Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

25/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/2

 

22.06.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 671

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Helsingin kaupungin hakemuksesta maa- ja kiviaineksen välivarastointiin ja esikäsittelyyn Kivikossa sekä töiden aloituslupa

HEL 2013-000130 T 11 01 00 00

ESAVI/2758/2015

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle seuraavan lausunnon kaupungin hakemuksesta maa- ja kiviaineksen, mineraalisen purkujätemateriaalin ja tuhkapitoisen maa-aineksen välivarastointiin ja esikäsittelyyn Kivikossa sekä hakemuksesta toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta.

Kaupunginhallitus toteaa, että hyödyntämällä maarakennuskäyttöön kelpaavia ylijäämäkiviaineksia säästetään luonnonvaroja. Lisäksi hyödyntämällä jätteet lähellä niiden käyttöpaikkaa vähennetään muun muassa raskaan liikenteen aiheuttamia haittoja. Hanke on Helsingin kaivumaiden hyödyntämisen kehittämisohjelman mukainen.

Kaupunginhallitus puoltaa hakemuksen hyväksymistä. Raskaan liikenteen ajoväylät ja muut toiminta-alueet on pidettävä mahdollisimman pölyämättöminä suolaliuoksella ja välivarastokasojen kastelulla.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

Esavin lausuntopyyntö ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaiselle, Kivikon massojen esikäsittely

2

Täydennys Kivikon alueen massojen välivarastointi- ja esikäsittelyalueen ympäristölupahakemukseen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristölupavastuualue

Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lausuntopyyntö

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Helsingin kaupungin lausuntoa Helsingin kaupungin rakennusviraston hakemuksesta maa- ja kiviainesten, mineraalisten purkujätemateriaalien ja tuhkapitoisen maa-aineksen välivarastointiin ja esikäsittelyyn Kivikossa sekä hakemuksesta toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta. Lausuntoa on pyydetty 29.6.2015 mennessä.

Hakemuksen pääasiallinen sisältö

Helsingin kaupungin rakennusvirasto hakee ympäristölupaa väliaikaiselle massojen esikäsittely- ja välivarastointialueelle Kivikossa. Hakija hakee myös lupaa aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta. Välivarastointi- ja esikäsittelykenttä palvelee useita Helsingin kaupungin rakennusalueita Kivikon läheisyydessä. Välivarastointi- ja esikäsittelykenttä vähentää maa-ainesten ajosta aiheutuvaa energiankulutusta ja päästöjä.

Alue sijaitsee Mellunkylän kaupunginosassa Kivikossa Lahdenväylän ja Kehä I:n välittömässä läheisyydessä. Alue koostuu kahdesta osasta, joista pohjoinen alue sijaitsee osoitteessa Kivikonkaari 16 ja 18 ja läntinen alue osoitteessa Kivikonlaita 7, 9 ja 11 sekä Kivikonkuja 3. Kaikkien ympäristölupa-alueella hyväksyttävien massojen välivarastointia ja esikäsittelyä voidaan tehdä sekä pohjoisella että läntisellä välivarastointikentällä. Välivarastointialueella voidaan työskennellä 24 h /vrk. Pääasiallinen toiminta-aika on kuitenkin arkisin (ma-pe) klo 7-22. Esikäsittelytoimenpiteitä (seulontaa, välppäystä ja sekoittamista) ei tehdä klo 22-7 välisenä aikana.

Välivarastoitavia massoja ovat: maa- ja kiviaines, jätteellinen maa-aines (seassa mineraalista purkujätettä), pilaantumaton kynnysarvotason ylittävä maa-aines (kynnysarvomaa), humus- ja multamaa, mineraalinen purkujäte (betoni, tiili ja asfaltti), maasta kaivettu tuhka (lento- ja pohjatuhka) ja maa-ainekseen sekoittunut tuhka ja hiekoitussepeli. Käytettäviä esikäsittelymenetelmiä ovat seulonta ja välppäys sekä sekoittaminen.

Toimenpidealueilla Helsingin Kivikossa on voimassa vuoden 2002 yleiskaava, jossa alueet on merkitty työpaikka- ja teollisuus/ toimisto/satamatoimintojen alueiksi. Läntisellä osa-alueella on sen länsireunaa lukuun ottamatta voimassa asemakaava 11670, jossa alue on varattu yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialueeksi pelastusasemaa varten (ET-1). Pohjoisella osa-alueella ja läntisen osa-alueen länsireunassa on voimassa asemakaava 10860, jossa alueet on merkitty teollisuusrakennusten korttelialueiksi (TT).

Kaava 10860 sisältää määräyksen, joka kieltää korttelialueelle (TT) sijoitettavan laitoksen, joka aiheuttaa ympäristöön hajua tai muuta ilman pilaantumista tai josta aiheutuva melutaso ylittää viereisen virkistysalueen rajalla 55 dB(A).  Hakijan mukaan alueen käyttö välivarastointi- ja esikäsittelyalueena ei estä alueen kaavanmukaista käyttöä. Välivarastointi- ja esikäsittelytoiminta on väliaikaistoimintaa, jonka käyttö ja laajuus muuttuvat alueen rakentamisen edetessä. Alue on helposti ennallistettavissa ennen toiminnan alkamista vallinneeseen tilaan alueen rakentuessa kaavan mukaiseen käyttötarkoitukseen.

Hakijan mukaan hankkeella ei tule olemaan merkittäviä ympäristövaikutuksia väliaikaisten pöly- ja meluhaittojen lisäksi.

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että ympäristölupahakemusta koskeva hanke on Helsingin kaupunginhallituksen 7.1.2015 hyväksymän kaivumaiden hyödyntämisen kehittämisohjelman mukainen.

Saadut lausunnot

Esittelijä toteaa, että asiassa on saatu lausunnot ympäristölautakunnalta ja kaupunkisuunnitteluvirastolta. Ympäristölautakunta puoltaa yksimielisellä päätöksellään hakemuksen hyväkysymistä, jos hakemuksen käsittelyssä otetaan huomioon ympäristölautakunnan lausunnossaan esittämät seikat eli raskaan liikenteen ajoväylät ja muut toiminta-alueet on pidettävä mahdollisimman pölyttöminä suolaliuoksella ja välivarastokasojen kastelulla. Lisäksi alueilla ei saa yöaikaan (klo 22-7) kipata eikä siirrellä massoja. Lupamääräyksissä tulee varautua siihen, että alueille tulee toimitilarakentamista varastointi- ja esikäsittelytoiminnan vielä jatkuessa. Kaupunkisuunnitteluvirasto puoltaa hakemuksen hyväksymistä. Hanke on Helsingin kaivumaiden hyödyntämisen kehittämisohjelman mukainen. Kiinteistövirasto on ilmoittanut, ettei sillä ole huomautettavaa hakemuksesta.

Esittelijän kannanotto

Esittelijä viittaa saatuihin lausuntoihin ja puoltaa hakemuksen hyväksymistä lausunnoissa esitetyin tavoin.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

Esavin lausuntopyyntö ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaiselle, Kivikon massojen esikäsittely

2

Täydennys Kivikon alueen massojen välivarastointi- ja esikäsittelyalueen ympäristölupahakemukseen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristölupavastuualue

Esitysteksti

Päätöshistoria

Ympäristölautakunta 09.06.2015 § 222

HEL 2013-000130 T 11 01 00 00

ESAVI/2758/2015

Lausunto

Esitteli muutti ehdotustaan siten, että kappaleen 3 viimeisessä virkkeessä "on otettava" muutetaan muotoon "otetaan huomioon".

Ympäristölautakunta antoi Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ja kaupunginhallitukselle Helsingin kaupungin rakennusviraston maa- ja kiviaineksen, mineraalisten purkujätemateriaalien sekä tuhkapitoisen maa-aineksen välivarastointia ja esikäsittelyä Kivikossa koskevasta ympäristölupahakemuksesta seuraavan lausunnon.

Ympäristölautakunta on 5.3.2013 (4/2013 Ypv/7) antanut lausunnon rakennusviraston aiemmasta ympäristölupahakemuksesta samassa kohteessa. Uusi hakemus poikkeaa aiemmasta siinä, että lupaa ei haeta mineraalisen purkujätteen murskaukseen ja toimintaa tulee olemaan vain kahdella alueella, läntisellä ja pohjoisella.

Ympäristölautakunta puoltaa Helsingin kaupungin rakennusviraston maa- ja kiviaineksen, mineraalisten purkujätemateriaalien sekä tuhkapitoisen maa-aineksen välivarastointia ja esikäsittelyä koskevan ympäristölupahakemuksen hyväksymistä, jos hakemuksen käsittelyssä otetaan huomioon jäljempänä esitetyt seikat.

Hyödyntämällä maarakennuskäyttöön kelpaavia ylijäämäkiviaineksia säästetään luonnonvaroja. Hyödyntämällä jätteet lähellä niiden käyttöpaikkaa vähennetään muun muassa raskaan liikenteen aiheuttamia haittoja.

Raskaan liikenteen ajoväylät ja muut toiminta-alueet on pidettävä mahdollisimman pölyämättöminä suolaliuoksella ja välivarastokasojen kastelulla.

Alueilla ei saa yöaikaan (kello 22 - 7) kipata eikä siirrellä massoja.

Lupamääräyksiä annettaessa tulee varautua siihen, että alueille tulee toimitilarakentamista ja varastointi- ja esikäsittelytoiminnan vielä jatkuessa. Toimintaa koskevat lupamääräykset tai lupamääräysten tarkistaminen tulee sitoa uusien toimitilojen tuloon alueelle.

Massojen varastointi ja esikäsittely voidaan aloittaa ennen kuin lupapäätös on saanut lainvoiman. Toiminnan aloittaminen ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi.

17.09.2013 Ehdotuksen mukaan

25.06.2013 Ehdotuksen mukaan

05.03.2013 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

ympäristönsuojelupäällikkö

Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot

Jukka Puttonen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31995

jukka.puttonen(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto 4.6.2015

HEL 2013-000130 T 11 01 00 00

 

Lupahakemuksessa esitetty toiminta

Helsingin kaupungin rakennusvirasto hakee ympäristölupaa (ESAVI/2758/2015) massojen väliaikaiselle välivarastoinnille ja esikäsittelylle Kivikossa sekä lupaa toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta.  Alue koostuu kahdesta osa-alueesta, pohjoisesta ja läntisestä. Pohjoinen alue sijaitsee osoitteessa Kivikonkaari 16 ja 18 ja läntinen osoitteessa Kivikonlaita 7, 9 ja 11 sekä Kivikonkuja 3. Välivarastointi- ja esikäsittelyalue palvelee Kivikon läheisiä työmaita.

Välivarastointi- ja esikäsittelyalueen pinta-ala on yhteensä noin 4,5 ha. Koko välivarastointialueen enimmäiskapasiteetti on kerrallaan 100 000 m3. Alueella on tarkoitus välivarastoida maa-aineksia, jätteellisiä maa-aineksia, kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisältäviä alemman ohjearvotason alittavia aineksia, humus- ja multamaita, betoni-, tiili- ja asfalttijätettä, tuhkaa sekä hiekoitussepeliä. Pilaantuneita maita ei varastoida tai esikäsitellä. Esikäsittelyssä käytettäviä menetelmiä ovat seulonta ja välppäys sekä sekoittaminen. Esikäsittelyn jälkeen ainekset joko uudelleenkäytetään, kierrätetään tai hyödynnetään.

Hakijan mukaan toiminnan ympäristövaikutuksia ovat esikäsittelyn osalta työnaikaiset melu ja pöly, sekä välivarastoinnin osalta pöly. Toiminta tulee loppumaan alueen rakentumisen myötä.

Hakija katsoo, että välivarastointi ja esikättely Kivikossa vähentävät maa-ainesten ajosta aiheutuvaa energiankulutusta ja päästöjä, ja toiminta on jätelain sekä Helsingin kaupungin valtuustostrategian mukaista.

Lausunto

Toimenpidealueilla Helsingin Kivikossa on voimassa vuoden 2002 yleiskaava, jossa alueet on merkitty työpaikka- ja teollisuus/ toimisto/satamatoimintojen alueiksi. Läntisellä osa-alueella on sen länsireunaa lukuun ottamatta voimassa asemakaava 11670, jossa alue on varattu yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialueeksi pelastusasemaa varten (ET-1). Pohjoisella osa-alueella ja läntisen osa-alueen länsireunassa on voimassa asemakaava 10860, jossa alueet on merkitty teollisuusrakennusten korttelialueiksi (TT).

Kaava 10860 sisältää määräyksen, joka kieltää korttelialueelle (TT) sijoitettavan laitoksen, joka aiheuttaa ympäristöön hajua tai muuta ilman pilaantumista tai josta aiheutuva melutaso ylittää viereisen virkistysalueen rajalla 55 dB(A). Koska välivarastointi- ja esikäsittelytoiminta on luonteeltaan tilapäistä, voidaan väliaikaisia haittoja pitää hyväksyttävinä.

Hakijan mukaan hankkeella ei tule olemaan merkittäviä ympäristövaikutuksia väliaikaisten pöly- ja meluhaittojen lisäksi.

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että ympäristölupahakemusta koskeva hanke on Helsingin kaupunginhallituksen 7.1.2015 hyväksymän kaivumaiden hyödyntämisen kehittämisohjelman mukainen.

Kaupunkisuunnitteluvirasto puoltaa rakennusviraston ympäristölupahakemuksen hyväksymistä.

Lausuntopyyntö

Helsingin kaupunginhallitus on pyytänyt kaupunkisuunnitteluviraston lausuntoa 10.6.2015 mennessä Helsingin kaupungin rakennusviraston Etelä-Suomen aluehallintovirastolle jättämästä ympäristölupahakemuksesta. Asia on Vaasan hallinto-oikeuden täydennettäväksi palauttama.

Lisätiedot

Jouni Kilpinen, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37251

jouni.kilpinen(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 18.03.2013 § 304

HEL 2013-000130 T 11 01 00 00

Viite: Dnro ESAVI/324/04.08/2012

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle seuraavan lausunnon Helsingin kaupungin rakennusviraston ympäristönsuojelulain mukaisesta hakemuksesta, joka koskee muun muassa maa- ja kiviainesten välivarastointia Kivikossa.

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin ympäristölautakunta on 5.3.2013 kaupungin ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaisena antanut Etelä-Suomen aluehallintovirastolle lausunnon rakennusviraston hakemuksesta. Kaupunginhallitus viittaa ympäristölautakunnan lausuntoon ja toteaa seuraavaa:

Kaupunginhallitus pitää maarakennuskäyttöön kelpaavien maiden hyötykäyttöä lähellä niiden syntypaikkaa kannatettavana. Hyödyntämällä maarakennuskäyttöön kelpaavia ylijäämäkiviaineksia säästetään luonnonvaroja, saavutetaan taloudellisia säästöjä sekä vähennetään kuljetusmatkoja ja raskaan liikenteen aiheuttamia haittoja.

Lupahakemuksen mukaan välivarastoinnin ja esikäsittelyn merkittävimmäksi ympäristövaikutukseksi arvioidaan mm. massojen välivarastoinnista ja esikäsittelystä sekä ajoneuvoliikenteestä aiheutuva pöly.  Kaupunginhallitus katsoo, että lupa-alueen läheiset raskaan liikenteen ajoväylät ja muu toiminta-alue tulee pitää mahdollisimman pölyämättöminä ympäristöhaittojen välttämiseksi.

Lupahakemukseen mukaan esikäsittelyn aiheuttamaa meluhaittaa torjutaan melua aiheuttavien toimintojen sijoittelulla siten, että meluvaikutus lähimpien häiriintyvien kohteiden suuntaan minimoidaan. Lisäksi toimintojen ajoitus suunnitellaan siten, että eniten meluavat toiminnot, kuten murskaus tapahtuu arkipäivisin. Kaupunginhallitus katsoo, että lupahakemuksen mukaista toimintaa ei tule harjoittaa yöaikaan (kello 22-7).

Kaupunginhallitus puoltaa Helsingin kaupungin rakennusviraston maa- ja kiviaineksen, mineraalisten purkujätemateriaalien sekä tuhkapitoisen maa-aineksen välivarastointia ja esikäsittelyä koskevan ympäristölupahakemuksen hyväksymistä, mikäli hakemuksen käsittelyssä otetaan hakemuksessa esitettyjen seikkojen lisäksi huomioon edellä ja ympäristölautakunnan lausunnossa esitetyt seikat.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566