Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

20/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/7

 

18.05.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 536

Lähiörahastosta vuonna 2015 rahoitettavat hankkeet

HEL 2015-005110 T 02 05 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää yhteensä 4 995 000 euroa vuoden 2015 talousarvion kohdasta 8 29 03, muu pääomatalous, lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käytettäväksi seuraaville hallintokunnille:

-        nuorisoasiainkeskukselle 51 000 euroa

-        liikuntavirastolle 750 000 euroa

-        suomenkieliselle työväenopistolle 530 000 euroa

-        kulttuuriasiainkeskukselle 40 000 euroa

-        opetusvirastolle 100 000 euroa

-        sosiaali- ja terveysvirastolle 174 000 euroa

-        rakennusvirastolle 3 350 000 euroa

Hankkeet, jotka on esitetty rahoitettavaksi lähiörahastosta kokonaan tai osittain, on esitelty liitteenä olevassa perustelumuistiossa.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anu Turunen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25712

anu.turunen(a)hel.fi

Liitteet

1

Perustelumuistio lähiörahastohankkeet 2015

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Esittelijä toteaa, että kaupunginvaltuusto päätti 20.6.2001 lähiörahaston perustamisesta ja hyväksyi rahastolle säännöt. Vuoden 2000 tilinpäätöksessä kaupunginvaltuusto siirsi rahaston peruspääomaksi 84 milj. euroa (500 milj. mk) ja edelleen vuoden 2001 tilinpäätöksen yhteydessä 50,4 milj. euroa (300 milj. mk). Vuoden 2015 alussa rahaston pääoma oli 63,8 milj. euroa.

Rahaston tarkoituksena on Helsingin lähiöiden arvostuksen nostaminen. Lähiöiden arvostuksen nostamiseen pyritään parantamalla lähiöiden viihtyvyyttä ja toiminnallisuutta sekä ikääntyvien kaupunkilaisten palvelumahdollisuuksia.

Vuoden 2015 hakukierroksella jätettiin 31 hanke-ehdotusta seitsemästä virastosta. Hankkeet ovat yhteiskustannuksiltaan 7,3 milj. euroa. Rahoitettavaksi esitetään 17 hanketta, joiden määrärahatarve on yhteensä 4 995 000 euroa.

Esitys lähiörahastosta rahoitettavista hankkeista on valmisteltu yhdessä lähiöprojektin kanssa. Lähiöprojekti on kaupungin hallintokuntien yhteistyöprojekti, jonka toiminta-ajatuksena on tehdä tunnetuksi kaupunginosien vetovoimatekijöitä ja vahvuuksia, edistää monipuolisten uusien asuntojen rakentamista, palvelujen pysymistä ja uusien syntymistä sekä kaupunkilaisten toimintaedellytyksiä omalla asuinalueellaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Lähiöprojektin johto on kaupunkisuunnitteluvirastosta. Muut johtoryhmän jäsenet tulevat kaupunginkansliasta, rakennusvirastosta, sosiaali- ja terveysvirastosta, opetusvirastosta, kaupunginkirjastosta, kulttuurikeskuksesta, nuorisoasiainkeskuksesta, liikuntavirastosta, kiinteistövirastosta ja rakennusvalvontavirastosta.

Perustelumuistiosta löytyvien hyväksyttyjen hankkeiden arvioitiin parhaiten toteuttavan lähiörahaston tarkoitusta. Vuosittain lähiörahastosta on rahoitettu hankkeita noin viiden miljoonan euron edestä. Osa hanke-ehdotuksista tarvitsee vielä jatkokehittämistä ja joidenkin taas ei nähty palvelevan lähiörahaston tarkoitusta. Liitteenä olevassa perustelumuistiossa on esitelty kaikki hanke-ehdotukset rahoitusesityksineen.

Kuluvana vuonna käyttämättä jäävä määräraha voidaan seuraavan vuoden alussa myöntää ylitysoikeutena hankkeen sen vuoden määrärahoihin. Käyttämättä jääneen määrärahan perusteella tehtävistä talousarvion ylitysesityksistä ohjeistetaan voimassa olevassa talousarvion noudattamisohjeessa.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anu Turunen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25712

anu.turunen(a)hel.fi

Liitteet

1

Perustelumuistio lähiörahastohankkeet 2015

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 11.05.2015 § 510

HEL 2015-005110 T 02 05 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anu Turunen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25712

anu.turunen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566