Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

32/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/2

 

21.09.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 901

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hakemuksesta paineviemärin sijoittamiseksi mereen Laajasalossa

HEL 2015-007975 T 11 01 01

ESAVI/3234/2015

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa Helsingin seudun ympäristöpalvelut    -kuntayhtymän hakemuksesta paineviemärin sijoittamiseksi mereen Laajasalossa seuraavan lausunnon:

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin ympäristölautakunta on 8.9.2015 kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena antanut Etelä-Suomen aluehallintovirastolle lausunnon paineviemärin sijoittamiseksi mereen Laajasalossa. Kaupunginhallitus viittaa ympäristölautakunnan lausuntoon ja toteaa puoltavansa hakemusta ympäristölautakunnan lausunnossa esitetyn mukaisesti.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

Lausuntopyyntö 2.7.2015, kaupunginhallitus

2

Lupahakemussuunnitelma 12.3.2015

3

Lupahakemuksen täydennyspyynnön asiakirjat

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristölupavastuualue

 

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lausuntopyyntö

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Helsingin kaupungin ja kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) hakemuksesta paineviemärin sijoittamiseksi mereen Laajasalossa 19.8.2015 mennessä. Lausunnon antamiselle on myönnetty lisäaikaa 30.9.2015 asti.

Hakemuksen pääasiallinen sisältö

HSY hakee jätevesiverkostonsa kapasiteetin laajentamiseksi lupaa rakentaa paineistettu jätevesiviemäri meriteitse Laajasalon jätevesipumppaamolta Strömsinlahdelle. Laajasalon Kruunuvuorenrannan uuden aluerakennushankkeen myötä Laajasalon asukaslukumäärä on kasvamassa noin 11 000 asukkaalla. Uusi jätevesiviemäri on suunniteltu palvelemaan Kruunuvuorenrannan ja mahdollisten muiden Laajasalon uusien asuinalueiden vesihuoltoa. Näiden asuinalueiden jätevedet on määrä johtaa Laajasalon pumppaamolle, josta ne johdetaan uutta paineistettua meriviemäriä pitkin Herttoniemeen nykyiseen viemäriverkostoon ja tästä edelleen Viikin jätevedenpuhdistamolle.

Viemärin on suunniteltu kulkevan merenpohjaa pitkin Laajasalon Pikku-Sarvaston lahdelta Vartiosaaren itäpuolelta Strömsinlahdelle noin 4 km matka. Suunniteltu putki kulkee olemassa olevan vastaavankokoisen putkilinjan vieressä. Hanke käsittää paineistetun viemäriputken sijoittamisen painotettuna merenpohjaan ja rantautumisalueiden ruoppaamista sekä kaivua. Lisäksi viemäriputki upotetaan nykyisen merenpohjan alapuolelle vanhan ja uuden viemäriputken risteämiskohdassa syrjäyttämällä maa-aineista vesipaineella (ns. spuulaus) n. 50 m matkalta nykyiseltä putkilinjalta.

Suunnitellun putkilinjauksen rantautumiskohdissa ruopataan putkelle kaivanto sen upottamiseksi roudattomaan syvyyteen, vähintään 1,5 m vedenpinnan alapuolelle. Ruoppausalueen pinta-ala on noin 1600 m² . Ruoppausalueella suoritetun sedimenttitutkimuksen perusteella osa pintasedimentistä luokitellaan ympäristöministeriön 2004 laatiman ruoppaus- ja läjitysohjeen laatukriteerien perusteella pilaantuneeksi (normalisoidut haitta-ainepitoisuudet ylittävät laatukriteeritason 2) ja mahdollisesti pilaantuneiksi (haitta-ainepitoisuudet laatukriteeritasojen 1 ja 2 välissä).  Tason 2 ylittävät massat on tarkoitus kuorintaruopata varsinaista ruoppausaluetta isommalta alueelta, jolloin putken asennuksesta mahdollisesti aiheutuva haitta-aineiden liukeneminen veteen ja haitta-ainepitoisen kiintoaineksen leviäminen ympäristöön on mahdollisimman vähäistä. Kuorintaruoppauksesta massoja syntyy noin 1500 m³ktr yhteensä noin 2600 m² alueelta.

Kuorintaruoppauksessa muodostuneet ruoppausmassat sijoitetaan mahdollisuuksien mukaan Kruunuvuorenrannan alueella sijaitsevien välivarastointialueiden sedimenttialtaaseen tai muulle alueelle, jolla on sedimenttien kuivatusta ja mahdollista käsittelyä varten erillinen ympäristölupa. Kuivatut ja tarvittaessa jatkokäsiteltävät ruoppausmassat voidaan hyödyntää Laajasalon aluerakennushankkeissa tai muussa aluekohteessa täyttömassoina, mikäli haitta-ainepitoisuudet sen sallivat. Mikäli massojen hyödyntäminen ei ole mahdollista, toimitetaan ne kaatopaikalle tai vastaanottolaitokseen, jolla on lupa kyseisen tyyppisen massaerän vastaanottoon tai käsittelyyn.

Ruoppausten ja putken laskun aikana vesialue ruoppaus- ja laskualueen läheisyydessä samenee hetkellisesti. Ruoppauksen aikana veteen saattaa sekoittua vähäisiä määriä pintasedimentin kiintoaineeseen kiinnittynyttä haitta-ainetta. Nykyisten merialueella sijaitsevien kaapeleiden ja putkien sekä uuden putkilinjauksen risteämäkohdissa tehtävässä vesipainesyrjäytyksessä merenpohjan kiintoainesta sekoittuu veteen paikallisesti kohtalaisia määriä. Sekoittuminen keskittyy pohjan läheiseen vesikerrokseen ja on suhteellisen lyhytkestoinen. Hankkeen vaikutukset veden laatuun ruoppausalueella ja putken painotuksen läheisyydessä sekä näiden ympäristössä arvioidaan vähäisiksi. Paineviemärin laskemisella merenpohjaan ei myöskään arvioida olevan vaikutuksia merialueen virtausolosuhteisiin.

Työn aikaisen samentuman seurauksena kalat saattavat karttaa ruoppausaluetta, vesipainesyrjäytettävää aluetta ja putken laskualuetta työn aikana. Pikku-Sarvaston lahden kohdalla sijaitseva paineviemärin rantautumiskohta sijaitsee mahdollisella silakan, ahvenen ja kuhan kutualueella. Ruoppaustyöt pyritään ajoittamaan aikavälille 1.8.-30.4. niin, että kalojen mahdolliselle kutemiselle lähialueella koituu mahdollisimman vähän haittaa. Ruoppauksen seurauksena ruopattavien ranta-alueiden pohjaeläimistö tuhoutuu ja ruoppausmassaa leviää pieniä määriä ruoppausalueen läheisyyteen peittäen pohjaeläimistöä. Myös haitta-ainepitoista sedimenttiä voi levitä lähiympäristöön pieniä määriä. Hankkeen vaikutukset kalastoon, kalastukseen ja pohjaeläimistöön arvioidaan vähäisiksi.

Suunnittelualuetta lähimmät Natura 2000-alueet ovat Vanhankaupunginlahden lintuvesi, joka sijaitsee lähimmillään noin 3,2 km päässä suunnittelualueesta sekä Kallahden harju-, niitty- ja vesialueet, jotka sijaitsevat lähimmillään noin 3,1 km päässä suunnittelualueesta. Lähimmät luonnonsuojelualueet ovat Vartiosaaren eteläreunassa sijaitseva Rantaruttojuuren kasvupaikka, Ramsinniemen lehto sekä Loppikarin lintuluoto. Vasikkaluodolla kasvaa uhanalaista merenrantakasvia, meriotakilokkia. Rantaruttojuuren kasvupaikka on lähimmillään noin 300 m etäisyydellä ja meriotakilokin kasvupaikka noin 200 metrin etäisyydellä putkilinjasta. Hankkeella ei arvioida olevan vaikutuksia lähimpinä oleviin luonnonsuojelukohteisiin eikä ranta-alueilla tavattavien uhanalaisten kasvilajien kasvupaikkoihin.

Pikku-Sarvaston lahden ruoppaus- ja putken laskualueelta noin 400 m pohjoiseen sijaitsee Laajasalon uimaranta. Strömsinlahden ruoppaus- ja putken laskualueelta noin 250-400 m etäisyydellä itään sijaitsee Marjaniemen uimaranta. Ruoppaus- ja putken laskutyöt pyritään ajoittamaan vilkkaimman uintikauden ulkopuolelle, jolloin mahdolliset vähäiset vedensamentumiset aiheuttavat uimareille mahdollisimman vähän haittaa.

Hankkeen vaikutusten tarkkailualueella sijaitsee nykyisin kaksi vedenlaadun tarkkailupistettä: Vartiokylänlahti 25 ja Kallvikinselkä 110, jotka kuuluvat Helsingin ja Espoon merialueen yhteistarkkailuohjelmaan. Näiltä asemilta kerättyjä tuloksia voidaan käyttää vertailuaineistoina työnaikaisia tuloksia raportoitaessa. Paineviemärin asentamisen aikaisia vaikutuksia veden laatuun tarkkaillaan kolmelta havaintopisteeltä. Vesinäytteet otetaan kuukauden välein noin 1 m syvyydestä. Taustatilanteen selvittämiseksi yhdet vesinäytteet otetaan myös ennen asennustöiden aloittamista ja noin kuukauden kuluttua töiden päätyttyä. Tarkkailun tuloksista laaditaan raportti, joka toimitetaan tilaajalle ja Uudenmaan ELY-keskukselle kahden kuukauden kuluessa viimeisen näytteenottokerran analyysitulosten valmistumisesta.

Saadut lausunnot

Esittelijä toteaa, että ympäristölautakunta on kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena antanut asiasta lausunnon kaupunginhallitukselle ja Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. Ympäristölautakunnan päätös oli yksimielinen. Rakennusvirasto toteaa lausunnossaan, että viemäriputken rantautumispaikka on Strömsinlahden päässä Strömsinlahdenpuistossa ja Pikku-Sarvastonlahden päässä Aittasaaressa. Alueet ovat rakennusviraston hallinnoimia yleisiä alueita. Kaupungin yleisillä alueilla toimiessa tulee anoa rakennusviraston palveluosastola sijoituslupa-/suostumus sekä kaivulupa-/ilmoitus. Liikuntavirasto antaa suostumuksensa paineviemärin sijoittamisella. Kaupunkisuunnitteluvirastolla ei ole huomautettavaa hakemuksesta.

Esittelijän kannanotto

Esittelijä viittaa saatuihin lausuntoihin ja puoltaa luvan myöntämistä lausunnoissa esitetyin huomautuksin.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

Lausuntopyyntö 2.7.2015, kaupunginhallitus

2

Lupahakemussuunnitelma 12.3.2015

3

Lupahakemuksen täydennyspyynnön asiakirjat

Otteet

Ote

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristölupavastuualue

 

Päätöshistoria

Liikuntavirasto 25.8.2015

HEL 2015-007975 T 11 01 01

 

Kaupunginkanslia on pyytänyt liikuntaviraston lausuntoa paineviemärin sijoittamisesta Laajasaloon 31.7.2015 mennessä. Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY) hakee lupaa jätevesiverkostonsa kapasiteetin laajentamiseksi rakentamalla paineistetun jätevesiviemärin meriteitse Laajasalon jätevesipumppaamolta Strömsinlahdelle. Uusi jätevesiviemäri on suunniteltu palvelemaan Kruunuvuorenrannan ja mahdollisten muiden Laajasalon uusien asuinalueiden vesihuoltoa. Viemäri on suunniteltu kulkevan merenpohjaa pitkin Laajasalon Pikku-Sarvastonlahdelta Vartiosaaren itäpuolelta Strömsinlahdelle noin 4 km matkalla. Suunniteltu putki kulkee olemassa olevan vastaavankokoisen putkilinjan vieressä. Hanke käsittää paineistetun viemäriputken sijoittamisen painotettuna merenpohjaan ja rantautumisalueiden ruoppaamista sekä kaivua.

Suunniteltu putkilinja kulkee osin nykyisen kaupungin omistaman veneväylän väyläalueella selvästi väylän haraustason alapuolella olemassa olevan putkilinjan vieressä, joten se ei aiheuta mahdollisia uusia rajoitteita vesiliikenteelle.

Liikuntavirasto antaa suostumuksensa paineviemärin sijoittamiselle. 

Lisätiedot

Turo Saarinen, osastopäällikkö, puhelin: 310 87801

turo.saarinen(a)hel.fi

 

Rakennusvirasto 17.8.2015

HEL 2015-007975 T 11 01 01

 

Kaupunginkanslia on pyytänyt rakennusviraston lausuntoa paineviemärin sijoittamisesta Laajasaloon 31.7.2015 mennessä.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY) hakee lupaa jätevesiverkostonsa kapasiteetin laajentamiseksi rakentamalla paineistetun jätevesiviemärin meriteitse Laajasalon jätevesipumppaamolta Strömsinlahdelle. Laajasalon Kruunuvuorenrannan aluerakennushankkeen myötä Laajasalon asukaslukumäärä on kasvamassa noin 11 000 asukkaalla. Uusi jätevesiviemäri on suunniteltu palvelemaan Kruunuvuorenrannan ja mahdollisten muiden Laajasalon uusien asuinalueiden vesihuoltoa.

Viemäri on suunniteltu kulkevan merenpohjaa pitkin Laajasalon Pikku-Sarvastonlahdelta Vartiosaaren itäpuolelta Strömsinlahdelle noin 4 km matkalla. Suunniteltu putki kulkee olemassa olevan vastaavankokoisen putkilinjan vieressä. Hanke käsittää paineistetun viemäriputken sijoittamisen
painotettuna merenpohjaan ja rantautumisalueiden ruoppaamista sekä kaivua. Suunniteltu viemäriputki risteää merialueella nykyisin olevan vastaavankokoisen paineistetun viemäriputken yhdessä kohtaa. Tällä kohdalla nykyistä viemäriputkea upotetaan nykyisen merenpohjan alapuolelle syrjäyttämällä merenpohjan maa-ainesta vesipaineella noin 50 m matkalta nykyiseltä putkilinjalta. Risteyskohdassa uusi paineviemäriputki tulee kulkemaan nykyisen paineviemäriputken yli. Suunniteltu putkilinja kulkee osin nykyisen kaupungin omistaman veneväylän väyläalueella selvästi väylän haraustason alapuolella olemassa olevan putkilinjan vieressä, joten se ei aiheuta mahdollisia uusia rajoitteita vesiliikenteelle.

Viemäriputken rantautumispaikka on Strömsinlahden päässä Strömsinlahdenpuistossa (asemakaavan VP-alue) ja Pikku-Sarvastonlahden päässä Aittasaaressa (asemakaavan R- eli retkeily- ja loma-alue). Alueet ovat rakennusviraston hallinnoimia yleisiä alueita. Yleisillä alueilla toimiessa tulee anoa rakennusviraston palveluosastolta sijoituslupa-/suostumus sekä kaivulupa-/ilmoitus.

Lisätiedot

Silja Hurskainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

silja.hurskainen(a)hel.fi

Birgitta Rossing, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38640

birgitta.rossing(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566