Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

31/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/1

 

14.09.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 854

V 23.9.2015, Suutarilan rantapuistoalueen asemakaavan muuttaminen (nro 12217)

HEL 2012-009298 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättä hyväksyä 40. kaupunginosan (Suutarila, Siltamäki) puisto-, katu- ja vesialuetta koskevan asemakaavan muutoksen (muodostuu uusi kortteli 40006) 26.11.2013 päivätyn ja 26.5.2015 muutetun piirustuksen nro 12217 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos mahdollistaa uuden siirtolapuutarhan perustamisen ja Suutarilan rantapuiston kehittämisen pääosin virkistysalueena.

Kiertotähdenkujan viereinen viljelypalsta-alue on muutettu kymmeneksi pientalotontiksi. Asuinrakennusten korttelialuetta on 0,6 ha ja uutta asuinkerrosalaa tonteilla on yhteensä 1 760 k-m².

Viljelypalsta-alueen pohjoisosa jää viljelykäyttöön. Palsta-aluetta on laajennettu puistoon ja aluetta on tiivistetty. Pysäköinti (27 autopaikkaa) on sijoitettu varjoisaan metsän reunaan, käyttämättömälle yhteisalueelle.

Siirtolapuutarhassa on 87 palstaa. Palstat ovat kooltaan noin 200 m² ja niille voi rakentaa 20 m² suuruisen puutarhamökin. Siirtolapuutarhan huoltorakennus on 200 m². Autopaikat (yhteensä 55 kpl) on sijoitettu alueen sisääntulon yhteyteen.

Esittelijä

Alueen sijainti

Alue sijaitsee Suutarilassa Keravanjoen eteläpuolella Revontulentien, Pohjantähdentien asuinkortteleiden, Kiertotähdentien ja Kiertotähdenkujan rajaamalla puistoalueella.

Lähtökohdat

Kaupunginhallitus päätti 3.5.2010 kehottaa kaupunkisuunnittelulautakuntaa asemakaavoituksen yhteydessä tutkimaan, voitaisiinko uusi siirtolapuutarha perustaa Siltamäki-Suutarila alueelle noin 80–100 palstan suuruisena pitäen ensisijaisena vaihtoehtona Suutarilan rantapuistoa. Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunkisuunnittelulautakuntaa ja yleisten töiden lautakuntaa huolehtimaan siitä, että kaupunginosassa myös viljelypalstojen lukumäärä säilyy riittävänä.

Voimassa olevissa asemakaavoissa (vuosilta 1974 ja 1992) alue on puistoa, jossa on viljelypalstoille varattu alue ja pysäköimispaikka. Puistoon on merkitty ohjeellinen ulkoilutie. Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty virkistysalueeksi.

Yleiskaava on yleispiirteinen ja nyt laadittu asemakaavan muutos on yleiskaavan tavoitteiden mukainen. Ehdotuksen mukainen asuinkortteli täydentää viereistä yleiskaavassa osoitettua pientalovaltaista asuntoaluetta. Asuntotontit sijoittuvat nykyisen kadun varteen ja ovat liitettävissä valmiin kunnallistekniikan verkostoihin.

Alueen yleiskuvaus

Alue on osa Suutarilan rantapuistoa, joka liittyy koilliseen virkistysaluekokonaisuuteen. Keravanjoen pohjoispuolella aukeaa laajat pellot ja näkymä Helsingin pitäjän kirkolle. Joen eteläpuolella maisema on pienipiirteistä ja tilallisesti vaihtelevaa. Rannan puistokäytävää pitkin etelästä pohjoiseen kuljettaessa oikealla on viljelypalsta-alue, metsikkö ja pelto. Metsä jakaa suunnittelualueen kahteen osaan ja sen merkitys muuten avoimessa maisemassa on suuri. Metsän puusto on ikääntynyttä, pääasiassa kuusikkoa. Metsässä on Keravanjoen rantaan johtavia polkuja.

Lähialueella on entuudestaan omakotitaloja, rivitaloja ja Siltamäen 1970-luvun alussa rakennettu kerrostaloalue.

Asemakaavan muutoksen sisältö

Asemakaavan muutoksessa säilytetään alue julkisessa virkistyskäytössä, tarjotaan kaupunkilaisille viljelyyn liittyviä harrastusmahdollisuuksia ja mahdollistetaan 87 siirtolapuutarhamökin ja siirtolapuutarhojen huoltorakennuksen rakentaminen sekä muodostetaan uusia asuintontteja.

Rantareitti säilyy nykyisellä paikallaan ja uusi puistokäytävä liittää Keravanjoen rannan koilliseen virkistysaluekokonaisuuteen. Siirtolapuutarhan avoin rakenne tuo siirtolapuutarhan osaksi julkista virkistysaluetta.

Siirtolapuutarhapalstojen koko on yleensä 200 m² ja siirtolapuutarhamökkien rakennusoikeutta kaavassa on 1 740 k-m². Siirtolapuutarhan yhteisrakennuksen sijainti päävirkistysreittien solmukohdassa antaa hyvät mahdollisuudet kehittää rakennuksen toimintaa myös julkisempaan käyttöön.

Kiertotähdenkujan kymmenen uutta tonttia täydentää aluetta hieman ympäristöään tehokkaammin rakennettavilla pientalotonteilla kuitenkin alueen mittakaavan mukaisesti. Rakennusoikeus tonteilla on 1 760 k-m². Tontit soveltuvat omatoimiseen rakentamiseen.

Pientalotonttien myötä poistuvat palstat korvataan palstoilla, joita on mahdollista muodostaa jäljelle jäävää palsta-aluetta tiivistämällä ja laajentamalla aluetta puistoon. Palstojen lukumäärä on sama kuin palsta-alueen eteläosan täydennysrakentamisen jälkeen, mutta uudet palstat ovat pienempiä.

Asemakaavamuutoksen vaikutukset

Kaavan toteuttaminen mahdollistaa uuden siirtolapuutarha-alueen perustamisen, virkistysreittien jatkumisen laajempien virkistysalueiden välillä ja uusien asuintonttien muodostamisen.

Kaavan muutoksessa osa siirtolapuutarhan palstoista on sijoitettu nykyisen metsän reunaan noin 0,75 ha alueelle. Metsää jää noin 2,5 hehtaaria. Koko metsä tulee uudistaa lähivuosina ja uudistamisessa otetaan uusi maankäyttö huomioon. Täydennysrakentamisen myötä puistoa, joka on nyt viljelypalsta-aluetta, muutetaan 5 983 m² korttelialueeksi.

Suurmaisemassa ja Helsingin pitäjän kulttuurimaisemassa siirtolapuutarhan aiheuttama maiseman muutos ei ole huomattava. Näkymät osasta lähiympäristön  asunnoista tulevat muuttumaan.

Kaavan toteuttaminen ei lisää merkittävästi Keravanjoen kuormitusta.

Vaikutukset liikenteeseen ovat vähäiset. Uudisrakentaminen, siirtolapuutarha sekä viljelypalstojen lisääminen lisäävät jonkin verran liikennettä alueella. Siirtolapuutarhan ja viljelypalstojen tuottama liikenne on kuitenkin kausittaista ja ajoittuu kesäaikaan ja viikonloppuihin.

Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia ilman arvonlisäveroa arviolta 970 000 euroa.

Nimistö

Nimistötoimikunta päätti kokouksessaan 18.9.2013 esittää Suutarilan rantapuiston alueelle perustettavan uuden siirtolapuutarhan nimeksi, Suutarilan siirtolapuutarha (Skomakarböle koloniträdgård) ja palsta-alueen nimeksi Kiertotähden palstat (Planetlotterna).

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Kaavoitustyö on käynnistetty kaupungin aloitteesta.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty selostuksen liitteenä olevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Suunnittelun aikana on järjestetty kaksi yleisötilaisuutta ja kaavan valmisteluaineisto on ollut nähtävänä myös Suutarilan kirjastossa.

Viranomaisyhteistyö

Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä asiaomaisten hallintokuntien, kuntayhtymien ja liikelaitosten kanssa. Viranomaisten kannanotot on otettu huomioon ehdotuksen valmistelussa.

Esitetyt mielipiteet

Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen on asemakaavaosastolle saapunut kirjeitse 60 mielipidettä, joista 47 koski osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa ja13 asemakaavan muutosluonnosta. Kahteen mielipiteeseen oli liitetty allekirjoitetut nimilistat ja yhteen asunto-osakeyhtiön tekemän asukaskyselyn tulokset. Lisäksi suullisia mielipiteitä on esitetty keskustelutilaisuudessa ja puhelimitse.

Saadut mielipiteet kohdistuivat siirtolapuutarhan aiheuttamaan liikenteen lisääntymiseen ja pysäköintipaikkojen riittämättömyyteen. Siirtolapuutarha-aluetta pidettiin liian ahtaana suunnitelman mukaiselle mökkimäärälle ja toivottiin, että alue voitaisiin sijoittaa muualle. Metsän ja kulttuurimaiseman menettäminen, sekä virkistysalueen privatisoiminen oli esillä monessa mielipiteessä.

Mielipiteet on kaavoitustyössä otettu huomioon mm. siten, että pysäköintipaikkoja on lisätty ja alueen sisäisiä kulkureittejä järjestelty uudelleen.

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään tiivistelmät viranomaisten kannanotoista ja mielipiteistä sekä niiden vastineet laajemmin. Vuorovaikutusraportin liitteenä on muistio keskustelutilaisuudesta.

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 10.1.–10.2.2014.

Ehdotuksesta ei tehty muistutuksia. Ehdotuksesta saatiin ympäristölautakunnan, pelastuslautakunnan, yleisten töiden lautakunnan, kiinteistölautakunnan, Helen Sähköverkko Oy:n, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunnot.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on lisäksi pyytänyt ehdotuksesta Helsingin Energia  liikelaitoksen, Vantaan kaupungin ja Uudenmaan liiton lausunnot.  Vantaan kaupunki on ilmoittanut, ettei se anna asiasta lausuntoa. Helsingin Energia on ilmoittanut, ettei sillä ole asiasta huomautettavaa.

Lausunnot

Helen Sähköverkko Oy:llä, ympäristölautakunnalla (äänin 5-4) ja kiinteistölautakunnalla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutosehdotuksesta.

Pelastuslautakunta esitti pelastustoiminnan turvaamiseen ja yleisten töiden lautakunta pääulkoilureitin ja hulevesiviemäreiden yhteensovittamiseen ja mitoitukseen liittyviä huomautuksia.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä toteaa, että kaavamuutos aiheuttaa vesihuollon johtosiirtoja noin 120 000 eurolla. Siirrot tulee rahoittaa HSY:n ulkopuolisella rahoituksella.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus katsoi lausunnossaan, että selostuksesta tulee käydä selkeämmin ilmi, säilyykö joen varsi kaventamisen jälkeen ekologisena käytävänä vai ei, vaikutuksia tulee selvittää tarkemmin linnustoon ja metsäluontoon, luontoselvityksiä rakennettavalle metsäalueelle ei ole tehty ja hulevesien käsittely tulee suunnitella siten, että rantareitin ja Keravanjoen välinen linnustollisesti arvokas rantavyöhyke säilytetään luonnontilaisena.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on katsonut, etteivät lausunnot anna aihetta muuttaa ehdotusta.

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa vastineessaan, että Keravanjoki-varsi säilyy edelleen ekologisena käytävänä, vaikka joen eteläreunan puistovyöhyke hankkeen seurauksena kapenee kaava-alueen itäreunassa. Kaava- alueella on yksi arvokas luontokohde, Keravanjoen varren kohtalaisen arvokas lintualue (kohde 36/2010, arvoluokka III). Tähän linnustollisesti arvokkaaseen, Keravanjokeen ja sen reunuspuustoon sijoittuvaan luontokohteeseen, kaavan toteuttamisella ei kuitenkaan ole merkittävää vaikutusta, koska kaavassa ei ole tälle vyöhykkeelle osoitettu toimintoja ja alueen hulevesien hallinta ratkaistaan kaavassa lähtökohtaisesti siten, että siitä ei aiheudu merkittävää haittaa linnustollisesti arvokkaalle kohteelle.

Asemakaava mahdollistaa hyvä puistoympäristön, jossa hulevesiviemärille ja pääulkoilureitille on riittävä tilavaraus. Asemakaavassa on huomioitu pelastustoiminta. Pelastus- ja sairaankuljetusyksiköt pääsevät tarvittavalle etäisyydelle joko siirtolapuutarhan kulkuyhteyksiä tai aluetta ympäröiviä ulkoilureittejä pitkin. Siirtolapuutarhan sammutusveden turvaaminen tulee ottaa huomioon alueen rakennussuunnittelun yhteydessä.

Lausunnot on referoitu tarkemmin ja niihin on annettu vastineet liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa.

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Asemakaavan selostusta on ELY -keskuksen lausunnon johdosta täydennetty ja laajennettu kohdassa "Vaikutukset luontoon".

Kaupunkisuunnitteluvirasto on muuttanut asemakaavan muutosehdotusta jatkosuunnittelun johdosta seuraavasti:

-        Kaavakartassa mökkien rakennusalat on muutettu viitesuunnitelman mukaisiksi.  

-        Siirtolapuutarhapalstojen rakennusoikeusmerkintää on muutettu siten, että mökin 20 k-m2 rakennusoikeuden lisäksi tontille saadaan rakentaa 5 m2 rakennelman, jossa on kuivakäymälä ja varasto.

-        Siirtolapuutarhapalstoille saa rakentaa mökin ja rakennelman, jossa on kuivakäymälä ja varasto, lisäksi vaihtoehtoisesti kasvihuoneen, leikkimökin tai vastaavan rakennelman. Rakennelman pohjapinta-ala saa olla enintään 4 m2 (aiemmin 6 m2).

-        Muuttuneiden rakennusalojen johdosta yksi palsta on poistettu, koska sen rakennusala olisi sijainnut maanalaista johtoa varten  varatulla alueella. Tämä alue muutettiin puistoksi. Palstojen lukumäärä säilyi samana, sillä korvaava palsta sijoitettiin pohjoisen siirtolapuutarhalohkon yhteyteen puistoalueelle.

-        Siirtolapuutarhan ja viljelypalstojen pysäköimispaikalle on lisätty merkintä "alueelle saa rakentaa myös kierrätystä, jätehuoltoa ja muuta yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevia tiloja".

-        RP-alueen asemakaavamerkintä "palstoille voi istuttaa yhden pienikokoisen koriste- tai hedelmäpuun" on muutettu seuraavasti: "palstoille tulee istuttaa yksi pienikokoinen koriste- tai hedelmäpuu."

-        Asemakaavan selostuksen liitteeksi on lisätty ote keväällä 2014 valmistuneesta viitesuunnitelmasta alueelle soveltuvista tyyppimökeistä ja yhteistilarakennuksesta.

-        Lisäksi kaavakarttaan ja kaavaselostukseen on tehty joitakin teknisluonteisia tarkistuksia, jotka eivät muuta ehdotuksen sisältöä.

Tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei ole ollut tarpeen asettaa uudelleen nähtäville. Muutoksista on neuvoteltu asianomaisten hallintokuntien kanssa.

Lopuksi

Ehdotus koskee valtion ylläpitämään kiinteistörekisteriin kuuluvaa aluetta.

Ehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan yksimielisen esityksen mukainen. Kaupunkisuunnitteluvirasto on tehnyt ehdotukseen edellä mainittuja vähäisiä tarkistuksia.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12217 kartta, päivätty 26.11.2013, muutettu 26.5.2015

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12217 selostus, päivätty 26.11.2013, muutettu 26.5.2015

3

Havainnekuva, muutettu 26.5.2015

4

Vuorovaikutusraportti 26.11.2013 liitteineen, täydennetty 26.5.2015

5

Tilastotiedot

6

Osa päätöshistoriaa, nettiversio

Oheismateriaali

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Helen Oy

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Helen Sähköverkko Oy

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Vantaan kaupunki

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymä/Vesihuolto

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Kiinteistölautakunta

Rakennuslautakunta

Pelastuslautakunta

Yleisten töiden lautakunta

Ympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnitteluvirasto 26.5.2015

HEL 2012-009298 T 10 03 03

Ksv:n hankenumero 3521_1

 

40. kaupunginosan (Suutarila, Siltamäki) puisto-, katu- ja vesialuetta koskevasta asemakaavan muutosehdotuksesta annetut lausunnot.

Kaupunkisuunnittelulautakunta puolsi 3.12.2013  26.11.2013 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymistä.

Asemakaavan muutos mahdollistaa uuden siirtolapuutarhan perustamisen ja Suutarilan rantapuiston kehittämisen pääosin virkistysalueena. Kiertotähdenkujan viereinen viljelypalsta-alue on muutettu kymmeneksi pientalotontiksi. Asuinrakennusten korttelialuetta on 0,6 ha ja uutta asuinkerrosalaa tonteilla on yhteensä 1 760 k-m². Viljelypalsta-alueen pohjoisosa jää viljelykäyttöön. Palsta-aluetta on laajennettu puistoon ja aluetta on tiivistetty. Pysäköinti (27 autopaikkaa) on sijoitettu varjoisan metsän reunaan, käyttämättömälle yhteisalueelle. Siirtolapuutarhassa on 87 palstaa. Palstat ovat kooltaan noin 200 m² ja niille voi rakentaa 20 m² suuruisen puutarhamökin. Siirtolapuutarhan huoltorakennus on 200 m². Autopaikat (yhteensä 55 kpl) on sijoitettu alueen sisääntulon yhteyteen.

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 10.1.–10.2.2014.

Ehdotuksesta saatiin ympäristölautakunnan, pelastuslautakunnan, yleisten töiden lautakunnan, kiinteistölautakunnan, Helen Sähköverkko Oy:n, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunnot. Ehdotuksesta ei tehty muistutuksia.

Helen Sähköverkko Oy:llä (28.1.2014), ympäristölautakunnalla (25.2.2014) ja kiinteistölautakunnalla (20.3.2014) ei ole huomautettavaa asemakaavan muutosehdotuksesta.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (10.2.2014) toteaa, että kaavamuutos aiheuttaa vesihuollon johtosiirtoja noin 120 000 eurolla. Siirrot tulee rahoittaa HSY:n ulkopuolisella rahoituksella.

Pelastuslautakunta (21.1.2014) toteaa, että asemakaavassa tulee huomioida siirtolapuutarha-alueella pelastustoiminnan turvaamiseksi, että pelastusyksiköillä tulee päästä vähintään 50m etäisyydelle ja sairaankuljetusyksiköillä vähintään 25m etäisyydelle rakennusten uloskäynneiltä. Lisäksi asemakaavamuutoksen kohteena olevan alueen sammutusveden saannista on huolehdittava ja varmistettava, että alueella jo olevan palovesiverkoston ulosottojen määrä ja niiden väliset etäisyydet ovat riittävät.

Kaupunkisuunnitteluvirasto katsoo, että asemakaavassa on huomioitu pelastustoiminta. Pelastus- ja sairaankuljetusyksiköt pääsevät tarvittavalle etäisyydelle joko siirtolapuutarhan kulkuyhteyksiä tai aluetta ympäröiviä ulkoilureittejä pitkin. Näitä asioita tarkennetaan jatkosuunnittelun yhteydessä. Siirtolapuutarhan sammutusveden turvaaminen tulee ottaa huomioon alueen rakennussuunnittelun yhteydessä.

Yleisten töiden lautakunta (4.2.2014) toteaa lausunnossaan seuraavaa: Asemakaavan muutosehdotuksessa on osoitettu siirtolapuutarha-alueiden ja Pohjantähdentien asuinkortteleiden välinen puistoalueen osa, jossa hulevesien viivyttäminen puistorakentamisen osana on suotavaa. Muutosehdotuksessa tälle puistoalueelle tulee sijoittaa siirtolapuutarha-alueen alle jäävä pääulkoilureittiyhteys sekä avo-oja, johon tulee hulevesiä laajalta alueelta, aina Suutarilantien eteläpuolelta asti. Yleisten töiden lautakunta esittää muutosehdotusta tarkistettavaksi tässä kohtaa niin, että puistoalue mitoitetaan riittäväksi avouomalle ja pääulkoilureitille. Osa nykyisestä Pohjantähdentien asuinkortteleiden piha-alueesta ulottuu puistoalueelle. Tämä osa jää siirrettävän avo-ojan alle. Ojalle ja käytävälle tarkoitetun puistokaistaleen mitoituksessa tulee ottaa huomioon riittävä etäisyys asuinkorttelista sekä ojan että sen luiskan huollon vaatima tilavaraus.

Kaupunkisuunnitteluvirasto katsoo, että hulevesien viivyttämiseen tarkoitettu puistoalue on riittävä avouomalle ja pääulkoilureitille. Tilavaraus mahdollistaa hyvän puistoympäristön sekä siirtolapuutarhan länsipuolella sijaitsevan metsän säilymisen eheänä kun rakennettua puistoa ei tällä kohtaa levennetä. Luvattomasti puistoalueelle laajennettuihin pihoihin tulee puuttua kaupungin edun mukaisesti. Puistoalueella, jossa tila avouomalle ja ulkoilureitille on liian kapea, on avouoma kaavassa esitetty maanalaiseksi.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toteaa lausunnossaan (31.1.2014), että:

-        Virkistysalue Keravanjoen rannassa kapenee huomattavasti. Selostuksessa on selkeämmin käytävä ilmi, säilyykö joen varsi kaventamisen jälkeen ekologisena käytävänä vai ei.

-        Luontovaikutusten arviointi on jäänyt suppeaksi. Vaikutuksia tulee selvittää tarkemmin linnustoon ja metsäluontoon.

-        Rakentamista on suunniteltu metsäalueelle, joka lähiseudun viimeisiä laajahkoja kokonaisuuksia. Tältä osin ei ole tehty kaavan perusselvityksiin kuuluvaa luontoselvitystä.

-        Hulevesien käsittely tulee suunnitella siten, että rantareitin ja Keravanjoen välinen linnustollisesti arvokas rantavyöhyke säilytetään luonnontilaisena.

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa vastineessaan, että Keravanjoki-varsi säilyy edelleen ekologisena käytävänä, vaikka joen eteläreunan puistovyöhyke hankkeen seurauksena kapenee kaava-alueen itäreunassa. Kaava- alueella on yksi arvokas luontokohde, Keravanjoen varren kohtalaisen arvokas lintualue (kohde 36/2010, arvoluokka III). Tähän linnustollisesti arvokkaaseen, Keravanjokeen ja sen reunuspuustoon sijoittuvaan luontokohteeseen, kaavan toteuttamisella ei kuitenkaan ole merkittävää vaikutusta, koska kaavassa ei ole tälle vyöhykkeelle osoitettu toimintoja ja alueen hulevesien hallinta ratkaistaan kaavassa lähtökohtaisesti siten, että siitä ei aiheudu merkittävää haittaa linnustollisesti arvokkaalle kohteelle. Helsingin kaupungilla on jo vuosia ollut käytössä jatkuvasti päivittyvä ja kehittyvä luontotietojärjestelmä, joka tarjoaa tarvittavat luontotiedot tämän tyyppisissä kaavahankkeissa.

Lausunnot on referoitu tarkemmin ja niihin on annettu vastineet liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa.

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Kaupunkisuunnitteluvirasto on muuttanut asemakaavan muutosehdotusta jatkosuunnittelun johdosta seuraavasti:

-        Asemakaavan selostuksen liitteeksi on lisätty ote keväällä 2014 valmistuneesta viitesuunnitelmasta alueelle soveltuvista tyyppimökeistä ja yhteistilarakennuksesta. Suunnitelman on laatinut Studio Puisto Arkkitehdit.

-        Kaavakartassa mökkien rakennusalat on muutettu viitesuunnitelman mukaisiksi.

-        Siirtolapuutarhapalstojen rakennusoikeusmerkintää on muutettu siten, että mökin 20 k-m2 rakennusoikeuden lisäksi tontille saadaan rakentaa 5 m2 rakennelman, jossa on kuivakäymälä ja varasto.

-        Siirtolapuutarhapalstoille saa rakentaa mökin ja rakennelman, jossa on kuivakäymälä ja varasto, lisäksi vaihtoehtoisesti kasvihuoneen, leikkimökin tai vastaavan rakennelman. Rakennelman pohjapinta-ala saa olla enintään 4 m2 (aiemmin 6 m2).

-        Muuttuneiden rakennusalojen johdosta yksi palsta on poistettu, koska sen rakennusala olisi sijainnut maanalaista johtoa varten  varatulla alueella. Tämä alue muutettiin puistoksi. Palstojen lukumäärä säilyi samana, sillä korvaava palsta sijoitettiin pohjoisen siirtolapuutarhalohkon yhteyteen puistoalueelle.

-        Siirtolapuutarhan ja viljelypalstojen pysäköimispaikalle on lisätty merkintä "alueelle saa rakentaa myös kierrätystä, jätehuoltoa ja muuta yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevia tiloja".

-        RP-alueen asemakaavamerkintä "palstoille voi istuttaa yhden pienikokoisen koriste- tai hedelmäpuun" on muutettu seuraavasti: "palstoille tulee istuttaa yksi pienikokoinen koriste- tai hedelmäpuu."

-        Lisäksi kaavakarttaan ja/tai kaavaselostukseen on tehty joitakin teknisluonteisia tarkistuksia, jotka eivät muuta ehdotuksen sisältöä.

Kaupunkisuunnitteluvirasto katsoo, etteivät lausunnot anna aihetta muuttaa asemakaavan muutosehdotusta. Kaavakarttaan on tehty alueelle laaditun viitesuunnitelman mukaisesti muutoksia, jotka eivät muuta ehdotuksen sisältöä.

Jatkotoimenpiteet

Kaupunkisuunnitteluviraston mielestä tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville. Muutoksista on neuvoteltu asianomaisten hallintokuntien kanssa.

Lisätiedot

Mervi Nicklen, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37221

mervi.nicklen(a)hel.fi

 

Kiinteistölautakunta 20.03.2014 § 172

HEL 2012-009298 T 10 03 03

Päätös

Kiinteistölautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnalle asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12217 seuraavan lausunnon:

Kaupunki omistaa kaavamuutosalueen. Alueelle on kaavoitettu uusi siirtolapuutarha-alue, jonne tulee 87 uutta palstaa. Uusi siirtolapuutarha-alue tulee helpottamaan siirtolapuutarhamökkeihin kohdistuvaa kovaa kysyntää. Rakennusvirasto tulee organisoimaan siirtolapuutarhan toteuttamisen ja alue tullaan kaavan lainvoimaisuuden jälkeen vuokraamaan sisäisellä maanvuokrasopimuksella rakennusvirastolle. Alueelle on kaavoitettu myös 10 omakotitonttia, jotka soveltuvat omatoimiseen rakentamiseen.

Lautakunnalla ei ole huomauttamista asemakaavan muutosehdotuksen nro 12217 johdosta.

Esittelijä

osastopäällikkö

Juhani Tuuttila

Lisätiedot

Tapio Laalo, tonttiasiamies, puhelin: 310 36442

tapio.laalo(a)hel.fi

 

Ympäristölautakunta 25.02.2014 § 62

HEL 2012-009298 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon.

Ympäristölautakunnalla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutosehdotukseen.

Käsittely

25.02.2014 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Vastaehdotus:
Alviina Alametsä: Alueelle ehdotetut asuintontit ja siirtolapuutarhamökit pienentävät Keravanjoen rannan yhteisessä virkistyskäytössä olevaa viheraluetta ja muuttavat siltä osin sen käyttötarkoitusta olennaisella tavalla. Ympäristölautakunta pitääkin erityisen tärkeänä, että mahdollinen siirtolapuutarha-alue toteutetaan virkistysmahdollisuuksien kehittämisen hengessä, mahdollistaen vapaan   liikkumisen ja oleskelun alueella ilman asukkaiden kulun estämistä.  Puutarha-alueen oheen olisikin aiheellista harkita esimerkiksi pienehköä, piknink-käyttöön sopivaa oleskelunurmikenttää. Keravanjoen varrella on myös linnustollisesti tärkeä kohde (arvoluokka III, kohtalaisen arvokas lintualue), joka tulee ottaa huomioon kaavamuutoksen toteutuksessa. Kaavamuutos tulee toteuttaa kaupunkilaisten yhtäläisiä virkistysmahdollisuuksia ja alueen luontoarvoja silmälläpitäen.

Kannattajat: Timo Pyhälahti

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Alueelle ehdotetut asuintontit ja siirtolapuutarhamökit pienentävät Keravanjoen rannan yhteisessä virkistyskäytössä olevaa viheraluetta ja muuttavat siltä osin sen käyttötarkoitusta olennaisella tavalla. Ympäristölautakunta pitääkin erityisen tärkeänä, että mahdollinen siirtolapuutarha-alue toteutetaan virkistysmahdollisuuksien kehittämisen hengessä, mahdollistaen vapaan   liikkumisen ja oleskelun alueella ilman asukkaiden kulun estämistä.  Puutarha-alueen oheen olisikin aiheellista harkita esimerkiksi pienehköä, piknink-käyttöön sopivaa oleskelunurmikenttää. Keravanjoen varrella on myös linnustollisesti tärkeä kohde (arvoluokka III, kohtalaisen arvokas lintualue), joka tulee ottaa huomioon kaavamuutoksen toteutuksessa. Kaavamuutos tulee toteuttaa kaupunkilaisten yhtäläisiä virkistysmahdollisuuksia ja alueen luontoarvoja silmälläpitäen.

Jaa-äänet: 5
Timo Latikka, Hanna Lähteenmäki, Matti Niemi, Sirpa Norvio, Anita Vihervaara

Ei-äänet: 4
Alviina Alametsä, Joona Haavisto, Viljami Kankaanpää, Timo Pyhälahti

Tyhjä: 0

Poissa: 0

04.02.2014 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä

ympäristönsuojelupäällikkö

Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot

Eeva Pitkänen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31517

eeva.pitkanen(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 04.02.2014 § 50

HEL 2012-009298 T 10 03 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraavan lausunnon:

Asemakaavan muutosehdotuksessa on osoitettu siirtolapuutarha-alueiden ja Pohjantähdentien asuinkorttelin välinen puistoalueen osa, jossa hulevesien viivyttäminen puistorakentamisen osana on suotavaa. Muutosehdotuksessa tälle puistoalueelle tulee sijoittaa siirtolapuutarha-alueen alle jäävä pääulkoilureittiyhteys sekä avo-oja, johon tulee hulevesiä laajalta alueelta, aina Suutarilantien eteläpuolelta asti. Yleisten töiden lautakunta esittää muutosehdotusta tarkistettavaksi tässä kohtaa niin, että puistoalue mitoitetaan riittäväksi avouomalle ja pääulkoilureitille.

Osa nykyisestä Pohjantähdentien asuinkorttelin piha-alueesta ulottuu puistoalueelle. Tämä osa jää siirrettävän avo-ojan alle. Ojalle ja käytävälle tarkoitetun puistokaistaleen mitoituksessa tulee ottaa huomioon riittävä etäisyys asuinkorttelista sekä ojan että sen luiskan huollon vaatima tilavaraus.

Asemakaavan muutoksesta syntyy kustannuksia uusien siirtolapuutarha-alueiden rakentamisesta käytäväverkostoineen ja paikoitusalueineen sekä alueen liittämisestä kunnallistekniseen verkostoon. Kaupunginhallitus linjasi vuonna 2009, että kokonaan uudet siirtolapuutarhat palstoineen, kuten tämä alue, on toteutettava yksityisellä rahoituksella.

Rakennusvirastolle tulee kustannuksia olevan viljelypalsta-alueen uudelleen rakentamisesta, puiston reittiyhteyksistä ja
rakennettavan uuden siirtolapuutarhan johdosta siirrettävästä avo-ojasta. Yhteenlasketut kustannukset ovat 480 000 euroa. Rakennusviraston viheralueisiin kohdennetut investointimäärärahat ja investointiraami seuraavaksi 10 vuodeksi tarjoavat hyvin niukasti mahdollisuuksia kustantaa Suutarilan rantapuiston viljelypalsta-aluetta ilman erillistä rahoitusta.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen nro 12217 hyväksymistä edellä esitetyin huomautuksin.

Esittelijä

kaupunginarkkitehti

Jukka Kauto

Lisätiedot

Eeva Rapola, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39542

eeva.rapola(a)hel.fi

Anni Tirri, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi

 

Pelastuslautakunta 21.01.2014 § 12

HEL 2012-009298 T 10 03 03

Päätös

Pelastuslautakunta päätti antoi 40. kaupunginosan (Suutarila, Siltamäki) puisto-, katu- ja vesialuetta koskevasta asemakaavan muutosehdotuksesta (nro 12217) seuraavan lausunnon:

Asemakaavassa tulee huomioida, että pelastustoiminnan turvaamiseksi siirtolapuutarha-alueella tulee pelastusyksiköillä päästä vähintään 50m etäisyydelle ja sairaankuljetusyksiköillä vähintään 25m etäisyydelle rakennusten uloskäynneiltä. Pääsy voidaan turvata varmistamalla, että alueella olevat kulkuväylät vastaavat mitoiltaan pelastustiemittoja, ja väylät ovat siten onnettomuustilanteessa pelastus- ja sairaankuljetusyksiköiden ajettavissa.

Vaikka siirtolapuutarha-alue ei ole varsinaisesti pientaloalue, katsotaan alueella tapahtuvan toiminnan aiheuttavan samankaltaisia riskejä ja siten vaativan pelastus- ja sairaankuljetusyksiköiden pääsyä samalle etäisyydelle rakennuksista kuin tavanomaisilla pientaloalueilla.

Lisäksi asemakaavamuutoksen kohteena olevan alueen sammutusveden saannista on huolehdittava ja varmistettava, että alueella jo olevan palovesiverkoston ulosottojen määrä ja niiden väliset etäisyydet ovat riittävät.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.

Esittelijä

pelastuskomentaja

Simo Wecksten

Lisätiedot

Pulmu Waitinen, palotarkastaja, puhelin: 310 30227

pulmu.waitinen(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 03.12.2013 § 405

HEL 2012-009298 T 10 03 03

Ksv 3521_1, Revontulentien, Kiertotähdentien ja Kiertotähdenkujan välinen puistoalue, karttaruutu H8

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti

-        lähettää 26.11.2013 päivätyn 40. kaupunginosan (Suutarila, Siltamäki) puisto-, katu- ja vesialuetta koskevan asemakaavan muutosehdotuksen nro 12217 kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyväksymistä

-        antaa vuorovaikutusraportin mukaiset vastineet esitettyihin mielipiteisiin.

Samalla lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että asemakaavan muutosehdotus asetetaan nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti.

26.11.2013 Pöydälle

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Mervi Nicklen, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37221

mervi.nicklen(a)hel.fi

Jaakko Heinonen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37118

jaakko.heinonen(a)hel.fi

Johanna Mutanen, arkkitehti, puhelin: 310 37299

johanna.mutanen(a)hel.fi

Peik Salonen, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37248

peik.salonen(a)hel.fi

 

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 6.6.2013

HEL 2012-009298 T 10 03 03

 

Suutarilan rantapuiston alueelle on suunniteltu uusi siirtolapuutarha-alue, jonne sijoitetaan noin 90 uutta siirtolapuutarhamökkiä palstoineen. Palstat ovat 200 m²:n kokoisia. Vanha viljelypalsta-alue säilyy käytössä ja sitä täydennetään pienellä alueella nykyisten viljelypalstojen länsipuolelle. Lisäksi Kiertotähdenkujan varrelle on suunniteltu asuinaluetta täydentävä pientaloalue kymmenelle tontille. Keravanjoen varren rantareitti säilyy, samoin suuri osa olevasta metsäalueesta suunnittelualueen keskellä. Helsingin yleiskaavassa 2002 kaavoitettava alue on merkitty virkistysalueeksi. Voimassa olevissa asemakaavoissa (1974 ja 1992) alue on puistoa, jossa on viljelypalstoille varattu alue ja pysäköimispaikka.

Uuden siirtolapuutarhan perustamisen taustana on kaupunginhallituksen päätös 2010 kehottaa kaupunkisuunnittelulautakuntaa asemakaavoituksen yhteydessä tutkimaan voitaisiinko uusi siirtolapuutarha-alue perustaa Siltamäki-Suutarila -alueelle pitäen ensisijaisena vaihtoehtona Suutarilan rantapuistoa noin 80 - 100 palstan suuruisena. Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunkisuunnittelulautakuntaa ja yleisten töiden lautakuntaa huolehtimaan siitä, että kaupunginosassa myös viljelypalstojen lukumäärä säilyy riittävänä.

Kaupunginmuseo tarkastelee asemakaavaluonnosta kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta. Museo on aiemmin lausunut asiasta 4.9.2012. Tuolloin esillä oli kolme vaihtoehtoa, joista museo piti vaihtoehtoa 1 parhaana. Asemakaavaluonnos on tämän vaihtoehdon mukainen. Vaikka alueelle suunniteltu siirtolapuutarhatoiminta tuleekin muuttamaan alueen nykyistä tilannetta, ei kaupunginmuseo katso, että asemakaavaluonnos olisi ristiriidassa kulttuuriympäristön vaalimisen kanssa.

4.9.2012 Lausunto annettu

Lisätiedot

Johanna Björkman, tutkija, puhelin: +358 9 310 36473

johanna.bjorkman(a)hel.fi

 

Rakennusvirasto 28.5.2013

HEL 2012-009298 T 10 03 03

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt 6.5.2013 rakennusviraston mielipidettä 40. kaupunginosassa (Suutarila) sijaitsevan puistoalueen muutosluonnoksesta. Muutosalue, Suutarilan rantapuisto, sijaitsee Kiertotähdentien, Kiertotähdenkujan, Revontulentien ja Keravajoen rajaamalla alueella.

Suutarilan rantapuistoon on suunnitteilla 87 palstan siirtolapuutarha-alue. Palstojen koko on noin 200 m². Palstoille on mahdollista rakentaa korkeintaan 20 m² suuruinen puutarhamökki. Alueen keskelle on varattu paikka aluetta palvelevalle huoltorakennukselle. Pysäköintialueet sijaitsevat Kiertotähdentien varressa ja Revontulentien päässä. Kiertotähdenkujan varteen on suunnitteilla 10 pientalotonttia. Viljelypalstojen lukumäärä pysyy ennallaan, mutta osa palstoista on pienempiä. Uusia viljelypalstoja on osoitettu nykyisen alueen länsipuolelle. Keravanjoen virkistysreitti on nykyisellä paikallaan ja suurin osa metsästä säilyy. Kaavaluonnokseen on merkitty mahdollisen Keravanjoen ylittävän sillan sijainti.

Rakennusvirasto ei näe estettä perustaa siirtolapuutarha-aluetta Suutarilaan. Siirtolapuutarha-alueen asemakaavoituksessa on otettava huomioon, että siirtolapuutarha-alue toimii järkevällä tavalla silloin, kun se on sijoitettu fyysisesti yhdeksi yhtenäiseksi ja riittävän laajaksi kokonaisuudeksi. Rakennusviraston mielestä asemakaavaluonnoksesta esitettävät kaksi erillistä siirtolapuutarha-aluetta tulee yhdistää ja Pohjantähdentien asuinkortteliin rajautuva puistoalueen osa tulee yhdistää osaksi siirtolapuutarha-aluetta. Suutarilan rantapuiston metsäalueen läpi menevät reittiyhteydet ja Kiertotähdenkuja kautta menevä reitti Keravajoen varteen ovat riittäviä yhteyksiä Kiertotähdentien suunnasta.

Asemakaavaluonnoksessa on osoitettu alueen osa, jossa hulevesien viivyttäminen puistorakentamisen osana on suotavaa. Rakennusviraston mielestä hulevesien viivyttämisen periaate tulee olla suotavaa koko asemakaavan muutosalueella. Siirtolapuutarha-alueita ympäröivien istutettujen aitojen ylläpito tulee pystyä hoitamaan siirtolapuutarha-alueelta käsin.

Kaupunkialueelle suunniteltavan uuden siirtolapuutarha-alueen perustamisvaihtoehtojen rahoitusmalleja tulee tutkia asemakaavoitusvaiheessa. Siirtolapuutarha-alueiden toteuttamista ei tule tehdä muiden viheralueiden rakentamisen ja peruskorjauksen kustannuksella, vaan tulee etsiä uusia rahoitus- ja toteutustapavaihtoehtoja. Esimerkiksi kiinteistöyhtiömuotoinen siirtolapuutarha-alue, jota kiinteistövirasto ja rakennusvirasto ovat valmistelleet Vihdin Eerolan tilan alueelle, on varteenotettava vaihtoehto. Siirtolapuutarhahankkeen kustannukset tulevat siirtolapuutarhan kiinteistöyhtiön osakkaiden vastattaviksi. Eerolan siirtolapuutarha-alueen toteutus tehdään ryhmärakentamismuotoisesti rakennuttaja-konsulttivetoisesti.

Uudet siirtolapuutarha-alueet tulee liittää kunnallistekniseen verkostoon. Jatkosuunnittelussa tulee ottaa huomioon kunnallistekniikan vaatimat tilavaraukset ja hankkeeseen ryhtyvälle aiheutuvat kustannukset.

Rakennusvirastolle tulee asemakaavanmuutosluonnoksesta kustannuksia viljelypalsta-alueen rakentamisesta, reittiyhteyksistä ja liikennejärjestelyistä, myös kaava-alueen ulkopuolella.  Rakennusvirastolla ei ole muuta huomautettavaa asemakaavan muutosluonnokseen.

Lisätiedot

Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi

Anni Tirri, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566