Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

31/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/4

 

14.09.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 867

Hakemus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Kallahden rantaniityn luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelman vahvistamiseksi

HEL 2013-009171 T 11 01 04

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Kallahden rantaniityn luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelman vuosiksi 2014-2023 ja esitti Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, että se vahvistaa alueen hoito- ja käyttösuunnitelman 2014-2023 liitteenä olevan hoito- ja käyttösuunnitelman mukaiseesti.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Tiia Stén, ympäristötarkastaja, puhelin: 310 64316

tiia.sten(a)hel.fi

Liitteet

1

Kallahden rantaniityn luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma 2014-2023

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

 

Uudenmaan ELY-keskus (Ympäristö ja luonnonvarat)

 

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kallahden rantaniityn luonnonsuojelualue

Kallahden rantaniityn luonnonsuojelualue sijaitsee Vuosaaressa Kallahdenniemen eteläosassa. Suojelualueella on 5,5 hehtaarin laajuinen, maankohoamisen seurauksena muodostunut merenrantaniitty. Niittyalue on syntynyt suurimmaksi osaksi vasta 1900-luvulla. Ajoittain niitylle nouseva vesi ja talvella jää ovat estäneet aluetta metsittymästä ja pitäneet yllä monimuotoista niittykasvillisuutta. Vain korkeimmat, hiekkaiset harjanteet ovat puustoisia.

Koko Kallahdenniemi kuuluu valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan, joka on vahvistettu vuonna 1984.

Lisäksi Natura 2000 –verkostoon eli koko Euroopan unionin kattavaan luonnonsuojeluverkostoon kuuluu Kallahden niitty-, harju- ja vesialueet  –niminen kokonaisuus, jonka pinta-ala on yhteensä 251 hehtaaria. Se koostuu seuraavista osa-alueista: Kallahden rantaniityn luonnonsuojelualue (5,5 ha), Kallahdenharjun luonnonsuojelualue (3,7 ha) sekä Kallahdenniemeä ympäröivä vesialue (242 ha). Natura 2000 –verkoston tavoitteena on suojella luontodirektiivissä määriteltyjä luontotyyppejä ja lajien elinympäristöjä sekä lintudirektiivin mukaisia linnuston kannalta arvokkaita alueita.

Kallahden rantaniityn luonnonsuojelualue lähellä Kallahdenniemen kärkeä on perustettu luonnonsuojelulain nojalla vuonna 1993. Rauhoituksen tarkoituksena on suojella arvokkaalle niittyalueelle tunnusomaista kasvillisuutta.

Kallahden rantaniitty on muodostunut maankohoamisen seurauksena. Vanhoista kartoista näkyy, että 1700-luvun lopussa nykyisen rantaniityn kohdalla oli vielä merta ja Kuningatar oli Kallahdenniemestä kaukana sijaitseva saari. Sittemmin maa on kohonnut niin, että Kallahdenniemen ja Kuningattaren välille on syntynyt maakannas rantaniittyineen.

Kallahden rantaniityn maaperä on lajittunutta hiekkaa. Siellä täällä on siirtolohkareita. Niitty on syntyhistoriansa vuoksi hyvin alava. Sen korkeimmat kohdat ulottuvat vain 20–50 cm keskivedenpinnan yläpuolelle. Korkean veden aikaan lähes koko niittyalue on veden vallassa. Tämä veden - ja talvisin jään - kuluttava vaikutus on estänyt aluetta pensastumasta ja pitänyt yllä monimuotoista niittykasvillisuutta.

Kallahden rantaniitty on Helsingin oloissa ainutlaatuisen laaja luontaisesti avoin merenrantaniitty. Alueelta on löydettävissä useita eri niittytyyppejä. Lähes kaikki luonnonsuojelualueen matalakasvuiset niityt kuuluvat Itämeren boreaalisiin rantaniittyihin, joka on priorisoitu eli ensisijaisesti suojeltava luontotyyppi.

Kallahden rantaniitty on myös linnustollisesti arvokas kohde, vaikka avoimen niityn pesimälinnusto onkin melko niukka. Huomionarvoisista lajeista siellä on pesinyt pensastasku ja pikkulepinkäinen. Suojelualueen eteläpuolinen matalikko on tärkeä vesi- ja kahlaajalintujen muutonaikainen levähdys- ja ruokailualue.

Hoito- ja käyttösuunnitelma

Kallahden rantaniitylle laadittiin ensimmäinen hoito- ja käyttösuunnitelma vuonna 1988, ja se saatettiin ajan tasalle vuonna 2002. Helsingin ympäristökeskuksen tavoitteena on päivittää luonnonsuojelualueiden hoito- ja käyttösuunnitelmat noin 10 vuoden välein, joten ympäristökeskus tilasi päivityksen Ympäristösuunnittelu Envirolta kesällä 2013.

Työhön ei tällä kertaa kuulunut yksityiskohtaisia kasvillisuus- ja linnustoselvityksiä. Tehtävänä oli käydä läpi luonnonsuojelualueen aiempien hoito- ja käyttösuunnitelmien toteutuminen ja sen pohjalta päivittää toimenpideaikataulu ja mahdollisesti esittää uusia suosituksia. Maastokäynneillä arvioitiin suojelualueen luonnontilan muutoksia, mahdollisia uhkia sekä alueelle soveltuvia suojelu- ja hoitokeinoja.

Suunnitteluun osallistui myös Helsingin rakennusvirasto, joka laati samanaikaisesti koko Kallahden niemelle hoito- ja kehittämissuunnitelmaa. Siinä tarkastellaan mm. alueen luonnonhoitoa, virkistyskäyttöä ja liikennejärjestelyjä, mutta luonnonsuojelualueet eivät ole mukana. Kallahden rantaniityn luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelmassa virkistysreitit on pyritty sovittamaan yhteen Kallahden hoito- ja kehittämissuunnitelman kanssa. Myös suojelualueen luonnonhoitotoimia on suunniteltu siten, että niiden toteuttaminen olisi mahdollista suojelualueella samalla kun vastaavia toimenpiteitä toteutetaan suojelualueen lähiympäristössä.

Kallahden rantaniityn luonnonsuojelualueen uusi hoito- ja käyttösuunnitelma on laadittu vuosille 2014-2023.

Haasteita Kallahden rantaniityn luonnonsuojelualueella

Kallahden rantaniitty on Helsingin oloissa poikkeuksellisen laaja luontaisesti avoin rantaniitty, jollaisena se tulisi myös säilyttää. Uhkana on matalakasvuisen niityn vähittäinen umpeenkasvu, koska vanhimmat reunaosat metsittyvät vähitellen ja merestä paljastuva uusi niitty on järviruokovaltaista.

Kallahden rantaniityn luonnonsuojelualue on suosittu ulkoilukohde. Se rajautuu Kallahdenniemen uimarantaan, joka on Helsingin suosituimpia uimarantoja. Uimista ja auringonottoa harrastetaan jonkin verran myös suojelualueen puolella, vaikka uimarannan ja suojelualueen välissä on järeästä ankkuriketjusta tehty aita. Ihmisten liikkuminen suojelualueen virallisten reittien ulkopuolella on paikoitellen kuluttanut kasvillisuutta. Erityisesti pyöräily rantaniityllä on tuhoisaa.

Yksi ongelma Kallahden rantaniityn suojelualueella on haitallinen vieraslaji, kurtturuusu. Tämä tehokkaasti leviävä koristekasvi on uhka hiekkarantojen ja dyynien eliölajistolle koko Itämeren alueella. Osa Kallahden rantaniitynkin harvinaisista kasvilajeista, mm. suola-arho, särmäputki ja merinätkelmä, on menettänyt kasvupaikkojaan kurtturuusun valloitettua niiltä tilaa.

Tärkeimmät toimenpiteet

Rantaniityn kasvillisuuden ja maiseman säilyttämiseksi tarvitaan toimenpiteitä, jotka estävät maaston kulumista ja avomaiseman sulkeutumista.

Kiireellisimpänä hoitotoimenpiteenä esitetään niityille kasvaneen pienpuuston poistamista. Poistettavat puut ovat nuoria, alle viiden metrin korkuisia mäntyjä ja leppiä. Vanhempia puita ei käsitellä. Avomaiseman säilyttämiseksi pienpuustoa ja pensaikkoa harvennetaan myös Kuningattareen johtavan pengertien varrelta poistamalla harkinnan mukaan nuoria, alle kahden metrin korkuisia puita ja pensaita.

Kosteimmilla alueilla puuston raivaus tehdään talvikaudella, kun maa on roudassa. Kosteissa kohdissa ja hiekkaharjanteilla käytetään kevyttä kalustoa, joka ei jätä maastoon jälkiä.

Luonnonsuojelualueella on jo menestyksekkäästi torjuttu kurtturuusua, mutta kuolleet, kuivat rangat säilyvät pitkään. Ne ja sekaan kasvaneet uudet taimet suositellaan niitettäväksi raivaussahalla ja kuljetettavaksi pois suojelualueelta. Jäljelle jätetään 5-10 cm:n mittainen sänki sitomaan hiekkamaata ja estämään maaperän eroosiota.

Maaston kulumisen hillitsemiseksi viralliset reitit kunnostetaan. Länsirannan polun märin kohta katetaan luonnonkivillä, jotka kestävät jään ja veden voimia paremmin kuin aiemmat pitkospuut. Polut pidetään mahdollisimman kapeina (enintään 1 metri). Uusia polkuja ei tarvita.

Reitit viitoitetaan selkeästi ja yhtenevästi Kallahdenniemen muun viitoituksen kanssa. Pyöräilijät ohjataan tielle. Alueen ympäri kulkeva polku muutetaan luontopoluksi, jonka varrelle pystytetään opastauluja.

Maaston kulumista ja kasvillisuuden tilaa ehdotetaan seurattavaksi noin viiden vuoden välein. Myös kurtturuusun ja muiden vieraslajien esiintymistä tulee tarkkailla. Parin-kolmen vuoden kuluttua pienpuuston poistosta arvioidaan uusintakäsittelyn tarve.

Toimenpiteiden vaikutukset

Hoito- ja käyttösuunnitelmassa ehdotetut toimenpiteet vaikuttavat sekä luonnonsuojelualueen niittykasvillisuuteen että linnustoon. Pienpuuston ja pensaiden poistaminen estää boreaalisten rantaniittyjen metsittymistä ja pinta-alan pienenemistä. Kurtturuusun torjunta ja kuivien rankojen poisto tuovat lisää elintilaa rantaniittyjen luontaisille lajeille.

Polkujen ja opastuksen parantaminen ohjaa ihmisten liikkumista virallisille reiteille, jolloin ensisijaisiin luontotyyppeihin kuuluvien Itämeren boreaalisten rantaniittyjen kuluminen vähenee ja niiden kasvillisuuden tila paranee.

Luonnonsuojelualueen laajentaminen vesialueille lisäisi sen merkittävyyttä. Vedenalaiset hiekkasärkät -luontotyyppi on yksi Kallahden niitty-, harju- ja vesialueiden Natura-alueen suojeluperusteista. Luonnonsuojelualueen laajentaminen vesialueelle antaisi myös mahdollisuuden ohjata matalikolla liikkumista siten, että se ei häiritse alueella ruokailevia muuttolintuja yhtä paljon kuin nykyisin. Natura-lomakkeella mainituista lajeista mm. laulujoutsen hyötyisi toimenpiteestä, sillä se käyttää rantaniityn länsipuolista matalikkoa muutonaikaisena ruokailu- ja oleskelupaikkana.

Esittelijän kannanotto

Esittelijä toteaa, että ympäristölautakunta yksimielisesti esittää hoito- ja käyttösuunnitelmaa hyväksyttäväksi ja edelleen lähetettäväksi aluehallintovirastolle vahvistettavaksi.

 

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Tiia Stén, ympäristötarkastaja, puhelin: 310 64316

tiia.sten(a)hel.fi

Liitteet

1

Kallahden rantaniityn luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma 2014-2023

Otteet

Ote

 

Uudenmaan ELY-keskus (Ympäristö ja luonnonvarat)

 

Päätöshistoria

Ympäristölautakunta 09.12.2014 § 376

HEL 2013-009171 T 11 01 04

Esitys

Ympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy Kallahden rantaniityn hoito- ja käyttösuunnitelman ja lähettää sen edelleen ELY-keskuksen vahvistettavaksi.

06.05.2014 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

ympäristönsuojelupäällikkö

Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot

Tiia Sten, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 64316

tiia.sten(a)hel.fi

 

Liikuntalautakunta 21.08.2014 § 132

HEL 2013-009171 T 11 01 04

Päätös

Liikuntalautakunta päätti antaa ympäristölautakunnalle seuraavan lausunnon.

Kallahden rantaniityn luonnonsuojelualueen hoito- ja kehittämissuunnitelma on suurelta osin hyvä ja perusteellinen sekä asiantuntevasti laadittu. Suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet ovat pääosin perusteltuja, tarpeellisia ja oikein suunnattuja.

Tärkeimpiä toimia Kallahden rantaniityn luonnonsuojelualueen osalta ovat Kallahdenniemen alueen kasvavan virkistyskäytön aiheuttaman kulkemisen kanavoiminen ja kulkemisesta aiheutuvien haittojen ja alueen liiallisen kulumisen estäminen; suojelupäätöksen vastainen alueen käytön ja sen haittavaikutusten estäminen; rantaniityn umpeenkasvun estäminen sekä haitallisten vieraslajien torjunta suojelualueelta. Myös matalikkoalueen merkityksen ja siihen liittyvien käytön rajoituksista tiedottamiseen nykyistä tehokkaammin tulisi kiinnittää huomiota.

Luonnonsuojelualueella tapahtuvan suojelupäätöksen vastaisen käytön ehkäisemiseksi tulisi luonnonsuojelualueen rajojen merkintää maastoon parantaa rakentamalla tarpeellisiin kohtiin lisää suojelualueen rajan selvästi ilmaisevia aitoja sekä parantamalla suojelualueen merkitsemistä. Hyvien ja selkeiden opas- ja infotaulujen sijoittaminen suojelualueen pohjoisreunalle polkujen ja pengertien viereen, uimaranta-alueen rajalle sekä koko Kallahdenniemen virkistysaluetta palvelevan yleisen pysäköintialueen alueelle vähentäisi myös luvatonta käyttöä, koska kaikki Kallahdenniemen virkistysalueiden käyttäjät olisivat paremmin tietoisia suojelualueen rajauksesta ja käytön rajoituksista.

Aidoilla, reittien rakenteita parantamalla sekä kulkuesteitä ja muilta kulkua ohjaavia rakenteita, sekä käytölle sallittujen reittien merkintää parantamalla saataisiin myös parannettua ja ohjattua alueen käyttäjien liikkumista halutuille ja sallituille reiteille, pengertielle ja luontopolulle. Opas- ja infotaulut sekä pyöräilyä ohjaavat liikennemerkit parantaisivat myös alueella kulkemisen kanavoitumista näille rakennetuille reiteille.

Suunnitelmassa ehdotettujen liikennejärjestelyjen osalta on Kallahdenniemen virkistysalueiden yhteisen, yleisen pysäköintialueen kunnostus aluetta hallinnoivan rakennusviraston suunnitelmissa. Liikuntaviraston teettämässä, käynnissä olevassa Kallahdenniemen uimarannan peruskorjaussuunnitelmassa on huomioitu Kallahdenniemen kärjen alueetta palvelevan polkupyöräpysäköintialue toteuttaminen ja se on tarkoitus sijoittaa uimarannan huoltorakennuksen läheisyyteen.

Koko Kallahdenniemen alueen rannoilla on haitallisiin vieraslajeihin kuuluva kurtturuusu levinnyt laajasti ja on paikoitellen muodostanut jo melko kookkaitakin kasvustoja. Rantaniityn luonnonsuojelualueella on kurtturuusu levinnyt laajasti ja pieniä yksittäisiä taimia on havaittavissa suurimmalla osalla rantaniityn aluetta. Ruusukasvustojen poistaminen luonnonsuojelualueelta ja sen leviämisen estäminen on suunnitelmassa esitetyistä toimenpiteistä kiireellisimpiä yhdessä rantaniityn pienpuuston poistamisen ja umpeen kasvamisen estämisen kanssa. Rantaniityn luonnonsuojelualueeseen rajoittuvan Kallahdenniemen uimarannan alueelta on liikuntaviraston toimesta hävitetty yhteispinta-alaltaan useiden tuhansien neliömetrien laajuisia kurtturuusu kasvustoja kaivamalla, toistuvilla leikkauksilla sekä kemiallisella torjunnalla vuosien 2012- 2014 aikana. 

Luonnonsuojelualueen laajentamiselle rantaniityn viereiselle vesialueelle ja matalikon alueelle sekä niille asetettavista liikkumisrajoituksista sekä muista mahdollisista suojelumääräyksistä ja suojelualueen perustamista tulee tarkastella erillisenä hankkeena. Samoin tulee mahdollisista muista määräyksistä, kielloista sekä muista Kallahdenniemen vesialueisiin kohdistuvista toimista sopia erikseen ennen suojeluprosessin käynnistämistä.

Liikuntalautakunta pitää tärkeänä, että jatkossa sellaisia suunnitelmia tehtäessä, joissa on toimenpiteitä tai toimintoja, jotka kohdistuvat liikuntaviraston vastuulla oleviin alueisiin, toimintoihin tai liikuntaharrastusten edistämiseen, jo suunnitelmaa tehtäessä oltaisiin yhteydessä liikuntavirastoon taustatietojen ja molemmin puolisen tiedon välittämiseksi. Tällöin saadaan monia asioita eteenpäin tai korjattua nopeammin sekä ratkaisuista ympäröivää aluetta ja kaupunkilaisten palveluita koskien kerralla paremmin toimiva ratkaisuja.

Esittelijä

liikuntajohtaja

Anssi Rauramo

Lisätiedot

 

Hannu Airola, projektipäällikkö, puhelin: 310 87743

 

Yleisten töiden lautakunta 19.08.2014 § 293

HEL 2013-009171 T 11 01 04

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi ympäristölautakunnalle seuraavan lausunnon:

Yleisten töiden lautakunta toteaa, että hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnos on asianmukaisesti tehty. Suunnitelman sisältö vastaa suojelualueelle asetettuja tavoitteita ja siinä esitetyt toimenpide-ehdotukset ovat toteutuskelpoisia. Suunnitelmassa on osoitettu suojelualueen  luontoarvoihin kohdistuvat uhat ja haasteet ja esitetty tarvittavat virkistyskäyttöä ohjaavat sekä luonnonhoidon toimenpiteet luontoarvojen turvaamiseksi. Luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelmassa on huomioitu hyvin rakennusviraston vasta valmistunut Kallahdenniemen hoito- ja kehittämissuunnitelma.

Rakennusviraston edustaja on osallistunut suunnitteluprosessiin työn kuluessa.

Yleisten töiden lautakunta huomauttaa, että suunnitelmassa tulisi esittää kustannusarvio suunnitelman toteutustöille.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa suunnitelmassa esitettyä periaatetta luonnonsuojelualueen perustamisesta vedenalaisen meriluonnon suojelemiseksi Kallahden rantaniityn eteläpuolelle. Ehdotus vedenalaisesta luonnonsuojelualueesta, Kallahden matalikosta, on kirjattu Helsingin luonnonsuojeluohjelmaan 2008 - 2017. Voimassa olevan asemakaavan mukaan Kallahden matalikko on varattu luonnonsuojelualueeksi merkinnällä SL-nat. Kallahden rantaniityn luonnonsuojelualue, Kallahdenharjun luonnonsuojelualue sekä Kallahdenniemeä ympäröivät vesialueet muodostavat yhdessä Kallahden niitty-, -harju-, ja vesialueet -nimisen Natura 2000-alueen. Yleisten töiden lautakunnan mielestä Kallahden matalikon suojelualueen rajaus, vedenalaisen meriluonnon hoidon ja käytön tavoitteet ja toimenpiteet sekä rauhoitusmääräykset eivät kuulu Kallahdenrantaniityn luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelmaan. Kallahden matalikolle tulisi hakea luonnonsuojelulain nojalla rauhoituspäätöstä erikseen ja laatia alueelle oma hoito- ja käyttösuunnitelma.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa Kallahden rantaniityn luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelman v. 2014 - 2023 hyväksymistä edellä esitetyin huomautuksin.

Esittelijä

kaupunginarkkitehti

Jukka Kauto

Lisätiedot

Tuuli Ylikotila, luontoasiantuntija, puhelin: 310 38540

tuuli.ylikotila(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 19.08.2014 § 241

HEL 2013-009171 T 11 01 04

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi lausunnon ympäristölautakunnalle:

Vuosaaren Kallahdenniemellä sijaitseva lähes kuuden hehtaarin suuruinen Kallahden rantaniitty ja sitä ympäröivät vesialueet ovat Natura 2000 -aluetta. Rantaniittyä reunustavat matalikot kuuluvat vedenalaiset hiekkasärkät -luontotyyppiin (Natura-koodi 1110), jota on Suomen luonnonsuojelualueilla niukasti. Vesialueen arvokkaimmat vedenalaiset ympäristöt sijaitsevat Kallahden rantaniityn luonnonsuojelualueen molemmin puolin. Luonnonsuojelualueen eteläpuolinen matalikko on merkittävä muuttolintujen levähdys- ja ruokailualue.

Yleiskaava 2002:ssa rantaniitty on merkitty luonnonsuojelu- ja Natura -alueeksi ja viereiset Kallahden matalikkoon kuuluvat vesialueet Natura -alueeksi. Vuonna 2013 voimaan tulleessa Kallahdenniemen asemakaavassa 11970 rantaniitty ja sen itä- ja eteläpuoliset lähimatalikot on merkitty Natura 2000 -verkostoon kuuluvaksi luonnonsuojelualueeksi (SL-nat). Asemakaavassa luonnonsuojelualueelle on osoitettu jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa, jolla huoltoajo on sallittu Kuningattarenniemen virkistyspalvelujen alueelle. Suojelualueelle on osoitettu myös ohjeelliset ulkoilupolut. Kaavamääräyksen (-nat) mukaan rantaviiva on säilytettävä luonnonmukaisena, suojelualueen länsipuolelle sijoittuvan olemassa olevan uimarannan ylläpito sallitaan luontoarvot huomioiden.

Kallahden rantaniityn hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnoksessa luonnonsuojelualueelle esitetyt toimenpiteet koskevat pääosin kasvillisuuden hoitoa ja niityille kasvaneen pienpuuston poistamista, alueen reittien kehittämistä ja näistä toimenpiteistä tiedottamista. Joitakin nykyisiä polkuja on esitetty katkaistavaksi. Esitetyillä hoitotoimenpiteillä pyritään säilyttämään rantaniityn kasvillisuutta sekä estämään avomaiseman sulkeutumista. Opastuksella ja reittien kunnostamisella ja karsimisella  pyritään niityn ja vesialueiden käyttöä ohjaamaan paremmin kulutusta kestävään suuntaan.

Hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnoksessa esitetään yhtenä toimenpiteenä rauhoitetun rantaniityn viereisten vesialueiden rauhoittamista luonnonsuojelualueiksi, mikä edellyttää vesialueita koskevien rauhoitusmääräysten laatimista. Eteläpuolisella vesialueella uhkana ovat lähinnä vesiliikenne, purje- ja lainelautailijat sekä matalalla hiekkapohjalla kahlailevat viereisen uimarannan uimarit. Itäpuoleisella ranta-alueella eivät liikkumisrajoitukset ole tarpeen, mutta alueelle tulisi asettaa veneiden ankkurointikielto. Suunnitelman mukaan luonnonsuojelualueen laajentaminen monipuolistaisi suojelualuetta ja varmistaisi sen, että alueen kaikki ensisijaisesti suojellun luontotyypin esiintymät sekä merestä vähitellen kohoavat maa-alueet kuuluvat jatkossa luonnonsuojelualueeseen.

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa, että Kallahden rantaniityn luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnoksessa vuosille 2014–2023 esitetyt toimenpiteet ovat Yleiskaava 2002:n ja voimassa olevan asemakaavan nro 11970 mukaisia. Hoito- ja käyttösuunnitelmassa on esitetty yhtenä toimenpiteenä luonnonsuojelualueen laajentamista. Laajennus on otettu huomioon asemakaavassa. Jos luonnonsuojelualuetta laajennetaan, ei rauhoitusmääräyksillä saa tarpeettomasti rajoittaa viereisen suositun uimarannan ja ulkoilualueen käyttäjien liikkumista alueella.

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Liisa Kuokkanen-Suomi, suunnittelija, puhelin: 310 37362

liisa.kuokkanen-suomi(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566