Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

10/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/1

 

09.03.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 247

V 25.3.2015, Liikuntalautakunnan varajäsenen valinta

HEL 2015-001173 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää Ari Lanamäelle vapautuksen liikuntalautakunnan varajäsenen luottamustoimesta ja

2.     valita _____________ Heidi Ruhalan uudeksi varajäseneksi liikuntakuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Ari Lanamäen eronpyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Ari Lanamäki (Kok.) pyytää 14.2.2015 vapautusta liikuntalautakunnan varajäsenen luottamustoimesta.

Kaupunginvaltuusto valitsi 16.1.2013, 5 § Ari Lanamäen varajäseneksi liikuntalautakuntaan toimikaudeksi 2013 - 2016. Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi varajäsen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Ari Lanamäen eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Liikuntalautakunta

Kaupunginkanslia

Taloushallintopalvelut -liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 25.02.2015 § 55

HEL 2015-001173 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti

1.     myöntää Heidi Ekholm-Talakselle vapautuksen liikuntalautakunnan jäsenen luottamustoimesta ja

2.     valita Heidi Ruhalan uudeksi jäseneksi liikuntakuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto totesi, että uuden jäsenen henkilökohtainen varajäsen lautakunnassa on Ari Lanamäki.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566