Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

20/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Stj/1

 

18.05.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 545

Sosiaali- ja terveysviraston uudet virat ja virkanimikemuutokset 1.6.2015 lukien

HEL 2015-005328 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti sosiaali- ja terveysviraston perustettavista uusista viroista ja virkanimikemuutoksista 1.6.2015 lukien seuraavasti:

1. perustaa seuraavat 15 määräaikaista virkaa 31.12.2016 asti entisten 15 määräaikaisen etuuskäsittelijän toimen tilalle palkan pysyessä ennallaan

vakanssit 37570, 24632, 19714, 37046, 28483, 31467, 35588, 35686, 41182, 25990, 83362, 35537, 37105, 32767, 41913
tehtävänimike ja palkka etuuskäsittelijä 2224,07
uusi virka etuuskäsittelijä

2. muuttaa seuraavien virkojen nimikkeitä palkan pysyessä ennallaan

vakanssit 022120, 021610, 032050
tehtävänimike ja palkka johtava ylihoitaja 4430,91
uusi virkanimike johtaja

vakanssi 039017 tehtävänimike ja palkka johtaja 3702,49
uusi virkanimike palvelutalon johtaja

3. muuttaa seuraavan viran nimikettä palkan muuttuessa

vakanssi 020410
tehtävänimike ja palkka ylilääkäri 5195,49
uusi virkanimike ja palkka apulaisylilääkäri 5251,17

4. perustaa uusi virka toimen tilalle palkan pysyessä ennallaan

vakanssi 037496
tehtävänimike ja palkka sosiaalityöntekijä 2922,11
uusi virka sosiaalityöntekijä

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Liitteet

1

Lausunto johtava ylihoitaja

2

Lausunto palvelutalon johtaja

3

Lausunto ylilääkäri

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveysvirasto esittää (7.5.2015) päätösehdotuksessa mainittuja uusia virkoja ja virkanimikemuutoksia. Virkajärjestelyt tulevat perhe- ja sosiaalipalvelujen osastolle (kohdat 1 ja 4), sairaala-, kuntoutus- ja hoivaosastolle (kohta 2) sekä terveys- ja päihdepalvelujen osastolle (kohta 3). Viraston esitys on päätöshistoriassa ja kaupunginkanslian puoltavat nimike- ja palkkalausunnot ovat liitteinä.

Perustelut kohtaan 1

Sosiaali- ja terveysvirasto esittää, että perhe- ja sosiaalipalvelut osaston toimeentulotuen maksatus yksikön 15 etuuskäsittelijän toimen tilalle perustetaan 15 etuuskäsittelijän määräaikaista virkaa 31.12.2016 saakka. Virat esitetään perustettavaksi määräaikaisina, sillä hallitus on päättänyt, että perustoimentulotuen laskenta ja maksatus siirtyvät vuoden 2017 alusta Kelan tehtäväksi. Etuuskäsittelijöiden tehtävät edellyttävät virkasuhdetta, koska heidän tehtäviinsä kuuluu toimeentulotukilain mukaisten yksilöhuollon päätösten tekeminen.

Toimeentulotuen asiakasmäärä on kasvanut koko vuoden 2014 ja alkuvuonna 2015 edelleen 7 %, minkä vuoksi päätöksenteossa ei ole pysytty lain edellyttämässä 7 päivän käsittelyajassa. Eduskunnan oikeusasiamies (EOA) on kantelua koskevissa päätöksissään todennut menettelyn määräaikojen osalta lainvastaiseksi. EOA on pyytänyt selvitystä määräaikojen toteutumisesta ja siirtänyt asian aluehallintovirastoon seurattavaksi. Aluehallintovirasto on huomauttanut asiasta. Palkkakustannukset maksetaan sosiaali- ja terveysviraston budjettikehyksen puitteissa määrärahoja uudelleen kohdentamalla ja henkilöstön lisäys toteutetaan myönnetyn budjetin puitteissa.

Perustelut kohtaan 2

Sosiaali- ja terveysvirasto esittää, että sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut osaston kolmen johtavan ylihoitajan virkanimike muutetaan virkanimikkeeksi johtaja. Kivelän, Koskelan ja Myllypuron sairaaloiden toiminta on muuttunut sairaalasta vanhustenkeskukseksi vuonna 2010 ja edelleen monipuolisiksi palvelukeskuksiksi 1.1.2013. Muissa monipuolisissa palvelukeskuksissa on käytössä johtaja nimike, joten virkanimikkeet tulee yhdenmukaistaa. Viranhoitajan tehtäväkohtainen palkka ja viranhoitomääräyksen ehdot säilyvät ennallaan. Kaikista näistä muutoksista on saatu kaupungin kanslian henkilöstöosaston puoltava nimike- ja palkkalausunto 21.4.2015 (liite 1).

Edelleen sosiaali- ja terveysvirasto esittää, että sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut Munkkiniemen palvelutalon johtajan virkanimike muutetaan nimikkeeksi palvelutalon johtaja. Viranhaltijan työtehtävien sisältö vastaa palvelutalon johtajan tehtävän vaativuuden arviointia (TVA), sillä tehtävä sisältää palvelukeskustoiminnan lisäksi myös ympärivuorokautisen hoidon ja päivätoiminnan johtamisen. Vuonna 2014 aloitetussa TVA työskentelyssä on todettu, että Munkkiniemen palvelutalon johtajan työtehtävät vastaavat sosiaali- ja terveysviraston palvelutalon johtajan tehtäviä ja heillä on myös sama hinnoittelutunnus. Virkanimikkeen muuttaminen on perusteltua harmonisoinnin näkökulmasta. Tähän esitykseen on saatu kaupungin kanslian henkilöstöosaston puoltava nimike- ja palkkalausunto 12.11.2014 (liite 2).

Perustelut kohtaan 3

Sosiaali- ja terveysvirasto esittää, että terveys- ja päihdepalvelut osaston ylilääkärin virkanimike muutetaan virkanimikkeeksi apulaisylilääkäri. Helsingin kaupungin kaikki lääkärit ovat virkasuhteessa, koska käyttävät julkista valtaa. Apulaisylilääkärin virka on tarkoitettu diabeteskeskuksen koordinointi- ja lähiesimiestyöhön sekä kliiniseen työhön. Viran palkkakustannukset on huomioitu terveysasemat ja sisätautien poliklinikka toimiston budjetissa. Tähän esitykseen on saatu kaupungin kanslian henkilöstöosaston puoltava nimike- ja palkkalausunto 18.3.2015 (liite 3).

Perustelut kohtaan 4

Sosiaali- ja terveysvirasto esittää, että perhe- ja sosiaalipalvelut osaston vammaisten sosiaalityön eteläisen toimipisteen sosiaalityöntekijän toimen tilalle perustetaan sosiaalityöntekijän virka. Tehtävä edellyttää virkasuhdetta, koska sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu yksilöhuollon päätöksenteko. Virkamuutos ei aiheuta lisäkustannuksia.

Kuntalain 44 § 2 momentin mukaan tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Kaupunginhallitus päättää muiden kuin kaupunginjohtajan, apulaiskaupunginjohtajan sekä viraston tai laitoksen päällikön viran perustamisesta ja lakkauttamisesta. Kaikkia niitä henkilöitä, joita muutos koskee, on kuultu henkilökohtaisesti ja he ovat antaneet suostumuksensa.

Uusien virkojen ja virkanimikemuutosten johdosta kustannukset eivät kasva sosiaali- ja terveysvirastossa ja esitetyt muutokset toteutuvat sosiaali- ja terveysviraston määrärahojen puitteissa.
Kaupunginkanslialla ei ole esityksen osalta huomautettavaa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Liitteet

1

Lausunto johtava ylihoitaja

2

Lausunto palvelutalon johtaja

3

Lausunto ylilääkäri

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveysvirasto

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveysvirasto Virastopäällikkö 7.5.2015

HEL 2015-005328 T 01 01 00

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveysvirasto esittää, että kaupunginhallitus päättäisi seuraavista virkanimikemuutoksista ja perustettavista uusista viroista 1.6.2015 lukien:

1. perustaa seuraavat 15 määräaikaista virkaa 31.12.2016 asti entisten 15 määräaikaisen etuuskäsittelijän toimen tilalle

vakanssit 37570, 24632, 19714, 37046, 28483, 31467, 35588, 35686, 41182, 25990, 83362, 35537, 37105, 32767, 41913
tehtävänimike ja palkka etuuskäsittelijä 2224,07
uusi virka etuuskäsittelijä

2. muuttaa seuraavien virkojen nimikkeitä palkan pysyessä ennallaan

vakanssit 022120, 021610, 032050
tehtävänimike ja palkka johtava ylihoitaja 4430,91
uusi virka johtaja

vakanssi 039017 tehtävänimike ja palkka johtaja 3702,49
uusi virka palvelutalon johtaja

3. muuttaa seuraavan viran nimikettä palkan muuttuessa

vakanssi 020410
tehtävänimike ja palkka ylilääkäri 5195,49
uusi virka ja palkka apulaisylilääkäri 5251,17

4. perustaa uusi virka toimen tilalle palkan pysyessä ennallaan

vakanssi 037496
tehtävänimike ja palkka sosiaalityöntekijä 2922,11
uusi virka sosiaalityöntekijä

Esittelijän perustelut

Perustelut kohtaan 1

Sosiaali- ja terveysvirasto esittää, että perhe- ja sosiaalipalvelut osaston toimeentulotuen maksatus yksikön 15 etuuskäsittelijän toimen tilalle perustetaan 15 etuuskäsittelijän määräaikaista virkaa 31.12.2016 saakka. Virat esitetään perustettavaksi määräaikaisina, sillä hallitus on päättänyt, että perustoimentulotuen laskenta ja maksatus siirtyvät vuoden 2017 alusta Kelan tehtäväksi. Etuuskäsittelijöiden tehtävät edellyttävät virkasuhdetta, koska heidän tehtäviinsä kuuluu toimeentulotukilain mukaisten yksilöhuollon päätösten tekeminen.

Toimeentulotuen asiakasmäärä on kasvanut koko vuoden 2014 ja alkuvuonna 2015 edelleen 7 %, minkä vuoksi päätöksenteossa ei ole pysytty lain edellyttämässä 7 päivän käsittelyajassa (käsittelyaika ajoittain jopa 12 päivää). Eduskunnan oikeusasiamies (EOA) on kantelua koskevissa päätöksissään todennut menettelyn määräaikojen osalta lainvastaiseksi. EOA on pyytänyt selvitystä määräaikojen toteutumisesta ja siirtänyt asian aluehallintovirastoon seurattavaksi. Aluehallintovirasto on huomauttanut asiasta. Mikäli sosiaali- ja terveysvirasto ei varaudu tilanteeseen etupainotteisesti, aluehallintovirasto asettanee Helsingin kaupungille uhkasakon. Perhe- ja sosiaalipalveluiden osastopäällikön budjetissa on varattuna määräraha yllättävään ylimääräiseen tilanteeseen. Tämä määräraha käytetään 15 etuuskäsittelijän palkkaukseen vuonna 2015.

Perustelut kohtaan 2

Sosiaali- ja terveysvirasto esittää, että sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut osaston kolmen johtavan ylihoitajan nimike muutetaan johtajan viraksi. Kivelän, Koskelan ja Myllypuron sairaaloiden toiminta on muuttunut sairaalasta vanhustenkeskuksiksi vuonna 2010 ja edelleen monipuolisiksi palvelukeskuksiksi 1.1.2013. Muissa monipuolisissa palvelukeskuksissa on käytössä johtaja nimike, joten virkanimikkeet tulee yhdenmukaistaa. Viranhoitajan tehtäväkohtainen palkka ja viranhoitomääräyksen ehdot säilyvät ennallaan. Kaikista näistä muutoksista on saatu kaupungin kanslian henkilöstöosaston puoltava nimike- ja palkkalausunto 21.4.2015 (liite 1).

Edelleen sosiaali- ja terveysvirasto esittää sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut Munkkiniemen palvelutalon johtajan virkanimike muutettaisiin palvelutalon johtajan viraksi. Viranhaltijan työtehtävien sisältö vastaa palvelutalon johtavan tva:ta (tehtävän vaativuuden arviointi), sillä tehtävä sisältää ympärivuorokautisen hoidon ja päivätoiminnan johtamista palvelukeskustoiminnan lisäksi, poiketen näin Kampin palvelukeskuksen johtajasta, joka on toinen vastaavan nimikkeen haltija. vuonna 2014 aloitetussa tva työskentelyssä on todettu, että Munkkiniemen palvelutalon johtajan työtehtävät vastaavat sosiaali- ja terveysviraston palvelutalon johtajan tehtäviä ja heillä on sama hinnoittelutunnus. Virkanimikkeen muuttaminen on perusteltua harmonisoinnin näkökulmasta. Tähän esitykseen on saatu kaupungin kanslian henkilöstöosaston puoltava nimike- ja palkkalausunto 12.11.2014 (liite 2).

Perustelut kohtaan 3

Sosiaali- ja terveysvirasto esittää, että terveys- ja päihdepalvelut osaston ylilääkärin virkanimike muutettaisiin apulaisylilääkärin viraksi. Helsingin kaupungin kaikki lääkärit ovat virkasuhteessa, koska käyttävät julkista valtaa. Apulaisylilääkärin virka on tarkoitettu diabeteskeskuksen koordinointi ja lähiesimiestyöhön sekä kliiniseen työhön. Viran palkkakustannukset on huomioitu terveysasemat ja sisätautien poliklinikka toimiston budjetissa. Tähän esitykseen on saatu kaupungin kanslian henkilöstöosaston puoltava nimike- ja palkkalausunto 18.3.2015 (liite 3).

Perustelut kohtaan 4

Sosiaali- ja terveysvirasto esittää, että perhe- ja sosiaalipalvelut osaston vammaisten sosiaalityön eteläisen toimipisteen sosiaalityöntekijän toimen tilalle perustetaan sosiaalityöntekijän virka. Tehtävä edellyttää virkasuhdetta, sillä sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu yksilöhuollon päätöksenteko. Virkamuutos ei aiheuta lisäkustannuksia.

Sosiaali- ja terveysvirastossa on tehtävä eräitä virkanimikemuutoksia. Kaikkia niitä henkilöitä, joita muutos koskee, on kuultu henkilökohtaisesti ja he ovat antaneet suostumuksensa. Kuntalain 44 § 2 momentin mukaan tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Kaupunginhallitus päättää muiden kuin kaupunginjohtajan, apulaiskaupunginjohtajan sekä viraston tai laitoksen päällikön viran perustamisesta ja lakkauttamisesta.

Virkamuutosesityksen kustannusvaikutukset eivät lisäänny koko sosiaali- ja terveysviraston osalta ja esitetyt muutokset toteutuvat sosiaali- ja terveysviraston määrärahojen puitteissa.
Kaupunginkanslialla ei ole esityksen osalta huomautettavaa.

Lisätiedot

Saila Savela, henkilöstöasiantuntija, puhelin: 040-1431544

saila.savela(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566