Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/4

 

07.01.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 29

Ulkosaarten Rysäkarin rakennuskiellon pidentäminen (nro 12324)

HEL 2014-013558 T 10 03 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää pidentää 53. kaupunginosan (Ulkosaaret) alueella olevaa rakennuskieltoa kahdella vuodella 17.1.2017 saakka maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin nojalla (piirustus nro 12324, päivätty 25.11.2014).

Samalla kaupunginhallitus päättää todeta, että maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman ja että se tulee kuuluttaa.

Esittelijän perustelut

Alue

Nykyinen rakennuskielto on voimassa 17.1.2015 saakka 53. kaupunginosan alueella (Ulkosaaret) Lauttasaaren kylän Rysäkarin saaren alueella.

Taustaa

Rysäkarin saari on ollut Senaatti-kiinteistöjen omistuksessa joulukuuhun 2011 saakka, jolloin se siirtyi yksityisomistukseen. Uudella omistajalla on tavoitteena kehittää saarta matkailutarkoituksiin. Käyttötarkoituksen muuttaminen edellyttää asemakaavan laatimista. Asemakaavoituksesta on käyty maankäyttö- ja rakennuslain 66 §:n mukainen viranomaisneuvottelu 9.10.2012.

Rysäkarilla on runsaasti arvokkaita sotahistoriallisia rakenteita sekä sotilaskäytön aikaista rakennuskantaa. Museovirasto on antanut lausunnon 18.10.2011, jonka mukaan upseerirakennus 1910-luvulta, sotilaskoti, 1930-luvun tulenjohtotorni alusrakenteineen ja 1940-luvun pumppuhuone säiliöineen tulee säilyttää.

Uusi omistaja on ollut kehittämistavoitteisiinsa liittyen useita kertoja yhteydessä kaupungin hallintokuntiin tiedustellen muun muassa mahdollisuutta siihen, että kaupunki rakentaisi saareen sähköenergian, vesihuollon ja yhteyslaiturin. Toistaiseksi maanomistaja ei ole kuitenkaan virallisesti jättänyt hakemusta asemakaavan laatimisesta, vaan on edennyt hankekohtaisesti poikkeamishakemusteitse.

Kaupunginhallitus on päätöksellään 13.1.2014, 40 § pidentänyt aikaisemmin voimassa ollutta rakennuskieltoa 17.1.2015 saakka.

Asemakaava

Alueella ei ole asemakaavaa.

Yleiskaava

Alue on voimassa olevassa Helsingin yleiskaava 2002:ssa sotilasaluetta. Saaren kaakkoisosassa on yleiskaavassa luonnonsuojelualue.

Suunnittelutilanne

Alueelle tullaan laatimaan matkailutarkoitukseen asemakaava, jossa myös sotahistorialliset rakenteet ja sotilaskäytön aikaisen rakennuskannan suojelu otetaan huomioon.

Ennen asemakaavan voimaantuloa voidaan tarpeellisia toimenpiteitä suorittaa poikkeamismenettelyllä.

Rakennuskiellon pidentäminen

Kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi tulisi rakennuskieltoa pidentää kahdella vuodella maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin perusteella.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on laatinut rakennuskieltoalueesta 25.11.2014 päivätyn piirustuksen nro 12324.

Esittelijä toteaa, että päätösehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Rakennuskieltokartta nro 12324/25.11.2014

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Hallintovalitus, rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen
Esitysteksti
Liite 1

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Kiinteistölautakunta

Kiinteistövirasto

Kaupunginmuseo

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 25.11.2014 § 376

HEL 2014-013558 T 10 03 05

Ksv 3701_3

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että 53. kaupunginosan (Ulkosaaret) alueella olevaa rakennuskieltoa jatketaan maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin nojalla 17.1.2017 saakka (piirustus nro 12324, päivätty 25.11.2014).

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Johanna Backas, arkkitehti, puhelin: 310 37286

johanna.backas(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566