Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

20/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/2

 

18.05.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 541

Valtuutettu Seppo Kanervan aloite pyörätelineiden hankkimisesta Lauttasaaren ala-asteelle

HEL 2014-011637 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää katsoa valtuutettu Seppo Kanervan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Seppo Kanerva ja kuusi muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Lauttasaaren ala-asteen Myllykallion toimipisteeseen hankitaan pyörätelineet 200 polkupyörälle.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus antaa vastauksen sellaiseen aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähemmän kuin 15 valtuutettua. Valtuutettu Kanervan aloitteen on allekirjoittanut kuusi muuta valtuutettua.

Opetuslautakunta on aloitteen johdosta antamassaan lausunnossa puoltanut polkupyörätelineiden rakentamista aloitteen mukaisesti. Oppilaiden kuljettaminen autolla vähentää lasten ja nuorten liikkumista ja lisää saattoliikennettä koulurakennusten ympärillä. Koulumatkan kulkeminen jalan tai pyörällä voi olla merkittävässä osassa lapsen päivän kokonaisliikuntamäärässä. Aktiivinen liikkuminen vaikuttaa terveyden lisäksi lasten keskittymiskykyyn ja oppimistuloksiin, ja koulumatkojen kulkeminen pyörällä opettaa turvallista liikennekulttuuria.

Jotta koulumatkapyöräily olisi mahdollista, koulun pihalla tulee olla riittävät ja turvalliset edellytykset polkupyörien säilytykseen. Opetusvirasto on todennut, että Lauttasaaren ala-asteen nykyiset polkupyörätelineet ovat riittämättömät ja osittainen huonokuntoiset. Koulussa on arvioitu olevan 650 oppilasta syksyllä 2015, ja kasvava oppilasmäärä lisää telineiden tarvetta entisestään. Koulun toiveena on uusien pyörätelineiden rakentamisen lisäksi myös huonokuntoisten pyörätelineiden uusiminen.

Myllykallion toimipisteen pihalle rakennetaan pyörätelineet 200 polkupyörälle aloitteen mukaisesti. Opetuslautakunta on lausunnossaan todennut, että telineiden sijoittaminen suunnitellaan pihan toiminnot, turvallisuus, telineiden vaatima tilantarve sekä tulevat siirrettävät viipalerakennukset huomioiden. Koulun oppilaat osallistuvat hankkeen suunnitteluun ja varusteiden valintaan.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Seppo Kanervan aloite

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Aloitteen tekijä

Esitysteksti

Päätöshistoria

Opetuslautakunta 06.05.2015 § 67

HEL 2014-011637 T 00 00 03

Lausunto

Opetuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Opetuslautakunta puoltaa valtuutettu Seppo Kanervan ym. tekemää valtuustoaloitetta kahdensadan polkupyörätelineen rakentamiseksi Lauttasaaren ala-asteen Myllykallion toimipisteeseen.

Opetustoimi on huolissaan siitä, että yhä useammin oppilaat kulkevat lyhyitäkin matkoja moottoriajoneuvon kyydissä. Tämä vähentää oppilaiden liikkumista ja lisää saattoliikennettä koulurakennusten ympärillä. Koulumatkaliikuntaa on selvitetty mm. Liikkuva koulu-ohjelman Matkalla kouluun -julkaisussa.

Koulumatkan kulkeminen jalan tai pyörällä voi olla merkittävä osuus lapsen tai nuoren päivän kokonaisliikuntamäärästä. Tutkimusten mukaan aktiivinen liikkuminen vaikuttaa edullisesti terveysvaikutusten lisäksi lasten keskittymiskykyyn ja oppimistuloksiin. Koulumatkaliikunnalla voidaan katsoa olevan myös sosiaalisia, taloudellisia ja ympäristöön liittyviä hyötyjä. Lisäksi lapset oppivat turvallista liikennekulttuuria.

Jotta koulumatkapyöräily olisi mahdollista, tulee koulun piha-alueella olla riittävät ja turvalliset edellytykset polkupyörien säilytykseen. Lauttasaaren ala-asteen piha-alueen katselmuksessa ja keskustelussa koulun rehtorin kanssa on todettu nykyisten polkupyörätelineiden riittämättömyys ja osittainen huono kunto. Koulun kasvava oppilasmäärä lisää telineiden tarvetta entisestään. Syksyllä 2015 koulussa on arvioitu olevan 650 oppilasta ja koulun toiveena onkin uusien pyörätelineiden lisäksi myös huonokuntoisten pyörätelineiden uusiminen.

Kahdensadan polkupyörätelineen sijoittaminen Myllykallion toimipisteen pihalle suunnitellaan pihan toiminnot, turvallisuus, telineiden vaatima tilantarve sekä tulevat siirrettävät viipalerakennukset huomioiden.

Koulun oppilaita kuullaan ja osallistetaan hankkeen suunnittelussa ja varusteiden valinnassa.

Pyörätelineet toteutetaan erillisenä hankkeena ja se rahoitetaan pienten toiminnallisten tarpeiden määrärahalla.

Käsittely

06.05.2015 Ehdotuksen mukaan

Keskustelu.

Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.

Esittelijä

opetustoimen johtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860

mauno.kemppi(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566