Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

30/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/1

 

07.09.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 817

V 23.9.2015, Valtuutettu Hannu Oskalan aloite "parklet" -kokeilun toteuttamisesta

HEL 2015-001174 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Hannu Oskalan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Hannu Oskala ja 24 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki kokeilisi yrittäjälähtöisiä parkkiruutuja keskusta-alueella yhteistyössä kivijalkayrittäjien ja alueen asukkaiden kanssa.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että aloitteessa esitettyjä yrittäjälähtöisiä parkkiruutuja voidaan kokeilla Helsingissä. Näin saataisiin varsinkin keskusta-alueella tilaa mm. katukahvilatoimintaan. Rakennusvirasto selvittää sopivia kohteita ja asiasta mahdollisesti kiinnostuneita yrittäjiä.

Kaupunginhallitus toteaa, että mahdollisia kokeilukohteita suunniteltaessa on otettava huomioon myös pysäköintitilan tarve, mukaan lukien asiointipysäköinti sekä huolto- ja jakeluliikenne alueella, liikenteen sujuvuus ja liikenneturvallisuus.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Hannu Oskalan aloite, allekirjoitettu

2

Valtuutettu Hannu Oskalan aloite

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 21.04.2015 § 125

HEL 2015-001174 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa valtuustoaloitteesta kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Lausunto

Helsingin kantakaupungissa on noin 24 000 maksullista kadunvarren pysäköintipaikkaa. Näistä paikoista noin 20 500:lla pysäköinti on asukas- ja yrityspysäköintitunnuksella sallittua ilman rajoitusta. Muu pysäköinti on maksullista. Noin 3 500 pysäköintipaikkaa ovat kaikille pysäköijille maksullisia.

Rakennusviraston katu- ja puisto-osasto vuokraa jo nyt katutilaa lähinnä työmaatoimintoihin liittyen, jos riittävien perusteiden katsotaan olevan olemassa.  Pysäköintipaikkoihin on myös kesäisin sijoitettu pyörätelineitä liikennesuunnittelupäällikön päätöksillä.

Kantakaupungissa kadunvarren pysäköintipaikkojen kysyntä usein ylittää tarjonnan. Asukas- ja yrityspysäköintitunnuksia on käytössä noin 27 000 kappaletta, mikä on selvästi enemmän kuin tarjolla olevia paikkoja. Alueellisestikin suurimmalla osalla alueista tunnuksia on myyty enemmän kuin tarjolla on paikkoja. Kantakaupungin yritykset, varsinkin kivijalkayritykset, pitävät kadunvarren pysäköintipaikkoja kilpailukykytekijänä, koska asiakkaat voivat käyttää niitä asioidessaan yrityksissä. Tätä pidetään tärkeänä kilpailtaessa asiakkaista kantakaupungin ulkopuolella sijaitsevien liikekeskusten kanssa.

Helsingin kantakaupungissa on jakeluliikenteelle erityisesti merkittyjä jakeluruutuja 19 kappaletta, jotka on tarkoitettu jakeluliikenteen lastaus- ja purkupaikoiksi. Jakeluruutujen merkitsemisen tehostaminen lisää niiden käytettävyyttä. Tämän lisäksi kaduilla on pysäköintikieltoalueita, joita voi käyttää tavaran lastaamiseen ja purkamiseen. Tulevaisuudessa voi tulla käyttöön varausjärjestelmä, jolla jakeluruutuja voi varata.

Kadunvarren pysäköintipaikan vuokraamista muuhun kuin pysäköinnin käyttöön on mahdollista kokeilla Helsingissä. Kohde tulee valita huolella. Valinnassa tulee huomioida pysäköintikapasiteetin tarve alueella, liikenteen sujuvuus sekä liikenneturvallisuus. Vuokraamisesta ei saa tulla automaattia, vaan siinä tulee aina tehdä tapauskohtaista harkintaa ja tutkia onko vuokraaminen perusteltua. Jos jalkakäytävä on riittävän leveä, katutila tulee ensisijaisesti vuokrata sieltä viihtyisyys- ja turvallisuussyistä. Jos pysäköintiruutuja vuokrataan muuhun kuin pysäköinnin käyttöön, vuokratason tulee olla sellainen, että kaupunki saa vähintään menettämänsä pysäköintitulot vuokratuloina.

Esittelijä

liikennesuunnittelupäällikkö

Reetta Putkonen

Lisätiedot

Juha Hietanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37120

juha.hietanen(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 14.04.2015 § 177

HEL 2015-001174 T 00 00 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta pitää ajatusta yrittäjälähtöisistä parkkiruuduista kannatettavana, ja ideaa on syytä kokeilla käytännössä jo ensi kesänä. Myös Helsingin pysäköintipolitiikan yhtenä tavoitteena on vapauttaa keskusta-alueella erityisesti pitkäaikaispysäköinniltä tilaa mm. katukahvilatoimintaan.

Lautakunta ei katso tarpeelliseksi määritellä kokeilualuetta, vaan oleellista on yrittäjien ja alueen asukkaiden kuuleminen. Yrittäjät ja alueen asukkaat määrittävät yhdessä sopivan kokeilualueen kesäksi. Yrittäjä todentaa rakennusvirastolle, että miten alueen asukkaita ja muita toimijoita on riittävästi kuultu.

Jos parkkiruutuun tehdään terassi, noudatetaan kaupungin terassiohjeistusta siltä osin kuin se soveltuu parklet-tyyppiseen toimintaan. Tilan rajaaminen ajotien puolelta tulee kuitenkin turvallisuussyistä sallia. Yleisen alueen käytölle asetetut vaatimukset kuten esteettömyys ja turvallisuus on varmistettava.

Alueen luovuttamista koskeva päätöksenteko on oltava mahdollisimman yksinkertaista. Ennen pysäköintipaikan poistamista on kuultava myös kaupunkisuunnittelun liikennesuunnitteluosastoa, jolla on paras tietämys pysäköintipaikoista.

Kokeilussa kaupunki menettää pysäköintimaksutuloja ja alueella menetetään pysäköintipaikkoja. Toisaalta pysäköintilaitosten vetovoima lisääntyy, ja menetettyjä pysäköintimaksutuloja voidaan hieman kompensoida vuokratuloilla. Kokeiluvaiheessa on tarkoituksenmukaista pitää vuokra kohtuullisena ja noudattaa kaupungin terassihinnoittelua. Jakeluautojen päivittäistavaroiden purkaus alueella tulee huomioida.

Oleellista on mahdollistaa kaupunkilaisten oleskelu parkkiruutualueella eikä luoda siitä tällä järjestelyllä esimerkiksi varasto- tai mainostilaa.

Aloitteessa ehdotetun purku- ja lastaustoiminnan osalta on syytä noudattaa pysäköintiä koskevaa lainsäädäntöä ja oikeuskäytäntöä. Yrityksillä on jo mahdollisuus tehdä aloite kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosastolle kadunosan varaamiseksi johonkin tiettyyn aikaan purku- ja lastaustoimintaan. Kaupunginhallituksen 23.3.2015 hyväksymän Citylogistiikan toimenpideohjelman yhtenä tavoitteena on kuljetusten tehostaminen kantakaupungin alueella. Ohjelmassa esitetään tähän liittyviä toimenpiteitä, esimerkiksi jakeluliikenteelle omaa pysäköintitunnusta.

Edellä olevan perusteella yleisten töiden lautakunta katsoo, että ajatus yrittäjälähtöisistä parkkiruuduista on perusteltu. Yleisten töiden lautakunta kannattaa myös kokeilun aloittamista mahdollisimman pian.

Käsittely

14.04.2015 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutokset: Muutetaan lausuntoehdotuksen neljännen kappaleen ensimmäinen virke kuulumaan seuraavasti: "Jos parkkiruutuun tehdään terassi, noudatetaan kaupungin terassiohjeistusta siltä osin kuin se soveltuu parklet-tyyppiseen toimintaan."

Lisätään samaan kappaleeseen seuraava toinen virke: "Tilan rajaaminen ajotien puolelta tulee kuitenkin turvallisuussyistä sallia."   

Lisätään kuudennen kappaleen loppuun seuraava virke: "Jakeluautojen päivittäistavaroiden purkaus alueella tulee huomioida."

Muutetaan kahdeksannen kappaleen kaksi viimeistä virkettä kuulumaan seuraavasti: "Kaupunginhallituksen 23.3.2015 hyväksymän Citylogistiikan toimenpideohjelman yhtenä tavoitteena on kuljetusten tehostaminen kantakaupungin alueella. Ohjelmassa esitetään tähän liittyviä toimenpiteitä, esimerkiksi jakeluliikenteelle omaa pysäköintitunnusta."

31.03.2015 Pöydälle

Esittelijä

osastopäällikkö

Pekka Henttonen

Lisätiedot

Matti Laihonen, asiamies, puhelin: 310 38813

matti.laihonen(a)hel.fi

Jussi Puutio, lakimies, puhelin: 310 38656

jussi.puutio(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566