mukaisesti maanomistajalla on ensinnäkin oikeus saada ratkaisu hakemukseensa ja lausunut lisäksi, että oikaisuvaatimuksen jälkeen päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeudelle kunnallisvalituksin. Kyseiset päätökset ovat keskenään hieman lähtökohtiin perustuvia eikä oikeuskirjallisuuskaan anna asiaan selkeää lisävalaistusta. Esittelijä katsoo oikeuspalvelujen kannanoton perusteella, että kaupungin on tarkoituksenmukaista alkaa päättää asiasta kaupunginhallitustasolla ja noudattaa KHO:n viimeisintä kantaa valitustiestä.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Ote ajantasa-asemakaavasta

3

Asemakaavan muutoshakemus ja tonttikorkeusilmoitus

4

Hakijan vastine kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksestä 19.5.2015 § 161

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakijat

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Kiinteistölautakunta

Rakennuslautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnitteluvirasto 14.8.2015

HEL 2015-000757 T 10 03 03

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi 19.5.2015 kielteisen lausunnon ********** asemakaavan muutoshakemuksesta Oulunkylän tontille 28075/18 (Kinkeripolku 10). Lausunnon mukaan hakemus ei anna aihetta asemakaavan muuttamiseen.

Hakemus koskee asemakaavan nro 11235 muuttamista Oulunkylän tontilla 28075/18 (osoitteessa Kinkeripolku 10) siten, että ajo tontille olisi mahdollista Käskynhaltijantieltä liikennevirran suuntaisesti (vain oikealle kääntyminen mahdollista).

********** ovat antaneet vastineensa kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksestä. Siinä he toteavat, että kansalaisia tulisi kohdella tasavertaisesti ja jokaiselle tontille tulisi olla kulku kaikissa sää- ja keliolosuhteissa. Lisäksi he toteavat, ettei yksikään tavarantoimittaja ole suostunut viiden vuoden rakennusaikana toimittamaan tavaraa virallista ajoreittiä pitkin tontille. Koska talossa on jatkuvia korjaustarpeita, tulisi jatkossakin voida saada rakennustarvikkeet tontille. Ilman ajoyhtyettä Käskynhaltijantielle se on mahdotonta. Hakijat ovat myös huolissaan ambulanssin ja paloauton pääsystä tontille.

Käskynhaltijantie on alueellinen kokoojakatu. Sekä autoliikenteen että pyöräilyn turvallisuus ja sujuvuus ovat perusteena sille, ettei yksittäisten omakotitalotonttien liittymiä osoiteta alueellisille kokoojakaduille.

Hakijoilla on ollut tontin hankintavaiheessa tiedossa tontin maasto-olosuhteet ja asemakaavamääräykset. Talon rakentamisen ajan hakijoilla on ollut viiden vuoden väliaikainen lupa ajoon tontille Käskynhaltijantieltä. Jatkossa tavaran kuljettaminen tontilla voi olla hankalaa mutta ei mahdotonta.

Pelastuslaitoksen laatiman pelastustien suunnitteluohjeen (36/16/RIHOS: Pelastustien suunnittelu ja toteutus) mukaan pelastusyksikön tulee päästä yleensä pientaloalueella vähintään 50 metrin etäisyydelle kohteesta. Sairaankuljetusyksikön tulee päästä yleensä pientaloalueella vähintään 25 metrin etäisyydelle kohteesta. Tälle etäisyydelle tulee yleensä vähintään päästä ajoneuvolla ja loppumatkan pelastus- ja sairaankuljetushenkilöstö voi kulkea kävellen. Onnettomuustilanteessa tässä kohteessa hälytysajoneuvot on mahdollista jättää Käskynhaltijantien varteen ja pelastus- ja sairaankuljetushenkilöstön on mahdollista päästä kohteeseen jalankulkuportin kautta. Tällöin pelastus- tai sairaankuljetusyksikön saa alle 10 merin päähän kohteesta.

Pelastuslaitoksen edustajaa on kuultu pelastuslaitoksen laatiman pelastustien suunnitteluohjeen tulkinnasta. Pelastuslaitoksen edustajan mukaan kohteeseen voidaan tulla Käskynhaltijantien puolelta kävelyporttia käyttäen, jolloin etäisyys kohteeseen ei ole liian pitkä. Pelastuslaitoksen edustaja totesi, etteivät pelastuslaitoksen tarpeet ole peruste uudelle tonttiliittymälle.

Kaupunkisuunnitteluvirasto katsoo, ettei tontin 28075/18 asemakaavan muuttamiselle ole maankäyttö- ja rakennuslain 51 §:n mukaista tarvetta. Hakijan toivomaa uutta tonttiliittymää Käskynhaltijantieltä ei ole turvallisuussyistä perusteltua sallia.

Lisätiedot

Sari Ruotsalainen, arkkitehti, puhelin: 310 37373

sari.ruotsalainen(a)hel.fi

Kari Tenkanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37132

kari.tenkanen(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 19.05.2015 § 161

HEL 2015-000757 T 10 03 03

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että ********** asemakaavan muutoshakemus ei anna aihetta asemakaavan muuttamiseen. Tontin 28075/18 asemakaavan muuttamiselle ei ole maankäyttö- ja rakennuslain 51 §:n mukaista tarvetta. Hakijan toivomaa uutta tonttiliittymää Käskynhaltijantieltä ei ole turvallisuussyistä perusteltua sallia.

Samalla kaupunkisuunnittelulautakunta päätti varata hakijalle hallintolain 34 §:n nojalla tilaisuuden antaa vastine kielteisen esityksen johdosta kaupunginhallitukselle.

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Sari Ruotsalainen, arkkitehti, puhelin: 310 37373

sari.ruotsalainen(a)hel.fi

Kari Tenkanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37132

kari.tenkanen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566