Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/2

 

09.02.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 159

Lausunto luonnoksesta turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston kansalliseksi toimeenpano-ohjelmaksi 2014 - 2020

HEL 2014-005979 T 04 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

vs. apulaiskaupunginjohtaja

Pia Sutinen

Lisätiedot

Anu Riila, erityissuunnittelija, puhelin: 310 64495

anu.riila(a)hel.fi

Ilkka Haahtela, maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö, puhelin: 09 310 25565

ilkka.haahtela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus antaa seuraavan lausunnon luonnoksesta turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston kansalliseksi toimeenpano-ohjelmaksi EU-rahoitusohjelmakaudelle 2014 - 2020:

Toimeenpano-ohjelmaluonnoksessa huomio kiinnittyy rahoituksen jakosuhteen tarkoituksenmukaisuuteen. Varsinaiseen kuntien maahanmuuttajien kotouttamistoimiin tarkoitettu määrärahaosuus on pieni verrattuna  turvapaikanhakijoiden, säilöön otettavien sekä vapaaehtoisen paluun palvelujen kehittämistoimiin tarkoitettuun osuuteen. Rahoituksen sitominen etukäteen näyttäytyy ohjelmatekstissä vahvalta, eikä mahdollisiin toimintaympäristön muutoksiin varautuminen tule ilmi tekstistä.

Ohjelmaluonnoksessa viranomaistoiminnan vakiintumattomuus tulee ilmi. Turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten vastaanottotoiminta tulisi olla siinä määrin vakiintunutta, ettei sitä tarvitsisi ylläpitää AMIF-rahaston tarjoamalla rahoitustuella.

Rahaston kehittämis-, seuranta- ja arviointitoimintaa tulee kehittää aktiivisessa dialogissa kuntatoimijoiden kanssa. Tämän vuoksi on toivottavaa, että Helsinki voi paikallistuntemuksellaan aktiivisesti osallistua turvapaikka- ja pakolaispolitiikkaan ja maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyvän rahoitusinstrumentin toimivuuden ja käytännön vaikuttavuuden seurantaan liittyvään keskusteluun seurantakomitean varsinaisessa jäsenistössä. Nyt paikallista asiantuntijuutta näyttäisi edustavan vain järjestökenttä.

Vapaaehtoisen paluumuuton järjestämisessä tulisi huomioida myös muut kuin turvapaikkaprosessin kautta saapuneet kolmannen maan kansalaiset.  Näiden paluun tukemisen kysymyksiä ei ohjelmaluonnoksessa ole lainkaan nostettu esiin.

Esittelijän perustelut

Sisäministeriö on pyytänyt Helsingin kaupungin lausuntoa otsikkoasiassa 26.1.2015 mennessä sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@intermin.fi. Jatkoaikaa on saatu 9.2.2015 asti.

Lausunto on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian maahanmuutto- ja työllisyyspalveluiden ja sosiaali- ja terveysviraston maahanmuuttoyksikön kanssa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Anu Riila, erityissuunnittelija, puhelin: 310 64495

anu.riila(a)hel.fi

Ilkka Haahtela, maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö, puhelin: 09 310 25565

ilkka.haahtela(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Sisämininisteriö

Muutoksenhakukielto, valmistelu
Esitysteksti

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 02.06.2014 § 654

HEL 2014-005979 T 04 04 00

Lausunto

Kaupunginhallitus antoi seuraavan lausunnon turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston kansallisesta ohjelmaluonnoksesta 2014 – 2020  15.5.2014 mennessä. Lausunnolle on saatu jatkoaikaa. (SMDno/2013/1021, 30.4.2014).

Ohjelmaluonnoksessa kuvataan selkeästi, pääasiassa valtionhallinnon näkökulmasta, kansallisen ohjelman ja rahastosta haettavissa olevan rahoituksen painopisteitä. Rahoituksen painotus esimerkiksi maahantulon alkuvaiheen toimenpiteiden kehittämiseen ja tehostamiseen on kannatettavaa.

Ohjelmaluonnos jää irralliseksi suhteessa tuleviin kunta- sekä sosiaali- ja terveyssektoriuudistusten vaikutuksiin, jotka sitovat kuntien resursseja rakenteiden uudistamiseen. Pakolaisten vastaanottoon liittyvän korvaustason selvittäminen ja korvausjärjestelmän yksinkertaistaminen ovat hyviä tavoitteita, mutta kehitystyötä tulisi nopeuttaa, jotta sillä olisi tosiasiallista vaikutusta kuntien halukkuuteen vastaanottaa mm. kiintiöpakolaisia.

Luonnoksessa ehdotetaan, että sosiaali- ja terveyspalveluissa tulee kehittää ja mallintaa kansainvälistä rekrytointia (kohdennetut rekrytoinnit ulkomailla) ja sen edellyttämää yhteistyötä. Ulkomaan kansalaisten osuus työttömistä työnhakijoista Helsingissä oli 20 % vuonna 2012 (Helsingin TE -toimiston tilastoja). Rahoitusta tulisi kanavoida erityisesti toimenpiteille, joilla edistetään niiden työttömien muunkielisten, jotka ovat kouluttautuneet sosiaali- ja terveyssektorille, rekrytoitumista koulutustaan vastaavalle alalle esimerkiksi ulkomailla hankitun osaamisen tunnistamista, tunnustamista ja täydentämistä nopeuttamalla, rekrytointiprosesseja kehittämällä ja tarvittaessa uudelleenkoulutuksen avulla.

Maahanmuuttajien kotouttamisen osalta huolehditaan siitä, että julkiset palvelut soveltuvat maahanmuuttajille. Erityisesti maahanmuuton alkuvaiheessa tulee huolehtia maahanmuuttajien erityistarpeisiin vastaamisesta tarvittaessa myös yksilöllisin palveluin. Ohjelmaluonnoksessa rahoitusta ohjattaisiin kuitenkin erityisesti kansalaisjärjestöille, jotta niiden rooli kotouttamispalvelujen tarjoajina (neuvonta, ohjaus, palvelut, kielikoulutus) vahvistuisi. Järjestöillä on merkittävä rooli maahanmuuttajien oman toimijuuden vahvistamisessa ja osallistumisen tukemisessa koko kotoutumisprosessin ajan. Palvelujen pirstaloitumisen ehkäisemiseksi on toivottavaa, että järjestöjen roolia kotouttamisen alkuvaiheessa kehitetään yhteistyössä kunnallisten palveluntuottajien kanssa, jolla varmistettaisiin palvelun koordinointi ja ammatillisuus.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Anu Riila, erityissuunnittelija, puhelin: 310 64495

anu.riila(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566