Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

32/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/3

 

21.09.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 887

Kaupunginhallituksen edustajan valinta liikennelaitos-liikelaitoksen (HKL) johtokuntaan

HEL 2014-012537 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle kahdeksi viikoksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää

-        myöntää Jarmo Niemiselle vapautuksen liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunnan kaupunginhallituksen edustajan  tehtävästä ja

-        valita _____________ uudeksi edustajakseen liikennelaitos-liikelaitoksen johtokuntaan.

Samalla kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijän perustelut

Jarmo Nieminen pyytää 8.9.2015 eroa liikennelaitos-liikelaitoksen (HKL) johtokunnan kaupunginhallituksen edustajan tehtävästä. Kaupunginhallitus valitsi 19.1.2015 (§ 67) Jarmo Niemisen edellä mainittuun tehtävään.

Hallintosäännön (11.12.2013) § 7 mukaan kaupunginhallitus määrää toimikautensa alussa edustajakseen ja varaedustajakseen jäsenensä tai varajäsenensä lautakuntiin ja kaupunginhallituksen alaisiin johtokuntiin.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Jarmo Niemisen eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 19.01.2015 § 67

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566