Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

26/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/2

 

10.08.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 702

Lausunto Kansaneläkelaitokselle vakuutuspiirien yhdistymisestä

HEL 2015-006439 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa seuraavan lausunnon Kansaneläkelaitokselle vakuutuspiirien yhdistymisestä:

Helsingin kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että Kansaneläkelaitoksen organisaatiouudistukseen liittyvällä vakuutuspiirien yhdistymisellä ja kunnan kuulumiseen suunnitelmien mukaiseen uuteen vakuutuspiiriin, ei ole haitallisia vaikutuksia kaupunkilaisten etuuksien maksamiseen eikä kaupungin virastojen hallinnolliseen toimintaan.

Uuden vakuutuspiirijaon odotetaan parantavan entisestään Kelan palvelukokonaisuuksia.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Katja Rimpilä, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi

Liitteet

1

Kansaneläkelaitoksen lausuntopyyntö  20.5.2015

2

Sosiaali- ja terveysviraston lausunto kaupunginhallitukselle Kansaneläkelaitoksen vakuutuspiirien yhdistämissuunnitelmasta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kansaneläkelaitos

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kansaneläkelaitoksesta säädetyn lain (24/2014) 10 §:n mukaan Kansaneläkelaitoksen paikallishallinnon muodostavat vakuutuspiirit, jotka määrää Kansaneläkelaitos kuultuaan asianomaisia kunnanhallituksia. Kansaneläkelaitos on pyytänyt lausuntoa 14.8. mennessä. Lausunnolle on annettu lisäaikaa 18.8.2015 asti.

Nyt vireillä oleva vakuutuspiiriuudistus ei koske Kelan toimistoverkkoa, vaan se vaikuttaa lähinnä Kelan ratkaisutoiminnan organisoitumiseen. Kelan ja kaikkien kuntien välinen yhteistyö jatkuu edelleen entiseen tapaan eri paikkakunnilla. Kelan toimihenkilöiden työpaikkojen sijaintiin uudistuksella ei myöskään ole vaikutusta.

Kelan hallitus hyväksyi pääjohtajan esityksen uudesta organisaatiosta kokouksessa 18. joulukuuta 2014. Hallituksen päätöksen mukaan tulevaisuuden Kela on yksi yhtenäinen toiminnallinen kokonaisuus. Kelan toimintaa kehitetään valtakunnan laajuisesti Kelan palvelu­ toiminnan kehittämislinjausten mukaisesti. Kehittämisessä otetaan huomioon asiakkaiden palvelutarpeet, yhteiskunnassa ja ympäristössä tapahtuvat muutokset sekä mahdollisuus tuottaa palveluita eri keinoin ja yhteistyössä muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa. Perinteisen toimistoverkon rinnalla asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden käytössä ovat muut palvelukanavat (suorakorvausmenettely, sähköinen asiointi, puhelin- ja postipalvelu, henkilökohtainen palvelu ajanvarauksella, yhteispalvelupisteet sekä vähitellen myös etäpalvelu). Näitä vaihtoehtoisia palvelukanavia kehitetään jatkuvasti.

Koska suuri osa Kelassa käsiteltävistä etuuksista on kansalaisten terveyteen liittyviä, paikallinen yhteistyö hoitoyksiköiden ja palveluntuottajien kanssa on tärkeää. Osana koko Kelan organisaatiorakenteen uudistamista myös hallinnollisia vakuutuspiirirajoja uudistetaan vastaamaan paremmin toiminnan tarpeita ja muiden viranomaisten aluerajoja sekä erityisvastuualueita (erva­ alueita). Tämän vuoksi koko maahan esitetään muodostettavaksi 1.1.2016 lukien viisi vakuutuspiiriä: Eteläinen, Läntinen, Keskinen, Itäinen ja Pohjoinen vakuutuspiiri. (Nimet varmistuvat alkukesällä.)

Uusi Eteläinen vakuutuspiiri (Södra försäkringsdistriktet) 1.1.2016 lukien muodostetaan Kelan nykyisistä Helsingin, Espoon, Vantaan-Porvoon, Etelä­ Karjalan, Keski-Uudenmaan, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen vakuutuspiireistä. Uuden piirin yhteenlaskettu asukasluku on noin 2 083 000. Kelan työntekijöitä uudessa vakuutuspiirissä on noin 1 240.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Katja Rimpilä, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi

Liitteet

1

Kansaneläkelaitoksen lausuntopyyntö  20.5.2015

2

Sosiaali- ja terveysviraston lausunto kaupunginhallitukselle Kansaneläkelaitoksen vakuutuspiirien yhdistämissuunnitelmasta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kansaneläkelaitos

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Varhaiskasvatuslautakunta 16.06.2015 § 93

HEL 2015-006439 T 00 01 00

Lausunto

Varhaiskasvatuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon Kansaneläkelaitoksen vakuutuspiirein yhdistymisestä:

Helsingin varhaiskasvatuslautakunta pitää tärkeänä, että Kansaneläkelaitoksen organisaatiouudistukseen liittyvässä vakuutuspiirien yhdistymisessä ja kunnan kuulumiseen suunnitelmien mukaiseen uuteen vakuutuspiiriin ei ole haitallisia vaikutuksia kaupunkilaisten perhe-etuuksien maksamiseen eikä varhaiskasvatusviraston hallinnolliseen toimintaan.

Helsingin varhaiskasvatusviraston keskeisin yhteistyö Kansaneläkelaitoksen kanssa koskee lastenhoidon tukien maksamista lapsiperheille ja yksityisille palveluntuottajille. Uuden vakuutuspiirijaon odotetaan parantavan entisestään Kelan palvelukokonaisuuksia.

Esittelijä

varhaiskasvatusjohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Pirjo Verta, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 43206

pirjo.verta(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566