Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

26/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/1

 

10.08.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 701

Jäsenvaihdokset Helsingin kaupungin ja Helsingin yliopiston yhteistyöneuvottelukunnassa

HEL 2014-006878 T 00 01 06

Esitys

Kaupunginhallitus päätti nimittää Helsingin kaupungin ja Helsingin yliopiston  yhteistyöneuvottelukunnan jäseneksi apulaiskaupunginjohtaja Anni Sinnemäen sekä varajäseniksi johtaja Timo Cantellin ja ympäristöjohtaja Esa Nikusen kaupungin palveluksesta eronneiden jäsenten tilalle.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Ida Björkbacka, erityissuunnittelija, puhelin: 25281

ida.bjorkbacka(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kaupungin palveluksesta eronneet jäsenet

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus asetti 11.5.1987 Helsingin kaupungin ja Helsingin yliopiston yhteistyöneuvottelukunnan, jonka tehtävänä on kehittää ja koordinoida kaupungin ja yliopiston välistä yhteistoimintaa sekä myötävaikuttaa korkeimman opetuksen ja tutkimuksen kehitykseen Helsingissä. Neuvottelukuntaan kuuluu kuusi kaupunginhallituksen valitsemaa jäsentä ja kuusi yliopiston nimeämää jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen.

Päätösehdotuksessa mainitut ehdotetaan nimettäväksi neuvottelukuntaan DI Hannu Penttilän, FM  Asta Mannisen ja FT Pekka Kansasen tilalle. Päätösehdotuksesta ilmenevien muutosten jälkeen neuvottelukunnan kokoonpano on:

Helsingin kaupungin jäsenet (varajäsenet)

Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen (Johtaja Timo Cantell)
Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri (Ympäristöjohtaja Esa Nikunen)
Apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen (Rehtori Taina Saarinen)
Apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty (Varhaiskasvatusjohtaja Satu Järvenkallas)
Apulaiskaupunginjohtaja Anni Sinnemäki (Virastopäällikkö Mikko Aho)
Kansliapäällikkö Tapio Korhonen (Elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva)

Helsingin yliopiston jäsenet (varajäsenet)

Kansleri Thomas Wilhelmsson (Professori Mari Vaattovaara)
Rehtori Jukka Kola (Professori Kirsti Lonka)
Vararehtori Anna Mauranen (Viestintäjohtaja Kirsti Lehmusto)
Vararehtori Keijo Hämäläinen (Professori Jari Niemelä)
Vararehtori Pertti Panula (Kvestori Marjo Berglund)
Hallintojohtaja Esa Hämäläinen (Toimitilajohtaja Anna-Maija Lukkari)

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Ida Björkbacka, erityissuunnittelija, puhelin: 25281

ida.bjorkbacka(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kaupungin palveluksesta eronneet jäsenet

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Asianosaiset

Päätöshistoria

Kaupunginjohtaja 24.10.2014 § 168

HEL 2014-006878 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginjohtaja päätti nimetä Helsingin kaupungin ja Helsingin yliopiston yhteistyöneuvottelukunnan jäseneksi vs. apulaiskaupunginjohtaja Pia Sutisen apulaiskaupunginjohtaja Laura Rädyn sijaiseksi enintään niin pitkäksi aikaa kuin Laura Rädyn virkavapaus jatkuu.

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallitus on 11.5.1987 asettanut Helsingin kaupungin ja Helsingin yliopiston yhteistyöneuvottelukunnan, jonka tehtävänä on kehittää ja koordinoida kaupungin ja yliopiston välistä yhteistoimintaa sekä myötävaikuttaa korkeimman opetuksen ja tutkimuksen kehitykseen Helsingissä. Neuvottelukuntaan kaupunginhallitus on nimennyt kuusi Helsingin kaupunkia edustavaa jäsentä varajäsenineen.

Apulaiskaupunginjohtaja Laura Rädyn ollessa virkavapaalla tehtävästään tulee neuvottelukunnan kokoonpanoa tarkistaa päätösehdotuksesta ilmenevällä tavalla.

Esittelijätiedot

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Ida Björkbacka, erityissuunnittelija, puhelin: 25281

ida.bjorkbacka(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 02.06.2014 § 643

HEL 2014-006878 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti asettaa Helsingin kaupungin ja Helsingin yliopiston yhteistyöneuvottelukunnan seuraavasti:

Helsingin kaupungin edustajat

Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen (Johtaja Asta Manninen)

Apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen (Rehtori Taina Saarinen)                

Apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty (Varhaiskasvatusjohtaja Satu Järvenkallas)

Apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä (Virastopäällikkö Mikko Aho)

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri (Ympäristöjohtaja Pekka Kansanen)

Kansliapäällikkö Tapio Korhonen (Elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva)

Helsingin yliopiston edustajat

Kansleri Thomas Wilhelmsson (Professori Mari Vaattovaara)

Rehtori Jukka Kola (Professori Kirsti Lonka)

Vararehtori Anna Mauranen (Viestintäjohtaja Kirsti Lehmusto)

Vararehtori Keijo Hämäläinen (Professori Jari Niemelä)

Vararehtori Pertti Panula (Kvestori Marjo Berglund)

Hallintojohtaja Esa Hämäläinen (Toimitilajohtaja Anna-Maija Lukkari)

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Ida Björkbacka, erityissuunnittelija, puhelin: 25281

ida.bjorkbacka(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566