Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/2

 

23.03.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 304

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Helen Oy:n hakemuksesta rakentaa energiatunneli Vuosaaresta Hanasaareen

HEL 2015-001370 T 11 01 01

ESAVI/9232/2014

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Helen Oy:n hakemuksesta rakentaa energiatunneli Vuosaaresta Hanasaareen seuraavan lausunnon.

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin ympäristölautakunta on kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena 3.3.2015 antanut Etelä-Suomen aluehallintovirastolle lausuntonsa Helen Oy:n hakemuksesta rakentaa energiatunneli Vuosaaresta Hanasaareen.

Kaupunginhallitus viittaa kaupunkisuunnitteluviraston lausuntoon ja toteaa, että energiatunneli on välttämätön kaupungin energiahuollon turvaamiseksi, mikäli Vuosaareen päätetään toteuttaa uusi voimalaitos, joka korvaisi nykyisen Hanasaaren voimalaitoksen.

Kaupunginhallitus toteaa, että oikeusvaikutteisessa maanalaisessa yleiskaavassa on varaus Vuosaaren ja Hanasaaren välisen teknisen huollon tunnelille. Hanke ei edellytä asemakaavan muutosta.

Luvan saajan on huolehdittava siitä, että Vuosaaren I-luokan pohjavesialueen antoisuus ei oleellisesti muutu. Hakemuksessa ei ole esitetty laskelmia hankkeen vaikutuksesta pohjaveden muodostumisalueen antoisuuteen eikä arvioita pohjaveden pinnan alentumisesta.  Rakennustyö on toteutettava siten, että esim. esi-injektointi on riittävää estämään pohjaveden pinnan alentuminen. Pinnan alentumista tulee tarkkailla työkohteilla pohjavesiputkista ennen töiden aloittamista, töiden aikana ja määräajan töiden valmistuttua Uudenmaan ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla.

Työkohdealueilla, missä on puupaalujen varassa olevia rakenteita, tulee huolehtia siitä, ettei pohjaveden pinnan mahdollinen alentuminen aiheuta haittaa rakenteille. Pohjaveden pinnankorkeuksia tulee näissäkin kohteissa seurata.

Vuosaaren pohjavesialueella rakentamisessa tulee lisäksi noudattaa rakennusvalvonnan ohjetta tärkeille pohjavesialueille rakennettaessa sekä Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräyksiä. Rakennusvalvonnan ohjeessa edellytetään myös pohjaveden laadun seurantaa. Pinnankorkeustarkkailun lisäksi Vuosaaren pohjavesialueella tulee seurata rakennustöiden vaikutusta pohjaveden laatuun. Kaikki tarkkailut voidaan esittää yhdessä tarkkailusuunnitelmassa, jonka ELY-keskus hyväksyy. Tarkkailujen tulokset tulee toimittaa myös Helsingin kaupungin ympäristökeskukselle.

Suunnitelman mukaan kaikki tunnelin valumavedet ja muut työnaikaiset tunneliin kerääntyvät vedet on tarkoitus johtaa jätevesiviemäriin HSY:n edellyttämällä tavalla. Tunnelityötä koskeva ympäristönsuojelulain (86/2000) 60 §:n mukainen ns. meluilmoitus on käsitelty ja päätöksen (Ympäristönsuojelupäällikön päätösluettelo 121 §, 16.7.2014) lupamääräyksessä 8 on annettu louhintatyömaalta poistettavia vesiä koskevia määräyksiä. Lupamääräyksen mukaan mm. poistovedet tulee esikäsitellä ennen viemäriin johtamista ja mikäli vesiä johdetaan ympäristöön, ympäristökeskukselle on toimitettava etukäteen erillinen työmaavesien käsittelysuunnitelma. Vesilain mukaisessa päätöksessä tulisi yhteneväisesti huomioida kyseisen ilmoituksen lupamääräykset.

Vanhankaupunginlahden lintuveden Natura-alueen läheisyyteen sijoittuvat Hiihtäjäntien pystykuilu ja Hiihtäjänkujan ajotunneli. Tällä alueella tulee voimakasta melua aiheuttavat työt ajoittaa lintujen pesimäkauden (1.4.-15.7.) ulkopuolelle.

Käsittely

Esittelijä muutti esitystään siten, että kolmas kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:

Kaupunginhallitus viittaa kaupunkisuunnitteluviraston lausuntoon ja toteaa, että energiatunneli on välttämätön kaupungin energiahuollon turvaamiseksi, mikäli Vuosaareen päätetään toteuttaa uusi voimalaitos, joka korvaisi nykyisen Hanasaaren voimalaitoksen.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun esityksen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

AVI:n lausuntopyyntö

2

Vesilupahakemus osa 1

3

Vesilupahakemus osa 2

4

Biopolttoaineiden käytön lisääminen YVA-selostus

5

Biopolttoaineiden käytön lisäämisen  YVA-selostus liiteraportit

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Etelä-Suomen aluehallintovirasto/Ympäristöluvat

Esitysteksti

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Helen Oy:n hakemuksesta rakentaa energiatunneli Vuosaaresta Hanasaareen seuraavan lausunnon.

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin ympäristölautakunta on kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena 3.3.2015 antanut Etelä-Suomen aluehallintovirastolle lausuntonsa Helen Oy:n hakemuksesta rakentaa energiatunneli Vuosaaresta Hanasaareen.

Kaupunginhallitus viittaa ympäristölautakunnan lausuntoon ja toteaa, että energiatunneli on välttämätön kaupungin energiahuollon turvaamiseksi, mikäli Vuosaareen päätetään toteuttaa uusi voimalaitos, joka korvaisi nykyisen Hanasaaren voimalaitoksen.

Kaupunginhallitus toteaa, että oikeusvaikutteisessa maanalaisessa yleiskaavassa on varaus Vuosaaren ja Hanasaaren välisen teknisen huollon tunnelille. Hanke ei edellytä asemakaavan muutosta.

Luvan saajan on huolehdittava siitä, että Vuosaaren I-luokan pohjavesialueen antoisuus ei oleellisesti muutu. Hakemuksessa ei ole esitetty laskelmia hankkeen vaikutuksesta pohjaveden muodostumisalueen antoisuuteen eikä arvioita pohjaveden pinnan alentumisesta.  Rakennustyö on toteutettava siten, että esim. esi-injektointi on riittävää estämään pohjaveden pinnan alentuminen. Pinnan alentumista tulee tarkkailla työkohteilla pohjavesiputkista ennen töiden aloittamista, töiden aikana ja määräajan töiden valmistuttua Uudenmaan ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla.

Työkohdealueilla, missä on puupaalujen varassa olevia rakenteita, tulee huolehtia siitä, ettei pohjaveden pinnan mahdollinen alentuminen aiheuta haittaa rakenteille. Pohjaveden pinnankorkeuksia tulee näissäkin kohteissa seurata.

Vuosaaren pohjavesialueella rakentamisessa tulee lisäksi noudattaa rakennusvalvonnan ohjetta tärkeille pohjavesialueille rakennettaessa sekä Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräyksiä. Rakennusvalvonnan ohjeessa edellytetään myös pohjaveden laadun seurantaa. Pinnankorkeustarkkailun lisäksi Vuosaaren pohjavesialueella tulee seurata rakennustöiden vaikutusta pohjaveden laatuun. Kaikki tarkkailut voidaan esittää yhdessä tarkkailusuunnitelmassa, jonka ELY-keskus hyväksyy. Tarkkailujen tulokset tulee toimittaa myös Helsingin kaupungin ympäristökeskukselle.

Suunnitelman mukaan kaikki tunnelin valumavedet ja muut työnaikaiset tunneliin kerääntyvät vedet on tarkoitus johtaa jätevesiviemäriin HSY:n edellyttämällä tavalla. Tunnelityötä koskeva ympäristönsuojelulain (86/2000) 60 §:n mukainen ns. meluilmoitus on käsitelty ja päätöksen (Ympäristönsuojelupäällikön päätösluettelo 121 §, 16.7.2014) lupamääräyksessä 8 on annettu louhintatyömaalta poistettavia vesiä koskevia määräyksiä. Lupamääräyksen mukaan mm. poistovedet tulee esikäsitellä ennen viemäriin johtamista ja mikäli vesiä johdetaan ympäristöön, ympäristökeskukselle on toimitettava etukäteen erillinen työmaavesien käsittelysuunnitelma. Vesilain mukaisessa päätöksessä tulisi yhteneväisesti huomioida kyseisen ilmoituksen lupamääräykset.

Vanhankaupunginlahden lintuveden Natura-alueen läheisyyteen sijoittuvat Hiihtäjäntien pystykuilu ja Hiihtäjänkujan ajotunneli. Tällä alueella tulee voimakasta melua aiheuttavat työt ajoittaa lintujen pesimäkauden (1.4.-15.7.) ulkopuolelle.

Esittelijän perustelut

Lausuntopyyntö

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Helsingin kaupungin lausuntoa Helen Oy:n hakemuksesta energiatunnelin rakentamiseen Vuosaaresta Hanasaareen sekä valmistelulupaa. 

Hakemuksen pääasiallinen sisältö

Helen Oy suunnittelee energiatunnelin rakentamista Vuosaaresta Hanasaareen. Tunneli on tarkoitus rakentaa kallioperään noin 20 - 60 metrin syvyyteen maanpinnasta. Tunnelin pituus olisi noin 12 kilometriä.

Tunneli rakennetaan, jos Helsingin kaupunginvaltuusto päättää vuonna 2015, että Hanasaaren B-voimalaitos korvataan Vuosaareen rakennettavalla uudella monipolttoainevoimalaitoksella. Energiatunneli on välttämätön, jotta voidaan siirtää uuden Vuosaaren monipolttoainevoimalaitoksen kaukolämpöteho Helsingin keskustan alueelle ja varmistaa sähkön muunto- ja siirtokapasiteetin riittävyys Helsingin alueella.

Louhittava tunneli alittaa vesiliikenneväyliä Vartiokylänlahdella ja Kuorekarinsalmessa. Lisäksi tunneli alittaa Vuosaaren tärkeän pohjavesialueen. Vuosaaren pohjavesialueella ei ole nykyisin yhdyskuntakäyttöön tapahtuvaa pohjavedenottoa, mutta se on yksi Helsingin kriisiajan pohjaveden ottoalueista. Hanketta varten on laadittu pohjaveden hallintasuunnitelma.

Energiatunnelin ympäristövaikutukset on selvitetty osana YVA-lainsäädännön mukaista ympäristövaikutusten arviointia "Biopolttoaineiden lisääminen Helsingin energiatuotannossa".

Helen Oy:n tavoitteena on lisätä uusiutuvien energialähteiden käyttöä 20 %:iin vuoteen 2020 mennessä ja vähentää kivihiilen käyttöä. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt uusiutuvien energialähteiden lisäämiseen tähtäävän kehitysohjelman. Tätä varten Helen selvittää vaihtoehtoa, jossa Hanasaaren B-voimalaitos korvataan Vuosaareen rakennettavalla biopolttoainetta hyödyntävällä uudella voimalaitoksella. Samalla suunnitellaan Vuosaaren ja Hanasaaren välille noin 12 kilometriä pitkää kallioon louhittavaa energiatunnelia, jonka kautta kaukolämpö siirretään Vuosaaresta Helsingin keskustaan. Kaupunginvaltuusto päättää vuoden 2015 aikana, rakennetaanko uusi voimalaitos Vuosaareen ja siihen liittyvä energiatunneli.

Biopolttoaineiden käytön lisäämishankkeesta on tehty ympäristövaikutusten arviointi, jossa käsitellään myös tunnelin rakentamista. Yhteysviranomaisen lausunnossa arviointiselostuksesta todetaan, että tunnelin rakentamisen aiheuttamat pohjavesivaikutukset sekä rakentamiseen liittyvien putkien ja johtojen tekeminen valtaväylien ja kulkuväylien ali edellyttävät vesilain mukaista lupaa. Mikäli tunnelivesiä johdetaan vesistöön, se saattaa edellyttää aluehallintoviraston lupaa. Tunnelihankkeesta on lisäksi erikseen tehtävä YSL 60 § mukainen ns. meluilmoitus sekä voimalaitoksen rakentamiselle on haettava YSL:n mukainen ympäristölupa. Tässä hakemuksessa käsitellään tunnelin rakentamisen vesilain mukaiset asiat.

Mikäli tunnelihanke toteutetaan, louhintatyöt on tarkoitus aloittaa jo vuonna 2015 ja työn on arvioitu kestävän 5-6 vuotta.

Hanke on Helsingin maanalaisen yleiskaavan mukainen, vaikka linjausta on hieman tarkistettu joiltakin kohdin.

Energiatunnelin linjaus lähtee Vuosaaren nykyiseltä voimalaitosalueelta. Linjaus kulkee Vuosaaresta Vartiokylän kautta Myllypuroon ja edelleen Herttoniemen kautta Kulosaareen ja Hanasaareen. Linjalle rakennetaan 5 ajotunnelia sekä 8 pystykuilua ja 4 pumppuasemaa. Linjaus kulkee Vuosaaressa I-luokan pohjavesialueen läpi. Vesistöjen alituksia on Vartiokylänlahden kohdalla, Herttoniemen ja Kulosaaren välisessä salmessa sekä Kulosaaren ja Sörnäisten välisessä salmessa. Tunneli louhitaan syvälle peruskallioon, noin 20-60 metrin syvyyteen maanpinnasta.

Energiatunnelin rakentamista varten on tehty pohjaveden hallintasuunnitelma koko linjaukselle Vuosaaresta Hanasaareen. Hallintasuunnitelmassa esitetään pohjaveden alentamiselle herkät kohteet ja toimenpiteet, joilla haittojen syntymistä ehkäistään. Lisäksi hallintasuunnitelmassa käsitellään rakentamisaikaisia vuotovesiä ja huuhteluvesiä.

Suunnitelmassa on määritelty viisi eri kohdetta, joissa on katsottu pohjaveden pinnan alentumisen aiheuttavan vähäistä suurempaa haittaa. Nämä alueet ovat: Vuosaaren I-luokan pohjavesialue, Puotilan alue, Itäkeskuksen alue, metroraide ja metrovarikon raide sekä Hanasaaren - Suvilahden alue. Näillä alueilla pohjaveden pinta ei saa merkittävästi alentua.

Vuosaaren I-luokan pohjavesialue on Helsingin kriisinajan vesivarantoalue, josta nykyisin ei normaalitilanteesta oteta vettä talousvesikäyttöön. Pohjaveden antoisuus on kuitenkin pidettävä riittävänä ja laatu säilyttää hyvänä mahdollista talousveden ottoa varten. Energiatunneli louhitaan niin syvälle, että pohjavesi alueella kulkeutuu tunneliin päin ja pohjaveden pinta voi alentua. Tätä estetään tunnelin esi-injektoinnilla ja tarvittaessa jälki-injektoinnilla, joilla varmistetaan tunnelin riittävä tiiveys. Louhinnan aikana tunneliin kerääntyvät valuma- ja huuhteluvedet eivät ohjaudu tunnelista ulospäin, vaan ne johdetaan jätevesiviemäriverkostoon. Tunnelitöistä ei aiheudu riskiä pohjaveden laadulle. Rastilantien ajotunneli ja työmaatukikohta sijoittuvat Vuosaaren pohjavesialueelle. Rakennustöissä noudatetaan rakennusvalvontaviraston ohjetta I-luokan pohjavesialueille rakennettaessa ja rakennustöihin liitetään pohjavesitarkkailu. Myös vuotovesimääriä seurataan.

Puotilan ja Itäkeskuksen alueella sijaitsee puupaalujen varaan tai maanvaraisesti perustettuja rakennuksia ja rakenteita. Puotinharju - Roihuvuori alueella metron huoltoraiteen ja metron raiteen penger on perustettu puupaaluja käyttäen. Näillä alueilla pohjaveden pinnan alentaminen voi vaikuttaa haitallisesti rakennuksiin ja rakennelmiin. Näille alueille on asetettu rajat sallitulle vuotovesimäärälle ja vuotovesimääriä mitataan.

Hanasaari - Suvilahti alueella maaperä on osin pilaantunutta ja pohjavesi voi olla pilaantunutta. Tunnelia tiivistetään siten, että pohjaveden virtaukset eivät muuttuisi eikä haitta-aineet pääsisi liikkumaan pohjavesissä. Alueella saattaa myös olla puupaalujen varaan perustettuja rakennuksia. Kaikilla alueilla ajotunnelien tiiveystavoitteet ovat samat kuin tunnelinkin ja haitallisia vuotoja estetään injektoinnilla. Rakennettavat pystykuilut esi-injektoidaan ennen louhintaa.

Tunneliin kerääntyvät rakennusaikaiset vuotovedet ja muut työmaavedet johdetaan esikäsittelyn (laskeutuksen) kautta jätevesiviemäreihin HSY:n hyväksymällä tavalla. Jäte kuljetetaan viranomaisten hyväksymälle vastaanottopaikalle.

Pohjaveden pinnan muutoksia tarkkaillaan aluksi kerran kuukaudessa ja tarvittaessa tiheämmin ja työkohteisiin asennetaan tarvittavat pohjavesiputket. Tunnelista poistettavan vuotoveden määrää mitataan viikoittain ja tarvittavat mittapadot rakennetaan. Jätevesiviemäriin johdettavan veden tarkkailuista sovitaan HSY:n kanssa.

Vesistöjen alitusten kohdalla tunnelilinjaus kulkee niin syvällä, että sillä ei pitäisi olla vaikutuksia vesistöihin.

Saadut lausunnot

Esittelijä toteaa, että ympäristölautakunta on antanut lausuntonsa kaupunginhallitukselle ja AVI:lle. Kaupunkisuunnitteluvirasto puoltaa lausunnossaan hakemuksen hyväksymistä, mikäli hanke voidaan toteuttaa hakijan esittämän pohjaveden hallintasuunnitelman mukaisesti siten, ettei pohjavedelle aiheudu muuhun ympäristöön, kuten rakennusten puupaaluperustuksiin eikä tunnelin rakentaminen aiheuta haittaa vesiliikenneväylien alituksissa. Kiinteistövirastolla ei ole huomauttamista hakemuksesta.

Esittelijän kannanotto

Esittelijä viittaa saatuihin lausuntoihin ja esittää lupahakemusta puollettavaksi lausunnoissa esitettyjen edellytysten mukaisesti.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

AVI:n lausuntopyyntö

2

Vesilupahakemus osa 1

3

Vesilupahakemus osa 2

4

Biopolttoaineiden käytön lisääminen YVA-selostus

5

Biopolttoaineiden käytön lisäämisen  YVA-selostus liiteraportit

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Etelä-Suomen aluehallintovirasto/Ympäristöluvat

Esitysteksti

Päätöshistoria

Kiinteistövirasto 11.3.2015

HEL 2015-001370 T 11 01 01

Kiinteistöviraston geotekninen osasto on ollut mukana laatimassa tunnelin suunnitelmaa ja siksi osasto tuntee asian.

Hanke sijoittuu sekä kaupungin omistamalle että yksityisessä omistuksessa olevalle alueelle. Helen Oy:n tulee hankkia tarpeelliset käyttöoikeudet lunastustoimituksessa, jossa määrätään myös kaupungille mahdollisesti tulevat korvaukset.

Kiinteistövirastolla ei ole huomauttamista hakemuksesta.

Lisätiedot

Tapio Laalo, tonttiasiamies, puhelin: 310 36442

tapio.laalo(a)hel.fi

 

Ympäristölautakunta 03.03.2015 § 86

HEL 2015-001370 T 11 01 01

ESAVI/9132/2014

Lausunto

Ympäristölautakunta antoi Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ja kaupunginhallitukselle Helen Oy:n hakemuksesta rakentaa energiatunneli Vuosaaresta Hanasaareen seuraavan lausunnon.

Ympäristölautakunta toteaa, että luvan saajan on huolehdittava siitä, että Vuosaaren I-luokan pohjavesialueen antoisuus ei oleellisesti muutu. Hakemuksessa ei ole esitetty laskelmia hankkeen vaikutuksesta pohjaveden muodostumisalueen antoisuuteen eikä arvioita pohjaveden pinnan alentumisesta.  Rakennustyö on toteutettava siten, että esim. esi-injektointi on riittävää estämään pohjaveden pinnan alentuminen. Pinnan alentumista tulee tarkkailla työkohteilla pohjavesiputkista ennen töiden aloittamista, töiden aikana ja määräajan töiden valmistuttua Uudenmaan ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla.

Työkohdealueilla, missä on puupaalujen varassa olevia rakenteita, tulee huolehtia siitä, ettei pohjaveden pinnan mahdollinen alentuminen aiheuta haittaa rakenteille. Pohjaveden pinnankorkeuksia tulee näissäkin kohteissa seurata.

Vuosaaren pohjavesialueella rakentamisessa tulee lisäksi noudattaa rakennusvalvonnan ohjetta tärkeille pohjavesialueille rakennettaessa sekä Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräyksiä. Rakennusvalvonnan ohjeessa edellytetään myös pohjaveden laadun seurantaa. Pinnankorkeustarkkailun lisäksi Vuosaaren pohjavesialueella tulee seurata rakennustöiden vaikutusta pohjaveden laatuun. Kaikki tarkkailut voidaan esittää yhdessä tarkkailusuunnitelmassa, jonka ELY-keskus hyväksyy. Tarkkailujen tulokset tulee toimittaa myös Helsingin kaupungin ympäristökeskukselle.

Suunnitelman mukaan kaikki tunnelin valumavedet ja muut työnaikaiset tunneliin kerääntyvät vedet on tarkoitus johtaa jätevesiviemäriin HSY:n edellyttämällä tavalla. Tunnelityötä koskeva ympäristönsuojelulain (86/2000) 60 §:n mukainen ns. meluilmoitus on käsitelty ja päätöksen (Ympäristönsuojelupäällikön päätösluettelo 121 §, 16.7.2014) lupamääräyksessä 8 on annettu louhintatyömaalta poistettavia vesiä koskevia määräyksiä. Lupamääräyksen mukaan mm. poistovedet tulee esikäsitellä ennen viemäriin johtamista ja mikäli vesiä johdetaan ympäristöön, ympäristökeskukselle on toimitettava etukäteen erillinen työmaavesien käsittelysuunnitelma. Vesilain mukaisessa päätöksessä tulisi yhteneväisesti huomioida kyseisen ilmoituksen lupamääräykset.

Vanhankaupunginlahden lintuveden Natura-alueen läheisyyteen sijoittuvat Hiihtäjäntien pystykuilu ja Hiihtäjänkujan ajotunneli. Tällä alueella tulee voimakasta melua aiheuttavat työt ajoittaa lintujen pesimäkauden (1.4.-15.7.) ulkopuolelle.

Esittelijä

ympäristönsuojelupäällikkö

Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot

Paula Nurmi, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32005

paula.nurmi(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto 17.2.2015

HEL 2015-001370 T 11 01 01

Asia

Helen Oy suunnittelee energiatunnelin rakentamista Vuosaaresta Hanasaareen. Tunneli rakennettaisi kallioperään noin 20 - 60 metrin syvyyteen maanpinnasta. Tunnelin pituus olisi noin 12 kilometriä.

Tunneli rakennetaan, jos Helsingin kaupunginvaltuusto päättää vuonna 2015, että Hanasaaren B-voimalaitos korvataan Vuosaareen rakennettavalla uudella monipolttoainevoimalaitoksella. Energiatunneli on välttämätön, jotta voidaan siirtää uuden Vuosaaren monipolttoainevoimalaitoksen kaukolämpöteho Helsingin keskustan alueelle ja varmistaa sähkön muunto- ja siirtokapasiteetin riittävyys Helsingin alueella. 

Louhittava tunneli alittaa vesiliikenneväyliä Vartiokylänlahdella ja Kuorekarinsalmessa. Lisäksi tunneli alittaa Vuosaaren tärkeän pohjavesialueen. Vuosaaren pohjavesialueella ei ole nykyisin yhdyskuntakäyttöön tapahtuvaa pohjavedenottoa, mutta se on yksi Helsingin kriisiajan pohjaveden ottoalueista. Hanketta varten on laadittu pohjaveden hallintasuunnitelma.

Energiatunnelin ympäristövaikutukset on selvitetty osana YVA-lainsäädännön mukaista ympäristövaikutusten arviointia "Biopolttoaineiden lisääminen Helsingin energiatuotannossa".

Lausunto

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa että Vuosaari - Hanasaari energiatunneli on välttämätön kaupungin energiahuollon turvaamiseksi, mikäli Vuosaareen päätetään toteuttaa uusi voimalaitos, joka korvaisi nykyisen Hanasaaren voimalaitoksen.

Oikeusvaikutteisessa maanalaisessa yleiskaavassa on varaus Vuosaaren ja Hanasaaren väliselle teknisen huollon tunnelille. Suunnitellun Vuosaaren ja Hanasaaren välisen yhteiskäyttötunnelin lupaprosessin selventämiseksi on käyty neuvottelu kaupunkisuunnitteluviraston ja Helen Oy:n välillä. On todettu, että yhteiskäyttötunnelin rakentaminen ei edellytä asemakaavan muutosta vaan asia hoidetaan lausuntomenettelyllä. Teknisen huollon tunneli sijoitetaan 20 - 60 metrin syvyyteen, jonka vuoksi sen vaikutus muuhun maankäyttöön on vähäinen. Yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta on säädetty Maankäyttö- ja rakennuslain 161§:ssä. Tunnelin pintayhteydet tulee sovittaa ympäristön ja maankäytön kannalta hyväksyttävään paikkaan ja ne osoitetaan asemakaavassa tarpeellisin osin. Teknisen huollon tunnelin suunnittelussa on otettava huomioon myös turvallisuus-, terveellisyys- ja muut mahdolliset ympäristövaikutukset.

Yhteiskäyttötunnelin pintayhteyksistä, kuten ilmanvaihtokuluista, poistumis/huoltoyhteyksistä ja ajoyhteyksistä on neuvoteltu suunnittelun aikana kaupunkisuunnitteluviraston kanssa. Tarpeellisten neuvottelukierrosten ja suunnitelman valmistumisen jälkeen yhteiskäyttötunnelin suunnitelmista on pyydettävä lausunto ainakin kaupunkisuunnitteluvirastolta, kiinteistövirastolta, ympäristökeskukselta, rakennusvirastolta, pelastuslaitokselta ja rakennusvalvontavirastolta.

Hakijan esittämän pohjavesien hallintasuunnitelman mukaan hankkeen toteutuksessa pohjaveden pinnan tasoa ei alenneta, alueen vedenantoisuutta ei heikennetä eikä pohjaveden laatua huononneta.

Kaupunkisuunnitteluvirasto puoltaa hakemuksen hyväksymistä, mikäli hanke voidaan toteuttaa hakijan esittämän pohjaveden hallintasuunnitelman periaatteiden mukaisesti siten, ettei pohjavedelle aiheudu yllämainittuja haittoja eikä siten myöskään välillisiä merkittäviä haittoja muuhun ympäristöön, kuten rakennusten puupaaluperustuksiin, eikä tunnelin rakentaminen aiheuta haittaa vesiliikenneväylien alituksissa.

Lausuntopyyntö

Helsingin kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkisuunnitteluvirastoa antamaan asiasta lausunnon kaupunginhallitukselle 20.2.2015 mennessä.

Lisätiedot

Raila Hoivanen, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37482

raila.hoivanen(a)hel.fi

Kaarina Laakso, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37250

kaarina.laakso(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566