Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/6

 

09.02.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 143

V 25.2.2015, Kaj / Valtuutettu Leo Straniuksen aloite Mäkelänkadun nopeusrajoitusten alentamisesta

HEL 2014-011019 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Leo Straniuksen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Leo Stranius ja 46 muuta valtuutettua esittävä aloitteessaan, että Mäkelänkadun nopeusrajoitus alennetaan 40 kilometriin tunnissa. Aloitteessa nähdään, että Mäkelänkadun ylitystarve on jalankulkijoiden osalta suuri, jolloin Koskelantien tapaan alennettu nopeusrajoitus olisi paikallaan.

Kaupunginhallitus viittaa kaupunkisuunnittelulautakunnan lausuntoon ja toteaa, että Mäkelänkatu on yksi Helsingin vilkkaimmin liikennöityjä katuja, jolla onnettomuuksien määrä on kuitenkin vähäinen. Koskelantien ja Pohjolankadun välisellä osuudella on reilun 500 metrin matkalla viisi valo-ohjattua suojatietä. Mäkelänkatu poikkeaakin tässä mielessä aloitteessa mainitusta Koskelantiestä, jolla osa suojateistä on valo-ohjaamattomia.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 4.11.2014, 343 § Helsingin liikenneturvallisuuden kehittämisohjelman, jossa yhtenä liikenneturvallisuutta parantavana toimenpiteenä nostettiin esiin nopeusrajoitusjärjestelmän kehittäminen. Mäkelänkadun nopeusrajoitusten muuttamista tullaan tarkastelemaan nopeusrajoitusjärjestelmän kehittämistyön yhteydessä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Tiedoksi

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 09.12.2014 § 413

HEL 2014-011019 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa asiasta kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon.

Lausunto

Mäkelänkatu on katuluokaltaan pääkatu ja yksi Helsingin vilkkaimmin liikennöityjä katuja. Kadun liikennemäärä Käpylän kohdalla on noin 44 000 ajoneuvoa arkivuorokaudessa. Kadulla on melko paljon jalankulkijoita ja kadun ylitystarvetta mm. linja-auto- ja raitiovaunupysäkeille.

Mäkelänkadulla Koskelantien ja Pohjolankadun välillä on hieman yli puolen kilometrin matkalla viisi suojatietä, jotka ovat kaikki valo-ohjattuja. Vuosina 2004 - 2013 Mäkelänkadulla Käpylässä tapahtui kolme poliisiin tietoon tullutta jalankulkijaonnettomuutta ja yksi pyöräilijäonnettomuus, joissa autoilija oli osallisena. Yhdessä onnettomuudessa jalankulkija ylitti katua suojatien ulkopuolella. Onnettomuustilastojen perusteella onnettomuuksien määrä on vähäinen liikennemäärään ja kadun ylitystarpeeseen suhteutettuna.

Kaupunkisuunnitteluvirasto ja rakennusvirasto ovat laatineet yhdessä Katutilan mitoitus -suunnitteluohjeen, joka valmistui tänä vuonna. Suunnitteluohjeen mukaan pääkatu on seudullista ja kaupungin osa-alueiden välistä liikennettä palveleva katu, joka on varustettu pääasiassa tasoliittymin ja jonka nopeusrajoitus on 50 - 70 km/h. Helsingissä on kuitenkin myös paljon pääkatuja, joilla nopeusrajoitus on 40 km/h liikenneturvallisuuden ja kaupunkiympäristön vuoksi. Liikenneympäristön ratkaisujen tulisi tukea nopeusrajoitusjärjestelmää. Nopeusrajoituksia ei ole perusteltua muuttaa, mikäli liikenneympäristö ja kadun luonne eivät tue muutoksia riittävästi.

Koskelantie on katuluokaltaan pääkatu, jonka nopeusrajoitus on 40 km/h ja liikenne määrä noin 10 000 ajon/vrk. Nopeusrajoituksen laskeminen oli osana Käpylän liikenneturvallisuussuunnitelmaa, jonka kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 19.11.2009. Tämä toteutettiin siksi, että Koskelantien ylitystarve jalankulkijoiden osalta on niin suuri ja osa suojateistä valo-ohjaamattomia. Koskelantien osalta tarkastellaan parhaillaan valo-ohjaamattomien suojateiden poistamista ja kadun ylityspaikkojen vähentämistä.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 4.11.2014 Helsingin liikenneturvallisuuden kehittämisohjelman. Yhtenä toimenpiteenä liikenneturvallisuuden parantamiseksi nostettiin esiin nopeusrajoitusjärjestelmän kehittäminen, joka on tarkoitus aloittaa vuonna 2015. Kehittämistyössä arvioidaan kaupungin nopeusrajoitusjärjestelmän kehittämistarpeet, määritetään nopeusrajoitusten asettamisperiaatteet sekä laaditaan suunnitelma muutettavista nopeusrajoituksista arvioinnin ja periaatteiden pohjalta. Mäkelänkadun nopeusrajoitusten muuttamista ei toistaiseksi pidetä perusteltuna, mutta asia tullaan tarkastelemaan tämän työn yhteydessä.

Esittelijä

va. liikennesuunnittelupäällikkö

Katariina Baarman

Lisätiedot

Jaakko Heinonen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37118

jaakko.heinonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566