Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

26/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/3

 

10.08.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 710

Oikaisuvaatimus konsernijaoston päätöksestä koskien Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n ylimääräistä yhtiökokousta

HEL 2015-004993 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Sari-Anna Pennanen, johtava kaupunginasiamies, puhelin: 310 36179

sari-anna.pennanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää hylätä konsernijaoston 8.6.2015 § 103 tekemästä päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 8.6.2015 § 103 osakeyhtiölain 5 luvun 4 §:n mukaisesti vaatia Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n hallitusta kutsumaan koolle ylimääräisen yhtiökokouksen käsittelemään hallituksen jäsenen vaihtamista.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluja edustamaan kaupunkia ylimääräisessä yhtiökokouksessa ja toimimaan kokouksessa niin, että hallituksen jäsen Sirkku Ingervon tilalle vaihdetaan Erkki Perälä.

********** on tehnyt kaupunginhallitukselle oikaisuvaatimuksen konsernijaoston päätöksestä. Oikaisuvaatimus on osoitettu oikealle viranomaiselle ja se on saapunut säädetyssä määräajassa. Oikaisuvaatimuksen tekijä on kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii oikaisua konsernijaostön päätökseen Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n yhtiökokouksen koolle kutsumisesta vain hallituksen jäsenen vaihtamiseksi. Oikaisuvaatimuksen tekijä katsoo, että konsernijaoston päätös on virheellinen ja hyvän tavan vastainen hallituksen jäsenen vaihdon osalta kesken hallituskauden, vaikkakin konsernijaostolla on oikeus kutsuttaa koolle kaupungin tytäryhtiön yhtiökokous.

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n hallituksessa voi yhtiöjärjestyksen mukaan olla 3–7 jäsentä. Tällä hetkellä hallituksessa on 6 jäsentä. Oikaisuvaatimuksen tekijä katsoo, että Vihreät voisivat halutessaan nimetä uuden, seitsemännen hallituksen jäsenen ilman, että yhdenkään kaupungin nimeämän edustajan tulisi jättää tehtävää.

**********

Oikaisuvaatimuksen tekijä ilmaisee myös huolensa hallituksen kokoonpanosta tasa-arvonäkökulmasta, koska jäsenvaihdoksen jälkeen hallitukseen jäisi ainoastaan yksi nainen.

Esittelijä toteaa, että oikaisuvaatimus voidaan kohdistaa joko päätöksen laillisuuteen tai sen tarkoituksenmukaisuuteen.

Päätöksen laillisuuden osalta oikaisuvaatimuksen tekijä on katsonut, että konsernijaoston tekemä päätös on tasa-arvolain vastainen, koska Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n hallitukseen jää muutoksen jälkeen vain yksi nainen.

Tasa-arvolain 4 a §:n 2 momentin mukaan jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella taikka kunta- tai valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto, johtokunta tai muu luottamushenkilöistä koostuva johto- tai hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:llä on myös yksityisiä osakkeenomistajia, joilla on oikeus saada edustuksensa yhtiön hallitukseen. Kaupunki omistaa yhtiöstä 66,67 %. Yhtiön muut osakkeenomistajat ovat Suomen Uimaliiton Tuki ry ja Urheiluopistosäätiö.

Tasapuolisuusvaatimus koskee tällaisessa tapauksessa vain kaupunkia edustavia jäseniä. Kaupunki on nimennyt yhtiön hallitukseen kolme luottamushenkilötaustaista jäsentä, joista kyseessä olevan jäsenen vaihtamisen jälkeen yksi on nainen ja kaksi miehiä. Tämä täyttää tasa-arvolain vaatimukset.

Mitä tulee päätöksen tarkoituksenmukaisuuteen, esittelijä toteaa, että konsernijaoston tehtävänä on kaupunginhallituksen johtosäännön mukaan määrätä kaupungin edustajat yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden yhtiö-, yhtymä- ja vuosikokouksiin silloin, kun kokouksessa käsitellään hallintoelinten jäsenten tai tilintarkastajien valitsemista ja kun kaupungilla on yhtiöjärjestykseen, sääntöön tai sopimukseen perustuva oikeus nimetä jäseniä hallintoelimiin, sekä antaa ohjeita hallintoelinten jäsenten ja tilintarkastajien valinnasta. Konsernijaoston tehtävänä on myös tehdä vaatimus ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsumiseksi.

Lisäksi konsernijaoston tehtävänä on valita kaupungin edustajat säätiöiden, avointen yhtiöiden ja kommandiittiyhtiöiden hallintoelimiin, sekä antaa tarvittaessa ohjeita kaupunkia eri yhteisöissä, laitoksissa ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin silloin, kun kysymyksessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

Siltä osin kuin kyse on luottamushenkilöiden nimeämisestä yhteisöjen hallintoelimiin, konsernijaoston nimeämispäätösten valmistelu perustuu valtuustoryhmistä saataviin tietoihin henkilöistä, joita ryhmät esittävät nimettäviksi. Kaupungin viranhaltijoilla ei ole toimivaltaa arvioida tapaa, jolla nimettäväksi esitettävät henkilöt valikoituvat.

Oikaisuvaatimuksen kohteena olevan päätöksen perusteena on ollut Vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtajalta tullut pyyntö Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n hallituksen jäsenen vaihtamisesta. Oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös tehtiin konsernijaostossa yksimielisesti.

Edellä mainittuihin perusteluihin viitaten esittelijä katsoo, ettei oikaisuvaatimuksessa ole esitetty sellaisia tarkoituksenmukaisuusperusteita, joiden johdosta konsernijaoston päätöstä olisi muutettava.

Esittelijä toteaa vielä, että Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n ylimääräinen yhtiökokous on pidetty 16.6.2015 ja hallituksen jäsen konsernijaoston antamien toimintaohjeiden mukaisesti vaihdettu. Pelkkä nimeämispäätöksen muuttaminen ei siten johtaisi oikaisuvaatimuksella tavoiteltuun lopputulokseen. Hallituksen kokoonpanon muuttaminen edellyttäisi kaupungin toimenpiteitä osakkeenomistajana uuden ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsumiseksi ja hallituksen jäsenten vaihtamiseksi tai hallituksen täydentämiseksi.

Jos kaupunginhallitus katsoo esittelijän ehdotuksesta poiketen, että päätöksen muuttamiselle on tarkoituksenmukaisuusperusteet, asia tulisi palauttaa valmisteluun siten, että konsernijaosto voi uuden valmistelun pohjalta tehdä tarvittavat päätökset.

Oikaisuvaatimusasia on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian oikeuspalvelujen kanssa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Sari-Anna Pennanen, johtava kaupunginasiamies, puhelin: 310 36179

sari-anna.pennanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus konsernijaoston päätökseen 8.6.2015

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 08.06.2015 § 103

HEL 2015-004993 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti osakeyhtiölain 5 luvun 4 §:n mukaisesti vaatia Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n hallitusta kutsumaan koolle yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen käsittelemään hallituksen jäsenen vaihtamista.

Samalla kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan kaupunkia edellä tarkoitetussa ylimääräisessä yhtiökokouksessa, ja toimimaan kokouksessa niin, että hallituksen jäsen Sirkku Ingervon tilalle vaihdetaan Erkki Perälä.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

 

Kaupunginkanslia Kaupunginjohtaja 23.04.2015 § 47

HEL 2015-004993 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginjohtaja päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluja edustamaan kaupunkia Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n 29.4.2015 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa ja kehottaa yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat hallituksen ehdotusten mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 29.4.2015 klo 16.30 Katajanokan Kasinolla. Kokouksessa käsitellään liitteenä 1 olevassa esityslistassa mainitut asiat. Hallituksen jäsenten ja
tilintarkastajien kaksivuotinen toimikausi jatkuu vuoden 2016 yhtiökokoukseen.

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566