Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/5

 

07.01.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 15

Helen Oy:n hallituksen palkkiot

HEL 2014-014179 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että Helen Oy:n osalta voidaan poiketa kaupunginhallituksen 13.9.2004, 1119 § päättämistä kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitusten palkkioperusteista ja -käytännöistä.

Käsittely

Esteelliset: Tapio Korhonen

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helen Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helen Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 27.8.2014 päätettiin perustaa yhtiölle pysyvä osakkeenomistajan nimitystoimikunta, jonka tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenten lukumääräksi ja hallituksen jäseniksi valittaviksi henkilöiksi. Lisäksi toimikunta valmistelee ehdotuksen hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi.

Nimitystoimikunnan jäseniksi valittiin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tatu Rauhamäki, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mari Puoskari, kaupunginjohtaja Jussi Pajunen, kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Osku Pajamäki sekä kaupunginvaltuutettu Sirpa Puhakka.

Osakkeenomistajan nimitystoimikunta teki Helen Oy:n ylimääräiselle yhtiökokoukselle 16.12.2014 ehdotukset yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi, hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi valittaviksi henkilöiksi sekä hallitukselle maksettaviksi palkkioiksi.

Nimitystoimikunta ehdotti, että yhtiön hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan 600 euron suuruista kokouspalkkiota. Lisäksi nimitystoimikunta ehdotti, että hallitukselle maksetaan vuosipalkkio, joka on puheenjohtajan osalta 9 000 euroa ja varapuheenjohtajan sekä jäsenten osalta 6 000 euroa.

Hallitukselle maksettavia palkkioita koskeva asia päätettiin Helen Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 16.12.2014 siirtää jatkokokoukseen, joka pidetään viipymättä sen jälkeen, kun kaupunki on päättänyt siitä poiketaanko yhtiössä kaupungin tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitusten palkkioperusteista ja -käytännöistä.

Kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen ja säätiöiden hallitusten jäsenten palkkiot perustuvat kaupunginhallituksen päätökseen 13.9.2004, 1119 §. Kyseisessä päätöksessä on päätetty, että tytäryhteisöjen hallitusten puheenjohtajien ja jäsenten kokouspalkkio on sama kuin Helsingin kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosäännön 2 §:ssä tarkoitetun jaoston puheenjohtajan kokouspalkkio. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan lisäksi vuosipalkkio, joka on puolet em. luottamushenkilöiden palkkiosäännön 2 §:ssä tarkoitetulle jaoston puheenjohtajalle maksetusta saman palkkiosäännön 6 §:n kohdassa ”muut” mainitusta vuosipalkkiosta.

Nimitystoimikunnan edellä mainittu palkkioesitys perustuu yhtiön toiminnan laatuun ja laajuuteen sekä hallituksen tehtävien vaativuuteen. Ehdotuksessa on otettu huomioon kunnallisten yhtiöiden (Kuntarahoitus Oyj, Vantaan Energia Oy) ja Kevan sekä vastaavien yksityisten yhtiöiden palkkiokäytännöistä tehty vertailu.

Helen Oy toimii kilpailluilla markkinoilla, sen strateginen merkitys kaupungille on suuri ja yhtiöön siirtyy yhtiöittämisen yhteydessä merkittävä määrä kaupungin omaisuutta. Jotta yhtiöön on edellytykset valita jatkossakin kaupunkikonsernin kokonaisedun kannalta paras mahdollinen hallitus, tulee yhtiössä voida noudattaa hallituksen osalta em. kaupunginhallituksen päätöksestä poikkeavia palkkioperusteita ja -käytäntöjä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helen Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 15.12.2014 § 183

HEL 2014-014179 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia Helen Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka pidetään tiistaina 16.12.2014 klo 10.00 oikeuspalvelut-osaston toimitiloissa osoitteessa Aleksanterinkatu 28, 00170 Helsinki, ja hyväksymään siellä asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti, sekä tekemään kaupungin puolesta yhtiön uusien osakkeiden merkintään liittyvät tarpeelliset toimenpiteet.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa yhtiökokouksessa menettelemään niin, että yhtiön

-        hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille päätetään maksaa nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaiset palkkiot edellyttäen, että kaupunginhallitus hyväksyy poikkeamisen kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitusten palkkioperusteista ja -käytännöistä,

-        hallitukseen valitaan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukainen määrä hallituksen jäseniä,

-        hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet valitaan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti,

-        osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäseneksi nimitetään Veronika Honkasalo.

Lisäksi konsernijaosto esitti kaupunginhallitukselle seuraavaa:

-        kaupunginhallitus päättää, että Helen Oy:n osalta voidaan poiketa kaupunginhallituksen 13.9.2004, 1119 § päättämistä kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitusten palkkioperusteista ja -käytännöistä.

Käsittely

15.12.2014 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti esitystään siten, että esityksen liitteeksi lisättiin Helen Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotukset ylimääräiselle yhtiökokoukselle 16.12.2014 (liite 7).

Konsernijaosto hyväksyi esittelijän muutetun esityksen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566