Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

16/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/1

 

20.04.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 408

Liittyminen Suomen osto- ja logistiikkayhdistys LOGY ry:n jäseneksi

HEL 2015-001048 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että Helsingin kaupunki liittyy Suomen osto- ja logistiikkayhdistyksen (LOGY ry) yhteisöjäseneksi.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa rakentamispalvelua (Stara) ja hankintakeskusta huolehtimaan jäsenyyteen liittyvistä velvoitteista ja jäsenmaksujen suorittamisesta keskenään tarkemmin sopimallaan tavalla.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

LOGY ry:n säännöt

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Esitys jäsenyydestä

Rakentamispalvelu (jäljempänä Stara) ja hankintakeskus esittävät 27.1.2015, että Helsingin kaupunki liittyy 1.1.2015 alkaen Suomen osto- ja logistiikkayhdistyksen (LOGY ry) yhteisöjäseneksi, ja että rakentamispalvelu (Stara) ja hankintakeskus huolehtisivat jäsenyyteen liittyvistä velvoitteista ja jäsenmaksujen suorittamisesta keskenään tarkemmin sopimallaan tavalla.

Yhdistyksen säännöt ovat liitteenä 1.

LOGY ry on 250 yhteisöjäsenellään Suomen suurin logistiikan ja hankintojen asiantuntijoiden verkosto. LOGY ry:n foorumit ovat avoimia ja puolueettomia asiantuntijoiden kohtaamispaikkoja yhdistyksen yhteisöjäsenille. Foorumeissa on jäsenenä suomalaisia yrityksiä ja yhteisöjä teollisuuden ja kaupan sekä julkisen sektorin organisaatiosta. Mukana on suurten ja keskisuurten yritysten sekä kuntien hankintajohtoa sekä alan johtavia asiantuntijayrityksiä. Foorumitoimintaa ideoivat ja koordinoivat johtoryhmät, joissa on edustus kaikilta edellä mainituilta sektoreilta.

LOGY ry tarjoaa jäsenilleen monenlaista koulutusta ja toimintaa ja yhteisöjäsenilleen foorumitoimintaa. Yhteisöjäsenellä on mahdollisuus nimetä 1 - 7 henkilöä, jotka voivat osallistua LOGY ry:n toimintaan valitussa palvelupaketissa ja saavat lisäksi kaikki henkilöjäsenen edut.

LOGY ry:hyn liittymisen tavoitteina on hankinta-alan tiedonhankinta ja verkostoituminen sekä kaupungin hankintaosaamisen ylläpito ja kehittäminen. Kokonaisuutena LOGY ry:n tarjoama palvelukokonaisuus tarjoaa Helsingin kaupungille kustannustehokkaan tavan ylläpitää korkeatasoista ja ajantasaista hankinta- ja logistiikka-alan osaamista ja tiedonhankintaa alan muilta toimijoilta.

Yhdistyksen jäsenmaksu on yli 20 miljoonan liikevaihdon yhteisölle 1785 € vuodessa hankintatoimen ja oston palvelupakettien osalta. Yhteisöjäsenet voivat perusjäsenmaksua vastaan osallistua foorumitoimintaan yhden valitsemansa palvelupaketin sisällä. Yhteisöjäsen on oikeutettu 50 % jäsenmaksun korotusta vastaan hyödyntämään molempia palvelupaketteja. Yhdistyksellä ei ole ollut erillistä liittymismaksua.

Esittelijän kannanotot

Esittelijä toteaa, että Helsingin kaupunki on vuodesta 1997 alkaen ollut LOGY ry:n jäsenenä Helsingin Satama -liikelaitoksen kautta. Helsingin Satama -liikelaitoksen yhtiöittämisen myötä yhdistyksen jäsenyys on siirtynyt Helsingin Satama Oy:lle, joten kaupunki ei enää ole 1.1.2015 alkaen ollut yhdistyksen jäsenenä.

Esittelijä pitää kaupungin liittymistä yhdistyksen jäseneksi hyödyllisenä hankinta- ja logistiikkatoiminnan kannalta. Yhdistyksen jäsenyyteen ei lähtökohtaisesti liity matkustamista ulkomaille. Jäsenmaksun lisäksi ei siten lähtökohtaisesti aiheudu merkittäviä muita kustannuksia.

Talousarvion noudattamisohjeen mukaisesti jäsenyyksiä tulee tarkastella kokonaisuutena siten, että ehdotettaessa liittymistä uuteen järjestöön tulee arvioida, olisiko samassa yhteydessä perusteltua luopua jostain muusta jäsenyydestä.

Staralla on tällä hetkellä viisi voimassaolevaa yhdistyksen jäsenyyttä, jotka on esitelty liitteessä 1. Vuosimaksut em. yhdistyksissä ovat yhteensä noin 2000 euroa. Hankintakeskuksella ei ole jäsenyyksiä yhdistyksissä. Staran osalta nykyisistä jäsenyyksistä luopumiselle ei ole painavia perusteita.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

LOGY ry:n säännöt

Tiedoksi

Stara

Hank

Päätöshistoria

Rakentamispalvelu (Stara) 27.1.2015

HEL 2015-001048 T 00 01 06

Rakentamispalvelu (jäljempänä Stara) ja hankintakeskus esittävät kaupunginhallitukselle, että Helsingin kaupunki liittyy 1.1.2015 alkaen Suomen osto- ja logistiikkayhdistyksen (jäljempänä LOGY Ry) yhteisöjäseneksi.

Samalla esitetään, että kaupunginhallitus päättäisi kehottaa rakentamispalvelua (Stara) ja hankintakeskusta huolehtimaan jäsenyyteen liittyvistä velvoitteista ja jäsenmaksujen suorittamisesta keskenään tarkemmin sopimallaan tavalla.

Suomen osto- ja logistiikka LOGY Ry

Yli 20 miljoonan liikevaihdon yhteisölle jäsenmaksu on 1785 € vuodessa hankintatoimen ja oston palvelupakettien osalta sisältäen hankintafoorumin palvelut että toimitusketjun hallinnan ja logistiikan palvelupaketin sisältäen SCM-, kuljetus- sekä varasto- ja materiaalinkäsittely-foorumien palvelut. Yhteisöjäsenet voivat perusjäsenmaksua vastaan osallistua foorumitoimintaan yhden valitsemansa palvelupaketin sisällä. 50 % jäsenmaksun korotusta vastaan yhteisöjäsen on oikeutettu hyödyntämään molempia palvelupaketteja. Rakentamispalvelu ja Hankintakeskus esittävät, että ne huolehtivat jäsenyyteen liittyvistä velvoitteista ja jäsenmaksujen suorittamisesta keskenään tarkemmin sopimallaan tavalla

LOGY Ry on 250 yhteisöjäsenellään Suomen suurin logistiikan ja hankintojen asiantuntijoiden verkosto. LOGY Ry:n foorumit ovat avoimia ja puolueettomia asiantuntijoiden kohtaamispaikkoja LOGY Ry:n yhteisöjäsenille. Hankintafoorumi sekä SCM-, kuljetus- sekä varasto- ja materiaalin-käsittelyfoorumit tarjoavat osaamista kehittäviä tilaisuuksia sekä mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen ja kokemusten vaihtamiseen. Foorumeissa on jäsenenä suomalaisia yrityksiä ja yhteisöjä teollisuuden ja kaupan sekä julkisen sektorin organisaatiosta. Mukana on suurten ja keskisuurten yritysten sekä kuntien hankintajohtoa sekä alan johtavia asiantuntijayrityksiä. Foorumitoimintaa ideoivat ja koordinoivat johtoryhmät, joissa on edustus kaikilta edellä mainituilta sektoreilta.

LOGY Ry:n tavoitteena on edistää logistiikan, oston, kuljetuksen ja materiaalinkäsittelyn tietoutta ja lisätä logistiikan ja hankintatoimen materiaali-, tieto- ja pääomavirran hallinnan osaamista sekä toimia näiden kysymysten piirissä työskentelevien sekä niistä kiinnostuneiden henkilöiden, yhteisöjen ja säätiöiden aatteellisena yhdyssiteenä. LOGY ry:hyn liittymisen tavoitteina on hankinta-alan tiedonhankinta ja verkostoituminen sekä kaupungin hankintaosaamisen ylläpito ja kehittäminen.

LOGY Ry tarjoaa jäsenilleen monenlaista koulutusta ja toimintaa ja yhteisöjäsenilleen foorumi-toimintaa. Yhteisöjäsenellä on mahdollisuus nimetä 1 - 7 henkilöä, jotka voivat osallistua LOGY Ry:n toimintaan valitussa palvelupaketissa ja saavat lisäksi kaikki henkilöjäsenen edut.

Foorumit ovat asiantuntijoiden verkostoja.  Ne tarjoavat verkottumista, tietoa alan trendeistä ja signaaleista sekä mahdollisuuden parhaiden käytäntöjen oppimiseen. Foorumit järjestävät oman fokuksensa puitteissa erilaisia Round Table – tilaisuuksia, luentoja, vierailuja ja matkoja. Ne myös kutsuvat alansa johtavia tutkijoita ja yrityselämän edustajia vieraakseen keskustele-maan ja pohtimaan tulevia trendejä sekä maailmalta tulevia hiljaisia signaaleja.

Kokonaisuutena LOGY Ry:n tarjoama palvelukokonaisuus tarjoaa Helsingin kaupungille kustannustehokkaan tavan ylläpitää korkeatasoista ja ajantasaista hankinta- ja logistiikka-alan osaamista ja tiedonhankintaa alan muilta toimijoilta. Foorumitoiminta luo jäsenyhteisöille mahdollisuuden verkostoitua ja saada konkreettisia ratkaisuja hankintojen johtamiseen ja oman osaamisen kehittämiseen.

Muut jäsenyydet

Talousarvion noudattamisohjeen mukaisesti jäsenyyksiä tulee tarkastella kokonaisuutena siten, että ehdotettaessa liittymistä uuteen järjestöön tulee arvioida, olisiko samassa yhteydessä perusteltua luopua jos-tain muusta jäsenyydestä.

Staran muut jäsenyydet

Staralla on tällä hetkellä viisi voimassaolevaa yhdistyksen jäsenyyttä (KHN § 69 23.2.2012).

-        Sähkölaitteiden kunnossapitoyhdistys ry

-        Työsuojelupäälliköt ry

-        Taimistoviljelijät

-        Kauppapuutarhaliitto

-        Helsingin Autoteknillinen Yhdistys ry

Sähkölaitteiden kunnossapitoyhdistys ry:n jäsenistö koostuu teollisuus-laitoksista, sairaaloista, terveyskeskuksista, kiinteistöyhtiöistä, julkishallinnon yhteisöistä ja yksittäisistä käytönjohtajista. Yhdistys valvoo jäsenistönsä sähkönkäyttöön liittyviä etuja ammatillisissa, teknisissä ja taloudellisissa kysymyksissä. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäsentensä korkean ammatillisen tason saavuttamista ja jatkokehittämistä. Yhdistys harjoittaa koulutus- ja neuvontatoimintaa alan sekä erityisesti jäsentensä ja niiden toimihenkilöiden kaupallisen, teknisen ja liikkeenhoidollisen tason kohottamiseksi.

Työsuojelupäälliköt ry edistää työturvallisuutta, työhyvinvointia ja työympäristötoimintaa julkaisu- ja tiedotustoiminnalla sekä järjestämällä jäsenilleen asiaan liittyvää koulutusta sekä ammatillisen verkoston ja tarkoitukseensa sopivaa julkaisu-, tiedotus- ja koulutustoimintaa. Lisäksi yhdistys antaa lausuntoja ja edustaa yhteisöön alaan liittyvissä kysymyksissä.

Taimistoviljelijät-Plantskoleodlarna ry:n päätavoite on edistää kotimaista taimitarhatuotantoa. Toiminnassa korostuu yhteydenpito eri asiakasryhmiin, viranomaisiin, koulutukseen ja tutkimukseen sekä varsinainen taimien menekinedistäminen. Yhdistys kuuluu Euroopan taimitarhajärjestöön (ENA), Kansainväliseen perennajärjestöön (ISU), Viherympäristöliittoon ja Maaseudun Työnantajaliittoon. Yhdistyksellä on monipuoliset jäsenedut. Yhdistyksen toimintaan kuuluu erilaiset kurssit, opintomatkat ulkomaille, kotimaan retket, erikoistilaisuudet, tutkimus- ja kehittämishankkeet, projektit, edunvalvonta, menekinedistäminen, tuotannon ja markkinoiden kehittäminen, sidosryhmätyöskentely (hallinto, tutkimus ja järjestöt). Oman toimialan kollegatoiminta jäsenistön keskuudessa on yhdistyksen toiminnassa tärkeässä roolissa.

Kauppapuutarhaliiton tehtävänä on edistää ja kehittää kasvihuonealaa Suomessa. Liitto seuraa kasvihuoneyrittäjien toimintaympäristön muutoksia, vaikuttaa alaa koskevien asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon, tekee esityksiä, antaa lausuntoja ja toimii asiantuntijana, pitää yhteyttä hallintoon ja poliittisiin päättäjiin. Kauppapuutarhaliitto kohottaa jäsenten ammattitaitoa järjestämällä koulutusta, näyttelyitä, opintomatkoja, kehittämishankkeita ja julkaisemalla ammattilehteä PUUTARHA&Kauppa. Lisäksi liitto tarjoaa jäsenilleen neuvontapalveluja.

Helsingin Autoteknillinen Yhdistys ry (Haty) edistää autoalan sekä teknillisen ja toiminnallisen ammattitaidon kehittymistä pääkaupunkiseudun alueella. Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen Autoteknillinen Liitto ry:n jäsenyhdistyksenä toimien koota yhteistoimintaan paikkakunnan auto- ja kuljetusalan insinöörit, teknikot ja muut alalla esimies- tai vastaavissa tehtävissä työskentelevät henkilöt, edistää alan ammattien kehittämistä toimimalla jäsentensä teknillisen sivistyksen ja ammattitaidon kohottamiseksi. Haty järjestää jäsenilleen tapahtumia ja tietoa sekä tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden hankkia täydennyskoulutusta Autoalan Koulutuskeskuksen järjestämillä kursseilla erikoishintaan.

Vuosimaksut em. yhdistyksissä ovat yhteensä noin 2000 euroa.

Staran kohdalla jäsenyyksistä luopuminen ei ole perusteltua, sillä yhdistysten jäsenyydet eivät ole päällekkäisiä, ja jäsenyydet tukevat kustannustehokkaasti henkilöstön osaamista ja toiminnan laadun ylläpitoa sekä kehittämistä.

Hankintakeskuksen muut jäsenyydet

Hankintakeskuksella ei ole jäsenyyksiä yhdistyksissä.

Lisätiedot

Tanja Dickman, hankintalakimies, puhelin: 310 38821

tanja.dickman(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566