Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

32/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/1

 

21.09.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 900

Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle tiesuunnitelmasta 'Maantien 101 (Kehä I) Myllypurontien eritasoliittymän rakentaminen'

HEL 2015-006023 T 08 00 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle seuraavan lausunnon tiesuunnitelmasta ’Maantien 101 (Kehä I) Myllypurontien eritasoliittymän rakentaminen, Helsinki’:

Vastaukset kysymyksiin

Vastauksena Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen esittämiin kysymyksiin Helsingin kaupunki toteaa seuraavaa:

- Helsingin yleiskaavassa 2002 Kehä I on moottorikatu, jolle on esitetty eritasoliittymä Myllypuron kohdalle. Tiesuunnitelma on yleiskaavan mukainen. Helsingin uuden yleiskaavan valmistelu on käynnissä. Tiesuunnitelma on myös uuden yleiskaavan luonnoksen mukainen.

Suunnittelualueella on voimassa asemakaavat nro 10312, 10333, 11241 ja 11810. Kehä I on asemakaavoissa yleisen tien aluetta (LT). Asemakaavojen LT-alue perustuu liittymästä aikanaan laadittuun tilavaraussuunnitelmaan. Tiesuunnitelman mukainen liittymä poikkeaa tilavaraussuunnitelmasta, mutta on asemakaavan mukainen ja mahtuu LT-alueelle.

Tiesuunnitelman hyväksymiselle ei ole kaavallisia esteitä.

- Kaupunki luovuttaa alueita tietarkoituksiin maantielain mukaisesti. Kaupungille määrättävät korvaukset on käsiteltävä maantietoimituksessa, ellei niistä sovita erikseen.

- Kaupungilla ei ole huomauttamista tiesuunnitelmaan sisältyviin siltoihin, meluesteisiin tai muihin merkittäviin rakenteisiin.

- Kaupunki vastaa suunnitelman asiakirjassa 1TT-3 (osassa D) esitetyistä kunnossapidon vastuualueista.

Muuta

Kaupunki pitää hanketta kiireellisenä ja katsoo, että Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tulisi sisällyttää hanke toteutusohjelmaansa siten, että liittymän rakentaminen voi alkaa vuonna 2018. Kaupunki varautuu hankkeen toteuttamiseen samassa aikataulussa.

Tiesuunnitelman kuulutus on julkaistu 5.6.2015 Helsingin Sanomissa, Metro-lehdessä ja Hufvudstadsbladetissa. Tiesuunnitelmaa vastaan ei ole tehty muistutuksia.

Tiesuunnitelman luonnos esiteltiin avoimessa yleisötilaisuudessa 11.6.2014 Myllypuron Liikuntamyllyssä.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Lausuntopyyntö 8.5.2015

2

Tiesuunnitelma, selostus

3

Tiesuunnitelma, yleiskartta

4

Tiesuunnitelma, suunnitelmakartta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan ELY-keskus (Liikenne ja infrastruktuuri)

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lausuntopyyntö

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on lähettänyt tiesuunnitelman ’ ’Maantien 101 (Kehä I) Myllypurontien eritasoliittymän rakentaminen, Helsinki’ maanteistä annetun lain 27 §:n mukaista käsittelyä varten.

Lausuntopyyntö liitteineen on liitteenä 1. Tiesuunnitelman selostus on liitteenä 2. Yleiskartta on liitteenä 3 ja suunnitelmakartta liitteenä 4. Asiakirja-aineisto kokonaisuudessaan on nähtävänä kokouksessa ja sitä ennen valmistelijalla.

Uudenmaan ELY-keskus pyytää kaupunkia ilmoittamaan lausunnossaan seuraavaa:

- Onko suunnitelman käsittämälle alueelle vahvistettu tai hyväksytty oikeusvaikutteinen yleiskaava tai asemakaava, ja onko kaava yhdenmukainen tiesuunnitelman kanssa

- Muuttaako kaupunki kaavan tiesuunnitelman mukaiseksi, jos ne eivät ole yhdenmukaisia

Onko kaupunki valmis luovuttamaan maantien tekemiseen tarvittavan omistamansa maa-alueen korvauksetta tietarkoituksiin

Onko kaupungilla huomauttamista tiesuunnitelmaan sisältyviin siltoihin, meluesteisiin tai muihin merkittäviin rakenteisiin

Vastaako kaupunki suunnitelman asiakirjassa 1TT-3 (osassa D) esitetyistä kunnossapidon vastuualueista.

Tiesuunnitelman laatiminen ja nähtävillä olo

Tiesuunnitelman on teettänyt Uudenmaan ELY-keskus yhteistyössä Helsingin kaupungin rakennusviraston ja kaupunkisuunnitteluviraston kanssa.

Suunnitelma on ollut yleisesti nähtävänä 5.6.2015 – 6.7.2015 kaupunginkansliassa. Suunnitelmaa vastaan ei ole tehty muistutuksia.

Tiesuunnitelman luonnos esiteltiin avoimessa yleisötilaisuudessa 11.6.2014 Myllypurossa Liikuntamyllyssä.

Tiesuunnitelman kuvaus

Suunnittelualue sijaitsee nykyisen Kehä I:n ja Myllypurontien valo-ohjatun tasoliittymän kohdalla. Tiesuunnitelmaan sisältyvän osuuden pituus on noin 1,1 kilometriä.

Suunnitelma-alueen pohjoispuolella sijaitsevat Kivikon ja Kontulan liittymät. Kivikon eritasoliittymän rakennustyöt on aloitettu 2013. Kontulan eritasoliittymän tilavaraus on tarkistettu samanaikaisesti Myllypuron eritasoliittymän kanssa. Suunnitelma-alueen eteläpuolella sijaitsee Turunlinnantien liittymä. Turunlinnantien ja Itäväylän liittymien parannustoimenpiteiden suunnittelu on käynnissä.

Myllypuron eritasoliittymä liittyy alueen kehityshankkeeseen, jossa pyritään luomaan Myllypurosta vetovoimainen kaupunginosakeskus hyvien liikenneyhteyksien varrelle. Alueelle on suunnitteilla 5 000 uutta työ- ja opiskelupaikkaa, jonka edellytyksenä ovat olleet hyvät liikenneyhteydet. Hankkeen tavoitteena on tukea alueen maankäyttöä, lisätä alueen liikenneturvallisuutta ja mahdollistaa alueen kehitys helposti saavutettavaksi kaupunkikeskukseksi. Myllypuron nykyinen tasoliittymä on yksi Kehä I:n pullonkauloista. Eritasoliittymä sujuvoittaa Kehä I:n liikennettä ja liikennevalojen poisto vähentää pysähdyksien määrää.

Myllypuron eritasoliittymästä on laadittu tilavaraussuunnitelma 1992 ja tilavaraussuunnitelmaa on tarkistettu 2004. Eritasoliittymän liikennealue on määritelty tilavaraussuunnitelman tarkistuksen pohjalta.

Tiesuunnitelmassa esitetyn liittymäratkaisun lähtökohtana on soikea liittymämuoto, joka on puristettu yhteen keskiosasta ja näin ehkäisty ajonopeuksien kasvua liittymien päiden välillä. Liittymien päitä on pystytty myös tuomaan lähemmäksi Kehä I:tä. Pysäkit on suunniteltu rampeille, koska bussikaistat eivät mahdu Kehän ja ramppien väliin.

Kehä I noudattaa koko suunnitteluosuuden nykyistä väyläkäytävää. Kehä I:lle on suunniteltu kolmannet kaistat koko suunnittelujaksolle. Kolmansien kaistojen rakentaminen on myöhemmin mahdollista, vaikka ensi vaiheessa toteutettaisiin eritasoliittymä ja Kehä I:llä säilytettäisiin 2+2 suoraan menevää kaistaa.

Myllypuron eritasoliittymän rampit ovat rombisia ramppeja eli liittymissä muodostuu vain yksisuuntaisten ajoratojen liittymiä. Ramppiliittymien päihin rakennetaan kiertoliittymä liikenteen sujuvuuden varmistamiseksi. Myllyruuhenpolun alikulkukäytävää levennetään ja nykyinen Alakiventien alikulkukäytävä korvataan uudella Mustapurontaipaleen alikulkukäytävällä. Lisäksi I.K. Inhanpolun ja Lallukantien liittymään rakennetaan uusi alikulkukäytävä.

Nykytilanteessa Kehällä on joukkoliikenteen pysäkkiparit Myllyruuhenpolun pohjoispuolella sekä Alakiventien alikulkukäytävän eteläpuolella. Rampeille sijoitetaan bussipysäkit, jotka korvaavat nykyiset pysäkkiparit Myllyruuhenpolun pohjoispuolella ja Alakiventien alikulkukäytävän eteläpuolella. Ramppien linja-autopysäkit varustetaan pysäkkikatoksilla ja pyöräparkeilla. Lallukantielle on esitetty pysäkit lähelle nykyisten pysäkkien sijainteja.

Myllypurontien molemmille puolille rakennetaan jalkakäytävät ja yksisuuntaiset pyöräkaistat.

Linjauksen muutokset edellyttävät valaistuksen uusimista koko suunnittelujaksolla. Kaikki Myllypuron eritasoliittymän rampit valaistaan.

Kehä I:n rampin itäreunaan rakennetaan 1,6 metriä korkea melukaide ja neljä metriä korkea meluaita Kehä I:n itäreunaan.

Kaavatilanne ja maankäyttö

Helsingin yleiskaavassa 2002 Kehä I on moottorikatu, jolle on esitetty eritasoliittymä Myllypuron kohdalle. Tiesuunnitelma on voimassa olevan yleiskaavan mukainen. Helsingin uuden yleiskaavan valmistelu on käynnissä. Tiesuunnitelma on myös uuden yleiskaavan luonnoksen mukainen.

Suunnittelualueella on voimassa asemakaavat nro 10312, 10333, 11241 ja 11810. Kehä I on asemakaavoissa yleisen tien aluetta (LT). Asemakaavojen LT-alue perustuu liittymästä aikanaan laadittuun tilavaraussuunnitelmaan. Tiesuunnitelman mukainen liittymä poikkeaa tilavaraussuunnitelmasta, mutta on asemakaavan mukainen ja mahtuu LT-alueelle.

Tiesuunnitelman hyväksymiselle ei ole kaavallisia esteitä.

Tiesuunnitelman vaikutukset

Hankkeen toteuttaminen parantaa merkittävästi liikenteen sujuvuutta Kehä I:llä, kun liikennevalojen aiheuttamat ruuhkat poistuvat. Hanke mahdollistaa Myllypurontien keskimääräisen arkivuorokausiliikenteen kasvun vuodelle 2035 laaditun liikenne-ennusteen mukaisesti noin 15 000 ajoneuvoon vuorokaudessa (v. 2012 keskimääräinen arkivuorokausiliikenne oli noin 10 000 ajon/vrk). Lisäksi pääsy katuverkolta Kehälle helpottuu.

Eritasoratkaisu vähentää liittymäalueella tapahtuvia liikenneonnettomuuksia noin 5-7 kappaletta vuosittain. Eritasoliittymä mahdollistaa myös tehokkaamman maankäytön alueella.

Joukkoliikenteen toimintaedellytykset ja palvelutaso paranevat uusien pysäkkijärjestelyjen myötä. Pysäkkien keskittäminen lähelle eritasoliittymää helpottaa vaihtoyhteyksien järjestämistä.

Kevyen liikenteen yhteydet parantuvat kun Kehä voidaan ylittää myös nykyisen tasoliittymän kohdalta. Lisäksi Myllypurontien yksisuuntaiset pyöräkaistat mahdollistavat nopeat pyöräily-yhteydet.

Nykytilanteessa alueella sijaitsee asuinrakennuksia sellaisilla alueilla, joilla päivämelun ohjearvo 55 dB (LAeq7-22) ylittyy. Tiesuunnitelman mukainen melukaide- ja -aitaratkaisu vähentävät Kehältä leviävää melua siten, että päivämelun ohjearvon mukainen raja saavutetaan.

Kustannukset

Hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat 33 320 000 euroa, alv 0 % (mr -indeksi 135).

Kustannukset jakautuvat hankeosittain seuraavasti:

- päätie ja rampit 16,31 milj. euroa

- kadut 5,72 milj. euroa

- sillat 7,07 milj. euroa

- meluesteet 1,03 milj. euroa

- johtosiirrot 3,2 milj. euroa

Kaupungin osuus on 8,74 milj. euroa (26 %) ja valtion osuus 21,39 milj. euroa (64 %). Kolmansien osapuolten johto- ja laitesiirtojen osuus kustannuksista on 3,20 milj. euroa (10 %), jonka jaosta osapuolten ja laitteiden omistajien kesken on sovittava erikseen. Hankkeen hyöty-kustannussuhteeksi on arvioitu 6,8.

Rakentaminen

Kohteen toteuttavat yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskus ja Helsingin kaupunki.

Hanke ei sisälly Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmaan lähivuosille. Helsingin kaupunki varautuu hankkeen toteutuksen käynnistämiseen vuonna 2018.

Saadut lausunnot

Tiesuunnitelmasta on saatu kaupunkisuunnittelulautakunnan, kiinteistölautakunnan, yleisten töiden lautakunnan lausunnot. Lausunnot ovat päätöshistoriassa.

Esittelijän kannanotot

Esittelijä toteaa, että Myllypuron eritasoliittymän rakentaminen on tärkeä hanke niin maankäytön kehittämisen kuin liikenteen sujuvuuden ja liikenneturvallisuuden kannaltakin. Hankkeen käynnistämistä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tienpidon ja toiminnan suunnitelmakaudella 2016 – 2019 alkavana hankkeena on syytä kiirehtiä.

Ehdotus kustannusjaoksi noudattaa Suomen Kuntaliiton ja Tiehallinnon vuonna 2001 hyväksymiä tienpidon kustannusvastuuperiaatteita. Sovittuja periaatteita tulee noudattaa kustannusjaossa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Lausuntopyyntö 8.5.2015

2

Tiesuunnitelma, selostus

3

Tiesuunnitelma, yleiskartta

4

Tiesuunnitelma, suunnitelmakartta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan ELY-keskus (Liikenne ja infrastruktuuri)

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

HKR

Ksv

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 25.08.2015 § 236

HEL 2015-006023 T 08 00 01

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi asiasta kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Tiesuunnitelma on tehty yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen ja Helsingin kaupungin edustajien kesken.

Tiesuunnitelman laatiminen käynnistettiin rakennusviraston toimesta Metropolian kampuksen hankesuunnittelua varten, jotta voidaan mm. huomioida ympäröivien katujen ja teiden muuttuvat korkeusasemat. Kehä I:n nykyisten tasoliittymien muuttaminen eritasoliittymiksi on ollut pitkään valtion ja kaupunkien tavoitteena. Eritasoliittymien on arvioitu parantavan liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta.

Tiesuunnitelman mukaiset ratkaisut mahdollistavat liikennemäärien kasvamisen Kehä I:llä. Liittymän rakentaminen parantaa liikenneturvallisuutta vähentämällä erityisesti valo-ohjatuille liittymille tyypillisiä onnettomuuksia. Myös jalankulun ja pyöräilyn yhteydet paranevat alueella ja alueen yhdistäminen tulevaisuudessa pyöräilyn baanaverkkoon on huomioitu.

Helsingin yleiskaavassa 2002 Kehä I on moottorikatu, jolle on esitetty eritasoliittymä Myllypuron kohdalle. Tiesuunnitelma on voimassa olevan yleiskaavan mukainen. Helsingin uuden yleiskaavan valmistelu on käynnissä. Tiesuunnitelma on myös uuden yleiskaavan luonnoksen mukainen.

Suunnittelualueella on voimassa asemakaavat nro 10312, 10333, 11241 ja 11810. Kehä I on asemakaavoissa yleisen tien aluetta (LT). Asemakaavojen LT-alue perustuu liittymästä aikanaan laadittuun tilavaraussuunnitelmaan. Tiesuunnitelman mukainen liittymä poikkeaa tilavaraussuunnitelmasta, mutta on asemakaavan mukainen ja mahtuu LT-alueelle. Tiesuunnitelman hyväksymiselle ei ole kaavallisia esteitä.

Kehä I:n Myllypuron eritasoliittymän rakentaminen on riippuvainen sekä valtion että kaupungin rahoituksesta. Kaupunkisuunnittelulautakunnan 28.4.2015 hyväksymässä investointiohjelmaehdotuksessa on varauduttu Myllypuron eritasoliittymän rakentamiseen 9,5 M€:lla vuosina 2017 - 2019 (kokonaiskustannusarvio 33,3 M€). Valtio ei ole toteutusohjelmissaan varautunut liittymän rakentamiseen lähivuosina. Tiesuunnitelmassa laskettu kustannusjakoehdotus perustuu kuntien ja valtion yhteisesti sopimiin maantien pidon kustannusjakoperiaatteisiin, ja myös lopullisen kustannusjaon tulisi tehdä samoin.

Esittelijä

liikennesuunnittelupäällikkö

Reetta Putkonen

Lisätiedot

Heikki Palomäki, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37312

heikki.palomaki(a)hel.fi

 

Kiinteistölautakunta 20.08.2015 § 344

HEL 2015-006023 T 08 00 01

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon maantien 101 (Kehä I) Myllypuron eritasoliittymän tiesuunnitelmasta:

Kaupunki luovuttaa alueita tietarkoituksiin maantielain mukaisesti. Kaupungille määrättävät korvaukset tulee käsitellä maantietoimituksessa, ellei niistä sovita erikseen.

Lautakunnalla ei ole huomauttamista tiesuunnitelmasta.

Esittelijä

osastopäällikkö

Juhani Tuuttila

Lisätiedot

Tapio Laalo, tonttiasiamies, puhelin: 310 36442

tapio.laalo(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 18.08.2015 § 341

HEL 2015-006023 T 08 00 01

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Tiesuunnitelma on tehty tiiviissä yhteistyössä Helsingin kaupungin ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (Uudenmaan ELY-keskus) edustajien kesken.

Myllypuron eritasoliittymän rakentaminen Kehä I:lle parantaa merkittävästi liikenteen sujuvuutta Kehä I:llä ja mahdollistaa katuyhteyksien toteutuksen Kehä I:n ja Myllypuron välillä.

Tiesuunnitelman mukaisiin tie- ja liikennejärjestelyihin ei ole huomautettavaa. Järjestelyissä on otettu huomioon Helsingin kaupungin nykyiset ja tiedossa olevat yhteystarpeet ja väyläympäristöä koskevat tavoitteet.

Joukkoliikenteen toimintaedellytykset ja palvelutaso paranevat uusien pysäkkijärjestelyjen myötä.

Kevyen liikenteen olosuhteet Kehä I:n varrella ja ylitse paranevat nykyisestä.

Tiesuunnitelman kustannusarvio sisältää hankkeen kaikkien rakennusosien (ajorata, sillat, kadut jne.) kustannukset ja perustuu samankaltaisten liikenneväylähankkeiden toteutuneisiin rakennuskustannuksiin pääkaupunkiseudulla. Kustannusarviota voidaan näin ollen pitää kattavana ja realistisena. Ehdotus kustannusjaoksi noudattaa Suomen Kuntaliiton ja Tiehallinnon vuonna 2001 hyväksymiä tienpidon kustannusvastuuperiaatteita ja sovittuja periaatteita tulee kustannusjaossa noudattaa. Johtosiirtokustannuksien kustannusjaosta sovitaan rakennussuunnitteluvaiheessa ennen rakentamisen aloittamista. Kaupunki vastaa omistamiensa yhtiöiden johtosiirroista, jos yhtiöt eivät niistä vastaa.

Hanke tulisi sisällyttää Uudenmaan ELY-keskuksen toteutusohjelmaan alkavaksi siten, että liittymän rakentaminen voi alkaa vuonna 2018. Kaupunki varautuu hankkeen toteuttamiseen samassa aikataulussa.

Vastaukset ELY-keskuksen esittämiin kysymyksiin:

-        Kaupungilla ei ole huomauttamista tiesuunnitelmaan sisältyviin siltoihin, meluesteisiin tai muihin merkittäviin rakenteisiin.

-        Kaupunki vastaa suunnitelman asiakirjassa 1TT-3 (osassa D) esitetyistä kunnossapidon vastuualueista.

-        Kaupunki toteuttaa kustannuksellaan suunnitelman edellyttämät katujärjestelyt samanaikaisesti tietyön kanssa.

-        ELY-keskuksen lausuntopyynnössään esittämään korvauksia koskevaan kysymykseen vastaa kiinteistölautakunta ja kaavoitusta koskeviin kysymyksiin kaupunkisuunnittelulautakunta.

Käsittely

18.08.2015 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Antti Möller: Muutetaan kohta 8: "Hanke tulisi sisällyttää Uudenmaan ELY-keskuksen toteutusohjelmaan alkavaksi siten, että liittymän rakentaminen voi alkaa vuonna 2018. Kaupunki varautuu hankkeen toteuttamiseen samassa aikataulussa."

Muutetaan muotoon: "Kaupunki varautuu hankkeen toteuttamiseen samassa aikataulussa. Hankkeen toteuttamisen tulee kuitenkin seurata Helsingin yleiskaavan päätöksentekoa ja sen mukanaan tuomia mahdollisia muutoksia alueelle. Tämänhetkisen arvion mukaan yleiskaavaehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyssä syksyllä 2015 ja kaupunginhallituksen sekä kaupunginvaltuuston käsittelyssä vuoden 2016 aikana."

Kannattaja: Pörrö Sahlberg

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Muutetaan kohta 8: "Hanke tulisi sisällyttää Uudenmaan ELY-keskuksen toteutusohjelmaan alkavaksi siten, että liittymän rakentaminen voi alkaa vuonna 2018. Kaupunki varautuu hankkeen toteuttamiseen samassa aikataulussa."

Muutetaan muotoon: "Kaupunki varautuu hankkeen toteuttamiseen samassa aikataulussa. Hankkeen toteuttamisen tulee kuitenkin seurata Helsingin yleiskaavan päätöksentekoa ja sen mukanaan tuomia mahdollisia muutoksia alueelle. Tämänhetkisen arvion mukaan yleiskaavaehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyssä syksyllä 2015 ja kaupunginhallituksen sekä kaupunginvaltuuston käsittelyssä vuoden 2016 aikana."

Jaa-äänet: 6
Maria Landén, Jarmo Nieminen, Henrik Nyholm, Dennis Pasterstein, Mariam Rguibi, Tuomo Valokainen

Ei-äänet: 2
Antti Möller, Pörrö Sahlberg

Tyhjä: 0
 

Poissa: 1
Wiking Vuori

Esittelijä

osastopäällikkö

Silja Hyvärinen

Lisätiedot

Kati Kiyancicek, projektinjohtaja, puhelin: 310 64734

kati.kiyancicek(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566