Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

30/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/2

 

07.09.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 825

V 23.9.2015, Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite Touko Laaksosen muistamisesta keskustakirjaston yhteydessä

HEL 2015-001847 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Nuutti Hyttisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite Kvsto 11.2.2015 asia 19

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Nuutti Hyttinen ja 35 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että taidehankkeissa sovellettua prosenttirahaperiaatetta käytetään keskustakirjastohankkeen yhteydessä taitelija Touko Laaksosen elämäntyön muistamiseen. Aloitteessa todetaan, että Laaksonen on eräs kansainvälisesti tunnetuimmista suomalaisista kuvataiteilijoista. Häneltä ovat ottaneet vaikutteita monet kansainvälisesti tunnetut taiteilijat, ja hänen tuotantoaan on ollut esillä huomattavissa taidemuseoissa. Aloitteessa mainitaan taiteellisten ansioiden ja huomionosoitusten lisäksi Laaksoselle jatkosodan aikana myönnetty vapaudenristi.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus toteaa, että Touko Laaksosen arvo taitelijana on kaupungilla tunnustettu. Kuten taidemuseon lausunnosta ilmenee, taidemuseo järjesti jo vuonna 2006 Tom of Finland -näyttelyn Kluuvin gallerian tiloissa. Kaupunki ei kuitenkaan ole kustantanut henkilömuistomerkkejä. Tätä linjausta on noudatettu niin taidemuseon määrärahoilla toteutetuissa kuin prosenttirahallakin rahoitetuissa hankkeissa. Touko Laaksoselle omistetun julkisen taideteoksen toteuttaminen edellyttäisi näin ollen, että sen rahoituksesta vastaisi ulkopuolinen lahjoittaja.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite Kvsto 11.2.2015 asia 19

Päätöshistoria

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 21.04.2015 § 54

HEL 2015-001847 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Vakiintuneen käytännön mukaan Helsingin kaupunki ei kustanna henkilömuistomerkkejä. Aloite tulee usein lahjoittajataholta, joka myös vastaa rahoituksesta ja hankkeiden vetämisestä. Näitä lahjoittajatahoja ovat yleensä muistomerkkihankkeen edistämistä varten perustettu yhdistys tai säätiö.

Keskustakirjastoon on jo käynnistetty hanke prosenttiperiaatteella toteutettavaksi taideteokseksi. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä kaupunginkirjaston, taidemuseon, suunnittelijoiden, käyttäjien ja muiden toimijoiden kanssa. Taiteilijavalinnoissa ja taideteoksia valittaessa taidemuseolle on tarkkaan määritelty asiantuntijarooli. Keskustakirjaston prosenttirahahanke on edennyt hyvin, mukana ovat olleet myös edustajat kaupungin johdosta, opetus- ja kulttuuriministeriöstä sekä kiinteistövirastosta.

Keskustakirjaston prosenttirahahankkeen valmistelua ja päätöksentekoa jatketaan edellä kerrotun käytännön mukaisesti.

Esittelijä

kirjastotoimen johtaja

Tuula Haavisto

Lisätiedot

Pirjo Lipasti, johtava suunnittelija, puhelin: 310 85592

pirjo.lipasti(a)hel.fi

Tuula Haavisto, kirjastotoimen johtaja, puhelin: 310 85500

tuula.haavisto(a)hel.fi

 

Taidemuseon johtokunta 07.04.2015 § 21

HEL 2015-001847 T 00 00 03

Lausunto

Taidemuseon johtokunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Valtuustoaloitteessa ehdotetaan, että ”keskustakirjasto-hankkeen yhteydessä taiteen prosenttiperiaatetta käytetään Touko Laaksosen elämäntyön muistamiseen”. Esimerkkeinä muistamisen tavoista mainitaan Laaksosen töitä mukaileva patsas kirjaston edustalla tai pysyvä näyttely kirjaston aulatiloissa.

Taidemuseo tuntee Touko Laaksosen taitelijanuran ja tunnustaa hänen ansionsa. Taidemuseo järjesti jo vuonna 2006 kansainvälisesti merkittävän suomalaistaiteilijan näyttelyn "Tom of Finland" Kluuvin gallerian tiloissa.

Vakiintuneen käytännön mukaan Helsingin kaupunki ei kustanna henkilömuistomerkkejä. Muistomerkkialoitteet tulevat usein lahjoittajilta, jotka myös vastaavat rahoituksesta ja hankkeiden vetämisestä. Näitä lahjoittajia ovat yleensä muistomerkkihankkeen edistämistä varten perustettu yhdistys tai säätiö.

Prosenttiperiaatteella toteutettavissa hankkeissa on taidemuseolla tarkkaan määritelty asiantuntijarooli sekä taiteilija- että taideteosvalinnoissa. Taidemuseo tekee tiivistä yhteistyötä rakennuksen suunnittelijoiden, käyttäjien sekä muiden toimijoiden kanssa. Keskustakirjastoon on jo käynnistetty taidehanke prosenttiperiaatteella toteutettavaksi. Tämä keskustakirjaston prosenttiperiaatehanke on edennyt ja hankkeessa taidemuseon lisäksi ovat olleet edustettuna kaupungin johto, Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Kiinteistövirasto.

Taidemuseo ei yllämainittuihin seikkoihin viitaten tule olemaan asiassa aloitteellinen, vaan jatkaa käynnistetyn keskustakirjaston prosenttiperiaatehankkeen valmistelua.

Lausunto kaupunginhallitukselle.

Esittelijä

Maija Tanninen-Mattila

taidemuseon johtaja

Lisätiedot

Elina Leskelä, intendentti, puhelin: 310 87043

elina.leskela(a)hel.fi

Klas Fontell, suunnittelija/arkkitehti, puhelin: 310 87047

klas.fontell(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566