Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/4

 

12.01.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 42

Kaupunginhallituksen lausunto tarkastuslautakunnalle erillisraportista 2014

HEL 2014-014571 T 00 03 00

Lausunto

Kaupunginhallitus päätti antaa tarkastuslautakunnalle erillisraportista vuodelta 2014 seuraavan lausunnon:

Erillisraportissa todetaan, että

- Virastojen ja liikelaitosten tulee talousarvioehdotusta laatiessaan ottaa huomioon kaupungin strategiaohjelman linjaukset ja toimenpiteet siten, että sitovat toiminnalliset tavoitteet ohjaavat toimintaa strategiaohjelman osoittamaan suuntaan. Lauta- ja johtokuntien tulee talousarvioehdotuksen hyväksyessään varmistaa, että näin on toimittu.

- Kaupunginkanslian tulee talousarvioprosessin yhteydessä varmistaa, että hallintokunta on sitovia toiminnallisia tavoitteita asettaessaan ottanut huomioon kaupungin strategiaohjelman linjaukset ja toimenpiteet.

- Hallintokuntien tulee hyödyntää sitovien toiminnallisten tavoitteiden asettamisessa strategiaohjelman ja sitä toteuttavien toimenpideohjelmien toimenpiteitä.

- Kaupunginkanslian talousarvioehdotuksesta tulee jatkossa tehdä virastopäällikön päätös.

Kaupunginhallitus yhtyy tarkastuslautakunnan näkemykseen siitä, että hallintokuntien tulee asettaa sitovat toiminnalliset tavoitteensa niin, että ne talousarvion laatimisohjeiden mukaisesti ohjaavat toimintaa strategiaohjelman osoittamaan suuntaan.

Kaupunginhallitus toteaa, että hallintokunnille sisällytetään vuoden 2016 talousarvion laatimisohjeisiin velvoite kuvata millä tavalla talousarvioesityksen sitovaa toiminnallista tavoitetta asetettaessa on otettu huomioon kaupungin strategiaohjelman linjaukset ja toimenpiteet.

Kaupunginhallitus toteaa, että strategiaohjelman ja sitä toteuttavien toimenpideohjelmien toimenpiteitä voi hyödyntää sitovien toiminnallisten tavoitteiden asettamisessa. Ensisijaisesti sitovan toiminnallisen tavoitteen tulee kuitenkin olla relevantti talousarvion mukaisen toiminnan kannalta, eikä kaikilta tavoitteilta aina välttämättä edellytetä suoranaista yhteyttä strategiaohjelmaan. Erillisraportissa mainituissa Kuntaliiton talousarviosuosituksissa todetaan myös, että tavoitteet on pyrittävä asettamaan siten, että ne kattavat tehtäväalueen perustehtävät ja ovat toteutettavissa niihin osoitetuilla voimavaroilla. Kaupungin tavoitekokonaisuudessa ja talousohjauksessa on siis löydettävä tasapaino strategisen muutoksen ja vakaina pysyvien perustehtävien välillä.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginkanslian talousarvioehdotuksesta ei tarvita erillistä virastopäällikön päätöstä, koska viraston talousarvioehdotus ja sen käytettäväksi määriteltyjen kaupunkiyhteisten määrärahojen talousarvioehdotukset sisältyvät kaupunginjohtajan talousarvioehdotukseen ja hyväksytään kaupunginhallituksessa talousarvioesityksen käsittelyn yhteydessä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, puhelin: 310 46768

mauno.ronkko(a)hel.fi

Liitteet

1

Tarkastuslautakunnan erillisraportti 2014, Talk hyväksynyt 10.12.2014.pdf

2

Tarkastuslautakunnan lausuntopyyntö, Kaupunginhallitus.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tarkastuslautakunta pyytää 21.1.2015 mennessä kaupunginhallituksen lausuntoa 10.12.2014 (106 §) hyväksymästään erillisraportista vuodelta 2014.

Helsingin kaupungin hallinnon ja talouden tarkastussäännön 8.3 §:n mukaan lautakunta voi harkintansa mukaan laatia valtuustolle arviointikertomuksen lisäksi erillisiä raportteja kaupungin toiminnan ja taloudenhoidon kannalta merkittävissä asioissa. Näistä hankitaan ennen raportin toimittamista valtuuston käsiteltäväksi kaupunginhallituksen ja asianomaisten toimielinten lausunnot, jotka toimitetaan valtuustolle yhdessä raportin kanssa.

Erillisraportissa on selvitetty strategiaohjelman ja talousarvion sitovien toiminnallisten tavoitteiden kytkeytymistä toisiinsa. Erillisraportti 2014 on esityslistan liitteenä.

Esittelijä toteaa, että tarkastuslautakunnan erillisraportissa esitetyistä arvioista olisi annettava päätösehdotuksen mukainen lausunto.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, puhelin: 310 46768

mauno.ronkko(a)hel.fi

Liitteet

1

Tarkastuslautakunnan erillisraportti 2014, Talk hyväksynyt 10.12.2014.pdf

2

Tarkastuslautakunnan lausuntopyyntö, Kaupunginhallitus.pdf

Tiedoksi

Tarkastuslautakunta

Päätöshistoria

Tarkastuslautakunta 10.12.2014 § 106

HEL 2014-014571 T 00 03 00

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä erillisraportin vuodelta 2014 ja hankkia siitä kaupunginhallitukselta lausunnon 21.1.2015 mennessä toimitettavaksi kaupunginvaltuustolle yhdessä erillisraportin kanssa.

Esittelijä

tarkastusjohtaja

Pirjo Hakanpää

Lisätiedot

Timo Terävä, arviointipäällikkö, puhelin: 310 43126

timo.terava(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566