Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

32/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/7

 

21.09.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 891

Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen palvelupäällikön viran lakkauttaminen 1.1.2016

HEL 2015-009183 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti lakkauttaa 1.1.2016 lukien taloushallintopalvelu -liikelaitoksen palvelupäällikön viran, vakanssinumero 962205.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Mari Rajantie, erityissuunnittelija, puhelin: 310 73043

mari.rajantie(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen johtokunta esittää, että kaupunginhallitus lakkauttaisi 1.1.2016 lukien  taloushallintopalvelu -liikelaitoksen palvelupäällikön viran, vakanssinumero 962205.

Taloushallintopalvelun toimintasäännön muuttuessa 1.1.2016 alkaen osastojen määrä vähenee viidestä kolmeen, koska taloushallinnon palvelut keskitetään yhteen osastoon. Nykyisten laskutusosaston,
ostolaskujen ja rekisterien sekä kirjanpito- ja maksuliikenneosastojen palvelupäälliköiden tehtävät lakkaavat.

Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen johtokunta päätti 4.9.2015 lakkauttaa kaksi palvelupäällikön työsuhteista tehtävää (vakanssit 962202 ja 962203) Palvelupäälliköitä, joiden vakanssit lakkautetaan, on kuultu ja he sijoittuvat uusiin tehtäviin kaupungin uudelleensijoitusperiaatteiden mukaisesti.

Hallintosäännön 11 § mukaan Kaupunginhallitus päättää virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Mari Rajantie, erityissuunnittelija, puhelin: 310 73043

mari.rajantie(a)hel.fi

Tiedoksi

Asianosainen

Päätöshistoria

Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen jk 04.09.2015 § 21

HEL 2015-009183 T 01 01 00

Päätös

Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen johtokunta päätti lakkauttaa kaksi palvelupäällikön työsuhteista tehtävää (vakanssit 962202 ja 962203) 1.1.2016 alkaen sekä esitti kaupunginhallitukselle, että palvelupäällikön virka (vakanssi 962205) lakkautetaan 1.1.2016 alkaen  

Esittelijä

toimitusjohtaja

Tuija Kuivalainen

Lisätiedot

Suvi Tiilikainen, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 310 25203

suvi.tiilikainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566