Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

20/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/4

 

18.05.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 533

Natura Viva Oy:n lainahakemus

HEL 2015-000223 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Natura Viva Oy:lle 150 000 euron lainan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista Vuosaaren melontakeskuksen rakentamisen rahoittamiseen seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin kymmenen vuoden kuluessa.

Lainan korko: Lainasta maksettava korko on peruskoron suuruinen.

Lainan vakuus: Lainansaaja panttaa lainan vakuudeksi kiinteistöön kiinnitettyjä panttikirjoja, jotka ovat etuoikeusjärjestyksessä 90 %:n puitteissa kiinteistöviraston vahvistamasta hankinta-arvosta tai muun talous- ja suunnitteluosaston hyväksymän vakuuden.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 hyväksymiä yleisiä velka-, panttaus- ja takausehtoja.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa talous- ja suunnitteluosaston varainhallintaa tekemään lainasopimuksen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Lainahakemus_julkinen.pdf

2

Liite 6 liiketoimintasuunnitelma 2015-2017

3

Liite 4 piirustukset

4

Liite 5 rakennuslupa

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Natura Viva Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Natura Viva Oy on melontapalveluihin erikoistunut yritys, joka harjoittaa Vuosaaressa hyvin monipuolista melontaan liittyvää toimintaa. Perinteisten kanoottien vuokraustoiminnan ja erilaisten kurssien lisäksi yritys järjestää runsaasti ohjattuja tapahtumia yrityksille, yhteisöille, koululaisille ja matkailijoille. Yhtiön toiminta nykyisessä toimipaikassa ei kuitenkaan ole jatkossa mahdollista, joten liikuntavirasto on osoittanut yhtiölle uuden tontin toiminnan jatkamiseksi. Natura Viva Oy:llä on tarkoitus rakentaa uudelle vuokratontille nykyaikainen melontatoimintaa tukeva rakennus, johon tulevat kanoottien säilytystilat, ohjaajien pukuhuonetilat ja asianmukaiset asiakastilat. Toimistotilojen keittiövarustus mahdollistaa myös kesäkahvilatoiminnan. Hankkeen tavoitteena on saada lisää laadukkaita harjoitteluolosuhteita
kasvavalle määrälle melonnan harrastajia.

Kaupunginhallitus on oikeuttanut liikuntalautakunnan vuokraamaan Natura Viva Oy:lle hanketta varten noin 480 m²:n suuruisen osan kiinteistöstä 91-54-9904-5-1 viideksitoista vuodeksi (khs §337 30.3.2015).

Natura Viva Oy hakee kokonaiskustannuksiltaan noin 484 000 euron (alv 0 %) hankkeelle 150 000 euron lainaa Helsingin kaupungilta. Tulorahoitus kattaa hankkeesta 96 000 euroa, osakkaiden pääomalaina noin 88 000 euroa ja pankkilaina 150 000 euroa. Kaupungin lainaosuus on siten noin 31 % hankkeen kokonaisrahoituksesta.

Liikuntalautakunnan esittämä lainan myöntäminen Natura Viva Oy:lle on urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen mukainen.

Laina on vakuudellinen, eikä sen myöntämisellä ole siltä osin markkinavaikutuksia. Lainaan sisältyvä korkotuki (peruskoron ja ns. markkinakoron välisen erotuksen diskontattu nykyarvo) on EU:n komission antaman asetuksen nro 651/2014 (ns. ryhmäpoikkeusasetus) 55 artiklan mukainen ja alittaa kyseisen
asetuksen 4 artiklan mukaisen ilmoituskynnysarvon. Tuki on vapautettu valtiontukea koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta.

Päätösehdotuksen mukaisen lainan korko on tällä hetkellä 0,25 % ja se muuttuu puolivuosittain peruskoron muuttuessa. Urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoja on käytettävissä 55,4 miljoonaa euroa, josta 50 miljoonaa euroa on varattu Olympiastadionin peruskorjaukseen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Lainahakemus_julkinen.pdf

2

Liite 6 liiketoimintasuunnitelma 2015-2017

3

Liite 4 piirustukset

4

Liite 5 rakennuslupa

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Natura Viva Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Liikuntavirasto

Talous- ja suunnitteluosasto

Päätöshistoria

Liikuntalautakunta 12.02.2015 § 33

HEL 2015-000223 T 02 05 03 00

Lausunto

Liikuntalautakunta antoi lausunnon, jossa se puoltaa lainan myöntämistä Natura Viva Oy:lle urheilu- ja ulkoilurahastosta. Lainan suuruus on 31 % investointihankkeen kokonaisarvosta, kuitenkin korkeintaan 150 000,00 euroa. Laina-aika määräytyy kaupunginhallituksen päätöksen mukaan.  

Esittelijä

osastopäällikkö

Turo Saarinen

Lisätiedot

Turo Saarinen, osastopäällikkö, puhelin: 310 87801

turo.saarinen(a)hel.fi

Soile Lehmusto, hallintosihteeri, puhelin: 310 87803

soile.lehmusto(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566