Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/2

 

09.02.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 139

V 25.2.2015, Kj / Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite kunnialiputuksesta Kaupungintalolla romanien kansallispäivänä

HEL 2014-004979 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Thomas Wallgrenin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Thomas Wallgren ja 24 muuta valtuutettua esittävät, että Helsingin kaupungintalolla järjestettäisiin kunnialiputus kansainvälisenä romanien kansallispäivänä huhtikuun 8. päivänä.

Kaupunginhallitus palautti 17.11.2014, 1192 § aloitteen uudelleen valmisteltavaksi siten, että Helsingin kaupungintalolla järjestetään jatkossa kunnialiputus ao. päivänä.

Kaupunginhallitus päätti 12.1.2015, § 41 muuttaa kaupungin liputusohjetta siten, että Kaupungintalolla järjestetään liputus romanien kansallispäivänä huhtikuun 8. päivänä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 17.11.2014 § 1192

HEL 2014-004979 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi siten, että kaupunginkanslia valmistelee liputusohjeen muutoksen siten, että Helsingin kaupungintalolla järjestetään jatkossa kunnialiputus kansainvälisenä romanien kansallispäivänä.

Käsittely

17.11.2014 Palautettiin

Palautusehdotus:
Pilvi Torsti: Kaupunginhallitus päättää palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi siten, että kaupunginkanslia valmistelee liputusohjeen muutoksen siten, että Helsingin kaupungintalolla järjestetään jatkossa kunnialiputus kansainvälisenä romanien kansallispäivänä.

Kannattaja: Sirpa Puhakka

 

Äänestys:

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan

EI-ehdotus: Kaupunginhallitus päättää palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi siten, että kaupunginkanslia valmistelee liputusohjeen muutoksen siten, että Helsingin kaupungintalolla järjestetään jatkossa kunnialiputus kansainvälisenä romanien kansallispäivänä.

Jaa-äänet: 5
Juha Hakola, Arja Karhuvaara, Lasse Männistö, Mika Raatikainen, Tatu Rauhamäki

Ei-äänet: 10
Emma Kari, Tuuli Kousa, Osku Pajamäki, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Marcus Rantala, Laura Rissanen, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Hannu Tuominen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 5 - 10 kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi jäsen Torstin palautusehdotuksen mukaisesti.

10.11.2014 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566