Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/1

 

07.01.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 24

Ulkovalaistusyksikön päällikön toimen muuttaminen ulkovalaistustoimiston toimistopäällikön viraksi

HEL 2014-014188 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti muuttaa rakennusviraston ulkovalaistusliiketoiminnan yksikön päällikön toimen toimistopäällikön viraksi (vakanssinumero 057841) 1.1.2015 alkaen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Yleisten töiden lautakunta esittää 16.12.2014 rakennusvirastoon 1.1.2015 siirtyneen Helsingin Energia -liikelaitoksen ulkovalaistusliiketoiminnan yksikön päällikön nimikkeen muuttamista toimistopäälliköksi ja palvelussuhteen viraksi 1.1.2015 alkaen.

Kaupunginvaltuusto päätti 4.6.2014 § 219 hyväksyä Helsingin Energia -liikelaitoksen yhtiöittämisen ja energiayhtiön (Helen Oy) perustamisen. Kaupunginhallitus päätti 1.12.2014 § 1267 osoittaa Helsingin Energia – liikelaitoksen yhtiöittämisen yhteydessä kaupungille jäävät omaisuuserät kaupungin hallintokuntien hallintaan muun muassa siten, että ulkovalaistusliiketoiminta siirtyi rakennusviraston hallintaan.

Samalla kaupunginhallitus päätti, että siirrot toteutetaan 1.1.2015 lukien omaisuuserien tasearvoista ja lisäksi, että ulkovalaistusliiketoimintaa hoitava henkilöstö siirtyy toiminnan siirron yhteydessä Helsingin Energia –liikelaitoksen organisaatiosta rakennusviraston organisaatioon.

Yleisten töiden lautakunta päätti 16.12.2014 perustaa ulkovalaistustoimiston uudeksi toimistoksi katu- ja puisto-osastolle.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 11 §:n mukaan virat perustaa ja lakkauttaa kaupunginhallitus lukuun ottamatta kaupunginjohtajan, apulaiskaupunginjohtajan sekä viraston tai laitoksen päällikön virkoja. Kaupunginhallitus päättää myös virkojen nimikkeiden muutoksista.

Kuntalain 44 §:n 2 momentin mukaan tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Toimistopäällikön tehtävä on luonteeltaan sellainen, että siinä joudutaan käyttämään julkista valtaa ja toimimaan virkavastuulla.

Rakennusviraston toimistotasoisten yksiköiden päälliköt ovat virkasuhteisia, ja heidän tehtävänimikkeensä on toimistopäällikkö. Myös Helsingin Energiasta siirtyneen henkilön osalta on perusteltua noudattaa vastaavaa linjaa. 

Ulkovalaistusliiketoiminnan yksikönpäällikkö on antanut suostumuksensa esitetylle palvelussuhteen ja nimikkeen muutoksille.

Kaupunginkanslian henkilöstöosastolla ei ole päätöksen osalta huomautettavaa. Muutoksesta ei aiheudu palkkamuutoksia.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Tiedoksi

HKR

Päätöshistoria

Yleisten töiden lautakunta 16.12.2014 § 502

HEL 2014-014188 T 01 01 00

Esitys

Yleisten töiden lautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että se muuttaisi rakennusvirastoon 1.1.2015 siirtyvän Helsingin Energia -liikelaitoksen ulkovalaistusliiketoiminnan yksikön päällikön nimikkeen toimistopäälliköksi ja palvelussuhteen viraksi 1.1.2015 alkaen.

Esittelijä

kaupungininsinööri

Raimo K Saarinen

Lisätiedot

Tuula M Mäkelä, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 310 38401

tuula.m.makela(a)hel.fi

Silja Hyvärinen, osastopäällikkö, puhelin: 310 38619

silja.hyvarinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566