Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

25/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/1

 

22.06.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 670

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Helsingin kaupungin hakemuksesta ruopata Hernesaaren lumenvastaanottopaikkaa

HEL 2014-013463 T 11 01 00 00

ESAVI/9988/2014

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle seuraavan lausunnon kaupungin hakemuksesta Hernesaaren lumenvastaanottopaikan ruoppaamisesta:

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin ympäristölautakunta on 9.6.2015 kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena antanut Etelä-Suomen aluehallintovirastolle lausunnon hakemuksesta Hernesaaren lumenvastaanottopaikan ruoppaamisesta.

Kaupunginhallitus viittaa ympäristölautakunnan lausuntoon ja toteaa puoltavansa hakemusta ympäristökeskuksen lausunnossa esitetyn mukaisesti.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

ESAVIn lausuntopyyntö, Staran lupahakemus Hernesaaren lumenvastaanottopaikan ruoppaaminen

2

Staran lupahakemus, Hernesaaren lumenvastaanottopaikan ruoppaaminen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristölupavastuualue

Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lausuntopyyntö

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Helsingin kaupungin ja kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Staran hakemuksesta Hernesaaren lumenvastaanottopaikan ruoppaamisesta. Lausunto on pyydetty toimittamaan 8.6.2015 mennessä. Lausunnon antamiselle on myönnetty lisäaikaan 23.6.2015 asti.

Hakemuksen pääasiallinen sisältö

Helsingin kaupunginrakentamispalvelu Stara hakee vesilain mukaista lupaa Hernesaaren lumenvastaanottopaikan ruoppaamiselle. Lumenvastaanottopaikan laituri sijaitsee Hernesaaren kärjessä, Lauttasaarenselän edustalla. Vastaanottopaikalle viedään talvisin suurin osa Helsingin kantakaupungin yksityisten kiinteistöjen ja katualueiden lumista. Hakemuksen mukaan lumenvastaanottopaikan toiminta on kantakaupungin liikenteen ja sen toimivuuden kannalta välttämätöntä.

Vesilupaa haetaan ruoppausmassalle, joka ylittää vesilain mukaisen 500 m3 rajan. Ruopattava massamäärä on noin 2 500 m3 ja ruopattavan alueen koko noin 30 m x 30 m. Vedensyvyys kasvaa noin 2 m ruoppauksen seurauksena. Ruopattava massa koostuu hiekoitussepelistä, joka on lumenkaadon yhteydessä kulkeutunut mereen. Tarkoituksena on ruopata vain ylimääräinen hiekoitussepeli pois ilman, että merenpohjaa muokataan.

Alueen läheisyydessä ei ole luonnonsuojelukohteita eikä alue ole virkistyskäytössä satunnaisia onkijoita lukuun ottamatta. Lähin virkistysalue on Eiranranta vajaan kilometrin päässä.

Ruoppaus tehdään lautalle integroidulla kaivinkoneella. Massat kuljetetaan proomulla laiturille ja edelleen kuorma-autoihin. Massoista otetaan näyte haitta-aineiden tutkimiseksi. Ruoppausmassat sijoitetaan Staran omille toimipisteille. Puhtaat massat päätyvät Staran omaan käyttöön eri rakennuskohteisiin. Haitta-aineilla pilaantuneet massat käsitellään erikseen pilaantuneiden maiden osastolla.

Hakija ilmoittaa käsittelevänsä ja varastoivansa ruoppausmassat itse ottaen huomioon niiden likaantuneisuuden. Puhtaat massat hyötykäytetään rakennuskohteissa ja haitta-aineilla pilaantuneet massat käsitellään pilaantuneiden maiden osastolla.

Hakijan mukaan ruoppaus ei vaikuta veden virtauksiin, eikä veden laatuun. Ruoppaus ei myöskään vaikuta merenpohjaan, sillä ruoppauksen kohteena ovat merenpohjan päällä olevat hiekoitushiekat. Ruoppaus saattaa kuitenkin sekoittaa hiekkaa, jolloin se pääsee kulkeutumaan virtausten mukana. Työnaikaisia haittoja saattavat aiheuttaa liikenteen melu ja päästöt.

Hakija katsoo, että Hernesaaren lumenvastaanottopaikka on Helsingin tärkein ja toimintavarmin, ja sen toiminta on tärkeää talvikunnossapidon ja sujuvan liikenteen kannalta. Ruoppauksen avulla saadaan merenpohja palautettua normaaliin tilaansa ja varmistettua lumenvastaanottopaikan vetoisuus.

Ruoppaus kestäisi arviolta 2 - 3 päivää, ja se suoritetaan vuoden 2015 talven aikana.

Ilman ruoppausta hiekoitussepeliä kasaantuisi pohjalle eikä lumenvastaanottoalue enää toimisi. Aluetta on ruopattu aiemminkin. Tällöin massamäärä on ollut pienempi, ja asia on hoidettu vesilain mukaisella ilmoitusmenettelyllä. Nyt suunniteltavan ruoppauksen massamäärä on suurempi ja se ylittää vesilaissa mainitun 500 m³:n rajan, joten sille on haettava lupa aluehallintovirastosta.

Saadut lausunnot

Esittelijä toteaa, että asiasta ovat antaneet lausuntonsa ympäristölautakunta, kaupunkisuunnitteluvirasto, liikuntavirasto ja Helsingin Satama Oy. Ympäristölautakunta on kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena antanut lausuntonsa hakemuksesta 9.6.2015. Lautakunnan päätös oli yksimielinen. Kiinteistövirasto on ilmoittanut, ettei sillä ole lausuttavaa hakemuksesta. Kaupunkisuunnitteluvirasto puoltaa vesiluvan myöntämistä. Liikuntavirasto puoltaa hakemuksen hyväksymistä. Helsingin Satama Oy puoltaa ruoppausluvan myöntämistä siten, että ruoppaustöiden yhteydessä otetaan huomioon viereinen satama-alue ja sen vesialue ja varmistetaan, ettei laivaväylälle ajaudu ruoppausmassoja. Lisäksi Hernesaareen rakennettava uusi risteilylaituri tulee ottaa huomioon.

Esittelijän kannanotto

Esittelijä viittaa saatuihin lausuntoihin ja esittää hakemusta puollettavaksi lausunnoissa esitetyin tavoin.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

ESAVIn lausuntopyyntö, Staran lupahakemus Hernesaaren lumenvastaanottopaikan ruoppaaminen

2

Staran lupahakemus, Hernesaaren lumenvastaanottopaikan ruoppaaminen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristölupavastuualue

Esitysteksti

Päätöshistoria

Ympäristölautakunta 09.06.2015 § 220

HEL 2014-013463 T 11 01 00 00

ESAVI/9988/2014

Päätös

Ympäristölautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle ja Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Hernesaaren lumenvastaanottopaikan ruoppausluvan myöntämistä puoltavan lausunnon seuraavasti. 

Vuonna 2007 Helsingin ja Turun kaupungit sitoutuivat konkreettisiin vapaaehtoisiin toimiin rannikkovesien ja koko Itämeren hyväksi - syntyi Itämerihaaste. Itämeri nostettiin kaupunkien strategiatyöhön, Helsingin kaupungin strategiaohjelmaan ja Turun kaupungin ilmasto- ja ympäristöohjelmaan. Itämerihaasteen työtä koordinoi Helsingissä ympäristökeskus ja Turussa ympäristötoimiala.

Itämerihaasteen uudessa toimenpideohjelmassa Helsingin ja Turun kaupungit sitoutuvat jatkamaan työtä rannikkovesien ja koko Itämeren hyväksi vuosina 2014–2018. Kaudella on tarkoitus jatkaa mm. vuonna 2012 aloitettuja selvityksiä vesistöjen ja sedimenttien mikroroskaantumisesta yhteistyössä yliopistojen, vesilaitosten, vesiensuojeluyhdistysten ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Selvitysten tavoitteena on muodostaa selkeä kuva merialueiden mikroroskaantumisen tilanteesta vuoteen 2016 mennessä.

Itämerihaasteen kautta Helsinki on mm. sitoutunut selvittämään keinoja lumen merikaadosta aiheutuvan roskaantumisen vähentämiseksi ja vaihtoehtoisia menetelmiä lumen merikaadolle.

Edellisen perusteella ympäristölautakunta esittää, että vesimassaan vapautuvan roskan ja mikroroskan määrää ruoppauksen aikana selvitetään erikseen hyväksyttävän suunnitelman mukaisesti. Ympäristölautakunta esittää myös, että maalle nostettavan, ruopatun hiekoitushiekan sisältämä mahdollinen roskan ja mikroroskan määrä dokumentoidaan. Tiedot toimitetaan sen jälkeen viipymättä raportin muodossa Uudenmaan ELY-keskukselle ja Helsingin kaupungin ympäristökeskukselle. Tiedot ovat tarpeen valvontaviranomaiselle, jotta lumenkaadon elinkaaren aiheuttamaa mahdollista ympäristönsuojelulain mukaista ympäristön pilaantumisen vaaraa ja mahdollisia vesilain 3:2 § mukaisia vaikutuksia voidaan arvioida. Hakijan ja valvovan viranomaisen on myös syytä olla tietoinen roskan määrästä, sillä se saattaa vaikuttaa hiekoitushiekan jatkohyödyntämisen mahdollisuuksiin eri kohteissa. Sepelin jatkohyödyntäminen tarkastellaan tarpeen mukaan myöhemmin omana jätelain mukaisena asianaan. 

Asia

Kaupunginhallitus ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytävät ympäristölautakunnan lausuntoa Hernesaaren lumenvastaanottopaikan ruoppaushakemuksen johdosta.

Stara hakee vesilain mukaista pysyväislupaa Hernesaaren lumenvastaanottopaikan ruoppaamiselle. Hernesaaren alue on Helsingin tärkein lumenvastaanottopaikka. Sinne kipataan talvisin suurin osa kantakaupungin yksityisten kiinteistöjen ja katualueiden lumista. Lumenvastaanottopaikan toiminta talvisaikaan on hakemuksen mukaan kantakaupungin liikenteen ja sen toimivuuden kannalta välttämätöntä.

Lumenvastaanottopaikan ruoppaamisella on tarkoitus poistaa merenpohjasta noin 2500 m³ hiekoitussepeliä, jota sinne on kertynyt talven aikana lumikuormien mukana. Ruopattavan alueen koko on noin 30 x 30 metriä. Veden syvyys ennen ruoppausta on kolme metriä ja ruoppauksen jälkeen se olisi viisi metriä.

Alueen läheisyydessä ei ole luonnonsuojelukohteita eikä alue ole virkistyskäytössä satunnaisia onkijoita lukuun ottamatta. Lähin virkistysalue on Eiranranta vajaan kilometrin päässä.  

Ruoppaus tehdään lautalle integroidulla kaivinkoneella. Massat kuljetetaan proomulla laiturille ja edelleen kuorma-autoihin. Massoista otetaan näyte haitta-aineiden tutkimiseksi. Ruoppausmassat sijoitetaan Staran omille toimipisteille. Puhtaat massat päätyvät Staran omaan käyttöön eri rakennuskohteisiin. Haitta-aineilla pilaantuneet massat käsitellään erikseen pilaantuneiden maiden osastolla.

Ilman ruoppausta hiekoitussepeliä kasaantuisi pohjalle eikä lumenvastaanottoalue enää toimisi. Aluetta on ruopattu aiemminkin. Tällöin massamäärä on ollut pienempi, ja asia on hoidettu vesilain mukaisella ilmoitusmenettelyllä. Nyt suunniteltavan ruoppauksen massamäärä on suurempi ja se ylittää vesilaissa mainitun 500 m³:n rajan, joten sille on haettava lupa aluehallintovirastosta.

Esittelijä

ympäristönsuojelupäällikkö

Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot

Sini-Pilvi Saarnio, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32019

sini-pilvi.saarnio(a)hel.fi

 

Liikuntavirasto 22.5.2015

HEL 2014-013463 T 11 01 00 00

 

Helsingin kaupungille teknisesti tärkeä asia ja liikuntavirasto puoltaa vesiluvan myöntämistä Helsingin kaupungin Staralle. 

Lisätiedot

Turo Saarinen, osastopäällikkö, puhelin: 310 87801

turo.saarinen(a)hel.fi

Soile Lehmusto, hallintosihteeri, puhelin: 310 87803

soile.lehmusto(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto 13.5.2015

HEL 2014-013463 T 11 01 00 00

ESAVI/9988/2014

 

Vesilupahakemuksessa esitetty toiminta

Helsingin kaupungin Stara hakee vesilain mukaista pysyväislupaa Hernesaaren lumenvastaanottopaikan ruoppaamiselle. Lumenvastaanottopaikan laituri sijaitsee Hernesaaren kärjessä, Lauttasaarenselän edustalla. Vastaanottopaikalle viedään talvisin suurin osa Helsingin kantakaupungin yksityisten kiinteistöjen ja katualueiden lumista.

Nyt haetaan vesilupaa ruoppausmassalle, joka ylittää vesilain mukaisen 500 m3 rajan. Ruopattava massamäärä on noin 2 500 m3 ja ruopattavan alueen koko noin 30 m x 30 m. Vedensyvyys kasvaa noin 2 m ruoppauksen seurauksena. Ruopattava massa koostuu hiekoitussepelistä, joka on lumenkaadon yhteydessä kulkeutunut mereen. Tarkoituksena on ruopata vain ylimääräinen hiekoitussepeli pois ilman, että merenpohjaa muokataan.

Stara käsittelee ja varastoi ruoppausmassat itse ottaen huomioon niiden likaantuneisuuden. Puhtaat massat hyötykäytetään rakennuskohteissa ja likaiset massat käsitellään pilaantuneiden maiden osastolla.

Hakijan mukaan ruoppaus ei vaikuta veden virtauksiin, eikä veden laatuun. Ruoppaus ei myöskään vaikuta merenpohjaan, sillä ruoppauksen kohteena ovat merenpohjan päällä olevat hiekoitushiekat. Ruoppaus saattaa kuitenkin sekoittaa hiekkaa, jolloin se pääsee kulkeutumaan virtausten mukana. Työnaikaisia haittoja saattavat aiheuttaa liikenteen melu ja päästöt.

Hakija katsoo, että Hernesaaren lumenvastaanottopaikka on Helsingin tärkein ja toimintavarmin, ja sen toiminta on tärkeää talvikunnossapidon ja sujuvan liikenteen kannalta Helsingissä. Ruoppauksen avulla saadaan merenpohja palautettua normaaliin tilaansa ja varmistettua lumenvastaanottopaikan vetoisuus.

Ruoppaus kestäisi arviolta 2 - 3 päivää, ja se suoritetaan vuoden 2015 talven aikana.

Lausunto

Helsingin kaupunki omistaa ruoppauksen kohteena olevan vesialueen 91-432-5-2.

Kaupunkisuunnitteluvirasto puoltaa vesiluvan myöntämistä Helsingin kaupungin Staralle.

Lausuntopyyntö 

Helsingin kaupunginhallitus on pyytänyt kaupunkisuunnitteluviraston lausuntoa Staran Etelä-Suomen aluehallintovirastolle jättämästä vesilupahakemuksesta 22.5 mennessä.

Lisätiedot

Kaarina Laakso, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37250

kaarina.laakso(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566