Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/3

 

02.03.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 236

Heteniityn pallokentän vuokraaminen Vuosaaren Jalkapallonurmi Oy:lle

HEL 2015-000227 T 10 01 01 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää liikuntalautakunnalle oikeuden vuokrata Vuosaaren Jalkapallonurmi Oy:lle 54. kaupunginosassa (Vuosaari) sijaitsevan, karttaliitteeseen merkityn, noin 6 666 m²:n suuruisen alueen liikuntatoimintaa varten liikuntalautakunnan myöhemmin päättämästä ajankohdasta lukien 31.12.2030 saakka seuraavin ehdoin:

1

Täysimääräinen vuosivuokra, joka vastaa elinkustannusindeksin vuoden 2013 keskiarvon pistelukua 1890 on 4 724,60 euroa (alv. 0 %). Täysimääräinen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa 250 euron suuruista perusvuosivuokraa.

2

Muutoin noudatetaan liikuntalautakunnan määräämiä lisäehtoja.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Vuokrahakemus

2

Heteniityn kentän hankesuunnitelma

3

Vuokrasopimusluonnos

4

Vuokra-alueen kartta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Vuosaaren Jalkapallonurmi Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Liikuntalautakunta on 21.6.2011 (150 §) hyväksynyt seurojen kanssa toteutettavien hankkeiden yhteistoimintaa sekä hakemusten käsittelyä koskevat periaatteet, joiden mukaan seurojen kanssa pyritään toteuttamaan kaksi yhteistoimintakenttää vuodessa. Liikuntaviraston ulkoliikuntapalvelut ja Suomen Palloliiton Helsingin piirin olosuhdevaliokunnan edustajat ovat yhdessä kehittäneet toimenpiteitä, joilla seurojen ja liikuntaviraston yhteisiä jalkapallon olosuhdehankkeita toteutetaan, ja luoneet ne kriteerit, joita seurojen tulee hankkeissa noudattaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tukenut liikuntapaikkarakentamista viime vuosina n. 25 miljoonalla eurolla. Edellytyksenä valtionavun hakemiseen on avustettavan kohteen maa-alueen omistaminen tai 15 vuoden maanvuokrasopimus. Liikuntatoimen johtosäännön 4 §:n 9 kohdan mukaan liikuntalautakunta voi päättää hallintaoikeutensa puitteissa maa-alueiden vuokralle antamisesta kerrallaan kauintaan 10 vuoden ajaksi. Pidemmistä vuokrasopimuksista päättää kaupunginhallitus. Kyseisen hankkeen toteutumisen yhtenä merkittävänä edellytyksenä on valtionapu. Vastaavanlaiset hankkeet ovat saaneet valtionavustusta keskimäärin 15 - 20 % hankkeiden kokonaiskustannuksista.

Liikuntalautakunnan hyväksymien toimintaperiaatteiden mukaan seurojen kanssa käydään ensin keskustelut mahdollisista kenttähankkeista ja hankkeet valmistellaan yhdessä toteuttamiskelpoisiksi. Tämän jälkeen seurat lähettävät maa-alueen vuokraushakemuksen liikuntalautakunnalle kenttähankkeen toteuttamiseksi.

Vuosaaren Jalkapallonurmi Oy on 8.1.2015 toimittanut liikuntavirastoon liitteenä olevan vuokrahakemuksen, jossa se esittää Heteniityn kivituhkapintaisen kentän maa-alueen vuokraamista liikuntatoimintaa varten viidentoista vuoden ajaksi. Alueelle on tarkoitus toteuttaa lämmittämätön tekonurmikenttä.

Hakemuksen tekemistä ovat edeltäneet liikuntaviraston ulkoliikuntapalvelujen ja Vuosaaren Jalkapallonurmi Oy:n taustahenkilöiden väliset yhteistyöneuvottelut. Yhtiön taustalla on Vuosaaren Viikingit Ry, jolla ei aiemmin ole ollut liikuntaviraston kanssa toteutettua yhteistoimintakenttää. Vuosaaren Jalkapallonurmi Oy on ilmoittanut hakevansa hankkeelle lainaa ulkoilu- ja urheilulaitosrahastosta.

Liikuntalautakunta on vuokrannut alueen sisäisin vuokrausperustein kiinteistölautakunnalta (vuokratunnus Y-3154-2) vuoden 2043 loppuun asti. Alueen pinta-ala on 70 502 m². Alue on ulkoliikuntapalvelujen hallinnassa.

Vuokralainen tulee kustannuksellaan vastaamaan kentän rakentamisesta ja ylläpidosta. Heteniityn kentän huoltorakennuksesta vuokrataan osa Vuosaaren Jalkapallonurmi Oy:n käyttöön. Huoltorakennuksen vuokraus on sovittu hoidettavan erillisellä lyhytaikaisemmalla vuokrasopimuksella. Neuvotteluissa on lisäksi sovittu, että vuokrakohteena oleva kenttäalue on liikuntaviraston ulkoliikuntapalvelujen käytössä vuosittain talvikaudella kolmen kuukauden ajan, jolloin kenttä sääolosuhteiden salliessa jäädytetään luistelukäyttöön.

Vuokrasopimukseen on kirjattu koululaisten maksuton käyttö arkipäivisin keväällä ja syksyllä klo 8 - 16 välisenä aikana sekä viiden ja puolen tunnin avoimien vuorojen tuntimäärä. Tällä halutaan taata avoimien vuorojen määrää Vuosaaren alueella. Liikuntavirasto tulee lisäämään kesäkaudelle 2015 hallinnassaan olevien tekonurmikenttien avoimien vuorojen määrää.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Vuokrahakemus

2

Heteniityn kentän hankesuunnitelma

3

Vuokrasopimusluonnos

4

Vuokra-alueen kartta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Vuosaaren Jalkapallonurmi Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Liikuntavirasto

Päätöshistoria

Liikuntalautakunta 22.01.2015 § 11

HEL 2015-000227 T 10 01 01 03

Esitys

Liikuntalautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus myöntäisi liikuntalautakunnalle oikeuden vuokrata Vuosaaren Jalkapallonurmi Oy:lle Helsingin kaupungin 54. kaupunginosassa (Vuosaari) sijaitseva, karttaliitteeseen merkitty noin 6 666 m²:n suuruinen alue, joka on osa tilaa 91-54-9904-1, liikuntatoimintaa varten lautakunnan myöhemmin päättämästä ajankohdasta lukien 31.12.2030 saakka seuraavin ehdoin:

1
Täysimääräinen vuosivuokra, joka vastaa elinkustannusindeksin vuoden 2013 keskiarvon pistelukua 1890 on 4724,60 euroa (alv. 0 %). Täysimääräinen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa 250,00 euron suuruista perusvuosivuokraa.

2
Muutoin noudatetaan liikuntalautakunnan määräämiä lisäehtoja.

Esittelijä

osastopäällikkö

Stefan Fröberg

Lisätiedot

Stefan Fröberg, osastopäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 310 87902

arja.eloranta(a)hel.fi

Martina Jerima, suunnittelija, puhelin: 310 87967

martina.jerima(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566