Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Stj/2

 

26.01.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 103

Varhaiskasvatusviraston uusi virka

HEL 2014-012829 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti perustaa varhaiskasvatusvirastoon seuraavan uuden viran 1.2.2015 lukien:

tehtävänimike ja palkka päiväkodinjohtaja 3197,46 euroa
uusi virka päiväkodinjohtaja

Esittelijä

vs. apulaiskaupunginjohtaja

Pia Sutinen

Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Varhaiskasvatusvirasto esittää (15.1.2015) perustettavaksi päätösehdotuksessa mainitun uuden viran. Järjestely koskee viraston uuden käyttöönotettavan päiväkoti Franzenian päiväkodinjohtajan vakanssia  Kallio - Ullanlinna - Vironniemi varhaiskasvatusalueelle.

Tarve päiväkodinjohtajan virkaan perustuu lakisääteisen palvelun järjestämiseen ja perheiden päivähoitopalvelujen turvaamiseen. Päiväkodinjohtajan tehtävä edellyttää julkisen vallan käyttöä ja virkasuhdetta. Päiväkodinjohtaja tekee mm. lasten valinnat päivähoitopaikkoihin ja esiopetukseen.

Perustettavaksi esitettävän viran kustannusvaikutus sisältyy varhaiskasvatusviraston vuoden 2015 talousarvioon varattuihin henkilöstömäärärahoihin. Viraston esitys sisältyy päätöshistoriaan.

Kuntalain 44 §:n 2 momentin mukaan tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Kaupunginhallitus päättää muiden kuin kaupunginjohtajan, apulaiskaupunginjohtajan sekä viraston tai laitoksen päällikön viran perustamisesta ja lakkauttamisesta.

Kaupunginkanslian henkilöstöosastolla ja talous- ja suunnitteluosastolla ei ole huomautettavaa esityksen johdosta.

Esittelijä

vs. apulaiskaupunginjohtaja

Pia Sutinen

Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Tiedoksi

Varhaiskasvatusvirasto

Taloushallintopalvelut -liikelaitos

Päätöshistoria

Varhaiskasvatusvirasto 15.1.2015

HEL 2014-012829 T 01 01 00

Varhaiskasvatusvirasto esittää, että kaupunginhallitus päättäisi
seuraavasta perustettavasta uudesta virasta:

Päiväkodinjohtaja, tehtäväkohtainen palkka 3197,46 euroa, 1.4.2015 alkaen,
Varhaiskasvatusalue Kallio-Ullanlinna-Vironniemi, päivähoitoyksikkö
Franzenia

Tarve päiväkodinjohtajan viralle perustuu lakisääteisten palvelun
järjestämiseen ja perheiden päivähoitotarpeiden turvaamiseen.

Perustettavaksi esitettävän viran kustannusvaikutus sisältyy
varhaiskasvatusviraston vuoden 2015 talousarvioon varattuihin henkilöstömäärärahoihin.

Päätös viran perustamisesta tulee olla käytössä 1.2.2015 lukien,
jotta täyttölupa ja rekrytointi saadaan hoidettua siten, että viranhaltija
voi aloittaa tehtävässään 1.4.2015.

Kuntalain 44 § 2 momentin mukaan tehtävää, jossa käytetään julkista
valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Kaupunginhallitus päättää muiden
kuin kaupunginjohtajan, apulaiskaupunginjohtajan sekä viraston tai
laitoksen päällikön viran perustamisesta ja lakkauttamisesta.

Lisätiedot

Kati Mäkäräinen, henkilöstöasiantuntija, puhelin: 310 50648

kati.makarainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566