Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

16/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/2

 

20.04.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 412

Taidemuseon graafisen ilmeen uudistaminen

HEL 2015-004089 T 00 04 00

Esitys

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä taidemuseon graafisen ilmeen liitteen 1. mukaisesti.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

graafinen_ilme_ohjekuvat.pdf

2

taidemuseo_johtokunta_listateksti.pdf

3

Tietotekniikka_ja_viestintä_osaston_lausunto.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen hyväksymissä viestinnän ohjeissa todetaan, että kaupunki käyttää viestinnässään yhtenäistä visuaalista ilmettä, jonka peruselementti on kaupungin vaakuna. Lisäksi ohjeissa todetaan, että perustelluista syistä kaupungin hallintokunnilla on lisäksi mahdollisuus käyttää omaa virasto- tai laitostunnustaan kaupunginhallituksen hyväksymällä tavalla. Kaupunginhallitus vahvistaa hallintokunnan tunnuksen lauta- tai johtokunnan esityksestä. Ennen tällaisen kaupungin tavanomaisesta vaakunailmeestä poikkeavan virasto- tai laitostunnuksen vahvistamista siitä on pyydettävä kaupunginkanslian tietotekniikka- ja viestintäosaston lausunto. Esimerkiksi kaupungin liikelaitoksilla sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnasta vastaavilla yksiköillä saattaa olla oman asiakasmarkkinointinsa kannalta perustellut syyt itsenäiseen virasto-, laitos- tai yritysilmeeseen.

Helsingin kaupunginvaakunan käyttöä koskevan ohjeen mukaan lauta- ja johtokuntien sekä virastojen ja laitosten pöytäkirjoissa, kuulutuksissa sekä muussa kaupungin viranomaistoiminnassa on kuitenkin erillisen virasto- tai laitostunnuksen sijasta käytettävä kaupunginvaakunaa.

Taidemuseon johtokunta on käsitellyt taidemuseon visuaalisen ilmeen uudistamista kokouksessaan 7.4.2015. Johtokunnan esityslistalla todettiin mm. seuraavaa:

Taidemuseon entinen visuaalinen ilme otettiin käyttöön Tennispalatsin avautuessa vuonna 1999. Nyt taidemuseon toiminta on jälleen käännekohdassa, kun se saa lisää tilaa Tennispalatsista ja sen toiminnot keskitetään sinne. Taidemuseo on kuluneen vuoden aikana uusinut markkinointiviestinnän ja asiakaspalvelun strategiansa, jotka otetaan käyttöön uusitun taidemuseon avautuessa syksyllä 2015. Tässä yhteydessä on luontevaa päivittää taidemuseon visuaalinen ilme. Entinen ilme on vanhentunut eikä se palvele enää kokonaisvaltaisen museokokemuksen, palvelumuotoilun eikä verkkoviestinnän käyttötarkoituksia parhaalla mahdollisella tavalla.  Kulttuuritoimen organisaatioille profiloituminen ja tunnettuus ovat erityisen tärkeitä toiminnan kehittämisen, asiakaskunnan laajentamisen ja kävijämäärien kasvattamisen kannalta. Visuaalisen alan merkittävänä kansainvälisenä toimijana taidemuseolle on erityisen tärkeää erottua ilmeellään ja markkinointinimellään.

Uudistettu visuaalinen ilme terävöittää taidemuseon profiilia. Ytimekäs ja kilpailijoista erottuva  HAM tehostaa huomattavasti taidemuseon näkyvyyttä Tennispalatsissa, kaupunkikuvassa, sosiaalisessa mediassa sekä markkinointiviestinnässä. HAM -sana on lyhennys taidemuseon virallisesta englanninkielisestä nimestä Helsinki Art Museum. HAMin yhteydessä käytetään eri kieliversioita Helsingin taidemuseo/Helsingfors konstmuseum/ Helsinki Art Museum käyttötarkoituksesta riippuen. 

Taidemuseon uuden ilmeen on suunnitellut tiimi, joka koostuu markkinointiviestinnän eri alojen asiantuntijoista. Visuaalisen ilmeen uudistaminen on osa kokonaisvaltaisen museokokemuksen kehitystyötä, johon on osallistunut myös toimivan kaupungin kaupunkimuotoilijoita. 

Taidemuseon johtokunta äänesti asiassa päätöshistoriasta ilmenevällä tavalla.

Kaupunginkanslian tietotekniikka- ja viestintäosasto puoltaa lausunnossaan sitä, että kaupunginhallitus oikeuttaa taidemuseon käyttämään ehdotettua tunnusta toiminnassaan. Lausunnossa viitataan samalla kaupunkitasoiseen valmistelutyöhön, jonka tavoitteena on nykyistä yhtenäisempi, vaikuttavampi ja taloudellisempi tapa markkinoida ja viestiä kaupungista ja sen palveluista. Tämän vuoksi lausunnossa katsotaan, että taidemuseon tulee sitoutua viestinnän ja kaupunkimarkkinoinnin strategisiin linjauksiin niiden valmistuttua. Taidemuseon johtokunnan esityslistatekstissä todetaankin, että taidemuseo sitoutuu kaupungin viestinnän ja kaupunkimarkkinoinnin linjauksiin siinä vaiheessa, kun ne valmistuvat.

Taidemuseon uuden visuaalisen ilmeen graafinen ohjeistus eli esimerkit fonteista ja käytettävästä värimaailmasta sekä niiden soveltamisesta ilmenee liitteestä 1.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

graafinen_ilme_ohjekuvat.pdf

2

taidemuseo_johtokunta_listateksti.pdf

3

Tietotekniikka_ja_viestintä_osaston_lausunto.pdf

Tiedoksi

Taidemuseo

Päätöshistoria

Taidemuseon johtokunta 07.04.2015 § 26

HEL 2015-004089 T 00 04 00

Esitys

Taidemuseon johtokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi taidemuseon uudistetun visuaalisen ilmeen sekä taidemuseon uudeksi markkinointinimeksi HAM.

Käsittely

07.04.2015 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti esittelijän perusteluissa viimeisen kappaleen muotoon: Taidemuseo sitoutuu Helsingin kaupungin viestinnän ja kaupunkimarkkinoinnin linjauksiin siinä vaiheessa kun ne valmistuvat.

 

Pöydällepanoehdotus:
Kimmo Sarje ehdotti, että asia pannaan pöydälle ja että asia päätetään johtokunnan ylimääräisessä kokouksessa 23.4.2015.

Pöydällepanoa kannatti: Christian Järnefelt

1 äänestys.

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Ehdotan, että asia pannaan pöydälle ja että asia päätetään johtokunnan ylimääräisessä kokouksessa 23.4.2015.

Jaa-äänet: 3
Marko Lipponen, Thomas Wallgren, Pauli Waroma

Ei-äänet: 3
Christian Järnefelt, Kirsikka Moring, Kimmo Sarje

Tyhjä: 1
Saija Salonen

Äänestyksen tulos: Esityksen mukaan. Puheenjohtajan ääni ratkaisi.

Vastaehdotus:
Christian Järnefelt teki vastaehdotuksen: ehdotan, että nimi HAM korvataan nimellä Heta.

Vastaehdotusta kannatti: Saija Salonen

2 äänestys.

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus: nimi HAM korvataan nimellä Heta.

Jaa-äänet: 3
Marko Lipponen, Thomas Wallgren, Pauli Waroma

Ei-äänet: 2
Christian Järnefelt, Saija Salonen

Tyhjä: 2
Kirsikka Moring, Kimmo Sarje

Äänestyksen tulos: Esityksen mukaan. Christian Järnefelt ja Kimmo Sarje jättivät päätökseen eriävän mielipiteen.

Christian Järnefelt: Jätän eriävän mielipiteen.

Kimmo Sarje: Eriävä mielipide, museon nimi: En kannata HAM-nimeä. Se on mielestäni populistinen, kielellisesti kyseenalainen ja voi kääntyä taidemuseota vastaan.

Esittelijä

taidemuseon johtaja

Maija Tanninen-Mattila

Lisätiedot

Saara Suojoki, markkinointipäällikkö, puhelin: 310 87064

saara.suojoki(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566