Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

25/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/3

 

22.06.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 672

Liikennelaitos -liikelaitoksen eräiden virkojen lakkauttaminen ja uusien johtajien virkojen perustaminen

HEL 2015-006301 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti perustaa liikennelaitos –liikelaitokseen seuraavat uudet virat 1.9.2015 lukien:

Nimike, kokonaispalkka

- Infra- ja kalustoyksikön johtaja, 6 600 euroa/kk

- Kunnossapitoyksikön johtaja, 6 300 euroa/kk

- Liikennöintiyksikön johtaja, 6 600 euroa/kk

- Toiminnanohjausyksikön johtaja, 6 300 euroa/kk

Samalla kaupunginhallitus päätti, että seuraavat virat lakkautetaan viimeistään 31.12.2015 lukien, taikka mikäli perustettavat uudet virat täytetään tätä aikaisemmin, kyseisestä ajankohdasta lukien:

- HKL-Infrapalveluiden yksikön johtaja

- HKL-Metroliikenteen metroliikennejohtaja

- HKL-Raitioliikenteen johtaja.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin liikennelaitos –liikelaitoksen johtosäännön 5 §:n mukaan johtokunta päättää liikelaitoksen jakautumisesta osastotasoisiin yksiköihin sekä ottaa osastotasoisten yksiköiden päälliköt.

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta on päättänyt 27.5.2015, että HKL:n organisaatio jakaantuu 1.1.2016 alkaen seuraaviin osastotasoisiin yksiköihin:

- Liikennöinti eli liikennöintiyksikkö

- Kunnossapito eli kunnossapitoyksikkö

- Infra ja kalusto eli infra- ja kalustoyksikkö

- Toiminnanohjaus eli toiminnanohjausyksikkö ja

- Yhteiset palvelut eli yhteiset palvelut –yksikkö.

Muutos liittyy HKL:n johtamisjärjestelmän kehittämiseen siten, että liikennemuotokohtaisesta organisaatiosta luovutaan ja tilalle tulee kolmen linjaorganisaatiossa olevan osastotasoisen yksikön ja kahden kaikkia yksiköitä palvelevan osastotasoisen yksikön kokonaisuus. Muutoksen tavoitteena on hakea nykyistä vahvempaa synergiaa metro- ja raitioliikenteen väliltä niin liikennetuotannossa, kunnossapitopalveluissa kuin kehittämis- ja investointihankkeissa.

Uutta organisaatiota varten on tarpeen perustaa neljä uutta osastotasoisen yksikön johtajan virkaa. Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta esittää 27.5.2015, että HKL-Infrapalveluiden yksikön johtajan, HKL-Raitioliikenteen johtajan ja HKL-Metroliikenteen metroliikennejohtajan virat lakkautetaan 31.12.2015 lukien ja lakkautettavien virkojen tilalle perustetaan HKL:n uuden organisaation mukaisesti 1.9.2015 alkaen seuraavat uudet virat: Liikennöintiyksikön johtaja, Kunnossapitoyksikön johtaja, Infra- ja kalustoyksikön johtaja sekä Toiminnanohjausyksikön johtaja.

Kuntalain 44 §:n 2 momentin mukaan tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Helsingin kaupungin hallintosäännön 11 §:n mukaan virat perustaa ja lakkauttaa kaupunginhallitus lukuun ottamatta kaupunginjohtajan, apulaiskaupunginjohtajan sekä viraston tai laitoksen päällikön virkoja.

HKL:n osastotasoisten yksiköiden päälliköiden palkkaus määräytyy Helsingin kaupungin johdon palkkausjärjestelmän mukaisesti. Johtajien tehtävien vaativuuden arvioinnissa käytetään HAY -vaativuudenarviointijärjestelmää, jonka mukaiset arvioinnit on tehty HKL:n toimitusjohtajan, Hay Groupin konsultin ja kaupunginkanslian henkilöstöosaston välisenä yhteistyönä.

Kaupunginkanslian henkilöstöosasto puoltaa päätösehdotuksen mukaisia kokonaispalkkoja.

Uusien virkojen täyttöprosessi käynnistetään, kun virat on perustettu. Uudet virat täytetään julkisella haulla. Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta on johtosääntönsä mukaisesti 27.5.2015 erikseen päättänyt uusien virkojen kelpoisuusehdoista ja haettavaksi julistamisesta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Tiedoksi

HKL

Päätöshistoria

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 27.05.2015 § 96

HEL 2015-006301 T 00 01 00

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus

(1) lakkauttaa 31.12.2015 lukien seuraavat HKL:n johtajien virat:

-        HKL-Infrapalveluiden yksikön johtaja

-        HKL-Raitioliikenteen johtaja

-        HKL-Metroliikenteen metroliikennejohtaja

sekä

(2) perustaa lakkautettavia virkoja korvaamaan HKL:n uuden organisaation mukaisesti 1.9.2015 alkaen seuraavat uudet virat:

-        Liikennöintiyksikön johtaja

-        Kunnossapitoyksikön johtaja

-        Infra- ja kalustoyksikön johtaja

-        Toiminnanohjausyksikön johtaja

Käsittely

27.05.2015 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Eija Tuomonen, Tapio Hölttä, Juha Saarikoski, Yrjö Judström

Esittelijä

toimitusjohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Matts Hägg, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 310 34747

matts.hagg(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566