Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

21/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/3

 

25.05.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 558

Lainan myöntäminen Laajasalon jalkapallonurmi Oy:lle

HEL 2015-000347 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Laajasalon jalkapallonurmi Oy:lle 102 000 euron lainan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista jalkapallon tekonurmihankkeen rahoittamiseen seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin viidentoista vuoden kuluessa siten, että laina-aika päättyy 31.12.2030.

Lainan korko: Lainasta maksettava korko on peruskoron suuruinen.

Lainan vakuus: Lainansaaja panttaa lainan vakuudeksi kenttäkiinteistöön kiinnitettyjä panttikirjoja, jotka ovat etuoikeusjärjestyksessä 90 %:n puitteissa kiinteistöviraston vahvistamasta hankinta-arvosta tai muun talous- ja suunnitteluosaston hyväksymän vakuuden.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 tekemän päätöksen mukaisia yleisiä velka-, panttaus- ja takausehtoja.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa talous- ja suunnitteluosaston varainhallintaa tekemään lainasopimuksen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Lainahakemus, Laajasalon Palloseura ry

2

Laajasalon liikuntapuiston kehittämishanke

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Laajasalon jalkapallonurmi Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Jalkapallo on yksi suosituimmista urheilulajeista lasten ja nuorten keskuudessa. Hakijan esittämä hanke on sijainniltaan hyvä täydentäen siten kaupungin liikuntapalveluja ja helpottaen osaltaan kaupungin omaa rakennustarvetta.

Kaupunginhallitus on oikeuttanut liikuntalautakunnan vuokraamaan Laajasalon jalkapallonurmi Oy:lle hanketta varten Laajasalossa sijaitsevan noin 10 465 m²:n suuruisen alueen 31.12.2030 saakka (khs § 258, 9.3.2015).

Kokonaiskustannuksiltaan 317 643 euron (sis. alv. 24 %) hankkeelle haetaan 102 000 euron lainaa Helsingin kaupungilta. Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan 107 221 euron kassavaroin, 78 775 euron valtionavustuksella ja 30 000 euron HatTrick-tuella.

Liikuntalautakunnan esittämä lainan myöntäminen Laajasalon jalkapallonurmi Oy:lle on urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen mukainen.

Lainaan sisältyvä korkotuki (peruskoron ja ns. markkinakoron välisenerotuksen diskontattu nykyarvo) on EU:n komission antamanasetuksen nro 651/2014 (ns. ryhmäpoikkeusasetus) 55 artiklan mukainen. Hankkeen saaman tuen kokonaismäärä alittaa kyseisen asetuksen 4 artiklan mukaisen ilmoituskynnysarvon. Tuki on vapautettu valtiontukea koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta.

Päätösehdotuksen mukaisen lainan korko on tällä hetkellä 0,25 % ja se muuttuu puolivuosittain peruskoron muuttuessa. Urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoja on käytettävissä 55,4 miljoonaa euroa,
josta 50 miljoonaa euroa on varattu Olympiastadionin peruskorjaukseen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Lainahakemus, Laajasalon Palloseura ry

2

Laajasalon liikuntapuiston kehittämishanke

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Laajasalon jalkapallonurmi Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Liikuntavirasto

Talous- ja suunnitteluosasto

Päätöshistoria

Liikuntalautakunta 26.03.2015 § 67

HEL 2015-000347 T 02 05 03 00

Lausunto

Liikuntalautakunta antoi lausunnon kaupunginhallitukselle Laajasalon Palloseura ry.:n perustettavan yhtiön (Laajasalon jalkapallonurmi Oy) nimissä laaditusta lainahakemuksesta, joka koskee Laajasalon liikuntapuiston alueen kivituhkapintaiselle jalkapallokentälle rakennettavaa tekonurmipohjaista jalkapallokenttää.

Lautakunta puoltaa omalta osaltaan nyt ilmoitetuilla kokonaiskustannuksilla ja esitetyllä rahoitussuunnitelmalla 102 000 euron lainan myöntämistä viidentoista vuoden laina-ajalla Laajasalon Palloseura ry.:lle perustettavan yhtiön nimissä  kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista käytettäväksi osarahoituksena jalkapallon tekonurmikenttähankkeen toteuttamiseksi perustettavalle yhtiölle vuokrattavalle Laajasalon liikuntapuiston kivituhkapintaisen kentän alueelle.

Jalkapallo on yksi suosituimmista urheilulajeista lasten ja nuorten keskuudessa. Helsingissä jalkapallon kehitystä rajaavana tekijänä on ollut erityisesti talvikäyttöön soveltuvien liikuntapaikkojen vähäisyys. Jalkapallotoiminnan edellytysten parantaminen vastaavalla tavalla kuin nyt esitetyssä rakennushankkeessa ei kaupungin puolelta ole toteutettavissa lähivuosien taloussuunnitelmakausien aikana.

Liikuntatoimen kannalta esitettyä hanketta on pidettävä kannatettavana ja kaupungin lainan myöntämistä hakijalle urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista kaupungin edun mukaisena. Laajasalon Palloseura ry.:n perustettavan yhtiön nimissä esittämä hanke täydentää kaupungin liikuntapalveluja, ja hankkeen sijainti on hyvä.  Toteutuessaan hanke palvelee myös Helsingin kaupungin etua helpottamalla kaupungin omaa rakennustarvetta. Hakijan ja liikuntalautakunnan kesken on valmisteltavana kyseisestä maa-alueesta 15 vuoden vuokrasopimus.

Laajasalon Palloseura ry. hakee perustettavan yhtiön nimissä kokonaiskustannuksiltaan 317 643 euron (sis. alv. 24 %) hankkeelle 102 000 euron lainaa Helsingin kaupungilta. Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan olemassa olevilla varoilla 107 221 euroa, avoinna olevalla omarahoituksella, valtionavustuksella 78 775 euroa sekä HatTrick-tuella 30 000 euroa.

Liikuntalautakunta on aikaisemmin tarkoituksenmukaisiksi katsomissaan hankkeissa puoltanut maksimissaan 40 prosentin lainaosuutta kokonaiskustannuksista.

Esittelijä

osastopäällikkö

Stefan Fröberg

Lisätiedot

Stefan Fröberg, osastopäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 310 87902

arja.eloranta(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566