Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

30/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/4

 

07.09.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 842

Alueen varaaminen SRV Yhtiöt Oyj:n, VVO-yhtymä Oyj:n ja Asuntosäätiön muodostamalle yhteistyöryhmälle kehittämishanketta varten Espoon Leppävaarassa

HEL 2015-007721 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti varata SRV Yhtiöt Oyj:n, VVO-yhtymä Oyj:n ja Asuntosäätiön muodostamalle yhteistyöryhmälle karttaliitteestä 1 ilmenevän noin 2,8 hehtaarin kokoisen rakentamattoman alueen Espoon Leppävaaran ns. Säterinkallion alueelta asuinalueen suunnittelua ja toteuttamista varten 31.12.2017 saakka seuraavin ehdoin:

1

Varauksensaajilla on oikeus hakea Espoon kaupungilta asemakaavan laatimista varauspäätöksen mukaiselle rakentamiselle.

2

Varauksensaajat vastaavat kustannuksellaan alueen suunnittelusta asemakaavaa varten sekä kaavoituksen mahdollisesti edellyttämien erilaisten suunnitelmien ja selvitysten laatimisesta tarvittavine vuorovaikutusmenettelyineen.

Suunnitelmat tulee valmistella yhteistyössä Helsingin kaupungin kiinteistöviraston ja Espoon kaupungin kanssa.

Varauksensaajat ovat tietoisia siitä, että pikaraitiotien (Jokeri I) kaavailtu uusi linjaus Linnoitustiellä saattaa supistaa rakentamisaluetta.

3

Varauksensaajat vastaavat vuodesta 2016 alkaen varausalueen kiinteistöverosta.

4

Alueelle kaavoitettavat tontit luovutetaan omistusoikeudella myöhemmin erikseen tehtävällä päätöksellä.

5

Kaupunki käy omistamiensa maiden osalta maankäyttösopimusneuvottelut Espoon kaupungin kanssa yhteistyössä varauksensaajien kanssa.

Maankäyttösopimukseen perustuva korvaus otetaan huomioon tonttien kauppahinnassa niitä luovutettaessa. Tarkoituksena on, että maankäyttösopimukseen perustuvan korvauksen suoritus hoidetaan asemakaavan perusteella muodostettavien tonttien luovutuksen yhteydessä.

6

Kaupunki ei vastaa vahingosta, joka varauksensaajalle saattaa aiheutua siitä, ettei varauspäätöksen tarkoittamaa asemakaavaa saada aikaan eikä tontteja siksi voida luovuttaa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Liitekartat

2

Varausanomus

3

Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Varauksensaajat

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 1
Liite 3

Espoon kaupunki/tonttiyksikkö

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Kokeneista rakennus- ja asuntoalan toimijoista koostuvan yhteistyöryhmän tarkoituksena on kehittää ja toteuttaa varattavaksi esitettävälle hankealueelle asuntoratkaisuiltaan monipuolinen ja hallintamuodoltaan vaihteleva noin 30 000 k-m²:n kokoinen asuinkerrostaloalue Leppävaaran eteläosaan, kaavaillun Jokeri I -pikaraitiotien varrelle. Varauksensaajien tarjoamiin hallintamuotoihin kuuluvat omistus-, vuokra-, asumisoikeus- ja osaomistusasunnot. Espoon kaupunkisuunnittelukeskus on puoltanut asemakaavoituksen aloittamista yhteistyöryhmän alustavien suunnitelmien pohjalta.

Kaupungin omistama varausalue muodostaa hankealueen pääosan. Toteutuessaan hanke nostaisi merkittävästi kaupungin omistaman, nykyisellään asemakaavoittamattoman maan arvoa. Alueesta neuvotellaan vastaavasti Espoon kaupungin kanssa tehtäväksi tuleva maankäyttösopimus.

Esittelijän perustelut

Hakemus ja hanke

Varauksensaajien tarkoituksena on kehittää ja toteuttaa alueelle koteja eri ikäryhmille, asumisuraa aloittelevista ensiasunnon hankkijoista senioreihin. Asuntoja on tarkoitus toteuttaa vaihteleviin elämäntilanteisiin; kompakteista pienistä yksiöistä suurempiin useaan ilmansuuntaan avautuviin perheasuntoihin. Tavoitteena on lisäksi muodostaa alueen asuntokannasta omistus- ja hallintamuodoltaan monipuolinen. Varauksensaajien tarjoamiin asumisratkaisuihin kuuluvat omistus-, vuokra-, asumisoikeus- ja osaomistusasunnot.

Suunnittelualueen asuntorakentamisen määräksi on alustavissa suunnitelmissa esitetty noin 30 000 k-m². Kevyen liikenteen yhteys jakaa suunnittelualueen pohjois-etelä -suunnassa kahteen kortteliin. Pohjoispuoli on esitetty asuinkorttelialueena johon VI ja VIII -kerroksiset asuinrakennukset voisi sijoittaa vaihtelevaan suurkortteliin.  Eteläkortteli toimisi pysäköintialueena ja sille voisi sijoittaa VI-kerroksinen puolittain rinteeseen upotettu pysäköintitalo.

Hakemus on liitteenä 2. Alueeseen ei kohdistu muita hakemuksia.

Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen lausunto

Espoon kaupunkisuunnittelukeskus on puoltanut asemakaavoituksen aloittamista edellä selostettujen alustavien suunnitelmien pohjalta. Sen lausunto on liitteenä 3.

Varausalueen tiedot

Varattava alue sijaitsee Leppävaaran eteläosassa, Kehä I:n ja Turunväylän eritasoristeyksen läheisyydessä, Säterinmetsän townhouse -alueen ja Linnoitustien toimistokeskittymän välissä. Rakentamaton alue on maastoltaan topografisesti vaihtelevaa, osin kallioista metsää. Alueella ei ole asemakaavaa.

Varattavaan alueeseen kuuluu 13 Helsingin kaupungin omistamaa rakentamatonta kiinteistöä taikka niiden määräalaa, joiden yhteispinta-ala on noin 2,8 ha.

Sijaintikartat ovat liitteenä 1.

Varauksen ehdot

Esitettyjen varausehtojen mukaan varauksensaajat vastaavat alueen kaavoituksen edellyttämistä kustannuksista, kuten erilaisista suunnittelu- ja selvityskustannuksista. Alue on suunniteltava yhteistyössä Helsingin kaupungin kiinteistöviraston ja Espoon kaupungin kanssa.

Pikaraitiotien (Jokeri I) kaavailtu uusi linjaus Linnoitustiellä ja sen Turunväylää ylittävä silta supistanee jossain määrin varausalueen itä- ja eteläosan rakentamismahdollisuuksia.

Helsingin kaupunki vastaa maanomistajana Espoon kaupungin kanssa sovittavan maankäyttösopimuksen velvoitteista, jotka varauksensaajat voivat kuitenkin ottaa vastattavakseen tonteista maksettavan kauppahinnan suorituksen yhteydessä ja sitä vastaavasti vähentäen.

Asemakaavan vahvistuttua Helsingin kaupunki myy varauksensaajille tai niiden määräämille muodostettavissa olevat hankkeen vaatimat tonttialueet luovutusajankohdan käyvästä hinnasta. Kaupungin ei hallinto- ja kiinteistöverotussyistä ole tarkoituksenmukaista omistaa ulkokunnissa sijaitsevia vuokratontteja.

Varauksen tarkoituksenmukaisuus

Kaupungin resurssit ulkokunnissa omistamiensa alueiden kaavalliseen ja toiminnalliseen kehittämiseen ovat varsin rajalliset. Hyvä vaihtoehto kaupungin omalle suunnittelulle on tällaisissa tilanteissa varauksen kautta kiinnittää aluetta kehittämään taho, jonka etu syntyy kehittämistyön rakentamismahdollisuuksien kautta. Samalla toteutuu kaupungin etu maanomistajana, kun kaavoituksen arvonnousu realisoituu alueen myynnin kautta.

Varauksensaajat ovat olleet asiassa aloitteellisia ja Espoon kaupungin kaupunkisuunnittelukeskus on suhtautunut hankkeeseen myönteisesti, joten alueen varaamista hakijoille on pidettävä perusteltuna ja kaupungin edun mukaisena.

Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Liitekartat

2

Varausanomus

3

Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen lausunto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Varauksensaajat

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 1
Liite 3

Espoon kaupunki/tonttiyksikkö

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 20.08.2015 § 355

HEL 2015-007721 T 10 01 01 00

Linnoitustie, Espoo

Esitys

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että SRV Yhtiöt Oyj:n, VVO-yhtymä Oyj:n ja Asuntosäätiön muodostamalle yhteistyöryhmälle varataan karttaliitteestä nro 3 ilmenevä noin 2,8 hehtaarin kokoinen rakentamaton alue Espoon Leppävaaran ns. Säterinkallion alueelta asuinalueen suunnittelua ja toteuttamista varten 31.12.2017 saakka seuraavin ehdoin:

1

Varauksensaajilla on oikeus hakea Espoon kaupungilta asemakaavan laatimista varauspäätöksen mukaiselle rakentamiselle.

2

Varauksensaajat vastaavat kustannuksellaan alueen suunnittelusta asemakaavaa varten sekä kaavoituksen mahdollisesti edellyttämien erilaisten suunnitelmien ja selvitysten laatimisesta tarvittavine vuorovaikutusmenettelyineen.

Suunnitelmat tulee valmistella yhteistyössä Helsingin kaupungin kiinteistöviraston ja Espoon kaupungin kanssa.

Varauksensaajat ovat tietoisia siitä, että pikaraitiotien (Jokeri I) kaavailtu uusi linjaus Linnoitustiellä saattaa supistaa rakentamisaluetta.

3

Varauksensaajat vastaavat vuodesta 2016 alkaen varausalueen kiinteistöverosta.

4

Alueelle kaavoitettavat tontit luovutetaan omistusoikeudella myöhemmin erikseen tehtävällä päätöksellä.

5

Kaupunki käy omistamiensa maiden osalta maankäyttösopimusneuvottelut Espoon kaupungin kanssa yhteistyössä varauksensaajien kanssa.

Maankäyttösopimukseen perustuva korvaus otetaan huomioon tonttien kauppahinnassa niitä luovutettaessa. Tarkoituksena on, että maankäyttösopimukseen perustuvan korvauksen suoritus hoidetaan asemakaavan perusteella muodostettavien tonttien luovutuksen yhteydessä.

6

Kaupunki ei vastaa vahingosta, joka varauksensaajalle saattaa aiheutua siitä, ettei varauspäätöksen tarkoittamaa asemakaavaa saada aikaan eikä tontteja siksi voida luovuttaa.

Esittelijä

osastopäällikkö

Juhani Tuuttila

Lisätiedot

Peter Haaparinne, toimistopäällikkö, puhelin: 310 31864

peter.haaparinne(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566