Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

31/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/5

 

14.09.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 868

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle hakemuksesta laiturin ja ruoppauksen pysyttämiseen yhteisellä vesialueella Kuusisaaressa

HEL 2015-008520 T 11 01 01

ESAVI/3018/2015

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Asunto Oy Kallis-Lahden hakemuksesta laiturin ja vesialueen ruoppauksen pysyttämiseen yhteisellä vesialueella Kuusisaaressa seuraavan lausunnon:

Kaupunginhallitus viittaa ympäristölautakunnan lausuntoon ja toteaa, ettei sillä ole huomautettavaa hakemuksesta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

Lausuntopyyntö 27.7.2015, kaupunginhallitus

2

Hakemus rakennetulle laiturille ja ruoppaukselle sekä hakemus  oikeudesta sijoittaa laituri yhteiselle vesialueelle sekä oikeus ruopata yhteistä vesialuetta vesilain mukaisesti

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Etelä-Suomen aluehallintovirasto/Ympäristöluvat

Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lausuntopyyntö

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Helsingin kaupungin ja kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa Asunto Oy Kallis-Lahden hakemuksesta laiturin ja vesialueen ruoppauksen pysyttämisestä yhteisellä vesialueella Munkkiniemessä, kiinteistöllä 091-030-0076-0022, osoitteessa Kuusiniementie 19. Lausuntoa on pyydetty 2.9.2015 mennessä. Lausunnon antamiselle varattua määräaikaa on pidennetty 22.9.2015 asti.

Hakemuksen pääasiallinen sisältö

Asunto Oy Kallis-Lahti hakee kiinteistönsä 91-30-7-1 edustalla olevalle yhteiselle vesialueelle 91-420-876-4 rakennetun pienvenelaiturin sekä toteutetun ruoppauksen pysyttämistä vesilain mukaisesti. Kohde sijaitsee Kuusisaaren edustalle Laajalahdessa.

Laiturin kohdalta on ruopattu toukokuussa 2012 noin 450 m2 alueelta noin 450 m3 massoja, jotka on sijoitettu Helsingin Sataman meriläjitysalueelle Taulukariin.

Laiturin perustukset sekä osa laiturista sijaitsevat hakijan omistamalla ja hallitsemalla tontilla. Osa laiturista sijaitsee yhteisellä vesialueella, jonka yksi omistaja hakija on. Laituri on rakennettu vuonna 2012 jäiden rikkoman vanhan laiturin perustuksille.

Lupaa haetaan edellä kuvattujen ja jo toteutettujen ruoppauksien sekä pienvenelaiturin pysyttämiseen.

Saadut lausunnot

Esittelijä toteaa, että ympäristölautakunta on kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena antanut asiasta lausunnon kaupunginhallitukselle ja Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. Ympäristölautakunta yksimielisessä päätöksessään on todennut, ettei sillä ole huomautettavaa hakemuksesta. Kaupunkisuunnittelulautakunta puoltaa lausunnossaan hakemuksen hyväksymistä. Kiinteistövirasto on ilmoittanut, ettei sillä ole huomautettavaa hakemuksesta.

Esittelijän kannanotto

Esittelijä viittaa saatuihin lausuntoihin ja puoltaa hakemuksen hyväksymistä.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

Lausuntopyyntö 27.7.2015, kaupunginhallitus

2

Hakemus rakennetulle laiturille ja ruoppaukselle sekä hakemus  oikeudesta sijoittaa laituri yhteiselle vesialueelle sekä oikeus ruopata yhteistä vesialuetta vesilain mukaisesti

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Etelä-Suomen aluehallintovirasto/Ympäristöluvat

Esitysteksti

Päätöshistoria

Ympäristölautakunta 25.08.2015 § 282

HEL 2015-008520 T 11 01 01

ESAVI/3018/2015

Lausunto

Ympäristölautakunta päätti antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ja kaupunginhallitukselle laiturin ja vesialueen ruoppauksen pysyttämistä koskevasta, vesilain mukaisesta hakemuksesta seuraavan lausunnon.

Ympäristölautakunnalla ei ole huomautettavaa Asunto Oy Kallis-Lahden hakemuksesta. Uusi laituri vastaa kooltaan ja sijainniltaan paikalla aiemmin ollutta laituria, eikä laiturin rakentaminen siten ole merkittävästi muuttanut ympäristön tilaa tai heikentänyt yhteisen vesialueen käyttömahdollisuuksia.

Esittelijä

ympäristönsuojelupäällikkö

Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot

Ville Hahkala, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32005

ville.hahkala(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto 10.8.2015

HEL 2015-008520 T 11 01 01

 

Lupahakemuksessa esitetty toiminta

Asunto Oy Kallis-Lahti hakee kiinteistönsä 91-30-76-1 edustalla olevalle yhteiselle vesialueelle 91-420-876-4 rakennetun pienvenelaiturin sekä toteutetun ruoppauksen pysyttämistä (ESAVI/3018/2015) vesilain mukaisesti. Kohde sijaitsee Kuusisaaren edustalla Laajalahdessa.

Laiturin rakentaminen ja vesialueen ruoppaus on toteutettu vuonna 2012 aiemmin paikalla olleen ja jäiden rikkoman laiturin tilalle. Uusi laituri on rakennettu aiemman laiturin perustuksille ja on rakenteeltaan puukantinen betoniponttoonilaituri. Uuden laiturin koko on noin 15 x 2,5 metriä kun aiempi laituri on ollut noin metrin kapeampi. Lisäksi laituriin kuuluu noin 7 metriä pitkä käyntisilta ja vanhojen perustusten päälle sijoitettu terassi.

Laiturin kohdalta on ruopattu toukokuussa 2012 noin 450 m2 alueelta noin 450 m3 massoja, jotka on sijoitettu Helsingin Sataman meriläjitysalueelle Taulukariin.

Laiturin perustukset sekä osa laiturista sijaitsevat hakijan omistamalla ja hallitsemalla tontilla. Osa laiturista sijaitsee yhteisellä vesialueella, jonka yksi omistaja hakija on. Laituri on rakennettu vuonna 2012. 

Lupaa haetaan edellä kuvattujen ja jo toteutettujen ruoppauksien sekä pienvenelaiturin pysyttämiseen.

Lausunto

Vesialueella 91-420-876-4 on voimassa oleva asemakaava nro 4040, joka on vahvistettu 9.8.1956. Tontilla 30076/22 on voimassa oleva asemakaava nro 8189, joka on vahvistettu 5.1.1981.

Laiturin rakentamista varten on haettu ja 2.3.2010 myönnetty toimenpidelupa (lupatunnus 30-4136-09-C) Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirastolta. Laiturin suunnitelmia on toimenpidelupaa varten muutettu kaupunkisuunnitteluviraston ohjeistuksen mukaan.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on lausunnossaan 3.4.2012 todennut, että hankkeen ruoppaustyöt voidaan toteuttaa esitetyn suunnitelman mukaan ja lausunnossa esitetyin ehdoin ilman Etelä-Suomen aluehallintoviraston lupaa.

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, ettei sillä ole asiakirjojen perusteella huomautettavaa hakemusta koskevaa hanketta koskien.

Kaupunkisuunnitteluvirasto puoltaa Asunto Oy Kallis-Lahden hakemuksen hyväksymistä.

Lausuntopyyntö

Helsingin kaupunginhallitus on pyytänyt kaupunkisuunnitteluviraston lausuntoa 13.8.2015 mennessä Asunto Oy Kallis-Lahden Etelä-Suomen aluehallintovirastolle jättämästä hakemuksesta.

Lisätiedot

Mikko Juvonen, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37252

mikko.juvonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566