Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

30/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/5

 

07.09.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 843

Ulkosaarten Isosaaren, Kuivasaaren ja Pikku Kuivasaaren rakennuskiellon pidentäminen (nro 12357)

HEL 2015-007365 T 10 03 05

Esitys

Kaupunginhallitus päätti pidentää 53. kaupunginosan (Ulkosaaret) Isosaaren, Kuivasaaren ja Pikku Kuivasaaren alueella olevaa rakennuskieltoa maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin nojalla 16.9.2017 saakka (piirustus nro 12357, päivätty 18.8.2015).

Samalla kaupunginhallitus päätti todeta, että maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n mukaan päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman ja että se tulee kuuluttaa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet

1

Rakennuskieltokartta nro 12357/18.8.2015

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Hallintovalitus, rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen
Liite 1

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Alue

Rakennuskielto on voimassa 16.9.2015 saakka 53. kaupunginosan Isosaaren, Kuivasaaren ja Pikku Kuivasaaren saarilla.

Taustaa

Isosaari ja Kuivasaari ovat Senaatti-kiinteistöjen ja Pikku Kuivasaari Metsähallituksen omistuksessa. Saaria ympäröivää merialuetta hallinnoi Metsähallitus. Puolustusvoimat on keskeisten toimintojen osalta luopunut Isosaaresta. Luovutusprosessi on käynnissä.

Isosaarella on laajat metsäalueet ja toimiva infrastruktuuri (tiet, satamat, sähkö, vesi, jätevedenpuhdistamo). Rakennuskanta on pääosin hyväkuntoista, lisäksi saarella on golfkenttä. Kuivasaarella on runsaasti arvokkaita sotahistoriallisia rakenteita sekä sotilaskäytön aikaista rakennuskantaa. Sekä Isosaari että Kuivasaari kuuluvat valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin (RKY 2009).

Saarilla ja niiden lähiympäristön luodoilla on arvokkaita luontokohteita. Ehdotuksessa Helsingin luonnonsuojeluohjelmaksi 2015-2024 (ympäristölautakunta 19.5.2015) esitetään kasvistoltaan ja linnustoltaan arvokkaan Pikku Kuivasaaren sekä linnustoltaan arvokkaiden Kiislapaaden, Kuivakarin ja Peninniemen-Peninkarin rauhoittamista niiden luonnontilan säilymiseksi. 

Asemakaava

Alueella ei ole asemakaavaa.

Suunnittelutilanne

Alueella on voimassa Helsingin Yleiskaava 2002. Yleiskaavan mukaan Isosaari on sotilasaluetta ja Kuivasaari sekä Pikku Kuivasaari virkistysaluetta, joka on kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävää aluetta. Helsingin uuden yleiskaavan luonnoksessa (2014) alue on merkitty merellisen virkistyksen ja matkailun alueeksi.

Saarille tullaan laatimaan asemakaava. Isosaari kaavoitetaan pääosin virkistys- ja matkailukäyttöön. Muita toimintoja, kuten öljyntorjuntaa, tutkitaan. Joitakin puolustusvoimien toimintoja on tarkoitus säilyttää alueella. Kuivasaari ja Pikku Kuivasaari kaavoitetaan virkistys- ja matkailukäyttöön. Kaava laaditaan yhteistyössä maanomistajien, liikuntaviraston ja mahdollisten muiden toimijoiden kanssa.

Sotahistorialliset rakenteet ja sotilaskäytön aikaisen rakennuskannan suojelu otetaan huomioon. Asemakaavaehdotus on tarkoitus esitellä kaupunkisuunnittelulautakunnalle vuoden 2016 aikana.

Ennen asemakaavan voimaantuloa voidaan poikkeamismenettelyllä suorittaa välttämättömiä toimenpiteitä, jotka eivät estä tai vaikeuta tulevan kaavan toteuttamista.

Rakennuskiellon pidentäminen

Kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi tulisi rakennuskieltoa pidentää kahdella vuodella maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin perusteella.

Kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosasto on laatinut rakennuskieltoalueesta 18.8.2015 päivätyn piirustuksen nro 12357.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet

1

Rakennuskieltokartta nro 12357/18.8.2015

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Hallintovalitus, rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen
Liite 1

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Kiinteistölautakunta

Kiinteistövirasto

Rakennuslautakunta

Rakennusvalvontavirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 31.08.2015 § 799

HEL 2015-007365 T 10 03 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 18.08.2015 § 212

HEL 2015-007365 T 10 03 05

Ksv 4204_2

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että 53. kaupunginosan (Ulkosaaret) Isosaaren, Kuivasaaren ja Pikku Kuivasaaren alueella olevaa rakennuskieltoa pidennetään maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin nojalla 16.9.2017 saakka (piirustus nro 12357, päivätty 18.8.2015).

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Jouni Heinänen, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37257

jouni.heinanen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566