Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/3

 

02.03.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 242

Maankäyttösopimus Kiinteistö Oy Helsingin Punanotkonkatu 2:n kanssa (Ullanlinna, tontti 7104/14)

HEL 2015-001664 T 10 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään Helsingin kaupungin 7. kaupunginosan (Ullanlinna) korttelin nro 104 tontin nro 14 omistajan Kiinteistö Oy Helsingin Punanotkonkatu 2:n kanssa liitteen 1 mukaisen sopimuksen sekä siihen mahdollisia vähäisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Sopimus

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12264 kartta

3

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kiinteistö Oy Helsingin Punanotkonkatu 2

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavamuutos

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen kokonaan omistama Kiinteistö Oy Helsingin Punanotkonkatu 2 on hakenut Ullanlinnassa sijaitsevalle voimassa olevan asemakaavan mukaan liikerakennusten korttelialueeseen (AL) kuuluvalle tontilleen asemakaavamuutosta. 

Tontille on laadittu asemakaavan muutosehdotus, jossa tontti osoitetaan asuinkerrostalojen tontiksi. Tontilla sijaitsee nyt vuonna 1965 valmistunut 6 956 k-m²:n suuruinen toimistotalo (nk. Kaartin poliisitalo). Ehdotus mahdollistaa toimistorakennuksen purkamisen ja uuden rakennusoikeudeltaan 6 820 k-m²:n suuruisen asuinrakennuksen rakentamisen. Rakennusoikeudesta 350 k-m² tulee toteuttaa liike-, myymälä- tai toimistotiloina.

Asemakaavan muutosehdotus ja siihen tehdyt muutokset ilmenevät liitteistä 2 ja 3.

Maankäyttösopimus

Asemakaavan muutoksen seurauksena Punanotkonkadun tontin arvo nousee merkittävästi, joten tontinomistajan kanssa on käyty kaupunginhallituksen 9.6.2014 tekemän päätöksen mukaiset maapoliittiset neuvottelut. Neuvottelujen tuloksena on laadittu liitteenä 1 oleva sopimusehdotus.

Sopimuksen mukaan tontinomistaja sitoutuu suorittamaan kaupungille 2 490 000 euron korvauksen osuutenaan yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin.

Korvaus on maksettava kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asemakaavan muutos on saanut lainvoiman. Korvausta korotetaan sen nykyarvon säilyttämiseksi sopimuksen allekirjoittamishetkestä maksupäivään saakka kahdella prosentilla vuodessa.

Lopuksi

Ehdotettu sopimus vastaa kaupunginhallituksen päätöstä ja vakiintuneesti noudatettua käytäntöä.

Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Sopimus

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12264 kartta

3

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kiinteistö Oy Helsingin Punanotkonkatu 2

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 19.02.2015 § 83

HEL 2015-001664 T 10 01 00

Kiinteistökartta 63/672 497, Punanotkonkatu 2

Esitys

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lautakunta oikeutetaan tekemään Helsingin kaupungin 7. kaupunginosan (Ullanlinna) korttelin 104 tontin 14 omistajan Kiinteistö Oy Helsingin Punanotkonkatu 2:n kanssa liitteen nro 4 mukainen sopimus sekä siihen mahdollisia vähäisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.

(MA107-3)

Esittelijä

osastopäällikkö

Juhani Tuuttila

Lisätiedot

Kirsi Federley, tonttiasiamies, puhelin: 310 36451

kirsi.federley(a)hel.fi

Esko Patrikainen, apulaisosastopäällikkö, puhelin: 310 36471

esko.patrikainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566