Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

10/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/1

 

09.03.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 249

V 25.3.2015, Opetustoimen johtajan virkaan ottaminen

HEL 2014-013830 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää ottaa filosofian maisteri Liisa Pohjolaisen opetustoimen johtajan virkaan 1.4.2015 lukien 9 874,60 euron suuruisen kokonaispalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Mikäli virkaan valitaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä hänen terveydellisiä tietojaan ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös ehdollinen kunnes virkaan ottaminen on vahvistettu terveydentilasta saadun selvityksen perusteella. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Yhteenveto viran hakijoista

2

Hakuilmoitus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaan otettu

 

Muut viran hakijat

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Viran haettavaksi julistaminen ja kelpoisuusvaatimukset

Kaupunginvaltuusto myönsi 26.11.2014 Rauno Jarnilalle eron opetustoimen johtajan virasta 1.4.2015 alkaen. Kaupunginhallitus päätti 1.12.2014 kehottaa opetusvirastoa julistamaan opetustoimen johtajan
virka julkisesti haettavaksi opetustoimen johtosäännössä mainituin kelpoisuusvaatimuksin, kaupungin kielitaitosäännön mukaisin edellytyksin sekä HAY-palkkausjärjestelmän vaativuusluokan 25 mukaan määräytyvin palkkaeduin. Vaativuusluokassa maksettava kokonaiskuukausipalkka on 7 850,68 - 11 331,78 euroa.

Virka on ollut julkisesti haettavana 7.12.2014 - 5.1.2015. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin Sanomissa 7.12.2014 sekä Hufvudstadsbladetissa 8.12.2014. Hakuilmoitus on lisäksi ollut Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa.

Opetustoimen johtaja toimii opetusviraston virastopäällikkönä. Hän kehittää ja johtaa opetusviraston toimintaa, huolehtii kaupungin strategisten linjausten toteuttamisesta ja vastaa siitä, että hyväksytyt tavoitteet saavutetaan. Opetustoimen johtosäännön 20 §:n 1 momentin mukaan viraston päällikön ottaa kaupunginvaltuusto lautakunnan annettua hakijoista lausuntonsa.

Opetustoimen johtosäännön 19 §:n mukaan viraston päällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä. Kaupungin kielitaitosäännön 2 §:n mukaan viraston ja laitoksen päälliköltä vaaditaan suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa. Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa luettiin eduksi kehittämiskyky ja muutosjohtamisen taidot. Lisäksi arvostettiin kokemusta kunnallis- ja opetushallinnosta, opetustoimen toimialan ja koulumaailman tuntemusta sekä erinomaisia vuorovaikutustaitoja. Myös englannin kielen taito katsottiin eduksi.

Haastattelut ja hakijoiden ansiot

Hakemuksen jätti määräajassa 54 hakijaa, joista 51 täytti asetetut kelpoisuusvaatimukset. Kolme hakijaa peruutti hakemuksensa. Yksi hakijoista on pyytänyt, että hänen nimeään ei saateta julkisuuteen. Yhteenveto hakijoiden ansioista on esityksen liitteenä. Hakemusasiakirjat ovat kokonaisuudessaan nähtävänä kaupunginhallituksen ja valtuuston kokouksissa ja sitä ennen asian valmistelijalla.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin yhdeksän hakijaa. Haastattelijoina olivat opetuslautakunnan puheenjohtaja Minerva Krohn, varapuheenjohtaja Wille Rydman ja jäsenet Johan Ekman, Juha Leoni, Marja Nyman ja Nasima Razmyar sekä sivistystointa johtava apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen, henkilöstöjohtaja Marju Pohjaniemi, kaupunginsihteeri Maria Nyfors, opetusviraston henkilöstöpäällikkö Tarja Malmivirta ja Psycon Oy:n rekrytointikonsultti Milla Kansonen. Haastattelut pidettiin 16.1. - 21.1.2015.

Hakemusten ja haastattelujen perusteella Psycon Oy:n tekemään henkilöarviointiin kutsuttiin viisi hakijaa: Liisa Pohjolainen, **********

********** on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri (suuntautumislinja/pääaine kasvatustiede) ja lastentarhanopettaja. Hän on toiminut nykyisessä virassaan Helsingin kaupungin varhaiskasvatusjohtajana 2 vuotta. Aiemmin hän on toiminut päivähoidon johtajana sosiaalivirastossa 8 vuotta 6 kuukautta, päivähoidon vastuualueen projektikonsulttina ja aluepäälliköiden kehittämiskonsulttina (kehittämis- ja esimiestehtävät) 4 vuotta, päivähoidon tarkastajana 2 vuotta 5 kuukautta ja päiväkodin johtajana 7 vuotta. Hän on suorittanut Tampereen yliopiston järjestämän Executive Master of Business Administration (sosiaali- ja terveysjohtaminen) -ohjelman, opetushallinnon tutkinnon, Helsingin kaupungin järjestämän Tulevaisuuden johtaja Helsingissä -ohjelman sekä Leadership Academyn järjestämän julkishallinnon johtamisen kehitysohjelman.

********** on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri (suuntautumislinja/pääaine kasvatustiede). Hän on toiminut nykyisessä virassaan Vantaan kaupungin perusopetuksen johtajana 6 vuotta 5 kuukautta. Aiemmin hän on toiminut Vantaan kaupungin alue-/yhdysrehtorina (Korson alueen rehtorien esimies/viraston ja alueen yhdyshenkilö) 5 vuotta, Vantaan kaupungin koulun rehtorina 9 vuotta sekä erityisluokanopettajana, luokanopettajana ja vararehtorina 8 vuotta. Hän on suorittanut opetushallinnon tutkinnon, johtamisen erikoisammattitutkinnon (JET) sekä Juuriharja Oy:n järjestämän eettisen johtamisen valmennuksen.

********** on koulutukseltaan filosofian kandidaatti (ylempi korkeakoulututkinto, historian koulutusohjelma, pääaine yleinen historia). Hän on toiminut nykyisessä virassaan Opetushallituksessa yleissivistävän koulutuksen johtajana 5 vuotta 9 kuukautta. Aiemmin hän on toiminut Opetushallituksessa lukioyksikön päällikkönä toimivana opetusneuvoksena 7 vuotta 3 kuukautta, Espoon kaupungin lukion rehtorina 2 vuotta 8 kuukautta, Kajaanin kaupungin lukion rehtorina 3 vuotta 7 kuukautta, Kajaanin kaupungin lukion iltalinjan rehtorina 3 vuotta 2 kuukautta sekä opettajana peruskoulun yläasteella, lukiossa ja lukion iltalinjalla 3 vuotta. Lisäksi hän on toiminut Opetushallituksessa 5 kuukautta kehittämisjohtajana, jonka tehtäviin kuului sekä yleissivistävä että ammatillinen koulutus. Hän on suorittanut Opetushallituksen johdon koulutusohjelman, oppilaitosjohdon johtamisohjelman sekä nuorisoasteen koulutuskokeilijoiden pedagogisen täydennyskoulutuksen.

********** on koulutukseltaan kasvatustieteen tohtori (suuntautumislinja/pääaine ammattikasvatus). Hän on myös
kasvatustieteen maisteri (suuntautumislinja/pääaine luokanopettaja) ja lastentarhanopettaja. Hän on toiminut nykyisessä virassaan opetusviraston opetuspäällikkönä perusopetuslinjalla sekä perusopetuksen ja lukiokoulutuksen sisältäneen yleissivistävän koulutuksen linjalla 13 vuotta 6 kuukautta (kehittämis- ja
esimiestehtävät). Aiemmin hän on toiminut opetusviraston perusopetuksen vs. linjanjohtajana yhteensä 1 vuotta 6 kuukautta, opetusviraston silloisen yleissivistävän linjan opetuskonsulttina 1 vuoden ja projektisuunnittelijana 2 vuotta sekä luokanopettajana 6 vuotta ja lastentarhanopettajana 5 vuotta. Hän on suorittanut opetushallinnon tutkinnon, Helsingin kaupungin järjestämän Tulevaisuuden tekijät -ohjelman sekä Johtaminen Helsingissä -ohjelman.

Liisa Pohjolainen on koulutukseltaan filosofian maisteri (suuntautumislinja/pääaine venäjän kieli) ja laaja-alainen erityisopettaja. Hän on toiminut nykyisessä virassaan opetusviraston nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan linjanjohtajana 5 vuotta 5 kuukautta. Aiemmin hän on toiminut Helsingin palvelualojen oppilaitoksen vs. rehtorina, apulaisrehtorina, aikuiskoulutuspäällikkönä ja opettajana yhteensä 9 vuotta 4 kuukautta, valtion Suomalais-venäläisessä koulussa rehtorina 5 vuotta 4 kuukautta, Lahden kaupungin Tiirismaan lukion rehtorina 2 vuotta ja Opetushallituksessa Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa hankkeessa projektipäällikkönä 1 vuotta 6 kuukautta. Hänellä on myös työnohjaajan kelpoisuus. Hän on lisäksi käynyt Opetusalan koulutuskeskuksen järjestämän valtion oppilaitosten rehtoreiden ja johtajien kehittämisohjelman sekä Helsingin kaupungin järjestämän johtamisvalmennusohjelman (JOVA VI). Hänellä on suoritettuna Aalto yliopiston järjestämästä Executive Master of Business Administration (johtaminen ja liiketalous) -ohjelmasta 60 opintopistettä.

Kaikki henkilöarviointiin kutsutut hakijat täyttävät viran kelpoisuus- ja kielitaitovaatimukset. Kaikilla on kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä. Heillä on myös eduksi katsottavaa kehittämiskykyä ja muutosjohtamisen taitoja, kokemusta kunnallis- ja opetushallinnosta, opetustoimen toimialan ja koulumaailman tuntemusta sekä hyvät vuorovaikutustaidot.

Hakemusasiakirjoihin, haastatteluihin ja henkilöarviointiin perustuvan kokonaisuuden perusteella esittelijä katsoo, että Liisa Pohjolaisella on parhaat edellytykset opetustoimen johtajan viran menestyksekkääseen hoitamiseen. Hänellä on monipuolisen työkokemuksensa ansiosta laaja-alainen opetuskentän tuntemus. Linjanjohtajan työnsä kautta Pohjolainen tuntee sekä opetusviraston toimialan että viraston toiminnan erinomaisesti. Muutosjohtamisen näyttöinä hänellä on mm. kaupungin ammatillisen koulutuksen kokoaminen yhtenäiseksi Stadin ammattiopistoksi ja eKampuksen kehittäminen. Liisa Pohjolaisella on selkeä näkemys opetustoimen tulevaisuuden suunnasta ja erinomainen kyky tuoda näkemyksensä johdonmukaisesti ja ymmärrettävästi esiin.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Yhteenveto viran hakijoista

2

Hakuilmoitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaan otettu

 

Muut viran hakijat

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Opetuslautakunta 24.02.2015 § 24

HEL 2014-013830 T 01 01 01 01

Lausunto

Opetuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle seuraavan lausunnon:

Opetuslautakunta esittää, että opetusviraston opetustoimen johtajan virkaan valitaan filosofian maisteri Liisa Pohjolainen.

Kaupunginvaltuusto myönsi 26.11.2014 (§ 372) eron opetustoimen johtajan virasta 1.4.2015 alkaen. Kaupunginhallitus päätti 1.12.2014 (§ 1270) kehottaa opetusvirastoa julistamaan opetustoimen johtajan viran julkisesti haettavaksi opetustoimen johtosäännössä mainituin kelpoisuusvaatimuksin, kaupungin kielitaitosäännön mukaisin edellytyksin sekä HAY-palkkausjärjestelmän vaativuusluokan 25 mukaan määräytyvin palkkaeduin. Vaativuusluokassa maksettava kokonaiskuukausipalkka on 7 850,68 - 11 331,78 euroa.

Virka on ollut julkisesti haettavana 7.12.2014 - 5.1.2015. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin Sanomissa 7.12.2014 sekä Hufvudstadsbladetissa 8.12.2014. Hakuilmoitus on lisäksi ollut Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa.

Helsingin kaupungin opetustoimen johtosäännön 20 §:n 1 momentin mukaan viraston päällikön ottaa kaupunginvaltuusto lautakunnan annettua hakijoista lausuntonsa.

Opetustoimen johtaja toimii virastopäällikkönä. Hän kehittää ja johtaa opetusviraston toimintaa, huolehtii kaupungin strategisten linjausten toteuttamisesta ja vastaa siitä, että hyväksytyt tavoitteet saavutetaan.

Helsingin kaupungin opetustoimen johtosäännön 19 §:n mukaan viraston päällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä.

Helsingin kaupungin kielitaitosäännön 2 §:n mukaan viraston ja laitoksen päälliköltä vaaditaan suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa.

Hakuilmoituksessa luettiin eduksi kehittämiskyky ja muutosjohtamisen taidot. Lisäksi arvostettiin kokemusta kunnallis- ja opetushallinnosta, opetustoimen toimialan ja koulumaailman tuntemusta sekä erinomaisia vuorovaikutustaitoja. Myös englannin kielen taito katsottiin eduksi.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Hakemuksen opetustoimen johtajan virkaan jätti määräajassa 54 hakijaa. Hakijoista 51 täytti viran kelpoisuusvaatimukset. Kolme peruutti hakemuksensa. Hakija ********** on pyytänyt, että hänen nimeään ei saateta julkisuuteen. Yhteenveto hakijoista on liitteenä.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin yhdeksän hakijaa. Kaikki haastatteluun kutsutut täyttivät viran kelpoisuusvaatimukset.

Haastattelijoina olivat opetuslautakunnan puheenjohtaja Minerva Krohn, opetuslautakunnan varapuheenjohtaja Wille Rydman, opetuslautakunnan jäsenet Johan Ekman, Juha Leoni, Marja Nyman ja Nasima Razmyar, sivistystoimen apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen, henkilöstöjohtaja Marju Pohjaniemi, kaupunginsihteeri Maria Nyfors, Psycon Oy:n rekrytointikonsultti Milla Kansonen sekä henkilöstöpäällikkö Tarja Malmivirta. Haastattelut pidettiin 16.1. - 21.1.2015.

Hakemusten ja haastattelujen perusteella Psycon Oy:n tekemään henkilöarviointiin kutsuttiin viisi henkilöä: Liisa Pohjolainen, ********** Arvioinnin suorittivat Psycon Oy:n seniorikonsultit Anu Säilä-Kiukas ja Pauliina Antikainen.

Seuraavassa kuvataan kärkihakijoiden koulutusta ja työkokemusta.

********** on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri (suuntautumislinja/pääaine kasvatustiede) sekä lastentarhanopettaja. Hän on toiminut Helsingin kaupungin varhaiskasvatusviraston virastopäällikkönä toimivana varhaiskasvatusjohtajana 2 vuotta. Hän on toiminut Helsingin kaupungin päivähoidon (vastuualue sosiaalivirastossa) johtajana 8 vuotta 6 kuukautta, Helsingin kaupungin päivähoidon vastuualueen projektikonsulttina, aluepäälliköiden kehittämiskonsulttina (kehittämis- ja esimiestehtävät) 4 vuotta ja Helsingin kaupungin päivähoidon tarkastajana 2 vuotta 5 kuukautta sekä päiväkodin johtajana (myös lapsiryhmässä) 7 vuotta. Hän on lisäksi suorittanut Tampereen yliopiston järjestämän Executive Master of Business Administration (sosiaali- ja terveysjohtaminen) -ohjelman. Hän on myös suorittanut opetushallinnon tutkinnon. Hän on lisäksi suorittanut Helsingin kaupungin järjestämän Tulevaisuuden johtaja Helsingissä -ohjelman sekä Leadership Academyn järjestämän julkishallinnon johtamisen kehitysohjelman.

********** on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri (suuntautumislinja/pääaine kasvatustiede). Hän on toiminut Vantaan kaupungin perusopetuksen johtajana 6 vuotta 5 kuukautta. Hän on toiminut Vantaan kaupungin alue-/yhdysrehtorina (Korson alueen rehtorien esimies/viraston ja alueen yhdyshenkilö) 5 vuotta, Vantaan kaupungin koulun (1-9) rehtorina 9 vuotta, erityisluokanopettajana ja luokanopettajana sekä vararehtorina 8 vuotta sekä myyntipäällikkönä 1 vuoden. Hän on lisäksi suorittanut opetushallinnon tutkinnon. Hän on myös suorittanut johtamisen erikoisammattitutkinnon (JET) sekä Juuriharja Oy:n järjestämän eettisen johtamisen valmennuksen.

********** on koulutukseltaan filosofian kandidaatti (ylempi korkeakoulututkinto) (suuntautumislinja/pääaine historian koulutusohjelma, pääaine yleinen historia). Hän on toiminut Opetushallituksessa yleissivistävän koulutuksen johtajana 5 vuotta 9 kuukautta. Hän on toiminut Opetushallituksessa lukioyksikön päällikkönä toimivana opetusneuvoksena 7 vuotta 3 kuukautta, Espoon kaupungin lukion rehtorina 2 vuotta 8 kuukautta, Kajaanin kaupungin lukion rehtorina 3 vuotta 7 kuukautta, Kajaanin kaupungin lukion iltalinjan rehtorina 3 vuotta 2 kuukautta sekä opettajana peruskoulun yläasteella, lukiossa ja lukion iltalinjalla 3 vuotta. Hän on toiminut Opetushallituksessa 5 kuukautta kehittämisjohtajana, jonka tehtäviin kuului sekä yleissivistävä koulutus että ammatillinen koulutus. Hän on lisäksi suorittanut Opetushallituksen johdon koulutusohjelman ja oppilaitosjohdon johtamisohjelman sekä nuorisoasteen koulutuskokeilijoiden pedagogisen täydennyskoulutuksen.

********** on koulutukseltaan kasvatustieteen tohtori (suuntautumislinja/pääaine ammattikasvatus). Hän on myös kasvatustieteen maisteri (suuntautumislinja/pääaine luokanopettaja) sekä lastentarhanopettaja. Hän on toiminut Helsingin kaupungin opetusviraston opetuspäällikkönä perusopetuslinjalla sekä perusopetuksen ja lukiokoulutuksen sisältäneen yleissivistävän koulutuksen linjalla 13 vuotta 6 kuukautta (kehittämis- ja esimiestehtävät). Hän on toiminut Helsingin kaupungin opetusviraston perusopetuksen vs. linjanjohtajana yhteensä 1 vuotta 6 kuukautta, Helsingin kaupungin opetusviraston yleissivistävän linjan opetuskonsulttina 1 vuoden ja projektisuunnittelijana 2 vuotta sekä luokanopettajana 6 vuotta ja lastentarhanopettajana 5 vuotta. Hän on lisäksi suorittanut opetushallinnon tutkinnon, Helsingin kaupungin järjestämän Tulevaisuuden tekijät -ohjelman sekä Johtaminen Helsingissä -ohjelman.

Liisa Pohjolainen on koulutukseltaan filosofian maisteri (suuntautumislinja/pääaine venäjän kieli) ja laaja-alainen erityisopettaja. Hän on toiminut Helsingin kaupungin opetusviraston nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan linjanjohtajana 5 vuotta 5 kuukautta. Hän on toiminut Helsingin palvelualojen oppilaitoksen vs. rehtorina, apulaisrehtorina, aikuiskoulutuspäällikkönä sekä opettajana yhteensä 9 vuotta 4 kuukautta, valtion Suomalais-venäläisessä koulussa rehtorina 5 vuotta 4 kuukautta, Lahden kaupungin Tiirismaan lukion rehtorina 2 vuotta ja Opetushallituksessa Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa hankkeessa projektipäällikkönä 1 vuotta 6 kuukautta. Hänellä on myös työnohjaajan kelpoisuus. Hän on lisäksi käynyt Opetusalan koulutuskeskuksen järjestämän valtion oppilaitosten rehtoreiden ja johtajien kehittämisohjelman sekä Helsingin kaupungin järjestämän johtamisvalmennusohjelman (JOVA VI). Hänellä on suoritettuna Aalto yliopiston järjestämästä Executive Master of Business Administration (johtaminen ja liiketalous) -ohjelmasta 60 opintopistettä.

Kärkihakijat täyttävät muodolliset kelpoisuusvaatimukset ja kielitaitovaatimuksen. Kaikilla kärkihakijoilla on kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä. Heillä on myös eduksi katsottavaa kehittämiskykyä ja muutosjohtamisen taitoja, kokemusta kunnallis- ja opetushallinnosta, opetustoimen toimialan ja koulumaailman tuntemusta sekä erinomaiset vuorovaikutustaidot. Heillä on lisäksi eduksi katsottava englannin kielen taito.

Hakemusasiakirjoihin, haastatteluihin ja henkilöarviointiin perustuvan haastattelijoiden tekemän kokonaisarvioinnin perusteella Pohjolaisella on parhaat edellytykset hoitaa opetustoimen johtajan virkaa.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä ennen opetuslautakunnan kokousta opetusvirastossa (Hämeentie 11) huoneessa 313 sekä opetuslautakunnan kokouksessa.

Käsittely

24.02.2015 Ehdotuksen mukaan

Linjanjohtaja Pohjolainen ja kehittämisjohtaja Setälä eivät esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn, vaan poistuivat kokoushuoneesta.

Keskustelu.

Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.

Esittelijä

opetustoimen johtaja

Rauno Jarnila

Lisätiedot

Tarja Malmivirta, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 310 86235

tarja.malmivirta(a)hel.fi

 

Kaupunginvaltuusto 26.11.2014 § 372

HEL 2014-013830 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti myöntää Rauno Jarnilalle eron opetustoimen johtajan virasta 1.4.2015 alkaen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 17.11.2014 § 1204

HEL 2014-013830 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Rauno Jarnilalle eron opetustoimen johtajan virasta 1.4.2015 alkaen.

Käsittely

17.11.2014 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä toi liitteen 1 mukaisen esityksen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi kokouksessa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566