Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/1

 

26.01.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 96

Valtuutettu Tuomo Valokaisen toivomusponsi vilkkaasti liikennöityjen teiden ja katujen ajoratamerkintöjen parantamisesta

HEL 2014-011806 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 24.9.2014 hyväksymän toivomusponnen (Tuomo Valokainen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Tuomo Valokaisen toivomusponsi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään valtuutettu Tuomo Valokaisen aloitetta ajoratamerkintöjen korjaamisesta kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

’Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään, miten vilkkaasti liikennöityjen teiden ja katujen ajoratamerkintöjä parannetaan olemassa olevien resurssien puitteissa. Esimerkiksi vilkkaalla Sturenkadulla suojatie- ja kaistamerkinnät ovat kuluneet miltei pois.' (Tuomo Valokainen)

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24 §.n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Toivomusponnen johdosta on saatu yleisten töiden lautakunnan lausunto, joka on päätöshistoriassa.

Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että rakennusvirasto korjaa ajoratamerkintöjä vuosittain kaikissa kaupunginosissa. Vuosittaiset korjaustyöt aloitetaan vilkkaasti liikennöidyiltä kaduilta ja kohteista, joissa on paljon kevyttä liikennettä. Vilkkaasti liikennöityjen katujen merkinnät uusitaan vuosittain, mutta työt voidaan tehdä vain kesäkaudella. Vuosittain merkintätöitä tehdään 0,9 milj. eurolla.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Tuomo Valokaisen toivomusponsi

Päätöshistoria

Yleisten töiden lautakunta 02.12.2014 § 474

HEL 2014-011806 T 00 00 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Ajoratamerkintöjä uusitaan vuosittain kaikissa kaupunginosissa. Kohteet priorisoidaan siten, että liikenneturvallisuuden kannalta tärkeimmät ajoratamerkinnät uusitaan ensin. Vuosittaiset korjaustyöt aloitetaan vilkkaasti liikennöidyiltä kaduilta ja katukohteista, joissa on paljon kevyttä liikennettä. Merkintöjen kunnostustöiden kannalta tärkeitä kohteita ovat myös koulujen ja vanhainkotien lähiympäristöt.

Vilkkaasti liikennöityjen teiden ja katujen ajoratamerkintöjä voidaan parantaa ainoastaan kohdentamalla olemassa olevia resursseja nykyistä enemmän vilkkaasti liikennöidyille kaduille. Tämä tosin johtaa pienempien katujen merkintöjen heikkenemiseen.

Ajoratamerkinnät kuluvat vilkkaasti liikennöidyillä kaduilla erittäin nopeasti, myös asfalttipäällyste kuluu useita millimetrejä vuodessa. Erityisesti autojen nastarenkaat ovat syynä nopeaan kulumiseen. Kitkarenkaiden laajempi käyttö lisäisi asfalttipäällysteiden ja ajoratamerkintöjen kestävyyttä huomattavasti.

Vilkkaasti liikennöityjen teiden ja katujen ajoratamerkintöjä joudutaan uusimaan vuosittain, mutta suuresta kulutusrasituksesta johtuen ne eivät aina kestä seuraavaan kesään. Merkintätöitä voi tehdä vain kesäkaudella, joten niiden uusiminen useampaan kertaan vuoden aikana ei ole mahdollista.

Rakennusviraston toimesta on kokeiltu upotettuja ajoratamerkintöjä, joissa merkintä on upotettu asfalttiin jyrsimällä tehtyyn uraan. Tämä menetelmä on kustannuksiltaan tavanomaista merkintätyötä kalliimpi, eikä sillä saavuteta kustannuksiin nähden hyötyä.

Ajoratamerkintöjen uusiminen sisältyy rakennusviraston ja Helsingin kaupungin rakentamispalvelun (Stara) väliseen ylläpidon palvelusopimukseen. Vuosittain merkintätöitä tehdään noin 900 000 eurolla.

Käsittely

02.12.2014 Ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutos: Lisätään lausuntoehdotukseen seuraava uusi toinen kappale: "Ajoratamerkintöjä uusitaan vuosittain kaikissa kaupunginosissa. Kohteet priorisoidaan siten, että liikenneturvallisuuden kannalta tärkeimmät ajoratamerkinnät uusitaan ensin. Vuosittaiset korjaustyöt aloitetaan vilkkaasti liikennöidyiltä kaduilta ja katukohteista, joissa on paljon kevyttä liikennettä. Merkintöjen kunnostustöiden kannalta tärkeitä kohteita ovat myös koulujen ja vanhainkotien lähiympäristöt."

Esittelijä

osastopäällikkö

Silja Hyvärinen

Lisätiedot

Tomi Laine, ylläpitoinsinööri, puhelin: 310 39762

tomi.m.laine(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566