Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

10/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/1

 

09.03.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 255

Maantien 101 (Kehä I) meluntorjunnan parantaminen Sepänmäen kohdalla, tiesuunnitelma, Helsinki

HEL 2012-009907 T 08 00 08

Lausunto

Kaupunginhallitus päätti antaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle seuraavan lausunnon tiesuunnitelmasta ”Maantien 101 (Kehä I) meluntorjunnan parantaminen Sepänmäen kohdalla, Helsinki”:

Vastaukset kysymyksiin

Vastauksena Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen esittämiin kysymyksiin Helsingin kaupunki toteaa seuraavaa:

- Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on suurimmaksi osaksi osoitettu virkistysalueeksi. Tiesuunnitelma on yleiskaavan mukainen. Tiesuunnitelma mahdollistaa myös laadittavana olevan uuden yleiskaavan ajatellut toiminnot alueella.

- Suunnittelualueella ovat voimassa vuonna 1964 vahvistunut asemakaava nro 5343 ja vuonna 1972 vahvistunut asemakaava nro 6780. Kehä I:n ja Lahdenväylän kulmassa on kiilamainen asemakaavoittamaton alue.

- Tiesuunnitelman hyväksymiselle ei ole kaavallisia esteitä.

- Kaupunki sallii suunnitelman mukaisen rakentamisen ja rakentamisenaikaisen työskentelyn asemakaavan P-alueella (puistoalueella).

- Kaupunki luovuttaa alueita tietarkoituksiin maantielain mukaisesti. Kaupungille määrättävät korvaukset on käsiteltävä maantietoimituksessa, ellei niistä sovita erikseen.

- Kaupunki siirtää, suojaa tai poistaa omistamansa laitteet siten, etteivät ne haittaa rakentamistöitä.

- Kaupunki ottaa vastatakseen meluesteiden hoidosta ja ylläpidosta tiesuunnitelman kunnossapitorajakartan 20TT-1 mukaisesti.

- Kaupungilla ei ole huomauttamista tiesuunnitelmaan sisältyviin meluesteisiin.

- Kaupunki ottaa vastatakseen kevyen liikenteen väylästä KJ1 ja sen valaistuksen hoidosta.

- Helsingin kaupunki toteuttaa meluvallin kustannuksellaan vuosina 2017 - 2018. Meluseinien osalta kustannusjako tulee tehdä voimassa olevan julkaisun "Kunnan ja valtion kustannusvastuun periaatteet maantien pidossa" -mukaisesti. Helsingin kaupunki esittää, että Uudenmaan ELY-keskus osallistuisi meluseinien ja melukaiteen rakennuskustannuksiin 75 %:n kustannusosuudella vuosina 2017 - 2018.

Muuta

Kaupunki pitää hanketta kiireellisenä ja katsoo, että Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tulisi sisällyttää hanke toteutusohjelmaansa vuonna 2017 alkavana hankkeena.

Tiesuunnitelman aloituskuulutus on julkaistu 6.6.2012 Helsingin Sanomissa, 7.6.2012 Metro-lehdessä ja 5.6.2012 Hufvudstadsbladetissa. Yleisötilaisuuden tiedote on julkaistu 13.11.2012 Helsingin Sanomissa, Metro-lehdessä ja Hufvudstadsbladetissa. Tiesuunnitelmasta ei ole tehty muistutuksia.

Tiesuunnitelma on ollut nähtävänä 16.1.2015 - 16.2.2015. Tiesuunnitelmaa vastaan ei ole tehty muistutuksia.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

ELY:n lähetekirje

2

Kehä I (Sepänmäki) selostus

3

Tiesuunnitelma, yleiskartta

4

Suunnitelmakartta

5

Kehä I (Sepänmäki) kustannukset

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan ELY-keskus (Liikenne ja infrastruktuuri)

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lausuntopyyntö

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on lähettänyt tiesuunnitelman ”Maantien 101 (Kehä I) meluntorjunnan parantaminen Sepänmäen kohdalla, Helsinki” maanteistä annetun lain 27 §:n mukaista käsittelyä varten. Kaupunkia pyydetään antamaan lausuntonsa asiasta 27.2.2015 mennessä.

Lausuntopyyntö liitteineen on liitteenä 1.  Suunnitelmaselostus on liitteenä 2. Suunnitelmakartat ovat liitteinä 3 ja 4 ja kustannukset liitteenä 5.

Uudenmaan ELY-keskus pyytää kaupunkia ilmoittamaan lausunnossaan seuraavaa:

- Onko suunnitelman käsittämälle alueelle vahvistettu tai hyväksytty oikeusvaikutteinen yleiskaava tai asemakaava, ja onko kaava yhdenmukainen tiesuunnitelman kanssa

- Muuttaako kaupunki kaavan tiesuunnitelman mukaiseksi, jos ne eivät ole yhdenmukaisia

- Salliiko kaupunki meluvallin Me 6 toteuttamisen tiesuunnitelman mukaisesti omistamiensa tonttien 91-418-1-59 (Pehrs) 91-406-1-13 (Stensböle) alueella

- Hankkiiko ja luovuttaako kaupunki maa-alueen suunniteltujen toimenpiteiden rakentamista varten

- Siirtääkö, suojaako tai poistaako kaupunki omistamansa laitteet siten, etteivät ne haittaa rakentamistöitä

- vastaako kaupunki meluesteiden hoidosta ja ylläpidosta tiesuunnitelman kunnossapitojakokartan 20TT-1 mukaisesti

- Onko kaupungilla muuta huomauttamista tiesuunnitelmaan sisältyviin meluesteisiin

- Vastaako kaupunki kevyen liikenteen väylästä KJ1 ja sen valaistuksen hoidosta.

Tiesuunnitelman laatiminen ja nähtävillä olo

Tiesuunnitelman on teettänyt Uudenmaan ELY-keskus yhteistyössä Helsingin kaupungin rakennusviraston ja kaupunkisuunnitteluviraston kanssa.

Suunnitelma on ollut yleisesti nähtävänä 16.1.2015 – 16.2.2015 kaupunginkansliassa. Suunnitelmaa vastaan ei ole tehty muistutuksia.

Tiesuunnitelmaluonnoksista järjestettiin 20.11.2012 yleisötilaisuus Asukastalo Kivenkolossa.

Tiesuunnitelman kuvaus

Hankkeen taustalla on Tiehallinnon tekemä Maanteiden meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2008 – 2012, jossa on esitetty Sepänmäen alueen meluntorjuntatarve. Taustalla on myös kaupungin strategiaohjelma (massatalouden sekä materiaalitehokkuuden parantaminen) sekä kaivumaiden hyödyntämisen kehittämisohjelma.

Suunnittelualue sijaitsee Helsingin Sepänmäessä Malmin lentoaseman melualueella, jolla melutaso Lden on yli 55 dBA. Kehä I:n melualueella on nykyisin noin 400 asukasta. Sepänmäen asuintonttien suurimmat melutasot ovat noin 65 - 70 dB. Kehä I:n nykyinen liikennemäärä on Sepänmäen kohdalla noin 60 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Nopeusrajoitus tiellä on 80 km/h.

Hankkeen tavoitteena on vähentää alueen meluhaitat kohtuulliselle tasolle.

Meluntorjunta tehdään meluvallina, -kaiteina ja -seininä. Meluvalli rakennetaan noin 540 metrin matkalle, ja sen korkeus on 9 metriä. Meluseiniä rakennetaan 350 metrin matkalle, ja meluseinien korkeus on 5 metriä tien tasausviivasta. Uusittavaan sillan palkkiin tehdään 1,6 m korkea melukaide noin 80 metrin matkalle. Meluvalli maisemoidaan.

Tarvittavat meluvallin täyttömassoina käytettävät savet ja ylijäämämaat saadaan Helsingin kaupungin työmailta. Maamassoja hyödynnetään noin 100 000 m3.

Kaavatilanne ja maankäyttö

Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on suurimmaksi osaksi osoitettu virkistysalueeksi.

Suunnittelualueella ovat voimassa vuonna 1964 vahvistunut asemakaava nro 5343 ja vuonna 1972 vahvistunut asemakaava nro 6780. Kehä I:n ja Lahdenväylän kulmassa on kiilamainen asemakaavoittamaton alue.

Tiesuunnitelman hyväksymiselle ei ole kaavallisia esteitä.

Kaupunki omistaa suunnitelma-alueen.

Tiesuunnitelman vaikutukset

Hankkeen toteuttaminen vähentää merkittävästi tieliikenteen melun haittavaikutuksia Sepänmäessä Kehä I:n pohjoispuolella. Meluesteiden toteuttaminen vähentää merkittävästi noin 250 asukkaan melualtistusta.

Sepänmäen meluvallin rakentamisessa hyötykäytettävät materiaalit ovat ennakolta tutkittuja eikä niiden arvioida aiheuttavan merkittävää ympäristökuormitusta.

Kustannukset

Hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat 777 300 euroa (maanrakennuskustannusindeksi 136,4; 2005 = 100).

Meluvallin rakennuskustannukset ovat 461 400 euroa, meluseinien ja melukaiteen rakennuskustannukset 204 000 euroa, kevyen liikenteen väylän (K1J) siirtämisen kustannukset 41 900 euroa ja johtosiirto kustannukset 70 000 euroa.

Kustannusten jaosta on tiesuunnitelmassa esitetty sovittavan myöhemmin.

Rakentaminen

Kohteen toteuttavat yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskus ja Helsingin kaupunki.

Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmaan vuosille 2015 - 2018 ei sisälly yhtään erillistä meluntorjuntahanketta.

Helsingin kaupungin vuoden 2015 talousarvion liitteenä olevassa investointiohjelmassa vuosiksi 2015–2024 on Liikenneviraston yhteishankkeisiin merkitty Kehä I:n meluntorjuntaan vuosille 2017–2018 vuosittain 1,0 miljoonaa euroa.

Saadut lausunnot

Tiesuunnitelmasta on saatu kaupunkisuunnittelulautakunnan, kiinteistölautakunnan, yleisten töiden lautakunnan lausunnot. Lausunnot ovat päätöshistoriassa.

Esittelijän kannanotot

Esittelijä toteaa, että Kunnan ja valtion kustannusvastuun periaatteet maantien pidossa –suosituksen mukaan kunta osallistuu olemassa olevan meluhaitan torjumiseksi tehtävien meluesteiden rakennuskustannuksiin 25 %:n osuudella. Mikäli meluesteet toteutetaan kunnan toivomuksesta lisämaankäytön mahdollistamiseksi olemassa olevan meluhaitan poistamiseksi korkeampitasoisena, kunta vastaa tästä aiheutuvista lisäkustannuksista edellä mainitun 25 %:n kustannusosuuden lisäksi.

Toteutettavissa meluvalleissa voidaan hyödyntää kaupungin työmailta saatavia ylijäämämassoja noin 100 000 m3. Meluvallien toteuttaminen edellä mainitusta suosituksesta poiketen kokonaan kaupungin toimesta on perusteltua ylijäämämassojen hyödyntämisestä aikaansaatavien, käytännössä vallien rakentamiskustannukset kattavien, säästöjen johdosta.

Esittelijä pitää meluntorjunnan toteuttamista melusuojauksen kannalta tarpeellisena ja ylijäämämaiden hyödyntämisen kannalta kiireellisenä hankkeena.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

ELY:n lähetekirje

2

Kehä I (Sepänmäki) selostus

3

Tiesuunnitelma, yleiskartta

4

Suunnitelmakartta

5

Kehä I (Sepänmäki) kustannukset

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan ELY-keskus (Liikenne ja infrastruktuuri)

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

HKR

Ksv

Kv

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 19.02.2015 § 78

HEL 2012-009907 T 08 00 08

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon maantien 101 (Kehä I) meluntorjunnan parantamista Sepänmäen kohdalla koskevasta tiesuunnitelmasta:

Kaupunki omistaa suunnitelma-alueen.

Kaupunki luovuttaa alueita tietarkoituksiin maantielain mukaisesti. Kaupungille määrättävät korvaukset tulee käsitellä maantietoimituksessa, ellei niistä sovita erikseen.

Lautakunnalla ei ole huomauttamista tiesuunnitelmasta.

Esittelijä

osastopäällikkö

Juhani Tuuttila

Lisätiedot

Tapio Laalo, tonttiasiamies, puhelin: 310 36442

tapio.laalo(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 10.02.2015 § 36

HEL 2012-009907 T 08 00 08

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Tiesuunnitelma on tehty yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen ja Helsingin kaupungin edustajien kesken. Suunnitelman ratkaisuihin ei ole huomautettavaa.

Meluesteiden rakentaminen vähentää merkittävästi tieliikenteen melun haittavaikutuksia Sepänmäen alueella.

Kaavatilanne ja maankäyttö

Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on suurimmaksi osaksi osoitettu virkistysalueeksi. Tiesuunnitelma on yleiskaavan mukainen. Tiesuunnitelma mahdollistaa myös laadittavana olevan uuden yleiskaavan ajatellut toiminnot alueella.

Suunnittelualueella ovat voimassa asemakaava nro 5343, joka on vahvistunut vuonna 1964 ja asemakaava nro 6780, joka on vahvistunut vuonna 1972. Kaavat ovat varsin vanhoja. Lisäksi Kehä I:n ja Lahdenväylän kulmassa on kiilamainen asemakaavoittamaton alue. Tiesuunnitelmassa esitetyt ratkaisut tapahtuvat pääosin asemakaavan nro 5343 LT-alueella (kauttakulkutie suoja-alueineen). Meluvalli ulottuu molemmista päistään asemakaavojen mukaisille puistoalueille. Nykytilanteessa puistoalueiden merkitys virkistysalueina on vähäinen. Tiesuunnitelmien hyväksymiselle ei ole kaavallisia esteitä.

Esittelijä

va. liikennesuunnittelupäällikkö

Katariina Baarman

Lisätiedot

Heikki Palomäki, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37312

heikki.palomaki(a)hel.fi

Heikki Hälvä, projektipäällikkö, puhelin: 310 37142

heikki.halva(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 10.02.2015 § 68

HEL 2012-009907 T 08 00 08

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Tiesuunnitelma on tehty tiiviissä yhteistyössä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (Uudenmaan ELY-keskus) ja Helsingin kaupungin edustajien kesken. Suunnitelman tavoitteena on parantaa Sepänmäen alueen melusuojausta. Meluvallissa hyödynnetään Helsingin kaupungin rakentamisessa muodostuvia kaivumaita ja betonimursketta.

Tiesuunnittelun perustana on ollut Maanteiden meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2008-2012. Tiesuunnitelmassa esitettyihin järjestelyihin ei ole huomautettavaa. Meluvalli sijaitsee osittain puisto-, liikenne- ja asemakaavoittamattomalla alueella.

Tiesuunnittelun taustalla on myös kaupungin strategiaohjelma (massatalouden sekä materiaalitehokkuuden parantaminen) sekä kaivumaiden hyödyntämisen kehittämisohjelma. Meluvallit ovat hyvä ja kustannustehokas keino kaivumaiden hyödyntämiseen ja samalla meluntorjunnan kannalta puutteellisien alueiden parantamiseen. Tiesuunnitelman mukaisen meluvallin toteuttaminen on kiireellinen hanke, koska Helsingissä on tällä hetkellä pulaa massojen hyötykäyttökohteista ja ylijäämämassojen kuljetus läjityspaikoille on kallista. Vallissa hyödynnetään kaupungin rakentamisessa muodostuvia massoja yhteensä noin 100 000 m³.

Tiesuunnitelmassa esitettyjen ratkaisujen mukainen kustannusarvio on 777 300 euroa. Kustannusten jaosta on tiesuunnitelmassa esitetty sovittavan myöhemmin.

Yleisten töiden lautakunta esittää, että Helsingin kaupunki toteuttaa meluvallin kustannuksellaan vuosina 2017-2018. Meluseinien osalta kustannusjako tulee tehdä voimassa olevan julkaisun "Kunnan ja valtion kustannusvastuun periaatteet maantien pidossa" -mukaisesti. Kaupungin tulisi esittää, että Uudenmaan ELY-keskus osallistuisi meluseinien ja melukaiteen rakennuskustannuksiin 75 %:n kustannusosuudella vuosina 2017-2018.

Vastaukset Uudenmaan ELY-keskuksen esittämiin kysymyksiin

Tiesuunnitelman aloituskuulutus (liite 4) on julkaistu 6.6.2012 Helsingin Sanomissa, 7.6.2012 Metro-lehdessä ja 5.6.2012 Hufvudstadsbladetissa. Yleisötilaisuuden tiedote (liite 4) on julkaistu 13.11.2012 Helsingin Sanomissa, Metro-lehdessä ja Hufvudstadsbladetissa.

Kaupunki sallii suunnitelman mukaisen rakentamisen ja rakentamisenaikaisen työskentelyn asemakaavan P-alueella (Puistoalueella).

Kaupunki siirtää, suojaa tai poistaa omistamansa laitteet siten, etteivät ne haittaa rakentamistöitä.

Kaupunki ottaa vastatakseen meluesteiden hoidosta ja ylläpidosta tiesuunnitelman kunnossapitorajakartan 20TT-1 mukaisesti.

Kaupungilla ei ole huomauttamista tiesuunnitelmaan sisältyviin meluesteisiin.

Kaupunki ottaa vastatakseen kevyen liikenteen väylästä KJ1 ja sen valaistuksen hoidosta.

Uudenmaan ELY-keskuksen lausuntopyynnössään esittämään maa-alueen hankkimiseen, luovuttamiseen ja tonttien toteutuksen osalta vastaa kiinteistölautakunta ja kaavoitusta koskeviin kysymyksiin kaupunkisuunnittelulautakunta.

Käsittely

10.02.2015 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutos: Muutetaan lausuntoehdotuksen kappaleen 4 toiseksi viimeinen virke muotoon: "Tiesuunnitelman mukaisen meluvallin toteuttaminen on kiireellinen hanke, koska Helsingissä on tällä hetkellä pulaa massojen hyötykäyttökohteista ja ylijäämämassojen kuljetus läjityspaikoille on kallista."

Esittelijä

osastopäällikkö

Silja Hyvärinen

Lisätiedot

Juha Väätäinen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38547

juha.vaatainen(a)hel.fi

Mikko Suominen, projektinjohtaja, puhelin: 310 39232

mikko.suominen(a)hel.fi

 

Osastopäällikkö 21.08.2012 § 9

HEL 2012-009907 T 08 00 08

Päätös

Katu- ja puisto-osaston osastopäällikkö päätti allekirjoittaa Helsingin kaupungin rakennusviraston katu- ja puisto-osaston ja Uudenmaan ELY-keskuksen välisen suunnittelusopimuksen "Maantien 101 (Kehä I) meluntorjunnan parantaminen Sepänmäen kohdalla, tiesuunnitelma, Helsinki".

Lisätiedot

Suominen Mikko, projektinjohtaja, puhelin: 310 39232

mikko.suominen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566