Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

25/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/4

 

22.06.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 684

Kiinteistöviraston tonttiosaston osastopäällikön virkaan valinta

HEL 2015-004398 T 01 01 01 01

Esitys

Kaupunginhallitus päätti valita kiinteistöviraston tonttiosaston osastopäällikön virkaan 1.10.2015 lukien oikeustieteiden maisteri Sami Haapasen 6 712,77 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa, eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka virkaan valittaessa on jo kaupungin palveluksessa, koeaikaa ei viran täyttämisen yhteydessä edellytetä.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Kooste hakijoista

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakijat

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus päätti 23.3.2015 (313 §) myöntää kiinteistöviraston tonttiosaston osastopäällikön viran haltijalle eron 1.10.2015 lukien eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kiinteistölautakuntaa julistamaan viran haettavaksi.

Virka on ollut julkisesti haettavana 9.4. - 30.4.2015. Hakuilmoitus on julkaistu kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun lisäksi kaupungin ilmoituslehdissä.

Kiinteistötoimen johtosäännön mukaan (15 §) osaston päällikön ottaa kaupunginhallitus kiinteistölautakunnan annettua hakijoista lausuntonsa.

Kiinteistötoimen johtosäännön 10 §:n mukaan tonttiosasto huolehtii maa- ja vesialueiden hankinnasta ja luovuttamisesta sekä kaupungin maaomaisuuden hallinnasta ja kehittämisestä hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti. Tonttiosaston osastopäällikkö johtaa ja kehittää osaston toimintaa sekä huolehtii kaupungin strategisten linjausten toteuttamisesta omalla vastuualueellaan.

Kiinteistötoimen johtosäännön (14 §) mukaan osaston päällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä. Kaupungin kielitaitosäännön mukaan osastotasoisen yksikön päälliköltä vaaditaan suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää maa-, asunto- ja elinkeinopolitiikan syvällistä osaamista sekä kaupungin toimintaympäristön tuntemusta. Vuosia kestävät erittäin suuret ja laajat maankäytön ja kiinteistöjen kehittämishankkeet ja -kilpailut vaativat poikkeuksellisen laajaa ammattitaitoa ja alan kokemusta.

Virkaan hakemuksen jätti määräajassa 20 hakijaa. Luettelo hakemuksen jättäneistä on asian liitteenä nro 1. Vaadittu ylempi korkeakoulututkinto on 17 hakijalla. Hakemusten perusteella ensimmäiseen haastatteluun kutsuttiin kuusi hakijaa: Haapanen Sami, **********

Haastattelun suorittivat ajalla 11.5. - 13.5.2015 virastopäällikkö Jaakko Stauffer, hallinto-osaston osastopäällikkö Pirkko Vainio ja henkilöstöpäällikkö Anne Lappalainen.

Henkilöarviointiin ja kiinteistölautakunnan suorittamaan toiseen haastatteluun kutsuttiin seuraavat neljä hakijaa: Haapanen Sami, ********** Henkilöarvioinnin suoritti Personnel Oy. Kiinteistölautakunta haastatteli kaikki neljä edellä mainittua hakijaa 28.5.2015.

Sami Haapanen on koulutukseltaan oikeustieteiden maisteri. Hän on työskennellyt Helsingin kaupungilla kiinteistöviraston tonttiosastolla vuodesta 2006 lähtien ensin tonttiosaston kiinteistölakimiehenä ja vuosina 2008 - 2012 kehittämislakimiehen tehtävissä kolme vuotta. Asuntotonttitoimiston toimistopäällikön tehtävään hän siirtyi vuonna 2012. Ennen Helsingin kaupungille siirtymistä vuonna 2006 hän toimi Espoon kaupungin kaupunkisuunnittelukeskuksessa lakimiehen tehtävissä, jolloin hän toimi myös muun muassa kaupunkisuunnittelulautakunnan sihteerin sijaisena ja hallintopäällikön estyneenä ollessa myös esittelijänä tälle kuuluvissa asioissa.

********** on koulutukseltaan arkkitehti. ********** on toiminut vuodesta 2012 lähtien Helsingin kaupunginkansliassa talous- ja suunnitteluosastolla projektinjohtajana. Tätä ennen hän on toiminut 2006 - 2012 Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirastossa asemakaavaosastolla muun muassa projektipäällikön ja aluearkkitehdin tehtävissä sekä Turun kaupungin ympäristö- ja kaavoitusvirastossa kaavoitusarkkitehdin tehtävissä vuosina 2003 - 2006. Lisäksi hänellä on noin seitsemän vuoden työkokemus yksityiseltä sektorilta eri arkkitehtitoimistoista projektiarkkitehdin ja projektipäällikön tehtävistä.

********** on koulutukseltaan oikeustieteen kandidaatti ja varatuomari. ********** on työskennellyt Helsingin kaupungin palveluksessa kiinteistöviraston tonttiosastolla yli 30 vuotta. Hän aloitti kiinteistölakimiehen tehtävässä vuonna 1984, toimi maanhankintatoimiston toimistopäällikkönä vuodesta 2006 lähtien ja maanluovutustoimiston (nykyinen asuntonttitoimisto) toimistopäällikkönä vuonna 2011. Nykyiseen apulaisosastopäällikön tehtäväänsä hän siirtyi vuonna 2012.

********** on koulutukseltaan diplomi-insinööri. Hän on työskennellyt vuodesta 2000 alkaen Sipoon kunnassa ensin lupavalmistelijana, vuodesta 2001 lähtien maankäyttöinsinöörinä ja vuosina 2006 - 2008 hän toimi maankäyttöyksikön esimiehenä. Nykyiseen mittaus- ja kiinteistöpäällikön tehtäväänsä hän siirtyi vuonna 2010 hoitaen samalla myös kehitysjohtajan virkaa. Lisäksi hän on työskennellyt vuosina 1998 - 2000 suunnitteluinsinöörin tehtävässä Uudenmaan liitossa.

Hakemusten ja haastattelujen perusteella kaikilla haastatelluilla on vahvaa osaamista monelta tonttiosaston osastopäällikön viran toimenkuvaan kuuluvalta osa-alueelta. Sami Haapasella on erityisen kattava kokemus asuntotuotannosta ja erilaisten projektialueiden toteutussuunnittelusta sekä asemakaavoitukseen liittyvistä kysymyksistä. Hänen asiantuntemustaan on hyödynnetty useissa Helsingin kaupungin asuntopoliittisissa työryhmissä ja kehittämishankkeissa sekä kaikista vaativimpien tonttien kilpailutusprosesseissa. Hänellä on runsaasti kokemusta kiinteistötoimen toimialalta, maankäytöstä ja sen hallinnasta, tontinluovutussopimusten valmisteluista sekä kunnallishallinnosta ja siihen liittyvästä päätöksentekoprosessista. Hänellä on myös usean vuoden esimies- ja johtamiskokemus, hyvät verkostot ja kokemusta myös kiinteistötoimen kehittämisestä.

********** on hyvä kunnallishallinnon tuntemus ja monipuolinen kokemus rakennusalalta ja hän on vastannut kaupunginkansliassa projektinjohtajan tehtävässä muun muassa asuin- ja työpaikka-alueiden elinvoimaisuuden kehittämisestä sekä suunnittelun ja toteutuksen koordinoinnista yhteistyössä kaupunginhallinnon eri tahojen kanssa. Lisäksi aluearkkitehdin ja projektipäällikön tehtävät Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirastossa ja kaavoitusarkkitehdin tehtävät Turun kaupungin ympäristö- ja kaavoitusvirastossa ovat tuoneet hänelle runsaasti kokemusta useista maankäytön suunnitteluhankkeista.

********** on pitkä ja kattava kokemus kiinteistölakimiehen asiantuntijatehtävistä sekä erilaisista esimies- ja johtotehtävistä kiinteistöviraston tonttiosastolla. Toimistopäällikkönä hän vastasi johtamansa yksikön toiminnasta ja kehittämisestä sekä päivittäisestä esimiestyöstä. Apulaisosastopäällikön tehtävässä hän on avustanut osastopäällikköä osaston johtamisessa sekä vastannut kaikkein vaativampien hankkeiden ja maakauppojen valmistelusta. Lisäksi hän on edustanut tonttiosastoa useissa poikkihallinnollisissa asemakaava-, maankäyttösopimus- ja asuntojen täydentämisrakentamisprosessien kehittämishankkeissa.

********** on toiminut Sipoon kunnan virkaa tekevänä kehitysjohtajana yli kaksi vuotta johtaen samalla kehitys- ja kaavoituskeskuksen toimintaa. Lisäksi hän toimii Sipoon kunnan mittaus- ja kiinteistöpäällikkönä sekä vastaa muun muassa kunnan maapolitiikasta, maanhankinnasta ja -luovutuksesta sekä maanmittaustoiminnasta. Hänellä on runsaasti kokemusta maankäytön suunnittelusta ja maa- ja asuntopolitiikasta, maankäyttösopimusten laadinnasta sekä maapolitiikan seudullisesta yhteistyöstä. Hän toimii myös Uudenmaan maapolitiikkaryhmän puheenjohtajana kaudella 2014 - 2015 ja hänellä on hyvät verkostot kiinteistöalalla.

Toimenkuvan vuoksi haastatteluissa kiinnitettiin erityistä huomiota viraston toimialan hyvään tuntemukseen, maa-, asunto- ja elinkeinopolitiikan osaamiseen, kaupungin toimintaympäristön ja kunnallisen päätöksenteon tuntemukseen, johtamiskokemukseen sekä viran hoitamisen edellyttämiin alan verkostoihin. Haastattelussa kiinnitettiin erityistä huomiota myös hakijan muutosvalmiuksiin ja kehittämisorientoituneisuuteen toimialan nopeasti muuttuvassa ympäristössä.

Esittelijä katsoo viraston suorittamaan valmisteluun viitaten, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on Sami Haapasella. Hän on osoittanut vankkaa osaamista ja ammattitaitoa vaativissa kiinteistö-, asunto- ja maapolitiikan kehittämishankkeissa toimiessaan tonttiosastolla toimistopäällikön sekä kehittämislakimiehen ja kiinteistölakimiehen tehtävissä. Hänen vahvuutensa ovat asiakaslähtöinen toimintatapa, hyvät vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot sekä huolellinen tehtävään paneutuminen. Erilaisista kehittämishankkeista hankitun kokemuksen perusteella Haapanen pystyy vastaamaan hyvin myös alan tulevaisuuden haasteisiin. Muutosjohtamisen näkökulmasta hänen vahvuutenaan on myös muut ihmiset huomioiva, innostava, käytännönläheinen ja ratkaisunhakuinen johtamisote. Lisäksi hänellä on laaja sisäisten ja ulkoisten yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden verkosto sekä kyky hahmottaa laajoja asiakokonaisuuksia, mikä luo hyvät edellytykset hoitaa tehtävää menestyksekkäästi kaupungin strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi. Edellä esitetyn perusteella tonttiosaston osastopäällikön virkaan tulisi valita Sami Haapanen.

Hakemusasiakirjat ja muu aineisto ovat kokonaisuudessaan nähtävänä kokouksessa ja sitä ennen valmistelijalla.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Kooste hakijoista

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakijat

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta

Henkilöstöosasto

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 11.06.2015 § 260

HEL 2015-004398 T 01 01 01 01

Esitys

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kiinteistöviraston tonttiosaston osastopäällikön virkaan valittaisiin 1.10.2015 lukien oikeustieteiden maisteri Sami Haapanen 6 712,77 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Samalla kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa, eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Edelleen kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka virkaan valittaessa on jo kaupungin palveluksessa, koeaikaa ei viran täyttämisen yhteydessä edellytetä.

Esittelijä

virastopäällikkö

Jaakko Stauffer

Lisätiedot

Anne Lappalainen, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 310 64928

anne.k.lappalainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566