Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/2

 

09.02.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 156

Kaupunginhallituksen käsiteltäväksi otettu asia: Palmia -liikelaitoksen johtokunnan päätös 16.12.2014 § 54 liikelaitoksen toimintorakenteen kehittäminen

HEL 2014-013554 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti kumota Palmia - liikelaitoksen johtokunnan 16.12.2014 § 54 tekemän päätöksen ja lakkauttaa 1.2.2015 alkaen Palmia - liikelaitoksen nykyiset osastotasoiset yksiköt lukuun ottamatta puhelin- ja hyvinvointipalveluita. Lakkautettavia osastotasoisia yksiköitä ovat catering-palvelut sekä talous- ja hallintopalvelut.

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä uuden osasto- ja toimistorakenteen kehittämisen lähtökohdan: lakkautettavien osastotasoisten toimintojen tilalle tulevat suoraan liikelaitoksen toimitusjohtajan alaisuuteen esityslistan liitteen 1 mukaisesti toimistotasoiset toiminnot.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa toimitusjohtajaa toteuttamaan tämän päätöksen mukaisesti liikelaitoksen uuden toimistorakenteen sekä toteuttamaan myös uuteen osasto- ja toimistorakenteeseen liittyvät muut henkilöstö- ja tehtävärakenteet.

Käsittely

Palautusehdotus:
Pilvi Torsti: Palautetaan uudelleen valmisteluun. Palmian organisaatiomallin muuttamisesta organisaatiotasoisesta toimistotasoiseksi tarvitaan lisäselvitykset palvelustrategisista linjauksista, toiminnalliset ja taloudelliset avainluvut sekä niiden vaikutukset kaupungin oman palvelutuotannon kannalta. Johtamisen näkökulmasta perusteltu liikelaitoksen organisaatiomuutos ei ole riittävä peruste osastotasoisen organisaation purkamiselle.

Kannattaja: Mirka Vainikka

 

Äänestys:

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan

EI-ehdotus: Palautetaan uudelleen valmisteluun. Palmian organisaatiomallin muuttamisesta organisaatiotasoisesta toimistotasoiseksi tarvitaan lisäselvitykset palvelustrategisista linjauksista, toiminnalliset ja taloudelliset avainluvut sekä niiden vaikutukset kaupungin oman palvelutuotannon kannalta. Johtamisen näkökulmasta perusteltu liikelaitoksen organisaatiomuutos ei ole riittävä peruste osastotasoisen organisaation purkamiselle.

Jaa-äänet: 9
Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Lasse Männistö, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen, Hannu Tuominen

Ei-äänet: 6
Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Osku Pajamäki, Marcus Rantala, Pilvi Torsti, Mirka Vainikka

Tyhjä: 0

Poissa: 0

 

Äänin 9 - 6 kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä ja hyväksyi esittelijän esityksen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

Toimintorakennekaavio

2

Palmian organisaatio

3

Palmia - liikelaitoksen johtokunnan päätös 16.12.2014 § 54.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Aikaisemmat päätökset

Palmia - liikelaitoksen johtokunta päätti 16.12.2014 § 54, ettei se katso tällä hetkellä saatavilla olevien tietojen perusteella voivansa tehdä päätöstä osastojen lakkauttamisesta.

Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja päätti 7.1.2015 § 3 ottaa johtokunnan tekemän päätöksen liikelaitoksen toimintorakenteen kehittämistä koskevan päätöksen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Palmia - liikelaitoksen johtokunnan esittelijän päätösehdotuksen mukainen liikelaitoksen uusi toimintorakenne on liitteessä 1. ja nykyinen organisaatiokaavio liitteessä 2. Johtokunnan esityslistateksti asiassa on liitteessä 3.

Tausta

Kaupunginvaltuusto päätti 8.10.2014 § 322 hyväksyä Palmia - liikelaitoksen ruokahuoltopalvelutoiminnan (pois lukien henkilöstöruokailu) sekä puhelin- ja hyvinvointipalvelutoimintojen jatkamisen liikelaitosmuodossa kilpailuneutraliteettisäännösten edellyttämällä tavalla ja hyväksyä Palmia - liikelaitoksen henkilöstöruokailu-, kiinteistö-, siivous- sekä turvapalvelutoimintoja välittömästi jatkavan osakeyhtiön (palveluyhtiö) perustamisen kaupungin omistukseen sekä hyväksyä Palmia - liikelaitoksen henkilöstöruokailu-, kiinteistö-, siivous- sekä turvapalvelutoimintojen siirtämisen palveluyhtiölle 31.12.2014 mennessä.

Kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen jälkeen on syytä arvioida kokonaan uudelleen liikelaitoksen nykyisen toimintorakenteen muutos- ja kehittämistarpeet. Liikelaitoksesta siirtyy palveluyhtiöön toiminnot, joiden liiketoiminnallinen painoarvo on ollut nykyisen liikelaitoksen johtamisen kannalta merkittävä ja liikelaitoksen toiminta jatkossa keskittyy yksinomaan kaupungin sisäisiin palvelutarpeisiin. Oma merkityksensä arvioinnin kannalta on myös sillä, että liikelaitoksesta siirtyy palveluyhtiöön toimintojen siirron myötä noin 1400 henkilöä.

Liikelaitoksen volyymeillä ja resursseilla mitattava kokoluokka supistuu huomattavasti. Toimintaa jatkavan liikelaitoksen liikevaihto tulee olemaan noin 91 milj. euroa, tase noin 36 milj. euroa ja henkilöstömäärä noin 1500 henkilöä, taseen loppusumma noin 26 milj. euroa ja henkilöstömäärä noin 1400 henkilöä.

Uusi osasto- ja toimistorakenne

Yhtiöittämisen seurauksena liikelaitoksen palvelutoimintojen kirjo supistuu ja sen myötä myös toiminnan volyymit ja resurssit pienenevät.

Toimintamallin muuttuessa on Palmia - liikelaitoksen johtokunnan esityslistalla esitetyn mukaisesti tarpeen mukauttaa organisaatiorakenne ja johtamisjärjestelmä vastaamaan liikelaitoksen vastuulle jäävää nykyistä kapea-alaisempaa palvelutoimintaa supistamalla sisäisiä päätöksentekotasoja ja madaltamalla organisaatiota. Tämän tavoitteen mukaisesti lakkautetaan puhelin- ja hyvinvointipalveluja lukuun ottamatta muut osastotasoiset yksiköt. Lakkautettavien osastojen sisäiset toimistotasoiset yksiköt jatkavat edelleen tulosvastuullisina toimintoina ja niiden vetäjät raportoivat suoraan toimitusjohtajalle.

Tällä kevyemmällä ja kustannustehokkaammalla organisaatiorakenteella voidaan hallita nykyistä paremmin toiminnalliset ja resurssimuutostarpeet siinä todennäköisessä tilanteessa, jossa liikelaitoksen palvelutuotanto supistuu kaupunginvaltuuston hyväksymän kilpailutuksen asteittaisen laajenemisen myötä.

Ratkaisulla voidaan myös ennakoida ja kohdentaa palvelutoiminnan suunnittelua ja suunnitteluresursseja nykyistä kustannustehokkaammin hallitsemaan mahdollisen sote-uudistuksen mukanaan tuomien muutosten vaikutukset Palmian omien ruokahuoltopalveluja tarjoavien palvelupisteiden toimintaan sekä Helsingin kaupungin alueella että säädösten sallimissa puitteissa mahdollisesti laajemminkin sote-palveluiden tuottamisesta vastaavan kuntayhtymän tuotantoalueella.

Näin voidaan vahvistaa liikelaitoksen omia suunnitteluresursseja vastaamaan omalta osaltaan kaupunginvaltuuston edellyttämän kaupungin kokonaisvaltaisen paljon resursseja sitovan keittiöverkkosuunnitelman laatimisessa.

Ensivaiheessa henkilökustannussäästöjä syntyy osastotason karsimisella. Tämän toimenpiteen välittömät kustannusvaikutukset ovat vuositasolla noin 100.000 euroa. Tulevaisuuden kustannussäästöjä voidaan muilta osin tarkastella vasta, kun omistajan palvelustrategia on muotoutunut ja toisaalta organisaatiota on muokattu vastaamaan joko nousevaa tai laskevaa liikevaihtoa. Organisaatiomuutos tähtää tulevaisuudessa kustannussäästöjen mahdollistamiseen.

Johtokunnan tehtävät ja toimivalta on määritelty voimassa olevassa Palmia - liikelaitoksen johtosäännössä. Esitetyllä päätöksellä ei muuteta miltään osin johtosäännössä todettuja toimivaltasuhteita johtokunnan ja liikelaitoksen viranhaltijoiden välillä. Kaupungin periaatteiden mukaisesti nimitysasioissa noudatetaan "yhden yli"- periaatetta ja näin ollen myös toimistopäälliköt nimittää johtokunta.

Osastotasoisen puhelin- ja hyvinvointipalvelujen hallinnollista lakkauttamista ja muuttamista suoraan toimitusjohtajan alaiseksi tulosvastuulliseksi toiminnaksi ei ole tässä vaiheessa tarkoituksenmukaista tehdä, koska kyseisen yksikön hallinnollista asemaa ja roolia liikelaitoksen tuottamana kaupunkiyhteisenä palveluna tarkastellaan myöhemmin toimintojen vakiinnuttua erikseen.

Henkilöiden tehtäväsiirrot ovat liikelaitoksen sisäisiä siirtoja. Muutokset eivät vaikuta henkilöstön palvelussuhteen pysyvyyteen. Palkkaukseen vaikuttavat muutokset toteutetaan kaupungin ohjeiden ja käytäntöjen mukaisesti. Toimistotasoiset nykyiset päälliköt jatkavat tehtävässään uuden toimintorakenteen hyväksymisen jälkeenkin ja tukipalvelujen vetovastuu siirtyy vuoden vaihteen jälkeen Palmia - liikelaitoksen hallintopäällikölle.

Päätöksenteko

Palmia -liikelaitoksen johtosäännön 5 §:n mukaan liikelaitoksen johtokunta päättää liikelaitoksen jakaantumisesta osastotasoisiin yksiköihin ja ottaa osastotasoisten yksiköiden päälliköt.

Tarkoitus on, että toimistotasoisten yksiköiden päälliköt nimittää johtokunta.

Esitetyt muutokset käsitellään sovittuja yt-menettelyjä noudattaen. Palmian henkilöstötoimikunta on käsitellyt uutta organisaatiorakennetta ensimmäisen kerran kokouksessaan 15.12.2014 ja Palmian johtoryhmässä esitys on käsitelty 9.12.2014 pidetyssä kokouksessa. Catering-yksikön johtajaa on kuultu 24.11. ja 4.12.2014.

Esittelijän kannanotot

Esittelijä katsoo edellä esitetyn perusteella, että Palmia - liikelaitoksen johtokunnan 16.12.2014 § 54 tekemä päätös on syytä kumota. Esittelijä esittää, että kaupunginhallitus päättää samalla Palmia - liikelaitoksen uudesta osasto- ja toimistorakenteesta johtokunnan esittelijän esittämän mukaisesti.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

Toimintorakennekaavio

2

Palmian organisaatio

3

Palmia - liikelaitoksen johtokunnan päätös 16.12.2014 § 54.pdf

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 02.02.2015 § 127

HEL 2014-013554 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 07.01.2015 § 3

HEL 2014-013554 T 00 01 00

Päätös

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja päätti ottaa Palmia - liikelaitoksen johtokunnan 16.12.2014 § 54 tekemän Palmia – liikelaitoksen toimistorakenteen kehittämistä koskevan päätöksen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Lisätiedot

Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

 

Palmia-liikelaitoksen jk 16.12.2014 § 54

HEL 2014-013554 T 00 01 00

Päätös

Johtokunta ei katso tällä hetkellä saatavilla olevien tietojen perusteella voivansa tehdä päätöstä osastojen lakkauttamisesta. Johtokunta tarvitsee päätöstä varten tietoonsa Helsingin kaupungin Palvelut Oy:n nimitykset, Catering-yksikön kaupunginlaajuisen ruokapalvelutuotannon järjestämisen sopimisesta ja kaupungin ruokapalvelukonseptista.

Johtokunta palaa asiaan vuoden 2015 ensimmäisen kvartaalin aikana.

Käsittely

16.12.2014 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Pauliina Posti: Johtokunta ei katso tällä hetkellä saatavilla olevien tietojen perusteella voivansa tehdä päätöstä osastojen lakkauttamisesta. Johtokunta tarvitsee päätöstä varten tietoonsa Helsingin kaupungin Palvelut Oy:n nimitykset, Catering-yksikön kaupunginlaajuisen ruokapalvelutuotannon järjestämisen sopimisesta ja kaupungin ruokapalvelukonseptista.

Johtokunta palaa asiaan vuoden 2015 ensimmäisen kvartaalin aikana.

Kannattajat: Samuli Vapaasalo

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Johtokunta ei katso tällä hetkellä saatavilla olevien tietojen perusteella voivansa tehdä päätöstä osastojen lakkauttamisesta. Johtokunta tarvitsee päätöstä varten tietoonsa Helsingin kaupungin Palvelut Oy:n nimitykset, Catering-yksikön kaupunginlaajuisen ruokapalvelutuotannon järjestämisen sopimisesta ja kaupungin ruokapalvelukonseptista. Johtokunta palaa asiaan vuoden 2015 ensimmäisen kvartaalin aikana.

Jaa-äänet: 1
Jukka Mattila

Ei-äänet: 5
Cecilia Ehrnrooth, Pauliina Posti, Anu Suoranta, Karita Toijonen, Samuli Vapaasalo

Tyhjä: 1
Annikki Finnig

Poissa: 2
Janne Länsipuro, Nina Sillantaka

Jukka Mattila: Toimitusjohtajan esittelemä organisaatiorakenne on toimiva ratkaisu Palmia liikelaitoksen kehittämiseksi ja toiminnan aloittamiseksi vuonna 2015. Esitetyn rakenteen hyväksymättä jättäminen ei palvele Palmian, Palmian työntekijöiden tai Helsingin asukkaiden etua. Turhia ja jäykkiä rakenteita pitäisi purkaa ja kyseessä ollut organisaatiorakenne-esitys on oikeansuuntainen toiminnan ja hallinnon virtaviivaistamiseksi. Palmian muutos alkaen 2015 edellyttää toimivia ratkaisuja ja sujuvaa päätöksentekoa.

Antti Värtelä: Asiasta olisi tullut päättää esityksen mukaisesti.

25.11.2014 Palautettiin

Esittelijä

toimitusjohtaja

Antti Värtelä

Lisätiedot

Raimo Niippa, hallintopäällikkö, puhelin: 310 27609

raimo.niippa(a)palmia.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566