Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

21/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/4

 

25.05.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 559

Lainan myöntäminen Vuosaaren Jalkapallonurmi Oy:lle

HEL 2015-002546 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Vuosaaren Jalkapallonurmi Oy:lle 108 300 euron lainan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista jalkapallon tekonurmihankkeen rahoittamiseen seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin viidentoista vuoden kuluessa siten, että laina-aika päättyy 31.12.2030.

Lainan korko: Lainasta maksettava korko on peruskoron suuruinen.

Lainan vakuus: Lainansaaja panttaa lainan vakuudeksi kenttäkiinteistöön kiinnitettyjä panttikirjoja, jotka ovat etuoikeusjärjestyksessä 90 %:n puitteissa kiinteistöviraston vahvistamasta hankinta-arvosta tai muun talous- ja suunnitteluosaston hyväksymän vakuuden.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 tekemän päätöksen mukaisia yleisiä velka-, panttaus- ja takausehtoja.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa talous- ja suunnitteluosaston varainhallintaa tekemään lainasopimuksen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Lainahakemus, Vuosaaren Jalkapallonurmi Oy

2

Hakemuksen liitteet

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Vuosaaren Jalkapallonurmi Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Jalkapallo on yksi suosituimmista urheilulajeista lasten ja nuorten keskuudessa. Vuosaaren Jalkapallonurmi Oy:n esittämä hanke täydentää kaupungin liikuntapalveluja ja hankkeen sijainti on hyvä. Toteutuessaan hanke palvelee myös Helsingin kaupungin etua vähentämällä kaupungin omaa rakennustarvetta.

Kaupunginhallitus on oikeuttanut liikuntalautakunnan vuokraamaan Vuosaaren Jalkapallonurmi Oy:lle hanketta varten Vuosaaressa sijaitsevan noin 6 666 m²:n suuruisen alueen 31.12.2030 saakka (khs § 236, 2.3.2015).

Vuosaaren Jalkapallonurmi Oy hakee kokonaiskustannuksiltaan          335 733 euron (sis. alv. 24 %) hankkeelle 108 300 euron lainaa Helsingin kaupungilta. Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu
rahoitettavan omarahoituksella 10 433 euroa, lyhytaikaisella pankkilainalla 65 000 euroa, pitkäaikaisella pankkilainalla 85 000 euroa ja valtionavustuksella 67 000 euroa.

Liikuntalautakunnan esittämä lainan myöntäminen Vuosaaren Jalkapallonurmi Oy:lle on urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen mukainen.

Lainaan sisältyvä korkotuki (peruskoron ja ns. markkinakoron välisen erotuksen diskontattu nykyarvo) on EU:n komission antaman asetuksen nro 651/2014 (ns. ryhmäpoikkeusasetus) 55 artiklan mukainen. Hankkeen saaman tuen kokonaismäärä alittaa kyseisen asetuksen 4 artiklan mukaisen ilmoituskynnysarvon. Tuki on vapautettu valtiontukea koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta.

Päätösehdotuksen mukaisen lainan korko on tällä hetkellä 0,25 % ja se muuttuu puolivuosittain peruskoron muuttuessa. Urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoja on käytettävissä 55,4 miljoonaa euroa,
josta 50 miljoonaa euroa on varattu Olympiastadionin peruskorjaukseen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Lainahakemus, Vuosaaren Jalkapallonurmi Oy

2

Hakemuksen liitteet

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Vuosaaren Jalkapallonurmi Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Liikuntavirasto

Talous- ja suunnitteluosasto

Päätöshistoria

Liikuntalautakunta 26.03.2015 § 65

HEL 2015-002546 T 02 05 03 00

Lausunto

Liikuntalautakunta antoi lausunnon kaupunginhallitukselle Vuosaaren Jalkapallonurmi Oy:n lainahakemuksesta koskien Heteniityn pallokentälle rakennettavaa, pääsääntöisesti FC Viikingit ry -nimisen seuran toimintaa palvelevaa tekonurmipohjaista jalkapallokenttää. 

Lautakunta puoltaa omalta osaltaan nyt ilmoitetuilla kokonaiskustannuksilla ja esitetyllä rahoitussuunnitelmalla 108 300 euron lainan myöntämistä viidentoista vuoden laina-ajalla Vuosaaren Jalkapallonurmi Oy:lle kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista käytettäväksi osarahoituksena jalkapallon tekonurmihankkeen toteuttamiseksi yhtiölle vuokrattavalle Heteniityn pallokentän alueelle.

Jalkapallo on yksi suosituimmista urheilulajeista lasten ja nuorten keskuudessa. Helsingissä jalkapallon kehitystä rajaavana tekijänä on ollut erityisesti seurojen talvikäyttöön soveltuvien liikuntapaikkojen vähäisyys. Jalkapallotoiminnan edellytysten parantaminen vastaavalla tavalla kuin nyt esitetyssä rakennushankkeessa ei kaupungin puolelta ole toteutettavissa lähivuosien taloussuunnitelmakausien aikana.

Liikuntatoimen kannalta esitettyä hanketta on pidettävä kannatettavana ja kaupungin lainan myöntämistä hakijalle urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista kaupungin edun mukaisena. Vuosaaren Jalkapallonurmi Oy:n esittämä hanke täydentää kaupungin liikuntapalveluja ja hankkeen sijainti on hyvä. Toteutuessaan hanke palvelee myös Helsingin kaupungin etua vähentämällä kaupungin omaa rakennustarvetta. Hakijan ja liikuntalautakunnan kesken on valmisteltavana kyseisestä maa-alueesta 15 vuoden vuokrasopimus.

Vuosaaren Jalkapallonurmi Oy hakee kokonaiskustannuksiltaan
335 733 euron (sis. alv. 24 %) hankkeelle 108 300 euron lainaa Helsingin kaupungilta. Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan omarahoituksella 10 433,00 euroa,  lyhytaikaisella pankkilainalla 65 000 euroa ja pitkäaikaisella pankkilainalla 85 000 euroa sekä valtionavustuksella 67 000 euroa.

Liikuntalautakunta on aikaisemmin tarkoituksenmukaisiksi katsomissaan hankkeissa puoltanut maksimissaan 40 prosentin lainaosuutta kokonaiskustannuksista.

Esittelijä

osastopäällikkö

Stefan Fröberg

Lisätiedot

Stefan Fröberg, osastopäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 310 87902

arja.eloranta(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566