Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

32/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/13

 

21.09.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 897

Jäsenen nimeäminen pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmään

HEL 2015-009867 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti nimetä Mari Puoskarin tilalle Otso Kivekkään jäseneksi pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmään jäljelle jääväksi toimikaudeksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

 

Päätöksessä mainitut

 

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää nimetä Mari Puoskarin tilalle __________________ jäseneksi pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmään jäljelle jääväksi toimikaudeksi.

Esittelijän perustelut

Mari Puoskari on jättänyt eronpyynnön (7.9.2015) pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmän jäsenyydestä.

Kaupunginhallitus on 18.2.2013 (201 §) nimennyt toimikaudeksi 2013 − 2016 jäseniksi pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmään Tatu Rauhamäen, Mari Puoskarin, Osku Pajamäen ja Silvia Modigin. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tatu Rauhamäki toimii koordinaatioryhmän puheenjohtajana.

Pääkaupunkiseudun yhteistyösopimuksen 2013 − 2016 mukaan koordinaatioryhmä on kaupunkien ylimmän luottamushenkilöjohdon ohjaus- ja koordinointielin pääkaupunkiseudun yhteistyössä.

Koordinaatioryhmään kuuluu 11 jäsentä. Koordinaatioryhmän jäseniä ovat Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunginhallitusten puheenjohtajat sekä Kauniaisten kaupunginvaltuuston tai -hallituksen puheenjohtaja. Koordinaatioryhmän jäseniä ovat myös Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunginvaltuustojen puheenjohtajat tai heidän sijastaan kaupunginhallituksen nimeämä kaupunginhallituksen tai valtuuston varapuheenjohtaja. Muiden kaupunginhallitusten nimeämien koordinaatioryhmän jäsenten tulee olla valtuuston tai kaupunginhallituksen jäseniä. Koordinaatioryhmän puheenjohtajana toimii Helsingin kaupunginhallituksen nimeämä edustaja.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Otteet

Ote

 

Päätöksessä mainitut

 

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 14.09.2015 § 860

HEL 2015-009867 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566