Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

25/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/1

 

22.06.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 658

V 26.8.2015, Taka-Töölön korttelin 514 tontin 3 ja sen ympäristön asemakaavan muuttaminen (nro 12310, Olympiastadion)

HEL 2013-005421 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 14. kaupunginosan (Taka-Töölö) korttelin 514 tontin 3 ja puisto-, katu-, urheilu- ja virkistyspalvelualueita koskevan asemakaavan muutoksen 9.12.2014 päivätyn ja 26.5.2015 muutetun piirustuksen nro  12310 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Käsittely

Esittelijä muutti esitystään siten, että esitystä täydennettiin Helen Sähköverkko Oy:n, HSY:n, Museoviraston ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunnoilla (liite 9).

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12310 kartta, päivätty 9.12.2014, muutettu 26.5.2015

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12310 selostus, päivätty 9.12.2014, muutettu 26.5.2015

3

Vuorovaikutusraportti 9.12.2014, täydennetty 26.5.2015

4

Tilastotiedot, tarkistettu 26.5.2015

5

Havainnekuva, 9.12.2014

6

Asemapiirustus

7

ELY-keskuksen rakennussuojelupäätös 13.11.2014

8

Osa päätöshistoriaa

9

Osa päätöshistoriaa (lisätty 22.6.2015, Khs)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7

Helen Sähköverkko Oy

 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

 

Museovirasto

 

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 14. kaupunginosan (Taka-Töölö) korttelin 514 tontin 3 ja puisto-, katu-, urheilu- ja virkistyspalvelualueita koskevan asemakaavan muutoksen 9.12.2014 päivätyn ja 26.5.2015 muutetun piirustuksen nro  12310 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos mahdollistaa Olympiastadionin kehittämisen monipuoliseksi tapahtumakeskukseksi rakennuksen tilojen muutoksilla, rakentamalla uusilla maanalaisia tiloja ja liittämällä Olympiastadionin korttelialueeseen pohjoinen ja läntinen etupiha sekä puistoaluetta Pallokentän ja Tahkontien puolella.

Helsingin Olympiastadion ja sitä ympäröivä alue on suojeltu rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain (498/2010) nojalla. Sen korjaus - tai muutostöitä koskevat määräykset annetaan suojelupäätöksessä. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 13.11.2014 antamassaan rakennussuojelupäätöksessä uudistanut v. 2006 annettua suojelupäätöstä, jotta kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävän ja arvokkaan rakennuksen suojelun tavoitteet tukevat sen käyttöä ja ovat lähtökohtana sen hoidolle, korjaamiselle sekä muutoksille. Suojelupäätös on ympäristöministeriön vahvistettavana.

Asemakaavan muutos on valmisteltu yhteistyössä Stadion-säätiön kanssa.

Olympiastadionille muodostettava tontti 14514/4 osoitetaan urheilu-, liikunta- ja kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YU), jolle saa rakentaa myös Olympiastadionia palvelevia näyttely-, museo-, kokous-, toimisto-, ravintola- ja muita yleisöpalvelutiloja. Korttelialueelle osoitetaan uusia maanalaisia liikunta-, ravintola-, kokous-, pysäköinti- ja huoltotiloja, Suomen Urheilumuseon laajennus (YM 1) ja pohjoiselle etupihalle kioski- ja tekniikkakatos (kt 1). Stadionin katsomot katetaan.

Olympiastadionin sisäänkäynnit on suunniteltu järjestettäväksi uudelleen Stadionin pohjois- ja eteläpäädyistä. Tavoitteena on suurten yleisömäärien sujuva liikkuminen ja tarpeellisten turvajärjestelyjen toteuttaminen.

Stadionin etukenttä nimetään Olympiastadioninaukioksi. Olympiastadioninaukiolta Hammarskjöldintielle kulkevan Tahkontien linjausta tarkistetaan. Aukion itäsivua ja siltä Tahkontien kautta Hammarskjöldintielle kulkeva jalankulku- ja baanareitti tulee pitää auki myös suurten tapahtumien aikana.

Osa Paavo Nurmen tietä liitetään Olympiastadionin korttelialueeseen yleisenä jalankulku- ja pyörätienä. Olympiastadionin kaupunkikuvalliseen sommitelmaan kuuluva Paavo Nurmen tien Stadionin tornille johtava suora osuus (pp/ht) tulee suunnitella Olympiastadionin arkkitehtuurin lähtökohdista shared space -tyyppisenä katuna.

Kaavaan sisältyy myös määräyksiä Olympiastadionille ja katu-, puisto-, tori-, yleisen jalankulun ja pysäköintialueille tehtävistä valaistus- ja ympäristösuunnitelmista.

Olympiastadionin autopaikkavaatimus on enintään 130 autopaikkaa ja polkupyöräpaikkavaatimus vähintään 240 paikkaa. Olympiastadionin huolto on suunniteltu maanalaisiin tiloihin, joihin ajo on Pohjoiselta Stadiontieltä yksikaistaisen ajoluiskan kautta. Pisararadan tilanvaraukset on merkitty asemakaavan muutosehdotuksen kortteli-, puisto-, katu- ja torialueille.

Asemakaavan muutoksessa tontin 14514/4 maanpäällisten rakennusten kerrosala on 27 000 k-m², maanalaisten liikunta-, ravintola- ja kokoustilojen kerrosala 13 400 k-m² ja maanalaisten huolto- ja varastotilojen kerrosala 16 000 k-m². Olympiastadionin nykyiseen kerrosalaan 19 917 k-m² verrattuna rakennusoikeuden lisäys on 7 083 k-m² maanpäällisiä ja 29 400 k-m² maanalaisia tiloja.

YU- ja VU -korttelialueille sekä katu- ja puistoalueelle saadaan edellä mainittujen tilojen lisäksi sijoittaa maanalaisia teknisiä ja pysäköintitiloja.

Muutosalueen pinta-ala on n. 7,6 ha, josta Olympiastadionin korttelialue (YU) on n. 6,1 ha.

Esittelijän perustelut

Asemakaavan muutos on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja oikeusvaikutteisen Yleiskaava 2002:n mukainen ja edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista. Maakuntakaavassa esitetyt seutuliikenteen radan ohjeellinen sijainti sekä kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeät alueet (RKY 2009, Olympiarakennukset) on otettu valmistelussa huomioon.

Kaavaratkaisun lähtökohdat ja perustelut ilmenevät yksityiskohtaisemmin liitteenä olevasta selostuksesta.

Kaupunki omistaa kaava-alueen. Olympiastadionin tontti 514/3 on vuokrattu Stadion-säätiölle.

Asemakaavamuutoksen vaikutukset ja kustannukset

Stadionin ulkoiset muutokset vaikuttavat sen hahmoon jonkin verran, mutta sen merkitys kaupunkikuvassa säilyy. Suurimmat muutokset tehdään maan alla ja sisätiloissa, eikä niillä ole merkittävää vaikutusta, Stadionin uusia kulkuaukkoja lukuun ottamatta. Asemakaavaehdotuksen toteuttaminen parantaa Eläintarhan alueen ulkoiluyhteyksiä ja alueen käyttömahdollisuuksia Stadionin uusien palvelujen rakentamisen myötä. Joukkoliikenteen kehittämishanke Pisararata lisää alueen joukkoliikennetarjontaa. Kaava edellyttää toteuttamista varten tehtäviä ympäristö- ja valaistussuunnitelmia. Rakentamishanke laatii tarvittavat turvallisuussuunnitelmat.

Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishankkeen taloudellisten vaikutusten selvityksen mukaan uudistetun Olympiastadionin tapahtumat luovat vuosittain noin 1 150 työpaikkaa ja noin 132 miljoonan euron tuotantovaikutuksen. Kaupunki on varannut hankkeen rahoitukseen 50 %:n osuuden, joka on arviolta 104,5 miljoonaa euroa.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Kaavoitustyö on käynnistetty kaupungin aloitteesta.

Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston kirjeellä, jonka mukana lähetettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivätty 3.4.2014). Vireilletulosta ilmoitettiin myös vuoden 2014 kaavoituskatsauksessa. Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.

Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä asianomaisten hallintokuntien ja kuntayhtymien, Museoviraston ja liikenneviraston sekä Uudenmaan ELY -keskuksen kanssa.

Viranomaisten kannanotot kohdistuivat Olympiastadionin suojelumääräyksiin, laadittaviin ympäristösuunnitelmiin, Pisararadan tilanvaraukseen, hulevesisuunnitteluun ja liikenteeseen.

Viranomaisten ilmoittamat asiat on otettu mahdollisuuksien mukaan huomioon jatkosuunnittelussa sekä kaavaehdotusta valmisteltaessa.

Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen on esitetty kirjeitse kolme mielipidettä, jotka koskivat osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa ja asemakaavan muutosluonnosta. Lisäksi suullisia mielipiteitä on esitetty puhelimitse.

Saadut mielipiteet kohdistuivat Olympiastadionin laajennukseen ja toiminnan muutoksiin sekä luonnonympäristön säilymiseen ja torialueen meluhäiriöön.

Mielipiteet on kaavoitustyössä otettu mahdollisuuksien mukaan huomioon jatkosuunnittelussa sekä kaavaehdotusta valmisteltaessa.

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään tiivistelmät viranomaisten kannanotoista ja mielipiteistä sekä niiden vastineet laajemmin.

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 16.1. - 16.2.2015. Ehdotuksesta ei ole tehty muistutuksia.

Lausunnot

Ehdotuksesta ovat antaneet lausuntonsa liikuntavirasto, ympäristökeskus, yleisten töiden lautakunta, pelastuslautakunta, Liikennelaitos -liikelaitos (HKL), Helen Sähköverkko Oy, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Museovirasto.

Liikuntavirastolla, ympäristökeskuksella ja Helen Sähköverkko Oy:llä, ei ole huomautettavaa asemakaavan muutosehdotuksesta. Liikennelaitos-liikelaitos (HKL) toteaa, että HKL:n ilmoittamat asiat on otettu huomioon kaavaehdotusta laadittaessa. Pelastuslautakunta toteaa, että Olympiastadionista tulee laatia erillinen palotekninen suunnitelma, joka hyväksytetään pelastusviranomaisilla.

Yleisten töiden lautakunta toteaa, että Stadionin tontin rajaa on siirrettävä niin, että Stadionin maanalaiset rakenteet ja kadun osuus sijaitsevat Stadionin tontilla, jos rakennusviraston mitoitusvaatimuksista halutaan poiketa. Olympiastadionin ympäristön tulee olla esteettömyyden erikoistason aluetta ja se tulee korjata kaavaselostukseen.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY toteaa, että hulevesien järjestäminen tulee suunnitella ja tarvittavilta osin toteuttaa ennen Olympiastadionin kunnostusta. Olympiastadionin tontin kaakkoiskulmassa sijaitseva yleisen sekavesiviemärin johtokuja tulee merkitä asemakaavaan.

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että yleisten töiden lautakunnan ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY:n esittämät asiat on tarkistetussa asemakaavan muutosehdotuksessa otettu huomioon. Sekavesiviemäri sijaitsee tarkistetun asemakaavan muutosehdotuksen alueen ulkopuolella.

Museovirasto toteaa, että asemakaavakarttaan tulee lisätä YU-korttelialuetta koskeva merkintä srs: Helsingin Olympiastadion ja sitä ympäröivä alue on suojeltu rakennussuojelulain/rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla. Sen korjaus- ja muutostöitä koskevat määräykset on annettu suojelupäätöksessä.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toteaa lausunnossaan, että korttelialuemerkintä YU tulee muuttaa merkinnäksi SRS, Rakennussuojelulain/Rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla suojeltu alue. Olympiastadion ja sitä ympäröivä alue on tarkoitus suojella rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla. Sen korjaus- ja muutostöitä koskevat määräykset on annetaan suojelupäätöksessä.

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että asemakaavan muutoksen YU-korttelialueen suojelumääräystä on tarkistettu Uudenmaan ELY-keskuksen ja Museoviraston antamien lausuntojen mukaisesti.

Lausunnot on referoitu tarkemmin ja niihin on annettu vastineet liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa.

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Yleisten töiden lautakunnan lausunnon johdosta asemakaavan muutosehdotukseen on tehty seuraavat muutokset:

-        Olympiastadionin korttelialueeseen (YU/srs) on liitetty puiston ja Paavo Nurmen tien alueita siinä laajuudessa kuin niille on asemakaavan muutosehdotuksessa osoitettu Stadionin maanalaisia tiloja, sekä maanalaisiin tiloihin johtavan Stadionia palvelevan ajoluiskan alue. Kaavaselostusta on tarkistettu nimeämällä Olympiastadionin ympäristö esteettömyyden erityistason alueeksi.

HSY:n vesihuollon lausunnon johdosta asemakaavan muutosehdotukseen on tehty seuraavat muutokset:

-        Asemakaavan muutosehdotukseen on lisätty määräys asemakaava-alueelle laadittavasta hulevesien hallintasuunnitelmasta ennen rakennusluvan myöntämistä.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunnon ja Museoviraston lausunnon johdosta asemakaavan muutosehdotukseen on tehty seuraavat muutokset:

-        Asemakaavan rakennussuojelumääräys on tarkistettu Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja Museoviraston lausuntojen mukaisesti muotoon: "(YU/srs) Helsingin Olympiastadion ja sitä ympäröivä alue on suojeltu rakennussuojelulain/rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla. Sen korjaus- ja muutostöitä koskevat määräykset annetaan suojelupäätöksessä."

Kaupunkisuunnitteluvirasto on muuttanut asemakaavan muutosehdotusta jatkosuunnittelun johdosta seuraavasti:

-        Olympiastadionin aitaamista koskeva määräys on poistettu.

-        Kaavamääräys tapahtuma-aikaisista kioski-, mainos- ja muista rakennelmista ja niiden sijoittamisesta ja opasteista laadittavasta yleissuunnitelmasta on ulotettu koskemaan myös Olympiastadioninaukioon liittyviä ulkotiloja.

-        YU/srs-korttelialueen itäpuolelle on lisätty varaus maanalaisille liikuntatiloille (kaavamääräys ma-2) 

-        Urheilu- ja virkistyspalvelujen alueen (VU) ma-2 -merkitylle alueelle osoitettu maanalainen rakennusoikeus on poistettu.

-        Asemakaava-aluetta on vähäisessä määrin supistettu alueen kaakkoiskulmassa Tahkontien kohdalla.

Lisäksi kaavakarttaan ja kaavaselostukseen on tehty joitakin teknisluonteisia tarkistuksia, jotka eivät muuta ehdotuksen sisältöä.

Kaupunkisuunnitteluviraston mielestä tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville. Muutoksista on neuvoteltu asianomaisten hallintokuntien, rakennusviraston ja liikuntaviraston kanssa.

Kaava-alueeseen ei liity maankäyttösopimusmenettelyä.

Päätösehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan 9.12.2014 tekemän esityksen mukainen. Lautakunnan päätös oli yksimielinen. Kaupunkisuunnitteluvirasto on tehnyt ehdotukseen edellä mainittuja vähäisiä tarkistuksia.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12310 kartta, päivätty 9.12.2014, muutettu 26.5.2015

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12310 selostus, päivätty 9.12.2014, muutettu 26.5.2015

3

Vuorovaikutusraportti 9.12.2014, täydennetty 26.5.2015

4

Tilastotiedot, tarkistettu 26.5.2015

5

Havainnekuva, 9.12.2014

6

Asemapiirustus

7

ELY-keskuksen rakennussuojelupäätös 13.11.2014

8

Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7

Helen Sähköverkko Oy

 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

 

Museovirasto

 

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Kiinteistölautakunta

Rakennuslautakunta

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL)

Liikuntavirasto

Pelastuslautakunta

Yleisten töiden lautakunta

Ympäristökeskus

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnitteluvirasto 26.5.2015

HEL 2013-005421 T 10 03 03

Ksv:n hankenumero 0789_4

 

14. kaupunginosan (Taka-Töölö) korttelin 514 tonttia 3 ja puisto-, katu-, urheilu- ja virkistyspalvelualueita koskevasta asemakaavan muutosehdotuksesta annetut lausunnot.

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 9.12.2014 puoltaa 9.12.2014 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymistä.

Asemakaavan muutos mahdollistaa Olympiastadionin kehittämisen monipuoliseksi tapahtumakeskukseksi rakennuksen tilojen muutoksilla, rakentamalla uusilla maanalaisia tiloja sekä liittämällä Olympiastadionin korttelialueeseen pohjoinen ja läntinen etupiha, Paavo Nurmen tien aluetta ja puistoaluetta Pallokentän ja Tahkontien puolelta.

Olympiastadionille muodostettava tontti 14514/4 osoitetaan urheilu-, liikunta- ja kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YU), jolle saa rakentaa myös Olympiastadionia palvelevia näyttely-, museo-, kokous-, toimisto-, ravintola- ja muita yleisöpalvelutiloja. Korttelialueelle osoitetaan uusia maanalaisia liikunta-, ravintola-, kokous-, pysäköinti- ja huoltotiloja, Suomen Urheilumuseon laajennus (ym-1) ja pohjoiselle etupihalle kioski- ja tekniikkakatos (kt 1). Stadionin katsomot katetaan.

Olympiastadionin sisäänkäynnit on suunniteltu järjestettäväksi uudelleen Stadionin pohjois- ja eteläpäädyistä. Tavoitteena on suurten yleisömäärien sujuva liikkuminen ja tarpeellisten turvajärjestelyjen toteuttaminen. Stadionin etukenttä nimetään Olympiastadioninaukioksi. Kaavaehdotuksessa on määräys aukion myös suurten tapahtumien aikana vapaana pidettävästä, uudelleen linjattavan Tahkontien kautta Hammarskjöldintielle jatkuvasta jalankulku- ja baanareitistä.

Osa Paavo Nurmen tietä liitetään Olympiastadionin korttelialueeseen yleisenä jalankulku- ja pyörätienä. Olympiastadionin kaupunkikuvalliseen sommitelmaan kuuluva Paavo Nurmen tien Stadionin tornille johtava suora osuus (pp/ht) tulee suunnitella Olympiastadionin arkkitehtuurin lähtökohdista shared place -tyyppisenä katuna.

Asemakaavan muutosehdotuksessa on määräys Olympiastadionille ja katu-, puisto-, tori-, yleisen jalankulun ja pysäköintialueille tehtävistä valaistus- ja ympäristösuunnitelmista.

Helsingin Olympiastadion ja sitä ympäröivä alue on suojeltu rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain (498/2010) nojalla. Sen korjaus- tai muutostöitä koskevat määräykset annetaan suojelupäätöksessä. Olympiastadionin autopaikkavaatimus on enintään 130 autopaikkaa ja polkupyöräpaikkavaatimus vähintään 240 paikkaa. Olympiastadionin huolto on suunniteltu maanalaisiin tiloihin, joihin ajo on Pohjoiselta Stadiontieltä yksikaistaisen ajoluiskan kautta. Pisararadan tilanvaraukset on merkitty asemakaavan muutosehdotuksen kortteli-, puisto-, katu- ja torialueille.

Asemakaavan muutosehdotuksessa tontin 14514/4 maanpäällisten rakennusten kerrosala on 27 000 k-m², maanalaisten liikunta-, ravintola- ja kokoustilojen kerrosala 13 400 k-m² ja maanalaisten huolto- ja varastotilojen kerrosala 16 000 k-m². Olympiastadionin nykyiseen kerrosalaan 19 917 k-m² verrattuna muutosehdotuksessa on lisäystä 7 083 k-m² maanpäällisiä ja 29 400 k-m² maanalaisia tiloja. YU- ja VU-korttelialueille ja puistoalueelle saadaan sijoittaa maanalaisia teknisiä ja pysäköintitiloja.

Muutosalueen pinta-ala on 75 985 neliömetriä, josta Olympiastadionin korttelialue (YU) on 61 241 neliömetriä.

Asemakaavan muutos on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja oikeusvaikutteisen Yleiskaava 2002:n mukainen ja edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista. Maakuntakaavassa esitetyt seutuliikenteen radan ohjeellinen sijainti sekä kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeät alueet on otettu valmistelussa huomioon. Kaavaratkaisun lähtökohdat ja perustelut ilmenevät yksityiskohtaisemmin liitteenä olevasta selostuksesta.

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 16.1. - 16.2.2015.

Ehdotuksesta ei ole tehty muistutuksia. Ehdotuksesta ovat antaneet lausuntonsa liikuntavirasto, ympäristökeskus, yleisten töiden lautakunta, pelastuslautakunta, Liikennelaitos -liikelaitos (HKL), Helen Sähköverkko Oy, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Museovirasto.

Liikuntavirastolla (19.2.2015), ympäristökeskuksella (19.2.2015) ja Helen Sähköverkko Oy:llä (12.2.2015), ei ole huomautettavaa asemakaavan muutosehdotuksesta. Liikennelaitos-liikelaitos (HKL) (30.1.2015) toteaa, että HKL:n ilmoittamat asiat on otettu huomioon kaavaehdotusta laadittaessa. Pelastuslautakunta (20.1.2015) toteaa, että Olympiastadionista tulee laatia erillinen palotekninen suunnitelma, joka hyväksytetään pelastusviranomaisilla.

Yleisten töiden lautakunta (17.2.2015) toteaa, että Stadionin tontin rajaa on siirrettävä niin, että Stadionin maanalaiset rakenteet ja kadun osuus sijaitsevat Stadionin tontilla, jos rakennusviraston mitoitusvaatimuksista halutaan poiketa. Olympiastadionin ympäristön tulee olla esteettömyyden erikoistason aluetta ja se tulee korjata kaavaselostukseen.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY (20.2.2015), toteaa, että hulevesien järjestäminen tulee suunnitella ja tarvittavilta osin toteuttaa ennen Olympiastadionin kunnostusta. Olympiastadionin tontin kaakkoiskulmassa sijaitseva yleisen sekavesiviemärin johtokuja tulee merkitä asemakaavaan.

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että yleisten töiden lautakunnan ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY:n esittämät asiat on tarkistetussa asemakaavan muutosehdotuksessa otettu huomioon. Sekavesiviemäri sijaitsee tarkistetun asemakaavan muutosehdotuksen alueen ulkopuolella.

Museovirasto (23.2.2015) toteaa, että asemakaavakarttaan tulee lisätä YU-korttelialuetta koskeva merkintä srs: Helsingin Olympiastadion ja sitä ympäröivä alue on suojeltu rakennussuojelulain/rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla. Sen korjaus- ja muutostöitä koskevat määräykset on annettu suojelupäätöksessä.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toteaa lausunnossaan (9.2.2015), että korttelialuemerkintä YU tulee muuttaa merkinnäksi SRS, Rakennussuojelulain/Rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla suojeltu alue. Olympiastadion ja sitä ympäröivä alue on tarkoitus suojella rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla. Sen korjaus- ja muutostöitä koskevat määräykset on annetaan suojelupäätöksessä.

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että asemakaavan muutoksen YU-korttelialueen suojelumääräystä on tarkistettu Uudenmaan ELY-keskuksen ja Museoviraston antamien lausuntojen mukaisesti.

Lausunnot on referoitu tarkemmin ja niihin on annettu vastineet liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa.

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Yleisten töiden lautakunnan lausunnon (17.2.2015) johdosta asemakaavan muutosehdotukseen on tehty seuraavat muutokset:

-        Olympiastadionin korttelialueeseen (YU/srs) on liitetty puiston ja Paavo Nurmen tien alueita siinä laajuudessa kuin niille on asemakaavan muutosehdotuksessa osoitettu Stadionin maanalaisia tiloja, sekä maanalaisiin tiloihin johtavan Stadionia palvelevan ajoluiskan alue. Kaavaselostusta on tarkistettu nimeämällä Olympiastadionin ympäristö esteettömyyden erityistason alueeksi.

HSY:n vesihuollon lausunnon (20.2.2015) johdosta asemakaavan muutosehdotukseen on tehty seuraavat muutokset:

-        Asemakaavan muutosehdotukseen on lisätty määräys asemakaava-alueelle laadittavasta hulevesien hallintasuunnitelmasta ennen rakennusluvan myöntämistä.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunnon (9.2.2015) ja Museoviraston lausunnon (23.2.2015) johdosta asemakaavan muutosehdotukseen on tehty seuraavat muutokset:

-        Asemakaavan rakennussuojelumääräys on tarkistettu Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja Museoviraston lausuntojen mukaisesti muotoon: "(YU/srs) Helsingin Olympiastadion ja sitä ympäröivä alue on suojeltu rakennussuojelulain/rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla. Sen korjaus- ja muutostöitä koskevat määräykset annetaan suojelupäätöksessä."

Kaupunkisuunnitteluvirasto on muuttanut asemakaavan muutosehdotusta jatkosuunnittelun johdosta seuraavasti:

-        Olympiastadionin aitaamista koskeva määräys on poistettu.

-        Kaavamääräys tapahtuma-aikaisista kioski-, mainos- ja muista rakennelmista ja niiden sijoittamisesta ja opasteista laadittavasta yleissuunnitelmasta on ulotettu koskemaan myös Olympiastadioninaukioon liittyviä ulkotiloja.

-        YU/srs-korttelialueen itäpuolelle on lisätty varaus maanalaisille liikuntatiloille (kaavamääräys ma-2) 

-        Urheilu- ja virkistyspalvelujen alueen (VU) ma-2 -merkitylle alueelle osoitettu maanalainen rakennusoikeus on poistettu.

-        Asemakaava-aluetta on vähäisessä määrin supistettu alueen kaakkoiskulmassa Tahkontien kohdalla.

Lisäksi kaavakarttaan ja kaavaselostukseen on tehty joitakin teknisluonteisia tarkistuksia, jotka eivät muuta ehdotuksen sisältöä.

Jatkotoimenpiteet

Kaava-alueeseen ei liity maankäyttösopimusmenettelyä.

Kaupunkisuunnitteluviraston mielestä tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville. Muutoksista on neuvoteltu asianomaisten hallintokuntien, rakennusviraston ja liikuntaviraston kanssa.

Lisätiedot

Martin Bunders, arkkitehti, puhelin: 310 37203

martin.bunders(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 17.02.2015 § 80

HEL 2013-005421 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraavan lausunnon:

Olympiastadionin peruskorjaussuunnittelussa on esitetty Stadionin maanalaisia tiloja yleisellä katualueella kulkevan jalankululle ja polkupyöräilylle varatun kadun (pp/h) alle. Kadulla on huoltoajo sallittu. Alue sijaitsee Pallokentän ja Stadionin välissä. Yleisillä alueilla rakenteiden suunnittelussa noudatetaan rakennusviraston rakenteiden mitoitusvaatimuksia. Tontin rajaa on siirrettävä niin, että Stadionin maanalaiset rakenteet ja kyseisen kadun osuus sijaitsevat Stadionin tontilla, jos rakennusviraston mitoitusvaatimuksista halutaan poiketa. Tontilla kuormavaatimukset voidaan määritellä kiinteistön tarpeiden mukaan. Yleisten töiden lautakunta katsoo, että avoin kulkuyhteys kevyen liikenteen reitillä tulee varmistaa kaikissa tilanteissa. Stadionin tapahtumien aikaan voidaan kuitenkin kevyen liikenteen reitillä oleva liikenne ohjata tilapäisesti muuta reittiä pitkin, esimerkiksi Urheilukadun kautta. 

Olympiastadionin ympäristön tulee olla esteettömyyden erikoistason aluetta. Tämä tulee korjata kaavaselostukseen.

Kaupunki on varannut hankkeen rahoitukseen 50 %:n osuuden, joka on arviolta 104,5 miljoonaa euroa. Kaavaselostuksessa ei ole eritelty yleisten alueiden muutosten kustannuksia. Reittien uusimisen kustannuksiksi on rakennusvirastossa arvioitu 1,5 miljoonaa euroa. Tähän ei sisälly Olympiastadionin edusaukion eli Stadionin etukentän peruskorjauskustannuksia.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosta nro 12310 edellä esitetyin huomautuksin.

Käsittely

17.02.2015 Ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutos: Lisätään lausuntoehdotuksen toisen kappaleen loppuun seuraavat virkkeet: "Yleisten töiden lautakunta katsoo, että avoin kulkuyhteys kevyen liikenteen reitillä tulee varmistaa kaikissa tilanteissa. Stadionin tapahtumien aikaan voidaan kuitenkin kevyen liikenteen reitillä oleva liikenne ohjata tilapäisesti muuta reittiä pitkin, esimerkiksi Urheilukadun kautta."

Esittelijä

kaupunginarkkitehti

Jukka Kauto

Lisätiedot

Anu Kiiskinen, aluesuunnittelija, eteläinen suurpiiri, puhelin: 310 38419

anu.kiiskinen(a)hel.fi

Anni Tirri, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi

 

Liikuntavirasto 17.2.2015

HEL 2013-005421 T 10 03 03

 

Asemakaavan muutoksella Olympiastadionille muodostettava tontti
14514/4 osoitetaan urheilu-, liikunta- ja kulttuuritoimintaa palvelevien
rakennusten korttelialueeksi (YU), jolle saa rakentaa myös Olympiastadionia
palvelevia näyttely-, museo-, kokous-, toimisto-, ravintola- ja
muita yleisöpalvelutiloja.

Asemakaavanmuutoksen tavoitteena on luoda edellytykset Olympiastadionin
kehittämiselle monipuoliseksi tapahtumakeskukseksi rakennuksen
tilojen muutoksilla, rakentamalla uusilla maanalaisia tiloja ja
laajentamalla Olympiastadionin korttelialuetta.

Olympiastadionin korttelialueeseen liitetään Stadionin läntinen etupiha ja Olympiastadionin käytössä oleva pohjoinen etupiha sekä puistoaluetta Tahkontien puolella. Lisäksi
kaavassa osoitetaan eräitä puisto-, urheilu- ja virkistyspalveluiden alueita ja niiden maanalaisia tiloja Olympiastadionin liikunta-, ravintola-, kokous-, pysäköinti-, huolto- ja teknisten tilojen käyttöön.

Asemakaavanmuutoksessa on Stadionin peruskorjaus- ja laajentamishankkeen
mukaisen rakennusoikeuden lisäksi esitetty tilanvarauksia hankkeeseen kuulumattomille maanalaisille tilanvarauksille, joihin saa sijoittaa liikunta-, huolto-, ja teknisiä tiloja ja huolto, varasto- ja teknisiä tiloja.

Liikuntavirastolla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutoksesta.

Lisätiedot

Hanna Lehtiniemi, arkkitehti, puhelin: 310 87723

Antti Salaterä, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 87783

 

Ympäristölautakunta 10.02.2015 § 57

HEL 2013-005421 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antoi ympäristökeskus.

Esittelijä

ympäristönsuojelupäällikkö

Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot

Juha Korhonen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32080

juha.korhonen(a)hel.fi

 

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) HKL-Infrapalvelut 30.1.2015

HEL 2013-005421 T 10 03 03

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt HKL:ltä lausuntoa Taka-Töölön asemakaavan muutoksesta nro 12310. Suunnittelualue sisältää Olympiastadionin ja sen viereisiä urheilu-, puisto- ja katualueita.  Suunnitelmassa maanalaisia alueita Stadionin viereisillä puisto- ja urheilualueilla osoitetaan Olympiastadionin liikunta-, pysäköinti-, huolto- ja teknisten tilojen käyttöön. Stadionin etukenttä suunnitellaan torialueeksi. Olympiastadionia sivuavia kevyen liikenteen reittejä selkeytetään.

Helsingin kantakaupungin alueelle, Pasilasta etelään suunnitellaan lähes kokonaan maanalaista Pisararata-rautatietä. Osa Pisararadan maanalaista tunnelia sijoittuu suunnittelualueelle Stadionin etukentän ja puiston alueelle.

HKL on lausunut ko. kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta seuraavaa:

HKL kannattaa hyvien kulkuyhteyksien mahdollistamista Olympiastadionilta suunnitteilla olevan Pisararadan Töölön asemalle sekä nykyisille joukkoliikennepysäkeille. Pisararadan tarvitseman maanalaisen tilan, pystykuilujen ja muiden teknisten tilojen varaukset tulee mahdollisuuksien mukaan huomioida kaavasuunnittelussa.

Olympiastadionin logistiikkaa suunniteltaessa on huomioitava tavara- ja matkustajaliikenteen, mm. taksien, reitit siten, että ne eivät häiritse aluetta kiertävää raitioliikennettä Helsinginkadulla, Mannerheimintiellä tai Nordenskiöldinkadulla. Lisäksi stadionin vieraiden kulku raitiovaunupysäkeille tulee säilyttää mahdollisimman esteettömänä ja häiriöttömänä.

HKL:n ilmoittamat asiat on otettu huomioon kaavaehdotusta laadittaessa. Liikennelaitoksella ei ole lisättävää edellä mainittuihin kommentteihin.

26.11.2014 Lausunto annettu

Lisätiedot

Jaakko Laurila, projekti-insinööri, puhelin: 310 22691

jaakko.laurila(a)hel.fi

 

Pelastuslautakunta 20.01.2015 § 11

HEL 2013-005421 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Olympiastadionin asemakaavan muutoksesta (nro 12310):

Olympiastadionista muutoksineen tulee laatia erillinen palotekninen suunnitelma, joka hyväksytetään pelastusviranomaisella. Olympiastadion koostuu olemassa olevasta suojelluista ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaista rakennusosista sekä nyt suunnitelluista uudisrakennuksista. Näiden yhdistämiseen sekä Olympiastadionin palo- ja pelastusturvallisuuden tason saattamiseen suurille yleisötilaisuuksille soveltuvaksi liittyy useita paloteknisiä haasteita ja yhteensovittamistarpeita.

Esittelijä

pelastuskomentaja

Simo Wecksten

Lisätiedot

Katja Seppälä, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31236

katja.seppala(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 09.12.2014 § 405

HEL 2013-005421 T 10 03 03

Ksv 0789_4, Pohjoinen Stadiontie 4, Tahkontie 2, Paavo Nurmen tie 1, Hammarskjöldintie 4, karttalehti G4

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle

-        9.12.2014 päivätyn 14. kaupunginosan (Taka-Töölö) korttelin 514 tontin 3 ja puisto-, katu-, urheilu- ja virkistyspalvelualueita koskevan asemakaavan muutosehdotuksen nro 12310 hyväksymistä
 

-        asemakaavan muutosehdotuksen asettamista nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti.

Samalla lautakunta päätti

-        antaa vuorovaikutusraportin mukaiset vastineet esitettyihin mielipiteisiin
 

-        että kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää ehdotuksesta tarvittavat lausunnot
 

-        valtuuttaa kaupunkisuunnitteluviraston tekemään ehdotukseen vähäisiä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta ehdotuksen sisältöä.

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Martin Bunders, arkkitehti, puhelin: 310 37203

martin.bunders(a)hel.fi

Raila Hoivanen, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37482

raila.hoivanen(a)hel.fi

Mika Kaalikoski, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37433

mika.kaalikoski(a)hel.fi

Kaarina Laakso, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37250

kaarina.laakso(a)hel.fi

Anu Lamminpää, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37258

anu.lamminpaa(a)hel.fi

Maija Lounamaa, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37258

maija.lounamaa(a)hel.fi

Leena Makkonen, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37262

leena.makkonen(a)hel.fi

 

Rakennusvirasto 9.5.2014

HEL 2013-005421 T 10 03 03

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1156-00/14 ja kaavaluonnoksesta (14.ko Taka-Töölö, Olympiastadion) 5.5.2014 mennessä.

Aluesuunnittelija Anu Kiiskinen ja Marko Jylhänlehto toimivat rakennusviraston kaavayhteistyön yhteyshenkilöinä eteläisessä suurpiirissä.

Paavo Nurmen tie on asemakaavaluonnoksessa esitetty levennettäväksi jalankulku-, pyöräily- ja huoltoreitiksi. Tällä vahvistetaan etelä-pohjoissuuntaista reittiä keskuspuiston sisällä. Paavo Nurmen kadulle on sijoitettu myös Stadionin alle johtava ajoramppi. Jatkosuunnittelussa on huomioitava Paavo Nurmen kadun reunavyöhyke ja muutosten vaikutus näkymiin ja maisemaan.

Jatkosuunnittelussa on huomioitava Pisararadan maanalaistenrakenteiden sovittaminen asemakaavamuutosalueelle. Yleisillä alueilla Pisararadan rakenteiden kantavuuden mitoituksen tulee vastata katualueen mitoitusvaatimuksia.

Lisätiedot

Anu Kiiskinen, aluesuunnittelija, eteläinen suurpiiri, puhelin: 310 38419

anu.kiiskinen(a)hel.fi

Marko Jylhänlehto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

marko.jylhanlehto(a)hel.fi

 

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 14.4.2014

HEL 2013-005421 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 7.4.2014

 

Museoviraston ja Helsingin kaupunginmuseon / Keski-Uudenmaan maakuntamuseon yhteistyösopimuksen mukaisesti Museovirasto antaa lausunnon rakennussuojelulain nojalla suojellun Olympiastadionin kaavahankkeesta.

Lisätiedot

Anne Mäkinen, yksikön päällikkö, puhelin: +358 9 310 36486

anne.makinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566