Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/1

 

23.03.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 307

Urheilupalkintotoimikunnan asettaminen kaupunginhallituksen vuonna 2015 alkavaksi toimikaudeksi

HEL 2015-001425 T 00 00 02

Esitys

Kaupunginhallitus päätti asettaa toimikaudekseen urheilupalkintotoimikunnan, joka päätti Vuoden helsinkiläisurheilijalle tai urheilujoukkueelle annettavan pääpalkinnon jakamisesta, Vuoden helsinkiläisen urheiluseuran palkitsemisesta, Vuoden nuoren helsinkiläisurheilijan ja Vuoden helsinkiläisvalmentajan palkitsemisesta.

Samalla kaupunginhallitus päätti valita toimikuntaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenet sekä näille henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti:

Jäsen

Varajäsen

 

 

 

 

Riku Ahola

Outi Paulig

 

Heimo Laaksonen

Ari Lanamäki

 

Joonas Lyytinen

Sallamaari Muhonen

 

Riitta Hämäläinen-Bister

Jukka Järvinen

 

Silja Borgarsdottir Sandelin

Sebastian Weckman

 

Seppo Lampela

Tiina Sandberg

 

 

 

 

Tarja Loikkanen-Jormakka

Anssi Rauramo

liikuntavirasto

Antti Peltonen

Maria Nyfors

kaupunginkanslia

 

 

 

Helena Tikkanen

 

Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu Ry

Stina Heikkilä

Kaj-Olof Lindgren

Finlands Svenska Idrott rf / Helsingfors Krets inom NÅID

Bror-Erik Wallenius

Matti Hannula

Helsingin Urheilutoimittajat ry

Markku Peltoniemi

Nina Honkaniemi

Suomen Palloliitto ry / Helsingin piiri

Tiina Kivisaari

Kimmo Mustonen

Suomen Paralympiakomitea ry

Outi Havia

Heikki Virkkunen

Suomen Työväen Urheiluliitto ry / Suur-Helsingin piiri

 

Urheilupalkintotoimikunnan sihteerin tehtävistä vastaa liikuntavirasto. Toimikunta voi kuulla asiantuntijoita.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Liikuntavirasto (toimitettavaksi päätöksessä mainituille)

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on vuodesta 1963 lähtien asettanut toimikaudekseen urheilupalkintotoimikunnan, jonka tehtävänä on päättää Vuoden helsinkiläisurheilijalle tai urheilujoukkueelle annettavan pääpalkinnon jakamisesta, Vuoden helsinkiläisen urheiluseuran palkitsemisesta, Vuoden nuoren helsinkiläisurheilijan ja Vuoden helsinkiläisvalmentajan palkitsemisesta. Kaupunginhallitus on 3.9.2012 vahvistanut urheilusaavutuksista palkitsemisen periaatteet.

Toimikuntaan ehdotetaan kuusi liikuntalautakunnan nimeämää jäsentä, yksi liikuntaviraston ja yksi kaupunginkanslian edustaja sekä edustus päätösehdotuksessa mainituista yhteisöistä.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Liikuntavirasto (toimitettavaksi päätöksessä mainituille)

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätöshistoria

Liikuntalautakunta 12.02.2015 § 25

HEL 2015-001425 T 00 00 02

Esitys

Liikuntalautakunta  esitti, että kaupunginhallitus asettaisi kaksivuotistoimikaudeksi 1.1.2015-31.12.2016 urheilupalkintotoimikunnan, joka päätti Vuoden helsinkiläisurheilijalle tai urheilujoukkueelle annettavan pääpalkinnon jakamisesta, Vuoden helsinkiläisen urheiluseuran palkitsemisesta, Vuoden nuoren helsinkiläisurheilijan ja Vuoden helsinkiläisvalmentajan palkitsemisesta.

Lisäksi liikuntalautakunta esittää, että kaupunginhallitus valitsisi toimikuntaan puheenjohtajat ja jäsenet sekä näille henkilökohtaiset varajäsenet sekä oikeuttaisi toimikunnan ottamaan itselleen sihteerin ja kuulemaan asiantuntijoita.

Ehdotukset

Jäsenet

Varajäsenet

Puheenjohtaja (VAS)

Riku Ahola

Outi Paulig

Varapuheenjohtaja (KOK)

Heimo Laaksonen

Ari Lanamäki

Jäsen (Vihr)

Joonas Lyytinen

Sallamaari Muhonen

Jäsen (SDP)

Riitta Hämäläinen-Bister

Jukka Järvinen

Jäsen (SFP)

Silja Borgarsdottir Sandelin

Sebastian Weckman

Jäsen (SKP)

Seppo Lampela

Tiina Sandberg

Liikuntavirasto

Tarja Loikkanen-Jormakka

Anssi Rauramo

Kaupunginhallitus/kaupunginkanslian edustaja

 

 

Etelä Suomen Liikunta ja Urheilu ry

Helena Tikkanen

 

Finlands Svenska Idrott rf/H:fors krets inom NÅID

Stina Heikkilä

Kaj-Olof Lindgren

Helsingin urheilutoimittajat ry

Bror-Erik Wallenius

Matti Hannula

Suomen Palloliitto ry/Helsingin piiri

Markku Peltoniemi

Nina Honkaniemi

Suomen Paralympiakomitea ry

Tiina Kivisaari

Kimmo Mustonen

Suomen Työväen Urheiluliitto ry/Suur-Helsingin Piiri

Outi Havia

Heikki Virkkunen

 

 

Esittelijä

liikuntajohtaja

Anssi Rauramo

Lisätiedot

Ulla Knus, suunnittelija, puhelin: 310 87747

ulla.knus(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566